Voortgang uitfasering pensioen in eigen beheer

PensioenontslagbedingStaatssecretaris Wiebes beantwoordt vragen over het voorstel Wet uitfasering Pensioen in Eigen beheer voor een DGA (PEB). Dit doet hij in de nota naar aanleiding van het verslag en een brief van 3 november 2016. Nota naar aanleiding van het verslag (Wet uitfasering PEB) en schriftelijke antwoorden WGO.

Op Prinsjesdag 2016 is het wetsvoorstel over het uitfaseren van pensioen in eigen beheer (PEB) bij de Tweede Kamer ingediend. Kort geleden heeft staatssecretaris Wiebes vragen over dit wetsvoorstel beantwoord. Allereerst in de Nota naar aanleiding van het verslag en ten tweede in een brief van 3 november 2016 aan de Tweede Kamer.

 • De pensioenopbouw in eigen beheer moet uiterlijk 31 december 2016 stoppen. De aandeelhoudersvergadering moet hiertoe beslissen. Als de pensioenopbouw niet tijdig stopt, is de gehele waarde van de pensioenaanspraak belast. Zie echter de nota van wijziging die wij elders in deze nieuwsbrief bespreken.
 • Als er sprake is van een onbepaalde pensioenverzekering moet de opbouw in die verzekering ook stopgezet worden.
 • Bij afkoop van het PEB moet de partner schriftelijk instemmen. Dit geldt ook als de partners in de huwelijkse voorwaarden pensioenverevening (en/of pensioenverrekening) hebben uitgesloten. Als er sprake is van een ex-partner moet deze instemmen als de ex-partner recht heeft op een deel van de aanspraak. Als de aanspraak is geconverteerd in een eigen (zelfstandige) pensioenaanspraak, is de toestemming niet vereist. De ex-partner kan nu zelf ook beslissen of hij of zij deze eigen pensioenaanspraak afkoopt (of omzet in een oudedagsverplichting).
 •  Voor de heffingsgrondslag bij afkoop wordt uitgegaan van waarden bij het lichaam waar het PEB is ondergebracht. Hierdoor kan een verschil ontstaan tussen een PEB bij de werkgever-BV (intern eigen beheer) en PEB bij een ander eigenbeheerlichaam, zoals een pensioen-BV (extern eigen beheer).
 • Alleen dit jaar is het nog mogelijk om een verzekerde pensioenaanspraak naar eigen beheer over te hevelen. Het verzoek daartoe moet vóór 1 januari 2017 zijn gedaan. Dat de feitelijke betaling in 2017 plaatsvindt, vormt geen probleem. Overdracht is alleen mogelijk voor een DGA-pensioenverzekering waarop het regime van de Pensioenwet niet van toepassing is. Zie echter de nota van wijziging die wij elders in deze nieuwsbrief bespreken.
 • De DGA mag het PEB omzetten in een oudedagsverplichting. Deze verplichting moet, gerekend vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd, in twintig jaar tijd worden uitgekeerd. De Tweede Kamer heeft gevraagd om meer keuzemogelijkheden (kortere uitkeringsperiode, hoog/laag-constructie). Staatssecretaris Wiebes wil deze niet bieden. Als de DGA meer flexibiliteit wil, kan hij de oudedagsverplichting extern afstorten in een lijfrentevoorziening. Dan kan hij ook kiezen voor een tijdelijke oudedagslijfrente.
 • De advisering rondom DGA-pensioenverzekeringen is voorbehouden aan Wft pensioenadviseurs. Een accountant/belastingadviseur die niet aan deze Wft vakbewaamheidseisen voldoet, mag de DGA hierover niet adviseren.

Belang voor de praktijk

 1. Regelmatig komt de vraag voorbij of een DGA zijn PEB mag afstorten in een bancair product. Die vraag moet nu nog ontkennend worden beantwoord, maar dat gaat volgend jaar veranderen. Door het PEB om te zetten in een oudedagsverplichting (OV), kan de DGA deze verplichting vervolgens storten op een lijfrenterekening. Dit noemen wij ook wel de OV-route.
 2. De omzetting van het PEB in een oudedagsverplichting moet in 2017, 2018 of 2019 gebeuren. De afstorting op bijvoorbeeld een lijfrenterekening is niet aan een termijn gebonden en kan dus ook na 2019 plaatsvinden.
 3. De DGA heeft, net als ieder ander, behoefte aan een adequate oudedagsvoorziening. Er zijn voldoende alternatieven voor PEB. De DGA kan een lijfrentevoorziening treffen, hij kan sparen en beleggen in box 3 of in zijn BV. Ten slotte kan een DGA extern – buiten de BV – een pensioenvoorziening treffen.
 4. Naar het zich laat aanzien komt de premiepensioeninstelling (PPI) er in de loop van 2017 als toegestane uitvoerder voor de DGA bij.
 5. Het CDA heeft gevraagd of het ook mogelijk is om het pensioen deels af te kopen en voor het overige om te zetten in een oudedagsverplichting. Merkwaardig genoeg geeft staatssecretaris Wiebes op deze (terechte) vraag geen antwoord. Het lijkt op grond van de wettekst en de tot nu toe gegeven toelichting echter niet mogelijk.

Bron FJA