VVE polis Bestuurders informatiepagina

De VVE polis Bestuurders is voor bestuurders en toezichthouders zowel in functie, afgetreden of nog te benoemen. Het voltallige bestuur is verzekerd, omdat zij wettelijk collectief verantwoordelijk is en iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor de gehele claim. De VVE sluit de verzekering af en betaalt de premie.

Verzekerden op een
VVE polis Bestuurders zijn:

VVE polis Bestuurders

Claims Made

Voorwaarde voor dekking is dat de aanspraak voor de eerste maal tegen een verzekerde is ingesteld tijdens de verzekeringsperiode en
tevens tijdens de verzekeringsperiode of binnen vier maanden na de einddatum van de verzekering bij verzekeraar is gemeld.

Dekking bestaat uit de elementen:

Dekkingsgebied

Deze verzekering biedt dekking voor aanspraken waarop het Nederlandse recht van toepassing is en waarover de Nederlandse rechter en/ of de Nederlandse arbiter bevoegd is te oordelen.

Uitsluitingen

Verzekerd op de VVE polis bestuurders zijn de aanspraken die na de verzekeringsperiode maar voor de einddatum van de uitloopdekking tegen verzekerden zijn ingesteld. Er is echter geen dekking voor aanspraken die voortvloeien uit een handelen of nalaten daterend na de datum van een belangrijke wijziging of – in het geval daarvan geen sprake is – na de einddatum van de verzekering.

Premie uitloopdekking

De premie van de VVE polis bestuurders per uitloopjaar bedraagt 20% van de op het polisblad vermelde jaarpremie.

Algemene Voorwaarden

VVE algemene voorwaarden verzekeraar Markel

Premies online

Bestuurdersaansprakelijk premie stichting/vereniging
Bestuurdersaansprakelijk premieberekening BV/NV
Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering premie VVE
Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk
Overzicht alle bedrijven verzekeringen