Archief van "dga-pensioen-in-eigen-beheer-2017"

DGA Oudedagsverplichting en DGA pensioenverzekering 2019

Er zijn stevige fiscale eisen rondom omzetting van een DGA pensioenverzekering naar een interne DGA oudedagsverplichting. Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden.

DGA Oudedagsverplichting versus pensioenverzekering

Omzetten DGA pensioenverzekering naar oudedagsverplichtingHet is vanaf 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 mogelijk om het in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak volledig af te kopen of om te zetten in een DGA oudedagsverplichting aanspraak. Bij volledige afkoop of omzetting in een ODV kan de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak worden prijsgegeven als de waarde in het economische verkeer van die aanspraak hoger is dan de fiscale balanswaarde van de bij het eigenbeheerlichaam tegenover die aanspraak staande pensioenverplichting. Dat prijsgeven is alleen toegestaan na schriftelijke instemming van de (ex) partner van de dga.

DGA pensioen premieberekening

Prijsgeven pensioenaanspraken

Dit prijsgeven kan alleen met een informatieformulier. Dit formulier moet worden ingevuld, ondertekend en ingezonden na het prijsgeven, afkopen dan wel omzetten in een DGA oudedagsverplichting van de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak.  Mijn collega David Bakker adviseert “de DGA met een pensioenpolis moet wel vóór 1 juli de keuze maken om de polis wel of niet naar de eigen BV over te dragen. Want na 1 juli is overdracht niet meer mogelijk.“.  In een artikel op het assurantie magazine staat de verdere uitleg waarom een keuze nog belangrijk is. Acties richting verzekeraar zijn dus nodig voor 30 juni 2017. de opbouw van Pensioen in Eigen beheer heeft plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van de belastingadviseur of accountant. Overleg met deze accountant of belastingadviseur over deze keuze rondom het Pensioen in Eigen Beheer (PEB) is dan ook van belang voor een goede keuze.

Onzuiver pensioen

Als het informatieformulier niet wordt ingeleverd, niet wordt ondertekend door de dga en (indien nodig) door de (gewezen) partner, niet volledig wordt ingevuld, wordt ingevuld met onjuiste gegevens of niet op tijd wordt ingediend bij de Belastingdienst, wordt de waarde in het economische verkeer van de gehele pensioenaanspraak in een keer tot het loon uit vroegere dienstbetrekking wordt gerekend en is er revisierente verschuldigd. Onzuiver pensioen

Financiële motieven

DGA’s kunnen natuurlijk belangrijke financiële motieven zijn om verzekerde pensioenen toch af te kopen. Zie ook Belastingdienst pensioensite.

  1. DGA pensioeninleg bancair of pensioen
  2. Nadelen afkoop verzekerde pensioenen

Verzekeraars hebben gelukkig goede nieuwe pensioenverzekeringen geïntroduceerd om het wegvallen van de pensioenopbouw in eigen beheer op te vangen.Benieuwd naar een uitwerking, beheer of bemiddeling? Bel/email mij even dan stuur ik u onze vaste DGA pensioenadvies tarieven.

Audio

De pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten. Link en download


Premie

dga-pensioen-in-eigen-beheer-2017

Uitfasering formulier pensioen in eigen beheer aanvraag

De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 het voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen aangenomen.
Ook de Novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is aangenomen. In deze novelle is opgenomen dat de maatregelen voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer op 1 april 2017 in werking treden. Als u het in eigen beheer verzekerde pensioen afkoopt, of omzet in een aanspraak vanwege een oudedagsverplichting, dan moet u een informatieformulier invullen en indienen bij de Belastingdienst.

Belastingdienst aanvraag informatieformulier uitfasering pensioen eigen beheer 2017 Doorneweerd
Meer informatie uitfasering en pensioen in eigen beheer.


(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)
(meer…)

dga-pensioen-in-eigen-beheer-2017

Einde pensioen eigen beheer per 1 april 2017 – uitfasering

Wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is op 7 maart door de Eerste Kamer aangenomen.

De uitfasering van pensioen in eigen beheer houdt in dat DGA’s vanaf 1 april 2017 geen pensioen in eigen beheer meer kunnen opbouwen. Vanaf die datum kan een DGA evenmin verzekerd pensioenkapitaal overhevelen naar de eigen BV. DGA’s krijgen na de ingangsdatum van de wet drie maanden de tijd om hun regeling aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Dat houdt in dat DGA’s een pensioenregeling in eigen beheer vóór 1 juli 2017 premievrij gemaakt moeten hebben. Tot 1 juli staat de regering overdracht van pensioenkapitaal aan de eigen BV ook nog toe. Om gebruik te maken van de fiscaal geruisloze overdracht van pensioenkapitaal naar de BV moeten DGA’s vóór 1 juli 2017 een verzoek tot overdracht doen aan de verzekeraar. (meer…)

dga-pensioen-in-eigen-beheer-2017

Uitstel uitfasering pensioen in eigen beheer DGA

Staatssecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer een brief gestuurd waarin hij de Kamer verzoekt om de stemmingen over het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen uit te stellen.

Wiebes bereidt een novelle voor waarin hij eventueel flankerende maatregelen zal opnemen. (…. hij gaat dus zijn fouten corrigeren) Daarin neemt hij ook een wijziging van de datum van inwerkingtreding op. In die novelle zal dan terugwerkende kracht worden voorzien voor de overige pensioenmaatregelen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen.

Reden van deze verrassende wending is dat er signalen zijn over het gebruik van de mogelijkheden om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen. Oftewel een fijne extra aftrekpost voor de BV van een DGA-er. En dat alles terwijl het juist de bedoeling was dat er veel extra belastinginkomsten binnen kwamen door de  kortingsregeling. Verder onderzoek naar de effecten moet nog plaatsvinden. Maar de klok tikt.

De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel aannemen of verwerpen, maar niet wijzigen. Als een wijziging (of aanvulling) gewenst is, kan dat gebeuren met een novelle. Een novelle is een nieuw wetsvoorstel. Zolang een novelle in de Tweede Kamer ligt kan de Eerste Kamer besluiten de behandeling van het oorspronkelijk wetsvoorstel op te schorten.

Het is de vraag wat de vertraging betekent voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer. Duidelijk is dat de wetgeving pas na 1 januari 2017 in werking treedt. Onduidelijk is of en, zo ja, op welke onderdelen er wijzigingen gaan komen. Ook is niet duidelijk wat dit betekent voor DGA’s, die al actie hebben ondernomen.
In het wetsvoorstel zijn ook een aantal ‘overige pensioenmaatregelen’ opgenomen. Denk hierbij aan: (meer…)

dga-pensioen-in-eigen-beheer-2017

Het DGA pensioen in eigen beheer en de lijfrente reserveringsruimte

stopJammer, een mooi trucje, het pensioen in eigen beheer afkopen in 2017 om extra lijfrenteaftrek te krijgen, wordt helaas gedwarsboomd door de fiscus.

Premies voor lijfrenteproducten mogen alleen in aftrek worden gebracht als sprake is van een pensioentekort (jaarruimte). Voor zover die ruimte in een bepaald jaar niet volledig wordt gebruikt, ontstaat er een extra aftrekruimte, de reserveringsruimte, die in een van de zeven daaropvolgende jaren alsnog kan worden gebruikt Bij de opbouw van een Pensioen in Eigen beheer (PEB) is sprake van aan de dga toekomende aanspraken volgens een pensioenregeling. Een dergelijke opbouw telt dan ook mee voor de beantwoording van de vraag of en in hoeverre sprake is van een pensioentekort.

In de jaren dat PEB is opgebouwd, is er voor dat deel dan ook geen pensioentekort en dus geen ruimte om de premies voor een lijfrenteproduct in aftrek te brengen. Dit verandert niet (met terugwerkende kracht) bij beëindiging van het PEB. Nog steeds blijft er dan in de jaren dat gedoteerd is aan het PEB geen ruimte om premies voor een lijfrenteproduct in aftrek te brengen. Beëindiging van het PEB met gebruikmaking van een gefaciliteerde afkoop leidt dan ook niet tot extra inhaalruimte voor de aankoop van een derdepijler lijfrente.

Als in de jaren dat het PEB is opgebouwd niet de volledige opbouwruimte is benut, is er voor deze niet-benutte opbouwruimte uiteraard wel de mogelijkheid een lijfrenteproduct aan te schaffen. Deze ruimte is reeds bestaande ruimte die er ook zou zijn als het PEB niet beëindigd zou worden.

Audio

Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.

Premieberekeningen

dga-pensioen-in-eigen-beheer-2017

DGA pensioen in eigen beheer afkopen in oktober 2017 of 2018?

UYPK53YC65Hieronder een rekensom waarbij het pensioen in eigen beheer wordt afgekocht dat in eerste instantie in 2017 was omgezet in een oudedagsverplichting.

Dat lijkt een gekunstelde constructie maar zal vaak voorkomen. Immers de keuze om de bestaande reserve (2015) om te zetten lijkt een goede stap om de problemen rondom de bestaande eigen beheer reserves (verschil commerciële waarde en fiscale waarde) op te lossen.

Het gunstig afkopen met een flinke korting en betalen van de bijbehorende loonbelasting zal menig DGA-er pas in de loop van 2017 willen nemen. Het berekenen daarvan is eenvoudiger dan zo lijkt. Elke DGA-er of accountant kan met deze rekensom goed bepalen wat het slimste moment is om “het verlies” te nemen.

In oktober 2017 afkopen scheelt toch al snel € 15.000,- netto aan loonbelasting t.o.v. een paar maanden later in 2018

In dit eerste voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat de omzetting van het pensioen in eigen beheer in de oudedagsverplichting heeft plaatsgevonden op 1 januari 2017 en dat de afkoop van deze verplichting plaatsvindt op 1 oktober 2017. (meer…)

dga-pensioen-in-eigen-beheer-2017

DGA pensioen afwikkeling tot 1 april 2017

RAW1RLRTM7Directeur-grootaandeelhouders krijgen tot 1 april 2017 de tijd om de opbouw van het pensioen in eigen beheer  stop te zetten, de pensioenbrief of overeenkomst waarin de pensioenaanspraken met de bv zijn vastgelegd aan te passen, een eventueel extern in een polis opgebouwd pensioen terug te halen naar pensioen in eigen beheer dan wel een extern opgebouwd pensioen afzonderlijk voort te zetten.

Let op de ingangsdatum van de wetgeving wijzigt niet maar wel de verplichte administratieve zaken rondom de aanpassing van de regeling. De andere artikelen rondom de afschaffing van het DGA Pensioen in Eigen beheer kunt u terug vinden in deze artikelen.

Bij lees-meer vindt u de uitgebreide vraag-antwoord informatie waar deze beslissing in terug te vinden is.

https://www.doorneweerd.nl/wp-content/uploads/2017/01/Pensioenverzekering-DGA.mp3
(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

Premieberekening

(meer…)
dga-pensioen-in-eigen-beheer-2017

Bevriezen DGA pensioen in eigen beheer

BO5URB867FEen DGA zal zijn in pensioen in eigen beheer opgebouwde met korting kunnen gaan afkopen of omzetten naar een oudedagsverplichting. Plezierig want daarmee zorgt de DGA voor een gunstige omzetting van de beklemmende pensioenreserve.
Vooral het verschil tussen de commerciële waarde en de fiscale pensioenreserve wordt zo fraai opgelost.

Soms zal een DGA daar niet voor willen kiezen. Dat kan vrijwillig zijn of omdat hij niet kan kiezen voor afkopen of omzetting omdat de (ex) partner niet wil meetekenen. De enige oplossing is dan dat de pensioenreserve in eigen beheer opgebouwd wordt bevroren.

Als de DGA er voor kiest zijn reeds opgebouwde aanspraken ingevolge het pensioen in eigen beheer niet af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting blijft voor hem alleen het bevriezen van de aanspraken. Oftewel het handhaven van de tot en met 31 december 2016 in eigen beheer opgebouwde aanspraken volgens de huidige regelgeving in de vennootschapsbelasting en loon- en inkomstenbelasting .
Aan deze reeds opgebouwde aanspraken kan niet meer worden gedoteerd. Actuariële oprenting van tot en met 31 december 2016 opgebouwde aanspraken vindt (voor zover voorzien in de pensioenovereenkomst) nog wel plaats.

https://www.doorneweerd.nl/wp-content/uploads/2017/01/Pensioenverzekering-DGA.mp3
(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

 

Premieberekening

dga-pensioen-in-eigen-beheer-2017

DGA afkoop met korting Eigen Beheer pensioen in 2017. Een voorbeeld

directieDe DGA kan zijn pensioen in eigen beheer in 2017 afkopen met een aanzienlijke pensioenkorting. De staat hoopt daarmee veel geld binnen te krijgen. Het moet nog duidelijk worden of er werkelijk heel veel DGA’s deze rigoureuze stap zullen nemen. Het betalen van de afkoopsom kan in 2017 weliswaar met een aanzienlijke korting van 34,5%; maar er zullen niet veel DGA’s dit geld ook daadwerkelijk op de plank hebben liggen.

Een optie om dat geld ook daadwerkelijk vrij te maken kan door in 2016 de waarde van een externe pensioenpolis naar de BV te halen. Dat lijkt een mooie actie maar er zijn een veel nadelen aan verbonden:

  1. De actie moet met toestemming van de partner gebeuren. of zij staat te trappelen mee te gaan met deze stap valt te bezien.
  2. In 2007 hebben een groep DGA’s ervoor gekozen de pensioenverzekering onder de Pensioenwet te laten vallen. Overdracht is dan niet mogelijk.
  3. Veel pensioenpolissen kennen een flink vast gegarandeerd rendement van 3%. Dat is in deze tijd niet een recht om snel op te geven. Zeker als je bedenkt dat dit recht geldt tot de pensioendatum.
  4. Andere verzekeringselementen van zo’n pensioenverzekering gaan door de afkoop verloren. Denk aan premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en het verzekerde partner- en wezenpensioen.
  5. Er is vaak gekozen voor een pensioenverzekering juist om als “zeker” tegengewicht te dienen aan het risicovolle pensioenopbouw in Eigen Beheer. Het fiscale voordeel van de afkoop lijkt aantrekkelijk maar de uitgestelde pensioenheffing van het pensioenkapitaal is ook niet te versmaden.
  6. Bij de toekomstige uitkeringen kunnen de lage IB tarieven weleens ruimschoots opwegen tegen de kortingsworst die nu in 2017 door de overheid wordt voorgehouden.

Een voorbeeld van de gefaciliteerde afkoop met korting in 2017 ziet er als volgt uit. (meer…)

dga-pensioen-in-eigen-beheer-2017

De positie van de partner van het DGA pensioen in eigen beheer

Huiselijke twistDe mogelijkheden voor de DGA om vanaf 1 januari 2017 te gaan profiteren van de uitfasering van de opbouw in eigen beheer van het pensioen, kent veel financiële voordelen. de partner van de DGA kan echter wel flink benadeeld worden. Hieronder (een bewerkte) uitleg welke mogelijkheden er voor die partner zijn.

Er zijn voor de DGA fiscaal gefaciliteerde mogelijkheden van het fiscaal geruisloos afstempelen van de pensioenaanspraak, gevolgd door een afkoop of het omzetten in een oudedagsverplichting, kunnen ook de (afgeleide) pensioenrechten van de partner van de dga worden verlaagd. Dit gaat over de partner wordt gesproken en de gewezen partner. Het wetsvoorstel voorziet in de voorwaarde dat die partner uitdrukkelijk moet instemmen met de door de dga beoogde beëindiging van het pensioen in eigen beheer. Met deze voorwaarde worden primair de rechten van de partner beschermd terwijl tegelijkertijd wordt zekergesteld dat de partner zich bewust is van de gevolgen van het afstempelen van de pensioenaanspraak, gevolgd door een afkoop of een omzetting in een oudedagsverplichting. Voor het partnerpensioen is in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding reeds geregeld dat een dga hierover geen afspraken kan maken zonder toestemming van de partner. Voor het ouderdomspensioen is een dergelijke wettelijke bepaling er echter niet. Om die reden werd voorgesteld een dergelijke voorwaarde nu in de wet op te nemen.

Het is uiteraard aan de partner om die toestemming ook daadwerkelijk te verlenen. Als er sprake is van goede afspraken dan wel een passende compensatie voor het verlies aan rechten door de partner, zal een partner geen belang hebben bij het weigeren van toestemming. De beëindiging van het pensioen in eigen beheer heeft voordelen en kan daarmee dus ook een belang voor de partner hebben. Zo maakt bijvoorbeeld het vervallen van de dividendklem dividenduitkeringen weer mogelijk waardoor het gezinsinkomen verhoogd kan worden. Daarnaast kunnen, net als bij een scheiding, afspraken worden gemaakt om bijvoorbeeld het aan de partner toekomende deel van de waarde van het pensioen bij een professionele verzekeraar onder te brengen. Verder kan de partner compensatie eisen via bijvoorbeeld aanvullende huwelijkse voorwaarden.

Het is noodzakelijk dat de dga aan de Belastingdienst kenbaar maakt dat de partner of de gewezen partner van de dga heeft ingestemd met een wijziging in het pensioen in eigen beheer. Daarom zal de dga de Belastingdienst moeten informeren indien hij gebruik heeft gemaakt van een van de opties voor een gefaciliteerde beëindiging van het pensioen in eigen beheer. Deze informatieverplichting is geen verzoek tot toepassing van de fiscaal gefaciliteerde beëindiging van het pensioen in eigen beheer, maar een voorwaarde waaraan moet worden voldaan als hiervan gebruik wordt gemaakt.

Er zullen echter gevallen voorkomen waarbij de partner niet instemt en het pensioen in eigen beheer derhalve niet beëindigd kan worden. De opgebouwde pensioen in eigen beheer-rechten zullen dan worden bevroren. We hebben dan een flinke echtelijke twist te pakken dus het blijft zorgvuldig manoeuvreren. Zorg dus als DGA dat de partner grondig en uitgebreid wordt ingelicht over de toestemming die hij/zij geeft aan de wijziging.

Interessant in dit kader is ook de beantwoording van de vragen vanuit de Tweede kamer over de bijzondere positie van de partner. Kamerstukken 1 juli 2016

https://www.doorneweerd.nl/wp-content/uploads/2017/01/Pensioenverzekering-DGA.mp3
(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)
(meer…)

dga-pensioen-in-eigen-beheer-2017