Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants oplossing 2018

Veel accountants en register accountants RA’s zullen op zoek moeten naar een nieuwe aanbieder want de beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants want Nationale-Nederlanden stopt 2018. Wij hebben de  vergelijking al gemaakt en de voorwaarden en prijs vergeleken. Want vergelijken is cruciaal omdat u als accountant / ondernemer te maken krijgt met eigen beroepsfouten.

Beroepsaansprakelijkheid premies accountant

HDI Global SE

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants

Een polis zoals de beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants Nationale-Nederlanden gaf u dekking voor zuivere vermogensschade, juridisch verweer bij aansprakelijkstelling en in sommige gevallen ook verzekeringsdekking voor verlies van documenten en/of reconstructie. Die schade is verzekerd. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants Nationale-Nederlanden wordt, als het aan ons ligt, vervangen door de polis van HDI Global SE. Een prima alternatief.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants Nationale-Nederlanden

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Premie beroepsaansprakelijkheid juridisch advies – direct online

Een premie beroepsaansprakelijkheid juridisch advies kan direct worden afgegeven en dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Dat maakt de verzekering beroepsaansprakelijkheid juridisch advies tot een onmisbare verzekering.

Juristen premie berekening online

Dekking en premie beroepsaansprakelijkheid juridisch advies:

 1. Premie beroepsaansprakelijkheid juridisch adviesAansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
 2. De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.

Verschil Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en Bedrijfsaansprakelijkheid

 1. Beroepsaansprakelijkheid
  1. Vermogensschade. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn of haar beroep wordt verzekerd. Bij bedrijven zijn vrijwel iedereen verzekert die in opdracht van het bedrijf werken zoals ZZP-ers en uitzendkrachten. Controleer altijd bij een verzekeraar welke medewerkers er wel/niet onder de dekking vallen. De Premie beroepsaansprakelijkheid juridisch advies is afhankelijk van de omzet en soms van de kantoorbezetting.
 2. Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
  1. Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Dit zijn vaak de schade die financieel het hoogst kunnen oplopen. Bij de Premie beroepsaansprakelijkheid juridisch advies wordt vaak ook direct de premie voor de bedrijfsaansprakelijkheid opgegeven.
  2. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Maar denk ook bijvoorbeeld aan het feit dat door uw schuld het bedrijf van uw buurman afbrandt en de verzekeraar dan de schade op u verhaalt.

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Cyberverzekering afsluiten 2018 de 7 nadelen en voordelen

Cyberverzekering afsluitenCyberverzekering afsluiten is de afgelopen tijd in de media vaak mede genoemd als oplossing voor de problemen die zijn ontstaan door de wereldwijde aanvallen met ransomsoftware. Wat zijn echter de voordelen cyberverzekering afsluiten en de nadelen?

Wat is verzekerd bij een cyberverzekering afsluiten?

Iedereen begrijpt de enorme kosten die er gemoeid zijn als het noodlot toeslaat. Het is daarom goed eens hier te kijken wat er nu precies verzekerd is op een cyberverzekering en wat er globaal komt kijken bij een cyberverzekering afsluiten.

 1. Systeeminbraak en digitale aansprakelijkheid
 2. Diefstal van privacygevoelige gegevens
 3. Hacking
 4. Afpersing en cyberaanvallen

De voordelen cyberverzekering afsluiten zijn dus ook afhankelijk van de eigen bedrijfssituatie en werkwijze.

Cyber en DataRisk verzekering premie 2018

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

DGA pensioen uitstel bij doorwerken – Hier de regels…..

DGA pensioen uitstel is inmiddels goed mogelijk. Bij DGA pensioen bedoelen we natuurlijk ook de ondernemer (niet DGA) pensioen uitstel. Als u de pensioendatum van uw huidige pensioenregeling of van uw premievrije pensioenrechten wilt uitstellen, dan gold de eis dat dit alleen mogelijk was indien en voor zover u in een dienstbetrekking doorwerkte.

Nieuw begrip “doorwerken

DGA pensioen uitstelDaarin is inmiddels verandering gekomen, want onder het begrip ‘doorwerken’ valt in dit verband nu ook het doorwerken als ondernemer na beëindiging van de dienstbetrekking. Vroeger was dit niet mogelijk maar nu is DGA pensioen uitstel  daarmee sinds kort wel mogelijk. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

DGA pensioen uitstel voorwaarden

 1. Zo moet onder meer uw pensioenregeling de mogelijkheid van uitstel bieden en
 2. moet de pensioenuitvoerder bereid zijn mee te werken aan het uitstel en de daaraan gekoppelde voorwaarden.
 3. Verder moet het aantal werkzame uren als ondernemer tenminste gelijk zijn aan het aantal uren dat u werkzaam was in loondienst. Bij minder werkzame uren moet het pensioen direct ingaan naar de mate van de vermindering van de omvang. DGA pensioen uitstel is dan geaccepteerd.

Lees meer… »


Miscellaneous, Pensioen DGA Reageer op dit artikel0

Aansprakelijkheid Administratiekantoor – zonde van het geld

De aansprakelijkheid administratiekantoor dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Dat maakt de verzekering voor de aansprakelijkheid administratiekantoor tot een onmisbare verzekering.

Zonde van het geld

Aansprakelijkheid AdministratiekantoorHet is zonde van het geld als u aansprakelijk wordt gesteld terwijl het tegen een geringe premie kan worden verzekerd. Heeft u een verzekering dan is zowel de claim verzekerd als het juridische verweer. Maar wat is er in detail van belang voor een goede keuze? Hieronder een aantal verschillende zaken om aan te denken.

Maatwerk

De verzekering aansprakelijkheid administratiekantoor wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. De acceptatieprocedure is zeer zorgvuldig. Daarom is het vragenformulier gedetailleerd en is het van belang dat dit zo volledig mogelijk wordt ingevuld. Juist bij schade is discussie achteraf met de verzekeraar niet plezierig.

Maatwerkofferte

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Aansprakelijkheid AVG goed te verzekeren met 2018 premies

De Aansprakelijkheid AVG en de verschillen tussen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekering geven we hieronder helder weer. Bij de Aansprakelijkheid AVG (GDPR europese wetgeving) wordt onder andere benoemd welke eisen er gelden op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Het is regelgeving en geen “activiteit” die u voert. Bij de aansprakelijkheid AVG verzekering verzekert u zichzelf niet voor het niet voldoen aan regelgeving maar voor handelen of nalaten in het kader van de beroepsactiviteiten. Een eventueel incident moet gemeld worden op de cyberverzekering waarna u wordt bijgestaan door met de verzekeraar samenwerkende gespecialiseerde bedrijven die u zullen adviseren en begeleiden.

De verwerkersovereenkomst en de Aansprakelijkheid AVG

Aansprakelijkheid AVGIn een verwerkersovereenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen 2 partijen. Dat is een juridische leveringsovereenkomst. Die verwerkingsovereenkomst is (natuurlijk) niet verzekerd. Wel kan verzekerd zijn de beroepsactivieit of een cyberincident. Of één van beide verzekeringen dekking biedt is altijd afhankelijk van de specifieke omstandigheden van een voorval. Er kan sprake zijn van een aansprakelijkheid AVG schade die het gevolg is van handelen of nalaten in de verzekerde hoedanigheid (beroepsaansprakelijkheid) of schade als gevolg van een cyberincident (cyber). De verwerkingsovereenkomst staat dus os van de AVG verschillen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekering.

Is er een verwerkersovereenkomsten verzekering?

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Wettelijke verplichtingen bij ziekte en verzuim

Welke wettelijke verplichtingen bij ziekte en verzuim zijn er in het eerste jaar:

 1. Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts.
 2. Is de werknemer zes weken ziek, dan moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
 3. Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak (PvA) op. In dit plan staat beschreven wat beiden gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier.
 4. Wettelijke verplichtingen bij ziekte en verzuimIs er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.
 5. Iedere zes weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken.
 6. Samen met de werknemer kiest de werkgever een casemanager. Deze persoon begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA.
 7. In de 42e week moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV.

Lees meer… »


Ziekte en arbeidsongeschiktheid Reageer op dit artikel0

AVB – BAV – BCA – BTA …….uhh?

Het bovenste rijtje gaat over de afkortingen die wij gebruiken voor 4 soorten aansprakelijkheidsverzekeringen. De afkortingen zijn AVB – BAV – BCA – BTA

AVB – BAV – BCA – BTABAV = Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

AVB = Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

BCA = Bestuurders- en Commissarissen aansprakelijkheidsverzekering

BTA = Bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen aansprakelijkheidsverzekering.

Audio

Voor de liefhebbers hebben we ook informatie over deze AVB – BAV – BCA – BTA in een podcast ingesproken.

De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 9 minuten. Link en download

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Aansprakelijkheid bestuurders schadevoorbeelden

Het aantal claims voor aansprakelijkheid bestuurders neemt elk jaar toe. Met onderstaande schadevoorbeelden en premies kunt u zich een beeld vormen van dit bestuurders- en commissarissen aansprakelijkheid risico.

Tip

aansprakelijkheid bestuurdersBij bestuurlijke aansprakelijkheid draait het niet alleen om onbehoorlijk bestuur (zie lijstje onder dit artikel) maar ook in hoeverre het handelen of nalaten ook substantieel heeft bijgedragen aan het faillissement. Neem vanaf aanvang dus altijd een specialist in de hand als u bestuurlijk aansprakelijk wordt gesteld. Een curator heeft vaak andere belangen dan uw belang als oud-bestuurder. Het zijn vaak heftige tijden waar een bestuurder mee geconfronteerd wordt bij een faillissement maar realiseer u dat de curator niet degene is waar u uw hart bij kunt uitstorten want dat kan u duur komen te staan. 

Schadevoorbeelden

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Verzekering advocaat 2018 premie € 675,- per advocaat

Een verzekering advocaat hoeft niet veel te kosten. De premie en voorwaarden vergelijking hebben wij al gedaan. Prima condities en een solide verzekeraar. Uiteraard wordt voldaan aan de NOvA eisen (Voda)

Verzekeraars en premie verzekering advocaat

 1. Het berekenen premie advocaat aansprakelijkheid levert per jaar een premie vanaf € 675,- bedragen. Premie direct online voor advocaten
 2. Belangrijke verzekeraars voor dit risico zijn Allianz, Aegon, AIG, HDI-Global, Chubb, Centraal Beheer, Goudse, Markel.

✅ Geaccepteerd door NOvA
✅ Inloop kosteloos meeverzekerd
✅ Dekking waarnemende advocaten
✅ Uitgebreide kring van verzekerden
✅ Reconstructie meeverzekerd € 125.000,-
✅ Zaakschade meeverzekerd € 125.000,-


Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Schadevoorbeelden advocaat

 1. verzekering advocaatHeeft u er wel eens over nagedacht wat de gevolgen kunnen zijn van het laten verjaren van een vordering?
 2. Of het niet tijdig instellen van een rechtsmiddel?
 3. Stelt u zich eens voor dat u een cliënt onjuist voorlicht over de consequenties van een concurrentiebeding en uw cliënt daardoor schade lijdt.
 4. Of dat u een internationaal contract opstelt en juist de forumkeuze en/of rechtskeuze vergeet.
 5. Heeft u wel eens verzuimd om een cliënt te wijzen op het verbeuren van een dwangsom?
 6. En nog belangrijker: wat zijn de consequenties als u onterecht wordt aangesproken?

Audio

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0