Kenteken tractor 2019. Kosten & tips verlaging kosten

De discussie over kenteken tractor verplichting sleept zich al al voort. De komende wettelijke maatregelen zullen voor de sector zeer ingrijpend zijn. Hieronder een uitgebreid artikel over alle aspecten die dit met zich mee zal brengen. Dit jaar zullen we dit artikel steeds blijven aanvullen met nieuwe informatie over het registreren van tractoren. Het voeren van een kenteken zal tevens een paar neven effecten geven zoals betere controle door de politie en het aanscherpen van de verzekeringsplicht.

Aantal tractoren en andere werkvoertuigen

De kenteken tractor verplichting geldt alleen voor (land)bouwvoertuigen die op de openbare weg rijden. De verwachting is dat ongeveer 270.000 trekkers, 130.000 MMBS motorrijtuigen, 10.000 voertuigen in de bedrijfsvoorraad, 20.000 voertuigen met een GV-kenteken (Grensverkeer) en 150.000 aanhangwagens, een kenteken moeten voeren. Niet alleen landbouwvoertuigen krijgen een kenteken, ook alle grondverzetmachines die op de openbare weg rijden.

De Europese regelgeving, die de apk verplicht stelt voor landbouwvoertuigen die harder kunnen dan 40 kilometer per uur, is sinds 1 mei 2017 van kracht.

Snelheid

De tractoren – trekkers snelheid is nu maximaal 25 km/u. Dat zal door deze nieuwe wet omhoog gaan naar 40 km/u. Met de registratie van het kenteken en een goed registratiesysteem is het de politie immers dan ook duidelijk of een Landbouw- of bosbouwtrekker aan de regels voldoet. Het verhoogt de verkeersveiligheid en de controlemogelijkheden voor de politie. Kenteken tractor plicht is een waardevol instrument om het aantal ongelukken te beperken.

APK-plicht tractoren

APK-plicht tractoren volgt uit de brief van Schultz van Haegen van 1 juni 2017. Er zal een periodieke technische controle komen van de LBT’s. (Landbouw- of bosbouwtrekker). Alle LBT’s met een maximum-constructiesnelheid van meer dan 40 km/u zullen dus een APK-plicht krijgen. Door de verwerping van het oorspronkelijke wetsvoorstel voor een kentekenplicht voor snelle LBT’s was er geen wettelijke basis voor de APK-plicht tractoren voor deze voertuigen. En dat schept nu flinke problemen omdat “Europa” die APK-plicht wel eist. En dus moest het Ministerie ingrijpen. Snelle trekkers krijgen dus een APK-plicht en een kenteken tractor plicht.

Politiek

De minister bespreekt de kenteken tractor plicht met vertegenwoordigers van de sector, zoals LTO, Cumela en Fedecom en regionale overheden vertegenwoordigd in IPO en VNG. Dat is ook hard nog want er loopt dit moment een ingebrekestellingsprocedure van de Europese Commissie. De Europese Commissie stelt een APK sinds mei van dit jaar verplicht voor trekkers die harder rijden dan 40 kilometer per uur. Het is veiliger wanneer trekkers niet door de kernen van dorpen rijden, maar over de rondweg. De minister zal daarom niet alleen kijken naar de kenteken tractor plicht en de APK registratie van trekkers, maar ook de snelheden en toegang tot bepaalde wegen.

Keuzes overheid

 1. Optie 1. Er zou alleen een registratie van APK-plichtige LBT’s komen. Het handhaven daarvan en de kosten die daarbij horen zijn hoog (volgens het ministerie.) Ook zal de Europese Commissie niet akkoord gaan met dit plan. Goed idee maar doen we niet.
 2. Optie 2. De tweede optie is om over te gaan tot volledige registratie van alle 270.000 Landbouw- of bosbouwtrekkers. Pas dan krijgen ze een sluitend systeem om het ook te handhaven. Dus ook de niet APK-plichtige Landbouw- of bosbouwtrekkers krijgen dan de kosten van registratie, terwijl ze er geen enkel voordeel van deze registratie hebben. Met deze tweede vorm van registratie wordt invulling gegeven aan de Europese verplichting een APK-plicht te introduceren voor Landbouw- of bosbouwtrekkers.

Conclusie. Er zal dus een RDW registratieplicht voor alle LBT’s komen. In dit registratiesysteem worden alle voertuigen met de benodigde technische gegevens geregistreerd, alsmede de houder/eigenaar van het voertuig. Hierdoor zal er ook duidelijk de APK keuringsplicht voor snelle trekkers en de verzekeringsplicht voor alle tractoren kunnen worden gecontroleerd.

Uitzondering kenteken tractor plicht

Alleen werkvoertuigen, waarvoor de bestuurders geen T-rijbewijs nodig heeft, hoeven geen kenteken. Dit zijn werkvoertuigen die tijdens transport niet breder zijn dan 1,30 meter en met de volgende functionaliteit: maaien, vegen, uitwerpselen opzuigen, sneeuw verwijderen, strooien op wegen tegen gladheid, onkruid bestrijden of een hefinrichting aan de voorzijde. Ook voertuigen met een maximumconstructiesnelheid van 6 km/h hebben geen kenteken tractor plicht.

RDW controles

Er zal dus ook een controle mogelijkheid via het kenteken tractor door het Rijksdienst voor het Wegverkeer plaatsvinden of een trekker goed verzekerd is. Want net als bij de huidige personenauto’s kan het RDW direct zien welke tractoren niet verzekerd zijn. Een stevige RDW boete is dan al snel uitgeschreven want onverzekerd rondrijden is dan direct te vervolgen. De huidige situatie waarbij de chauffeur een WAM verklaring bij zich moet hebben, is dan ook niet meer nodig. Het bewijs dat iemand met een tractor verzekerd is direct bekend. Het kentekenplicht Landbouw- of bosbouwtrekkers is daarmee een effectief instrument om ervoor te zorgen dat elke trekker goed verzekerd is.

Kosten kenteken tractor

De uitgaven voor het kenteken met een kentekenplaat bedragen globaal 35 euro per voertuig. De kosten voor de benodigde tijd van aanvraag en monteren van de kentekenplaat zijn ongeveer 20 euro per voertuig. De totale kosten komen daarmee op ongeveer vijf tientjes  per voertuig. Voor degene die nog niet de minimaal verplichte wa-verzekering had komen die kosten er nog bij.

Level-Playing-Field

Een bijkomend voordeel is dat degene die de tractoren al hadden verzekerd geen extra kosten hebben. De andere onverzekerde tractoren zullen die extra kostenpost wel krijgen en daarmee is dus er ook een level-playing-field gekomen tussen de bedrijven met verzekerde tractoren en bedrijven zonder een tractorverzekering.

Aanvragen grensverkeerkenteken

In de meeste Europese landen moeten land- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid een eigen kenteken hebben. U moet dan dus een grensverkeerkenteken aanvragen. De kentekenplaat is geel. Als voertuigen met een grensverkeerkenteken aanhangwagens of verwisselbare machines trekken, moeten deze zijn voorzien van een witte kentekenplaat met hetzelfde kentekennummer als het trekkende voertuig.

Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen WAM

De bezitter van een motorrijtuig en degene aan wie het kenteken voor een motorrijtuig is opgegeven, is verplicht voor het motorrijtuig een verzekering af te sluiten en in stand te houden welke aan de bij en krachtens deze wet gestelde bepalingen voldoet (wettelijke aansprakelijkheid), indien dat motorrijtuig op een weg wordt geplaatst of daarmee op een weg wordt gereden, indien buiten een weg met dat motorrijtuig op een terrein aan het verkeer wordt deelgenomen of indien voor dat motorrijtuig een kentekenbewijs is afgegeven. Een kentekenplicht trekkers is dus een logisch vervolg op deze wet.


Een heldere interessante uitleg van een werkmaterieelverzekering. 11 minuten.

WAM verzekering

Deze WAM verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor door een met name genoemde tractor veroorzaakte schade. Schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder toegebracht is uitgesloten. (Daar bestaat dus een casco-dekking voor). De benadeelde derde heeft een rechtstreeks vorderingsrecht op de WAM-verzekeraar uit hoofde van de WAM verzekering.

Tractor premieberekening

Verdere specificatie WAM verzekering

De WAM verzekering stelt minimale eisen vast waaraan een WAM plichtig voertuig verzekering moet voldoen. De belangrijkste eisen zijn:

 1. Verzekerd bedrag is ten minste € 907.560. Als de auto zich in een land bevindt waar een hoger minimum geldt moet de verzekering voor dat bedrag dekking bieden.
 2. Dit minimale verzekerd bedrag is (vanaf 11 juni 2007) verhoogd naar 1 miljoen euro per slachtoffer maar maximaal 5 miljoen euro per gebeurtenis. Vooral bij letselschade kunnen deze bedragen zelf van toepassing zijn.
 3. Er moet minimaal 1 miljoen euro voor materiële schade zijn verzekerd.
 4. De verzekerde som bij letselschade minimaal 1 miljoen euro per slachtoffer of 5 miljoen per gebeurtenis.
 5. Verzekerde som bij materiële schade minimaal 1 miljoen euro.
 6. Bij internationale schadekwesties kan het slachtoffer zijn claim ook indienen in zijn woonland.

Geen aansprakelijkheidsdekking bij

 1. Schade veroorzaakt met een gestolen auto;
 2. Joyridingzonder geweldpleging is geen diefstal;
 3. Schade aan vervoerde zaken of aan de bestuurder;
 4. Schade bij bepaalde gelegenheden, zoals het deelnemen aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten en – wedstrijden waarvoor een vergunning is afgegeven.
Tractor premieberekening

15 Attentiepunten bij premie vergelijken tractorverzekeringen.

 1. Het gaat om premie, premie, premie. Toch is daar wel iets op af te dingen. Ga bijvoorbeeld niet in zee met nieuwkomers en prijsvechters. Ergens komt er een moment dat u de prijs er (wel) voor betaald.
 2. Een verzekering is alleen nuttig als er ook soepel wordt uitgekeerd. Vraag eens aan uw adviseur hoe zijn/haar ervaringen zijn. Let op; Bij een lage premie van een tractorverzekering zijn verzekeringsmaatschappijen vaak kritischer bij een schadeclaim. Populair gezegd; er zijn meer kleine lettertjes.
 3. Verzekeren rechtstreeks bij een verzekeringmaatschappij of een eigen adviseur. Zelf doen kost tijd en dus ook uw geld. Niet iedereen de deskundigheid om verzekeringsmaatschappijen kritisch weerwoord te geven als ze een schadeclaim afwijzen. De premie tractorverzekering via een adviseur is daardoor wel altijd iets hoger.
 4. Denk eens over een verzekeringspakket. Hoge pakketkortingen tot 12% bij meerdere zakelijke verzekeringen.
 5. Is er een kosteloze aanvraag, controle en beheer. Worden schade gratis afgehandeld? Wij rekenen geen extra kosten voor onze hulp bij een schade.
 6. Kies altijd grote Nederlandse verzekeraars; daar kunt u de minste problemen verwachten bij een schade.
 7. Geen kenteken tractor (nog) dan is het verzekeren natuurlijk ook verstandig.
 8. Kies een verzekeringsadviseur die geregistreerd is bij de AFM  en eentje die een beetje plezier heeft in het premie vergelijken van trekkerverzekeringen.
 9. Gekoppelde aanhangwagen hoort standaard Wettelijke aansprakelijkheid WA meeverzekerd te zijn en onderdeel van de premie vergelijken tractorverzekering. Wij zorgen daar voor.
 10. Zijn er verder nog veel extra poliskosten en administratievergoedingen?
 11. Hoe is de schade door lading wel verzekerd op de polis?
 12. Letselschade is altijd een groot financieel risico. Is dat voldoende verzekerd? Letselschade aan andere personen hoort meeverzekerd te zijn tot € 6.100.000.
 13. Hoe is afvallende schade door de lading verzekerd?
 14. Zijn de meest voorkomende beperkt casco schades goed verzekerd? Denk aan
  1. brand,
  2. ontploffing,
  3. diefstal,
  4. vandalisme,
  5. joyriding,
  6. storm en natuurrampen.
 15.  Zijn de meest voorkomende volledig casco schades goed verzekerd? Denk aan
  1. botsen,
  2. stoten,
  3. slippen,
  4. omslaan,
  5. te water of
  6. van de weg raken.

De vergelijking

Wij beoordelen een tractor polis en de verzekeraars op de volgende punten:

✔ Premie

✔ Eigen risico bedrag

✔ Poliskosten

✔ Schadeafhandeling

✔ Branche kennis en voorwaarden

✔ Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van tractorverzekeringen resulteert in een voorstel voor een tractor verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Wij houden daarbij ook rekening met gewogen verschillen tussen de wettelijke aansprakelijkheidsdekking en de All Risk Casco verzekering inclusief alle extra modules. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave. Ook de ontwikkeling op wetgevingsgebied volgen wij dagelijks.

Verzekeringskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die verzekeringskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde tractor premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze provisie-inkomsten

Onze verzekeringspolis inkomsten  bedragen een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Schade

Is er een zaakschade bij een ander, letselschade of een casco schade, en is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Kapot werkmaterieel betekent immers dat er niet mee gewerkt kan worden. Vervangend vervoer en snelle reparatie is dus van groot belang. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar voor vragen rondom de verzekering van uw trekker(s).


Aansprakelijkheid

Laat uw reactie achter