Gegevens verzekeringnemer

Kantoorbezetting

Financiële gegevens

Akkoordverklaring

Ondergetekende is bevoegd om (eventueel namens de verzekeringsnemer) deze gegevens te verstrekken. Hij/zij verklaart de boventstaande vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en geen (voor de inventaris van deze verzekering) belangrijk en/of bijzondere aspecten te hebben verzwegen of niet geheel juist te hebben voorgesteld.)

Na verzenden ontvangt u een “succesmelding” en een copie van de invoer naar het ingevoerde emailadres. Wij verzenden de invoer tevens rechtstreeks aan HDI Global.
Heeft u specifieke andere informatie die geen betrekking heeft op de naverrekening, neem dan eerst even contact met ons op, telefonisch of via email.

Privacy informatie.
Doorneweerd Assurantiën bv verwerkt deze ingevoerde persoonlijke informatie conform de eisen zoals verwoord in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (Avg). Wij verzamelen en verwerken alleen die informatie die strikt noodzakelijk zijn voor het wijzigen of beheren van deze verzekeringscontracten. De informatie wordt alleen voor deze opdracht gebruikt en zal nimmer voor andere doeleinden worden ingezet. De informatie wordt, nadat wij deze hebben verwerkt als intermediair voor dit contract bij de verzekeraar, direct verwijderd. Wij zijn zelfstandig verantwoordelijk voor dit privacy beleid. Privacy statement