De aansprakelijkheidsverzekering vervoerder is bedoeld voor professionele wegvervoerders. Dus als u als ondernemer goederen van anderen vervoert, voor rekening van anderen. Met deze verzekering wordt de schade betaald aan deze goederen of diefstal, u als aansprakelijk bent.

Download

Voorwaarden Aansprakelijkheid Wegvervoerders

Wat is er verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekering vervoerder?

Schade aan of verlies van spullen van anderen waarvoor u als vervoerder aansprakelijk voor bent. Vaak bent u als vervoerder aansprakelijk op basis van de AVC (bij binnenlands vervoer) of CMR (grensoverschrijdend vervoer). Daarin is vastgelegd wanneer u aansprakelijk bent voor schade. De aansprakelijkheidsverzekering vervoerder zorgt dan voor het beperken van het risico.

Wat is er niet verzekerd?

Niet alles is altijd verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekering vervoerder.

 1. Uitbesteed vervoer
 2. Contaminatie (Schade door contaminatie ontstaat bij vermenging of besmetting van de lading met een andere stof)
 3. Levende have (vee)

Waar geldt de aansprakelijkheidsverzekering vervoerder?

vervoerder aansprakelijkheidsverzekering

Standaard heeft u een dekking in Europa, inclusief Turkije maar exclusief de GOS-landen. Maar het is mogelijk om daar andere afspraken over te maken. Bijvoorbeeld als u alleen maar goederen vervoert binnen Nederland. Een aansprakelijkheidsverzekering vervoerder kan een standaard verzekering zijn maar ook met maatwerk precies passend bij het risico worden aangepast.

Welke voorwaarden gebruikt ?

Verzekeraars gaan er bij beroepsvervoer vanuit dat er gewerkt wordt met één van onderstaande voorwaarden voor beroepsvervoer bij het aanvragen van een aansprakelijkheidsverzekering vervoerder.

 • AVC. Voorwaarden die beroepsgoederenvervoer betreffen binnen Nederland
 • AVK (Algemene voorwaarden Koeriersdiensten
 • CMR (Grensoverschrijdend beroepsvervoer over de weg.)
 • CMR- voorwaarden binnen Nederlanden
 • Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX)
 • Physical Distribution voorwaarden
 • Verhuisvoorwaarden
 • Opslagvoorwaarden
 • Algemene Vervoerscondities Motorvoertuigen (AVCM)
 • Algemene Bergings- en Vervoerscondities gestrande Voertuigen (ABVV)
 • Logistieke Service Voorwaarden (LSV)

Verzekerde vervoerscondities & voorwaarden

CMR
tot maximaal € 15 per kg. beschadigd of ontbrekend brutogewicht per gebeurtenis.

AVC
tot maximaal € 3,40 per kg. beschadigd of ontbrekend brutogewicht per gebeurtenis.

Dekking aansprakelijkheidsverzekering vervoerder

Op een vervoerder rust minimaal de (contractuele) verplichting om de te vervoeren goederen ‘gaaf, volledig en tijdig’ op de plaats van bestemming af te leveren. Lukt dat niet, dan kan de vervoerder voor schade aan/ verlies van de vervoerde zaken, door de belanghebbende (dit is meestal de opdrachtgever) aansprakelijk worden gesteld. De gevolgen daarvan zijn gedekt onder deze aansprakelijkheidsverzekering vervoerder.

Meeverzekerd zijn meestal, de in het kader van een gedekte gebeurtenis, ook onderstaande gemaakte kosten:

 • opruimingskosten (opruiming van de – restanten van de – lading), maximaal tot € 5.000,-;
 • bereddingskosten, tot € 2.500,-;
 • kosten verbonden aan een in overleg met de maatschappij gevoerde gerechtelijke- of arbitrageprocedure.

Hulpmaterialen en eigendommen

Tevens bestaat dekking voor schade ontstaan aan in het vervoermiddel aanwezige ‘hulp-materialen’ (maximaal € 1.250,-) en eigendommen van het verzekerde bedrijf en/of diens personeel (maximaal € 500,-).

Eigen risico

 • € 250 per gebeurtenis voor binnenlands vervoer
 • € 500 per gebeurtenis voor grensoverschrijdend vervoer

Gedekte schadeoorzaken

aansprakelijkheidsverzekering vervoerder

De gedekte schadeoorzaken bij een aansprakelijkheidsverzekering vervoerder zijn een het vervoermiddel treffende brand, blikseminslag, explosie of ander van buiten komend onheil, op voorwaarde dat hierbij het vervoermiddel zelf ook is beschadigd. Ook diefstal is gedekt, mits na braak aan het (afgesloten) vervoermiddel.

Uitsluitingen aansprakelijkheidsverzekering vervoerder

De belangrijkste uitsluitingen betreffen (aansprakelijkheid voor) schade:

 • veroorzaakt met opzet, goedvinden of door grove schuld van de betrokken vervoerder zelf;
 • verband houdende met molestsituaties of atoomkernreacties;
 • verband houdende met onvolkomenheden inzake douanedocumenten en soortgelijke stukken;
 • bestaande uit of verband houdende met inbeslagneming of verbeurdverklaring van de vervoerde zaken en/of het vervoermiddel.

Naverrekening

De premie die een bedrijf moet betalen is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, het aantal wagens en welke werkzaamheden. Aan het eind komt er een naverrekening van het verzekeringsjaar en zal de verzekeraar vragen dus steeds om een nieuwe opgave vragen. Het bedrijf moet die opgave jaarlijks (maar soms elke drie jaar) verstrekken, zodat de verzekeraar de premie van de verzekering via een naverrekeningsnota in rekening kan brengen.

Wetgeving vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de contractuele aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan en verlies van de hem ter vervoer aangeboden zaken. Dit overeenkomstig de regeling waaronder partijen de vervoersovereenkomst zijn aangegaan. Die informatie is dus cruciaal voor de verzekeringsmaatschappij zodat een goede risico-inschatting kan worden gemaakt (en een juiste premie met voorwaarden  afgegeven.

Transport eigen goederen

De transport eigen goederen verzekering verzekert eigen handelsgoederen tegen diefstal, schade en verlies. Niet alleen vervoer met uw eigen bedrijfsauto maar ook transport dat u uitbesteedt aan anderen (bijvoorbeeld DHL of Post.nl). Een transport verzekering zorgt dat er geen schade is als de vervoerder schade veroorzaakt. Een aansprakelijkheidsverzekering vervoerder is dus alleen voor de professionele vervoerder en transportverzekering alleen voor de eigen handelsgoederen.

Premies aansprakelijkheidsverzekering vervoerder

Eigen handelsgoederen transport premie online Vervoerdersaansprakelijkheid - premie Vervoerdersaansprakelijkheid maatwerk Bedrijfsauto - premie op maat Gereedschappen verzekering - premie Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video

https://youtu.be/K99HSy7YsXA
https://youtu.be/WgGolO-LSTI