HDI Global naverrekening 2019

Gegevens verzekeringnemer

Kantoorbezetting

Financiële gegevens

Akkoordverklaring

Ondergetekende is bevoegd om (eventueel namens de verzekeringsnemer) deze gegevens te verstrekken. Hij/zij verklaart de boventstaande vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en geen (voor de inventaris van deze verzekering) belangrijk en/of bijzondere aspecten te hebben verzwegen of niet geheel juist te hebben voorgesteld.)

Na verzenden ontvangt u een “succesmelding” en een copie van de invoer naar het ingevoerde emailadres. Wij verzenden de invoer tevens rechtstreeks aan HDI Global.
Heeft u specifieke andere informatie die geen betrekking heeft op de naverrekening, neem dan eerst even contact met ons op, telefonisch of via email.

Privacy informatie.
Doorneweerd Assurantiën bv verwerkt deze ingevoerde persoonlijke informatie conform de eisen zoals verwoord in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (Avg). Wij verzamelen en verwerken alleen die informatie die strikt noodzakelijk zijn voor het wijzigen of beheren van deze verzekeringscontracten. De informatie wordt alleen voor deze opdracht gebruikt en zal nimmer voor andere doeleinden worden ingezet. De informatie wordt, nadat wij deze hebben verwerkt als intermediair voor dit contract bij de verzekeraar, direct verwijderd. Wij zijn zelfstandig verantwoordelijk voor dit privacy beleid. Privacy statement

Opstalverzekering winkel dagelijks opzegbaar online 2020

opstalverzekering winkel
Opstal winkel
online premies
offerteaanvraag

Opstalverzekering winkel zit in een winkel voordeelpakket. Zakelijke winkel verzekeringen voor professionals. Ook avond en in het weekend. Uitstekende prijs/kwaliteit. De inventaris, handelsgoederen, eigen verbouwingen, bedrijfsstilstand en bedrijfsaansprakelijkheid zijn allemaal verzekerd. De Opstalverzekering winkel kan daarbij horen.

De vergelijking Opstalverzekering winkel

Gebouwen en opstallen - premie op maat

[Lees meer…] overOpstalverzekering winkel dagelijks opzegbaar online 2020

Opstalverzekering horeca. Het gebouw foutloos verzekeren online!

Horecapremies
direct online

Opstalverzekering horeca zit in een horeca voordeelpakket. Zakelijke horeca verzekeringen voor professionals. Ook avond en in het weekend. Uitstekende prijs/kwaliteit. De inventaris, handelsgoederen, eigen verbouwingen, bedrijfsstilstand en bedrijfsaansprakelijkheid zijn allemaal verzekerd. De Opstalverzekering horeca kan daarbij horen.

De vergelijking Opstalverzekering horeca

Gebouwen en opstallen - premie op maat

[Lees meer…] overOpstalverzekering horeca. Het gebouw foutloos verzekeren online!

Clausuleblad werkmaterieel particulieren

W022 Alleen dekking voor privé gebruik

Nationale-Nederlanden polisvoorwaarden Zakelijk Zekerheidspakket

Deze verzekering biedt alleen dekking als het verzekerde werkmaterieel voor privédoeleinden wordt gebruikt.
Niet verzekerd is het gebruik van het werkmaterieel voor bedrijfsmatige werkzaamheden.

W041 Schade aan eigen zaken (€ 50.000,-)

Artikel Schade aan eigen zaken uit de polisvoorwaarden is niet van kracht. In plaats daarvan geldt:
Wij dekken schade die door het verzekerde werkmaterieel is veroorzaakt aan:
a. Zaken die uw eigendom zijn; of
b. Zaken die u of de verzekerde die voor de schade aansprakelijk is, heeft gehuurd, geleend of op basis van een
andere soortgelijke overeenkomst in gebruik heeft.

Nationale-Nederlanden dekken geen:

a. Bedrijfs- en/of gevolgschade; of
b. Schade aan het werkmaterieel zelf; of
c. Waardevermindering; of
d. Schade aan percelen grond die verzekerde ter bewerking onder zich had; of
e. Schade aan zaken die zich op of in het werkmaterieel bevinden, daarop zijn geladen of daarvan zijn gelost; of
f. Schade aan zaken die aan het werkmaterieel zijn gekoppeld of op een andere manier door het Werkmaterieel
worden voortbewogen; of
g. Schade die gedekt zou zijn onder een andere verzekering als deze Werkmaterieelverzekering niet zou bestaan.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal € 50.000.
Er geldt een eigen risico van € 500,-.

W045 Schade aan ondergrondse zaken (particulier)

Schade aan ondergrondse zaken en de gevolgschade daarvan is gedekt tot een verzekerde som van
€ 1.000.000,- per gebeurtenis.
Ondergrondse zaken zijn bijvoorbeeld kabels, leidingen en buizen.
Er geldt per schade aan ondergrondse zaken en de gevolgschade een eigen risico van € 500,-.

Diefstal preventie eisen

Als het voertuig niet is voorzien van een klasse W1 of W2 beveiligingssysteem, is verzekerde verplicht om ervoor te zorgen dat het voertuig na beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden

 • deugdelijk is afgesloten, en
 • is gestald op het erf bij een bewoond adres, of
 • is gestald op een onbewoond adres:
  • in een deugdelijk afgesloten ruimte van een gebouw, of
  • op een deugdelijk afgesloten terrein.

Deze informatie is onlosmakelijk verbonden aan de aanvraag werkmaterieel particulieren van Nationale-Nederlanden

Werkmaterieel particulier online premie

Premie werkmaterieel zakelijk

Aansprakelijkheid maatwerk Gebouwen en opstallen - premie op maat Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Werkmaterieel overig online aanvragen Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen Tractorverzekering premieberekening Graafmachine premieberekening Laadschop - shovel premieberekening Bulldozer premieberekening Hoogwerker premieberekening Hijskraan premie opvragen online Heftruck premieberekening Verreiker premieberekening Werkmaterieel particulier online premie

Ziekte verzuim verzekering 2020 premie vergelijken offertes

Verzuimverzekering

Ziekte verzuim verzekering 2020 premie vergelijken offertes. De laagste premie van toonaangevende verzekeringsmaatschappijen en arbodiensten. U krijgt niet alleen een prima keuze van een uitstekende geprijsde ziekte verzuim verzekering, maar ook de keuze van de best passende arbodienst en het bijbehorende pakket.

Audio toelichting ziekte verzuim verzekering

Premie Verzuim ontzorg verzekering

Verzuimverzekeringen offertes

Ziekte verzuim verzekering & Wettelijke verplichtingen eerste jaar

 1. Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts. Bij ene goede logistiek wordt ook de verzekeraar van de ziekte verzuim verzekering ingelicht.
 2. Is de werknemer zes weken ziek, dan moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
 3. Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak (PvA) op. In dit plan staat beschreven wat beiden gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier.
 4. Is er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.
 5. Iedere zes weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken.
 6. Samen met de werknemer kiest de werkgever een casemanager. Deze persoon begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA.
 7. In de 42e week moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV.
[Lees meer…] overZiekte verzuim verzekering 2020 premie vergelijken offertes

Webshop verzekering 2020 – 7 variaties , premies en afsluiten.

webshop verzekering

Webshop verzekering is niet een onderwerp waar veel webshop ondernemers zich graag mee bezig houden. Hieronder concentreren we ons op de specifieke risico’s van webshop. Soms is er ook een “echte” fysieke winkel, opslag of kantoorruimte. Die zullen natuurlijk ook aandacht moeten krijgen. Hieronder kijken we echter alleen even naar de bedrijfsrisico’s rondom webshops.

7 x webshop verzekering

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid
 2. Bedrijfsschade
 3. Bedrijfsrechtsbijstand
 4. Cybercrime en datalekken
 5. Elektronica
 6. Eigen vervoer en transport verzekering
 7. Bestuurdersaansprakelijkheid
Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat

Combineer pakket webshop verzekering

Als u deze 7 polissen combineert in één pakket dan scheelt veel premie en er zijn geen dubbele verzekeringen. Ook geven verzekeringsmaatschappijen nog kortingen en extra lage premies. Let er ook op dat er maar één keer een eigen risico bedrag wordt gevraagd. Het zijn juist deze verbogen clausules die een webshop te duur kunnen maken.

[Lees meer…] overWebshop verzekering 2020 – 7 variaties , premies en afsluiten.

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven 2020 premies

Een aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven wordt in de volksmond ook wel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering genoemd. Hieronder een uitgebreide uitleg over deze verzekering met veel tips en premie.

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven dekking

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven
 1. De Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiële schade en letselschade) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. De Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven wordt ook vaak bedrijfsaansprakelijkheid genoemd.
 2. De Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven AVB biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein).
 3. Werknemers kunnen ook worden meeverzekerd. U bent immers niet altijd aansprakelijk maar toch kan er schade zijn. Dit kan meeverzekerd worden op een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven.  Maar u kunt als werkgever dit ook volledig verzekeren met de speciale uitgebreide werknemersschade verzekering is.
Aansprakelijkheid maatwerk

Verzekerden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Verzekerd zijn de onderneming, de ondernemer, diens ondergeschikten/werknemers, meewerkende familieleden alsmede de aansprakelijkheid van de werkgever ten opzichte van zijn werknemers. Het komt regelmatig voor dat bestuurders en commissarissen ook staan genoemd op het polisblad. Regelmatig hebben personeelsverenigingen en pensioenfondsen een aparte rechtspersoonlijkheid echter zij zijn wel mee te verzekeren op uw Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven.

Premie Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

[Lees meer…] overAansprakelijkheidsverzekering Bedrijven 2020 premies

Restaurant verzekering online premies – zelf berekenen

restaurant verzekering

Een restaurant verzekering is een redelijk ingewikkelde verzekering door de aard van de verschillende horecabedrijven. Ook de vele kleine en grote risico’s maken dit een interessante maar belangrijke groep horeca ondernemingen om goed te verzekeren. 

Zelf premie berekenen restaurant verzekering

Horeca verzekeringspakket premies online

Horeca ondernemers hoeven zich niet altijd te laten afschrikken door het groot aantal (noodzakelijke en soms overbodige) polissen. De begeleiding moet efficiënt zijn; niets teveel premie maar precies passend. Ook zal de omschrijving van elke verzekering correct moeten zijn; bij een schade wilt u geen discussies over de details van voorwaarden maar een directe en royale afwikkeling van schade door goede een restaurant verzekering.

Voorbeeld premie restaurant verzekering

De premie voor een restaurant verzekering is vaak afhankelijk van verschillende factoren, zoals het verzekerd bedrag, uw jaaromzet of het soort bedrijf dat u heeft. Eigen risico telt vaak maar één keer per schadegeval. De voorbeeld premies hier zijn maandpremies en zijn natuurlijk af van de waarde van de zaken, goederen en omzet van het restaurant.

restaurant verzekering

Kosten restaurant verzekering

Wat kost een restaurant verzekering voor een restaurant? Hier de premies. Een rekenvoorbeeld geeft een beeld van de kosten. De premies hangen af van de verzekeringen die u kiest, de dekking en het eigen risico. Ook spelen locatie, bedrijfsgrootte en het soort bedrijf mee.  Denk bij de start ook altijd aan de lijst met vergunningen die nodig zijn voor een goede start.

Verdeling soorten restaurant

De verdeling is van belang omdat verzekeringsmaatschappijen het risico per soort restaurant beoordeelden. Het ene restaurant is het andere niet. Het maakt voor de premie en de voorwaarden een groot verschil.

 1. Restaurant. Publieke eetgelegenheid voor het gebruiken van warme lunches en diners. Eventueel ook bezorgen en afhalen van maaltijden/gerechten.
 2. Bistro. Eenvoudige publieke eetgelegenheid
 3. Bodega. Horecagelegenheid waar wijn centraal staat. Geen maaltijdbereiding of consumptie van warme gerechten of maaltijden.
 4. Shoarmazaak. Publieke eetgelegenheid, gespecialiseerd in het bereiden van geroosterd vlees, zoals shoarma en kebab. Eventueel ook bezorgen en afhalen van maaltijden/gerechten.
 5. Pizzeria. Publieke eetgelegenheid, gespecialiseerd in het bereiden van pizza’s en andere Italiaanse gerechten. Eventueel ook bezorgen en afhalen van maaltijden/gerechten.
 6. Afhaalrestaurant. Een restaurant waar maaltijden/gerechten afgehaald kunnen worden. Geen gelegenheid voor het gebruiken van maaltijden.
 7. Pannenkoekenhuis. Publieke eetgelegenheid, gespecialiseerd in het bereiden van pannenkoeken.
 8. Etc.

Bij de offerteaanvraag controleren wij altijd even de SBI inschrijving en uw website zodat u de beste restaurant verzekering krijgt bij de meest gunstige verzekeringsmaatschappij.  Heeft u een café? Kijk dan even op onze pagina over café verzekeringen.

[Lees meer…] overRestaurant verzekering online premies – zelf berekenen

Werkmaterieel particulieren afsluitprovisie

Wij ontvangen meestal ongeveer 17,5% provisie van de premie van de verzekeringsmaatschappij. In de meeste gevallen zal dat bij deze verzekering ongeveer € 50,- bedragen.

Wij geven ook voor deze particuliere verzekering een volledige dienstverlening. Dat betekent dat wij zorgen dat de aanvraag compleet wordt gemaakt voor acceptatie; wij controleren de voortgang zodat u redelijk op tijd de polis ontvangt en ook controleren wij de polis en doen alle toekomstige beheerwerkzaamheden. Verder helpen wij bij een schade.

De provisie is dan onvoldoende om deze belangrijke verzekering aan te bieden. Wij vinden dit echter wel een belangrijke dienstverlening zodat ook particulieren zich (verplicht) kunnen verzekeren met hun werkmaterieel.

Wij hebben daarom een extra vergoeding nodig om de kosten van aanvraag tot polis (en afhandeling van een schadeclaim) kostendekkend te krijgen. Daarom worden er door ons 1 extra administratieve uur (€ 85,- per uur excl 21%) extra in rekening worden gebracht.

Denkt u dat het onredelijk voor u uitpakt omdat er bijvoorbeeld sprake is van het verzekeren van meerdere werkmaterielen, neem dan even contact met ons op.

Werkmaterieel particulier online premie

Premie werkmaterieel zakelijk

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Gebouwen en opstallen - premie op maat Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Werkmaterieel overig online aanvragen Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen Tractorverzekering premieberekening Graafmachine premieberekening Laadschop - shovel premieberekening Bulldozer premieberekening Hoogwerker premieberekening Hijskraan premie opvragen online Heftruck premieberekening Verreiker premieberekening Werkmaterieel particulier online premie

Additionele ondertekeningsinformatie

Deze informatie is onlosmakelijk verbonden aan de aanvraag werkmaterieel particulieren van Nationale-Nederlanden

Persoonsgegevens

Nationale-Nederlanden polisvoorwaarden Zakelijk Zekerheidspakket

Bij de aanvraag of wijziging van deze verzekering of een dekking en bij schade worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door Nationale Nederlanden verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële. instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacy statement van Nationale-Nederlanden van toepassing. Dit vindt u op www.nn.nl/privacv. In verband met het voeren van een verantwoord acceptatie- en schaderegelingsbeleid kan Nationale-Nederlanden persoonsgegevens bij de Stichting CIS raadplegen. Wij kunnen daar ook een gemelde schade in h.et systeem laten opnemen. Hiervoor geldt het privacyreglement van de Stitching CIS. Meer informatie- vindt u op www.stichtîngcis.nl.

[indien van toepassing:] Wij kunnen ook gegevens raadplegen van Roy-data. Dit is een centraal bestaand met informatie over schadevrije jaren die u heeft opgebouwd. U kunt deze gegevens ook zelf opvragen via www.roy-dáta.nl.

Mededelingsplicht

Aanvrager is verplicht de vragen in deze aanvraag volledig en naar waarheid te beantwoorden voor zichzelf en voor iedere andere persoon wiens belangen worden meeverzekerd, over wat hij zelf weet en wat die and.ere andere persoon weet. Aanvrager is hiervoor zelf verantwoordelijk, ook al beantwoordt een ander die vragen namens hem. Aan de hand van de gegevens en antwoorden op deze vragen en de vragen in de eventuele gezondheidsverklaring moet verzekeraar een juiste inschatting van het
te verzekeren risico kunnen maken. Aanvrager verklaart met de ondertekening van dit formulier en/of de aanvaarding van de polis dat de vragen :volledig en naar waarheid zijn beantwoord om daarmee de aangevraagde verzekering en/of dekking te verkrijgen.
Wanneer later, na het afsluiten van de overeenkomst, blijkt dat een of meer Vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord, kan dit tot gevolg hebben dat het recht op uitkering wordt beperkt of vervalt. Indien de vragen met opzet onjuist of onvolledig zijn beantwoord om verzekeraar te misleiden, of indien verzekeraar de verzekering niet zou hebben gesloten indien de vragen volledig en naar waarheid zouden·zijn beantwoord, heeft verzekeraar bovendien het recht de verzekering op te zeggen.

Klachten

Klachten die betrekking hebben op deze verzekering kunnen worden ingediend via internet op www.nn.nl of schriftelijk bij de Klachtendesk van verzekeraar, Postbus 93604, 2509 AV Den Haag.

Vestigingsplaats verzekeraar en toepasselijk recht

Op alIe verzekerîngsovereenkomsten die worden gesloten met Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N;V., statutair gevestigd te Den Haag, is Nederlands recht van toepassing.

Opschortende voorwaarde

Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsovereenkomst met u sluiten. Er bestaan nationale en internationale (sanctie)regels waaruit dit volgt. De overeenkomst komt niet tot stand als u of een andere belanghebbende voorkomt op een nationale of internationale sanctielijst. Wij toetsen dit achteraf. Daarom is een ‘opschortende voorwaarde’ van kracht. De toetsing voeren wij zo snel mogelijk uit. Als u of een andere belanghebbende niet voorkomt op een sanctielijst, dan is de overeenkomst geldig vanaf de op de polis vermelde ingangsdatum. En als een persoon wel voorkomt op een sanctielijst? Dan informeren wij de aanvrager daarover schriftelijk. Wij doen dit in ieder geval binnen 10 dagen nadat wij de polis hebben verzonden.
De opschortende voorwaarde luidt:
De overeenkomst komt alleen tot stand ab uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op grond van sanctiewet- of regelgeving
financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van:

• verzekeringnemer;
-Verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts)personen die voordeel zouden kunnen hebben bij het bestaan van de overeenkomst;

Deze informatie is onlosmakelijk verbonden aan de aanvraag werkmaterieel particulieren van Nationale-Nederlanden

Werkmaterieel particulier online premie

Premie werkmaterieel zakelijk

Aansprakelijkheid maatwerk Gebouwen en opstallen - premie op maat Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Werkmaterieel overig online aanvragen Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen Tractorverzekering premieberekening Graafmachine premieberekening Laadschop - shovel premieberekening Bulldozer premieberekening Hoogwerker premieberekening Hijskraan premie opvragen online Heftruck premieberekening Verreiker premieberekening Werkmaterieel particulier online premie