Accountantskantoor beroepsaansprakelijkheid verzekering 2020

Accountantskantoor beroepsaansprakelijkheid verzekering

Bij accountantskantoor beroepsaansprakelijkheid verzekering worden de gevolgen van fouten die de accountant maakt verzekerd bij de uitoefening van zijn beroep. De accountantskantoor beroepsaansprakelijkheid verzekering wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. De acceptatieprocedure is zeer zorgvuldig. Ervaring, kantoorbezetting en vele andere aspecten bepalen de premie en voorwaarden.

Beroepsaansprakelijkheid premies accountant

Is een Accountantskantoor beroepsaansprakelijkheid verzekering verplicht?

Voor sommige beroepen, zoals accountants, is deze verzekering wettelijk verplicht. Dus niet voor alle beroepen. Toch zijn er veel situaties waarin u wel zo’n verzekering moet afsluiten. Omdat een klant of opdrachtgever erom vraagt bijvoorbeeld. Of omdat de brancheorganisatie waarbij u bent aangesloten dit eist. De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) leggen aan accountantskantoren de verplichting op om een accountantskantoor beroepsaansprakelijkheid verzekering af te sluiten met betrekking tot al hun gehele dienstverlening.

De vereisten die in de NVKS worden gesteld aan de beroepsaansprakelijkheid verzekering zijn, net zoals de te verzekeren bedragen, minimumvereisten. Daarmee is niet gezegd dat het voldoen aan deze minimumvereisten toereikend is in de specifieke situatie van een kantoor. Het bestuur van een kantoor zal dan ook moeten overwegen of kan worden volstaan met het voldoen aan de minimumvereisten. Wij adviseren kantoren om hierover te overleggen met een adviseur.

NBA verplichting bij een accountantskantoor beroepsaansprakelijkheid verzekering

Het verzekerd bedrag accountantskantoor beroepsaansprakelijkheid verzekering en per aanspraak bedraagt:
a. bij een jaaromzet tot € 500.000, ten minste € 300.000;
b. bij een jaaromzet van € 500.000 tot € 1.000.000, ten minste € 500.000;
c. bij een jaaromzet van € 1.000.000 tot € 2.500.000, ten minste € 1.250.000;
d. bij een jaaromzet van € 2.500.000 of meer, ten minste € 3.000.000.

Het verzekerd bedrag accountantskantoor bedrijfsaansprakelijkheid verzekeren per aanspraak bedraagt:
Het eigen risico, bedoeld in artikel 15, tweede lid onder d, van de NVKS bedraagt bij een jaaromzet tot € 2.500.000, maximaal € 25.000. Bij een jaaromzet van meer dan € 2.500.000 bepaalt het accountantskantoor zelf de hoogte van het eigen risico.

Dekking Accountantskantoor beroepsaansprakelijkheid verzekering

De verzekering geeft de volgende dekking:

 1. Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde. Populair gezegd: ook stommiteiten zijn verzekerd.
 2. Verweer aansprakelijkheid accountant . De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid accountant gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een civielrechtelijke procedure. Juist zijn dit vaak de kosten die de aansprakelijkheid accountant sterk kunnen verhogen. De accountantskantoor beroepsaansprakelijkheid verzekering geen een dekking voor dit risico.

Accountantskantoor beroepsaansprakelijkheid verzekering risico’s

Verschil Beroepsaansprakelijkheid en Bedrijfsaansprakelijkheid

 1. Beroepsaansprakelijkheid 
  1. Vermogensschade. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn of haar beroep wordt verzekerd. Bij bedrijven zijn vrijwel iedereen verzekert die in opdracht van het bedrijf werken zoals ZZP-ers en uitzendkrachten. Controleer altijd bij een verzekeraar welke medewerkers er wel/niet onder de dekking vallen. Er is een uitgebreide dekking op de NBA-proof accountantskantoor beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanwezig.
 2. Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki)
  1. Letselschade aansprakelijkheid accountantskantoor. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Dit zijn vaak de schade die financieel het hoogst kunnen oplopen.
  2. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Maar denk ook bijvoorbeeld aan het feit dat door uw schuld het bedrijf van uw buurman afbrandt en de verzekeraar dan de schade op u verhaalt.

Leveringsvoorwaarden

Er is bij het verzekeren van accountantskantoor beroepsaansprakelijkheid verzekering meestal geen verplichting tot het hanteren van algemene leveringsvoorwaarden. Toch is het aan te raden voor elk bedrijf deze te hanteren. Het voordeel is dat de eigen wensen in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen. Een aantal tips met betrekking tot algemene of leveringsvoorwaarden en het juist toepassen hiervan;

 1. Laat algemene voorwaarden geregeld toetsen door een jurist of rechtsbijstandsverzekeraar.
 2. Haal ze niet “gemakkelijk” van internet af; er circuleren veel voorwaarden die niet meer aan de laatste juridische eisen voldoen. Wees dus voorzichtig met het gebruiken van gekopieerde voorwaarden van derden.
 3. Zorg ervoor dat duidelijk kan worden gemaakt dat u uw voorwaarden vooraf ter beschikking hebt gesteld zodat de aansprakelijkheid accountant wordt beperkt. Denk hierbij aan bewaren van offertes met vermelding van voorwaarden, kopie mail waaruit blijkt dat u uw voorwaarden heeft bijgesloten, etc.
 4. Voeg gerust eigen voorwaarden toe die het mogelijk maken er naar te verwijzen als dat voor uw bedrijfsvoering positief kan zijn. Houd de extra voorwaarden wel “redelijk” anders zal een beroep er op doen, juridisch niet afdwingbaar zijn.

Premie online berekening

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid maatwerk offerte Cyber en DataRisk premieberekening Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video