Arbeidsongeschiktheidsverzekering ( AOV)

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn eenvoudiger dan wordt gedacht. Maar het kan een goed idee zijn eerst te luisteren naar een paar vaste uitgangspunten voordat een offerte wordt aangevraagd.

Aanvraagformulier arbeidsongeschiktheidsverzekering
Voor wie is de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers biedt inkomenszekerheid voor de:

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De overheid voorziet geen regeling voor zelfstandigen, de ZZP’er en de DGA in geval van arbeidsongeschiktheid. Volgens de wet heeft u nog wel recht op een bijstandsuitkering wanneer u arbeidsongeschikt raakt als zelfstandige. Maar voordat u werkelijk in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, geldt wel het volgende:

Er is een andere mogelijkheid om uw inkomen te waarborgen. Met het verzekeren middels een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering, dekt u zicht in indien u onverhoopt arbeidsongeschikt mocht raken.

Waar moet ik op letten bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Het is belangrijk om goed te analyseren wat de beste balans is tussen premie en dekking. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een duur product die door verschillende waardes flink in premie kan verschillen.

De onderstaande termen zijn van invloed op de AOV premie:

Toelichting op gebruikte termen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Beroepsklasse
Bij het aangaan van een AOV is de indeling in de zogenaamde beroepsklasse van groot belang. De beroepsklasse bepaalt voor een groot deel de hoogte van de premie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen beroepsklasse 1 t/m 4, waar bij beroepsklasse 1 gedacht kan worden aan beroepen die met kantoorwerk te maken hebben en beroepsklasse 4 gedacht kan worden aan beroepen waar veel handenarbeid voor nodig is.

Een aantal verzekeraars hanteren nog andere factoren die de beroepsklasse kunnen beïnvloeden, naast het huidige beroep dat u uitvoert. De verdeling van uw werkweek, hoogst afgeronde opleiding en de jaarlijkse zakelijke autokilometers per jaar zijn van invloed op de bepaling van uw beroepsklasse. Deze factoren kunnen leiden tot een verhoging of verlaging van de klasse van uw beroep.

Arbeidsongeschiktheidspercentage
Bij dit bedrag kiest u een arbeidsongeschiktheidspercentage waarbij uitgekeerd dient te worden. Stel dat u kiest voor een percentage van 25%, dit houdt in dat wanneer u voor 25% arbeidsongeschiktheid wordt verklaard. U dient er rekening mee te houden dat het bedrag in periodieke termijnen wordt uitgekeerd. Hoe hoger het arbeidsongeschiktheidspercentage, des te lager de premie.

Uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
Mocht u onverhoopt gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken, dan moet u er rekening mee houden dat u niet het volledig verzekerd bedrag krijgt uitgekeerd. De onderstaande percentages laten zien hoeveel u krijgt uitgekeerd bij een bepaald percentage arbeidsongeschiktheid.

De uitkering bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van:
25 – 35%:     30% van het verzekerde bedrag
35 – 45%:     40% van het verzekerde bedrag
45 – 55%:     50% van het verzekerde bedrag
55 – 65%:     60% van het verzekerde bedrag
65 – 80%:     75% van het verzekerde bedrag
80 – 100%:  100% van het verzekerde bedrag

Gewenste wachttijd
U kiest, afhankelijk van uw financiële reserves en bedrijfssituatie, zelf hoeveel dagen u voor eigen risico neemt. Dit eigen risico is de periode waarin u het verlies aan inkomsten zelf opvangt. U kunt kiezen voor een periode van 14, 30, 60, 90 of 180. Hierbij geldt; hoe langer de eigen risicotermijn, hoe lager de premie. Deze dagen gelden alleen voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid.

Eindleeftijd
Vaak wordt uw pensioenleeftijd genomen als eindleeftijd voor uw AOV. Voor bepaalde beroepen geldt een lagere eindleeftijd, bijvoorbeeld beroepen waar handarbeid van toepassing is. U kunt een eindleeftijd kiezen die ligt tussen de 50 en 68 jaar.

Objectief medisch vaststelbaar
Er is uitsluitend sprake van arbeidsongeschiktheid indien er in directe relatie tot ziekte of ongeval objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan, waardoor u ongeschikt bent tot het verrichten van arbeid. Van zodanige stoornissen is sprake indien uw klachten en beperkingen op grond van rapportage door medisch deskundigen te herleiden zijn tot een herkenbaar en benoembaar ziektebeeld. Stoornissen waarvoor géén medisch oorzakelijke factor is gevonden, worden beschouwd als niet objectief medisch vaststelbaar.

Contract periode
Soms wordt de contractperiode door de verzekeraars vastgesteld, meestal op één of vijf jaar. Deze contractperiode wordt door de verzekeringsmaatschappij voor dezelfde termijn stilzwijgend verlengt en er wordt een opzeggingstermijn van twee maanden gehanteerd. Overigens, wanneer u  besluit om in loondienst te gaan of stopt met uw werkzaamheden als zelfstandige, dan vervalt voor u het verzekerd belang en kunt u de polis zonder meer opzeggen nadat de huidige contractperiode is verlopen.

Vergelijk nu!
Wij maken voor u een uitgebreide vergelijking tussen de beste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Per onderdeel ziet u de voor- en nadelen met een helder uiteenzetting.

Is de AOV premie fiscaal aftrekbaar?
De premie die u betaalt voor de AOV is fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting, deze premie valt onder de ‘uitgaven voor inkomensbehouding’. Een uitkering is niet fiscaal belastbaar.

Volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn de premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) fiscaal aftrekbaar in box 1. Wat houdt dit concreet voor u, als verzekeringsnemer, in. Met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt u periodiek een premie die u in mindering kunt brengen op uw inkomen.

Voorbeeld
Stel dat uw bruto jaarinkomen € 40.000 (schijf 3) is en u betaalt € 2.000 premie per jaar voor uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dan betaalt u geen Inkomstenbelasting over € 40.000,-, maar over € 38.000,- per jaar. Dit scheelt voor u: € 2.000,- x 42% = € 840,- per jaar. Waardoor uw AOV-premie in werkelijkheid € 1.160,- is.

Fiscale aftrekbaarheid bij een AOV uitkering
Wanneer u inkomsten middels een periodieke uitkering van uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangt, dient u deze inkomsten wél bij de Inkomstenbelasting mee te rekenen. Uiteraard blijft het deel van de AOV waar u een premie over blijft betalen aftrekbaar van de Inkomstenbelasting.

Voorbeeld
Stel, u raakt voor 50% arbeidsongeschikt met een verzekerd bedrag van € 40.000,-. In dit geval krijgt u over één jaar een bedrag van € 20.000,- uitgekeerd conform uw AOV. Deze € 20.000,- wordt wél meegerekend bij de Inkomstenbelasting. De premie die u betaald over de resterende € 20.000,- blijft in dit geval gewoon aftrekbaar van de Inkomstenbelasting.