Schadevoorbeelden aansprakelijkheid bestuurders

Het aantal claims voor bestuurders- en commissarissen aansprakelijkheid neemt elk jaar toe. Met onderstaande schadevoorbeelden en premies kunt u zich een beeld vormen van dit bestuurders- en commissarissen aansprakelijkheid risico.

Dit eenvoudige online formulier zorgt voor een aanvraag met alle bijbehorende informatie van een BCA-polis. Geen financiële gegevens nodig; snel en tegen een scherpe premie goed verzekerd.

Verzekerd bedrag Jaarpremie indicatie
EUR 100.000 EUR 350
EUR 250.000 EUR 465
EUR 500.000 EUR 575
EUR 1.000.000 EUR 785
EUR 2.000.000 EUR 1.100
EUR 2.500.000 EUR 1.200

De schadevoorbeelden:

  1. Doelbewust vermogen onttrekken
  2. Ontwerper stelt een directeur aansprakelijk voor te late levering.
  3. Een meubelfabriek stelt een DGA persoonlijk aansprakelijk.
  4. Curatoren stellen een bestuur van een scheepswerf aansprakelijk.
  1. Het bestuur van een middelgrote holdingmaatschappij met een aantal handelsondernemingen onttrekt doelbewust vermogen aan een zwaar verliesgevende dochter met de gedachte het vermogen op die wijze voor de groep veilig te stellen. De dochter gaat inderdaad failliet en de crediteuren blijven met lege handen achter. De curator stelt de bestuurders van de holding persoonlijk aansprakelijk namens de benadeelde crediteuren van de failliete dochter.
  2. De DGA van een textielbedrijfje importeert fijne zijde uit Sri Lanka vanwege de zeer goede kwaliteit, hoewel hij weet dat het risico groot is dat door de jaarlijkse overstromingsproblematiek niet kan worden geleverd. De levering blijft inderdaad uit, waardoor de halfjaarlijkse haute couture collectie van een zeer trendy ontwerper grote vertraging oploopt… Zozeer zelfs dat deze collectie pas tegen het vallen van de herfst gereed is en de verkoopcijfers uiteraard schrikbarend laag zijn. De ontwerper stelt de DGA persoonlijk aansprakelijk. De aanspraak baseert hij op het gegeven dat de DGA onnodig risico heeft genomen, waardoor zijn contractspartner, de ontwerper, financiële schade heeft geleden.
  3. Een meubelfabriek en een modebedrijf richten een joint-venture op om samen een modieuze bankstoffenlijn te ontwerpen, te produceren en op de markt te brengen. De investeringen van beide partijen zijn omvangrijk. Door gebrek aan een gedegen marktonderzoek blijkt pas in de laatste fase dat de belangstelling voor deze producten zeer gering is. De joint-venture wordt dan ook na korte tijd ontbonden. Dit mislukte avontuur brengt de meubelfabriek financieel op de rand van de afgrond en de verantwoordelijke directie neemt ontslag. Er treedt een nieuw bestuur aan, dat al snel besluit om de voormalige directie persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de financiële schade.
  4. Het bestuur van een scheepswerf is in een opperbeste stemming. Er is een overeenkomst getekend voor de bouw van twee zeer grote baggerschepen. In plaats van winst te kunnen boeken bedraagt het verlies echter ruim 25 miljoen euro. Dit luidt het faillissement in van de scheepswerf. De curatoren stellen dat het contract voor de bouw van deze schepen voor de werf organisatorisch en financieel een maatje te groot is geweest. Onder andere was het eigen vermogen te laag om de financiering van materialen te dekken. De curatoren stellen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk.

Welke situaties kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder?

Hieronder worden situaties genoemd die kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Deze lijst is gebaseerd op aanspraken die in de praktijk regelmatig hebben plaatsgevonden. Dit is echter geen limitatieve opsomming. Het is afhankelijk van de specifieke, individuele situatie of een claim door de rechter wordt toegewezen cq of er dekking is op de verzekering.
A. Ten aanzien van de boekhouding:

B. Het niet tijdig melden van betalingsonmacht aan de fiscus, bedrijfsvereniging en
bedrijfs(tak)pensioenfonds (Tweede Misbruikwet).
C. Het zonder behoorlijke voorbereiding nemen van beslissingen met verregaande financiële
consequenties, zonder aandacht te besteden aan het behoorlijk op schrift stellen van gemaakte
afspraken.
D. Het aangaan van voor de rechtspersoon nadelige verplichtingen terwijl een faillissement op korte
termijn niet ondenkbaar is.
E. Het verwaarlozen van de kredietbewaking.
F. In situaties van dreigende betalingsonmacht crediteuren van de rechtspersoon selectief betalen.
G. Het negeren van tegenstrijdige belangen van een bestuurder – zakelijk of privé.
H. Het stellen van onevenredig grote zekerheden ten behoeve van financiers of het ongunstig
vervreemden van activa.
I. Het niet of niet op tijd informeren van aandeelhouders en commissarissen over ontwikkelingen die
voor hen van belang zijn.
J. Handelen in strijd met het doel van de rechtspersoon zoals genoemd in de statuten.
K. Onvoldoende deskundigheid of besluiteloosheid van bestuurders. Zoals het niet aanvragen van het
faillissement van de rechtspersoon, terwijl duidelijk is of behoort te zijn dat de rechtspersoon de
verplichtingen niet meer kan nakomen.
L. Het verstrekken van financieringen aan derden, bestuurders of aandeelhouders zonder daarvoor
zekerheid te vragen.
M. Het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is of bekend moet zijn dat de rechtspersoon ze
niet kan nakomen.
N. ‘Zwart’ontvangen en ‘zwart’ betalen van bedragen (incl. lonen).
O. Het abrupt ontvlechten van deelnemingen waarbij de solvabiliteit en liquiditeit met een
verhoudingsgewijs uitzonderlijk hoog bedrag verminderd wordt.
P. Ongerechtvaardigde persoonlijke verrijking.

Als u bestuurder wordt bij een BV, gaan uw gedachten vooral uit naar de wijze waarop u die functie gaat vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij de mogelijke aansprakelijkheid die u loopt. In principe is de vennootschap aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Toch kan het voorkomen dat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.

Onbehoorlijk bestuur
Op de een of andere manier zal een aansprakelijkstelling te maken hebben met het niet behoorlijk vervullen van uw taak als bestuurder. Het niet voldoen aan de publicatie- en boekhoudplicht blijkt in de praktijk ook een belangrijke oorzaak van persoonlijke aansprakelijkheid. Ook fusies en overnames geven hiertoe aanleiding. Daarnaast worden veel aansprakelijkheidsclaims tegen bestuurders ingesteld naar aanleiding van het faillissement van de vennootschap.

Persoonlijk aansprakelijk
Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van uzelf of uw medebestuurders. De aansprakelijkheid van commissarissen is afgeleid van die van de bestuurders. Pas wanneer (kennelijk) onbehoorlijk bestuur is vastgesteld, wordt een onderzoek ingesteld naar commissarissen.

Intern en extern
Bestuurders en commissarissen hebben te maken met:

Grote financiële schade
Een aansprakelijkheidsclaim kan al snel flink in de papieren lopen. Maar ook als een claim door de rechter wordt afgewezen, brengt dit hoge juridische kosten met zich mee. Bent u als bestuurder onverzekerd, dan draait u persoonlijk op voor eventuele schadeclaims en/of hoge advocaatkosten.
Dit gaat ten koste van uw privé-vermogen. Deze vermogensschade is overigens niet gedekt op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Deze dekt immers alleen aanspraken voor materiële en personenschade.

Het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is daarom een belangrijke overweging. De Basis BCA-Polis dekt de financiële gevolgen van persoonlijke aansprakelijkheid voor fouten begaan in uw hoedanigheid van bestuurder of commissaris.

Voor wie?
De Basis BCA-Polis is ontwikkeld voor BV’s met een geconsolideerde omzet tot EUR 25.000.000 op jaarbasis.
De Basis BCA-Polis is niet bedoeld voor BV’s:

Dekking
De dekking van de verzekering bestaat uit twee elementen:

Premie en verzekerd bedrag
U kunt kiezen uit zes verzekerde bedragen met bijbehorende indicatieve premies:

Verzekerd bedrag Jaarpremie
EUR 100.000 EUR 350
EUR 250.000 EUR 465
EUR 500.000 EUR 575
EUR 1.000.000 EUR 785
EUR 2.000.000 EUR 1.100
EUR 2.500.000 EUR 1.200

 

Aansprakelijkheid

Laat uw reactie achter