Kidnap en Ransom verzekering 2018. Premies en tips

De Kidnap en Ransom verzekering (K&R) dekt de financiële gevolgen van ontvoering, gijzeling en afpersing – of de dreiging dKidnap en Ransom verzekeringaarvan – van personen. De verzekering zorgt voor een uitgebreide hulpverlening aan het slachtoffer en zijn relaties. Ontvoeringen, afpersing en detentie komen in veel landen voor, ook in landen die altijd veilig leken. De Kidnap en Ransom verzekering is daarom vooral bestemd voor multinationals, reizend MKB, vermogende en reizende particulieren en hulpverleningsorganisaties. Voor organisaties en de bedrijven die opereren in gebieden met hoog risico kan de impact van deze incidenten enorm zijn en het merk en reputatie zwaar beschadigen.

Kwetsbaar

Over het algemeen zijn er dus vier kwetsbare groepen te onderscheiden voor ontvoering, gijzeling en afpersing: vermogende particulieren, hulpverlenende organisatie – zoals het Rode Kruis -, multinationals en reizend MKB – bijvoorbeeld handelaren in grondstoffen die naar het Midden-Oosten gaan.

Dekking

De dekking van de Kidnap en Ransom verzekering bestaat uit vier elementen:

 1. Terugbetaling van het overhandigde losgeld. (ook indien het losgeld onderweg verloren gaat).
 2. Onbeperkte overname van kosten voor crisisadvies.
 3. Vergoeding van aanvullende kosten, zoals: salarissen van slachtoffers of andere betrokken personen, reiskosten, kosten voor juridische bijstand, tolken en informanten, kosten van psychologische zorg na ontslag, herstel- en revalidatiekosten, etc.
 4. Vergoeding van medische kosten in geval van lichamelijk letsel in verband met een verzekerd geval.

De Kidnap en Ransom verzekering is een maatwerkproduct en kan worden aangepast door middel van clausules.

Lees meer… »


Miscellaneous Reageer op dit artikel0

Verzekering examens – The devil is in the detail

Studeren voor PE verzekering examens tijdens de vakantie bleek weer louterend te werken op mijn geestesgesteldheid. Na de obligate uitjes, wandelingen, kerken en stadjes, duik ik ‘s avonds in mijn digitale studieboeken want de PE verzekering examens komen eraan; inkomensadviseur, adviseur zakelijke schadeverzekeringen en 2e pijler pensioenadviseur.

verzekering examens

Het verzekeringsvak is een fraai beroep dat vaak onvoldoende wordt uitgelegd aan onze omgeving. Bedrijfsmatig mag/moet je overal over mee kunnen praten om een goede risico inschatting te kunnen maken en correct te helpen bij het maken van keuzes.

Om een greep uit de (153) onderwerpen uit de verzekering examens te nemen.

Het was een feestje om dat weer eens te lezen en te leren voor de verzekering examens. Het maakt je ook nederig.

Lees meer… »


Kantoorbelevenissen Reageer op dit artikel0

Forse Movir premieverhoging advocaten AOV in 2019

De Movir premieverhoging advocaten voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zal met 10% de kosten sterk verhogen. Advocaten moeten veel aanspraak maken op hun verzekeringen gezien de hoge stress waaronder zij vaak moeten werken. Movir gaat die extra kosten doorberekenen in de premie vanaf 1 januari 2019. Hieronder een toelichting van de redenen, de oplossingen en preventie en alternatieven.

Movir aankondigingsbrief premiewijzigingen 2019 (pdf)

Achtergronden premieverhoging advocaten

Uit onderzoek blijkt dat het stressniveau onder advocaten hoger is dan bij andere beroepsgroepen. 35 procent van de advocaten ervaart een hoog stressniveau. In de advocatuur is dat 35 procent en bij de huisartsen 33 procent en bij notarissen zelfs 44%. De Movir vindt daarom dat de premies voor advocaten omhoog moeten met 10%. De Movir premieverhoging advocaten zal, ondanks de fiscale aftrekbaarheid van de premie, toch voor velen een stevige stijging van de vaste kosten betekenen.

Audio arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hier een algemene toelichting op de wijze waarop gedacht kan worden over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wellicht dat dit korte audio fragment aangeeft hoe de verzekering kan worden geoptimaliseerd zodat de premie passend blijft bij de feitelijke risico’s voor advocaten.

Ziekteverzuim in Nederlanden

Movir premieverhoging advocatenHet Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde begin dit jaar dat het ziekteverzuim in Nederland in het eerste kwartaal van 2018 hoger was dan de afgelopen jaren. Een kwart werd verzuimd door werknemers die psychische klachten hadden, zoals werkstress en burn-out. Deze ziekmeldingen duren gemiddeld 57 dagen, terwijl een griepje of hoofdpijn gemiddeld 3 dagen duurt. De Movir premieverhoging advocaten is in dat kader goed te begrijpen maar maakt het niet minder onplezierig.

Burnout advocaten

Lees meer… »


Ziekte en arbeidsongeschiktheid Reageer op dit artikel0

WIA excedent verzekering 2018 premie uitgeplozen

Met de WIA excedent verzekering vult het inkomen van zijn medewerker aan tot een vast percentage van het salaris, meestal 70% maar lager mag ook. Deze verzekering is vooral interessant voor medewerkers met een hoog inkomen van € 56.000,- of meer. WIA excedent verzekeringWant met de wettelijke uitkering zijn zij slechts verzekerd tot een door de overheid vastgesteld maximumbedrag. De WIA excedent verzekering vult deze wettelijke uitkering aan, zodat de financiële terugval minder groot is.

Voor wie?

Het Sociale Verzekeringsloon is momenteel € 56.000,-. Deze WIA excedent verzekering is dus voor deze werknemers bedoeld. Voor wie niet? Deze verzekering is niet voor DGA’s, ZZP-ers of werknemers met een fulltime loon lager dan het SV loon.

De WIA excedent verzekering

Is verzekering nuttig?

Gewoon werken, een goed (hoog) inkomen ontvangen en plots gebeurt er iets waardoor er niet meer volledig gewerkt kan worden. Dan kan de terugval in inkomen groot zijn. Weinig werknemer zijn in staat om een 30% inkomensterugval op te vangen; laat staan 50% of meer. Daarom is een WIA excedent verzekering nuttig.

Werkners met ene inkomen lager dna het SV loon hebben wel vaka een maximale verzekeringsdekking. Juist bij de groep werknemers met een hoger inkomen zijn, met een WIA excedent verzekering de arbeidsvoorwaarden weer gelijkgetrokken.

De wet WIA in het kort

Lees meer… »


Verzekeringen, Ziekte en arbeidsongeschiktheid Reageer op dit artikel0

Graafmachine ondergrondse schade verzekering 2018

Bij grondwerk wordt er dagelijks zo’n 120 keer een kabel of buis geraakt en dus is een graafmachine ondergrondse schade verzekering onmisbaar. Bedenk dan de directe jaarlijkse schade zo’n 35 miljoen euro is volgens het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen. Ondergrondse schade wordt verzekerd als verzekeringsonderdeel van een werkmaterieelverzekering. Daarop is bijna altijd de wettelijke aansprakelijkheid verzekerd.

Gevolgschade

De directe schade is al fors maar de gevolgschades zijn nog veel hoger. Die worden geschat op 730 miljoen euro. Bij gevolgschade kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bedrijven die afgesloten zijn van het internet waardoor ze niet meer kunnen werken of hele woonwijken die zonder gas, licht of water zitten.

Schadeclaim ondergrondse schade

Graafmachine ondergrondse schade verzekeringSchadeclaims doordat de aansprakelijkheid bij de eigenaar van de graafmachine wordt gelegd, is een zorg voor iedereen. Niet alleen de directe schade en indirecte schade van de getroffenen. Ook de eigenaar van de graafmachine lijdt een enorm verlies aan niet gedraaide productie-uren en de claims die binnen kunnen stromen. Een graafmachine ondergrondse schade verzekering is dus altijd nodig vanwege de hoge schade bedragen.

Het gegeven dat de overheid wil dat we van het gas afgaan en andere energiebronnen zullen kiezen zal de komende jaren extra veel grondwerk betekenen voor de zogenaamde grondroerders.

Welke meldingen zijn verplicht?

 1. Voor de start zullen ze een Klick-melding moeten doen.
 2. Met de tekeningen zullen ze nauwkeurig de plaats van de kabels moeten bepalen.
 3. Veel grondroerders zullen een paar proefgleuven graven om te controleren of de tekeningen kloppen. Immers pas in 2006 werd vastgelegd dat alle kabels en leidingen geregistreerd moeten worden.
 4. Wordt het juiste protocol gevolgd dan zal de rechter de grondroerder gelijk geven als er een claim komt. Zie cobouw oktober 2016. En dat betekent ook lage eigen risico kosten bij een graafmachine ondergrondse schade verzekering.

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Bedrijfsaansprakelijkheid 9 cruciale uitsluitingen

Een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering wordt in de volksmond ook wel aansprakelijkheidsverzekering bedrijven genoemd. Hieronder een uitgebreide uitleg over deze verzekering met veel tips en premie. Maar eerst een overzicht wat er NIET verzekerd is.

Uitsluitingen bedrijfsaansprakelijkheid verzekering

Elke verzekeraar hanteert zijn eigen voorwaarden. Maar de meest gangbare en meest voorkomende uitsluitingen zijn:

 1. BedrijfsaansprakelijkheidOpzet
 2. Milieuschade
 3. Schade door/met motorrijtuigen en/of luchtvaartuigen
 4. Schade aan geleverde zaken
 5. Overtreding van voorschriften
 6. Schade aan geleverde zaken (dit is het zogenaamde ondernemersrisico)
 7. Molest, atoomkernreactie en brand
 8. Zaken onder opzicht
 9. Zuivere vermogensschade

Wat is er wel verzekerd

 1. De bedrijfsaansprakelijkheid verzekering AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiële schade en letselschade) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. De bedrijfsaansprakelijkheid verzekering wordt ook vaak bedrijfsaansprakelijkheid genoemd.

 2. De bedrijfsaansprakelijkheid verzekering AVB biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschade dekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein).

 3. Aansprakelijkheid van huiseigenaren kan apart worden verzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Verzekerden

Verzekerd zijn de onderneming, de ondernemer, diens ondergeschikten/werknemers, meewerkende familieleden alsmede de aansprakelijkheid van de werkgever ten opzichte van zijn werknemers. Het komt regelmatig voor dat bestuurders en commissarissen ook staan genoemd op het polisblad. Regelmatig hebben personeelsverenigingen en pensioenfondsen een aparte rechtspersoonlijkheid echter zij zijn wel mee te verzekeren op uw bedrijfsaansprakelijkheid verzekering.

Premie en omschrijving

De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of het WW-jaarloon (vóór franchise), waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave. Een goede omschrijving van de verzekerde hoedanigheid en de verzekerde producten c.q. dienstverlening is van essentieel belang. Verzekeraars bieden geen activiteiten anders dan die omschreven zijn in de hoedanigheid. Noem dus bij het aangaan van een verzekering ook al uw nevenactiviteiten. Ze kunnen de premie verhoging maar vaak ook positief beïnvloeden.

Premie factoren

Elk bedrijf of organisatie heeft een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering nodig. Welke premie u gaat betalen is van een aantal factoren afhankelijk. De belangrijkste factoren zijn:

 1.    Gevarenklasse
 2.    Hoogte van de verzekerde bedragen
 3.    Export (naar welke landen en in welke mate)
 4.    Hoogte van het eigen risico

Eigen risico

De bedrijfsaansprakelijkheid verzekering kent een verplicht eigen risico. Een hoger eigen risico leidt tot premiekorting. Bij een schade zal de uitkering dus worden verminderd met dit eigen risicobedrag. Vaak wordt er een basis eigen risico bedrag van € 250,- gehanteerd. Dit kan per verzekeraar en product sterk verschillen.

Verschil met beroepsaansprakelijkheid

Bij bedrijfsaansprakelijkheid verzekering wordt verzekerd zaak- en letselschade. Bij beroepsaansprakelijkheid is alleen sprake van een risico op vermogensschade.

 1. Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
 2. De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.

De verzekering wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. De acceptatieprocedure is zeer zorgvuldig. Daarom is het vragenformulier gedetailleerd en is het van belang dat dit zo volledig mogelijk wordt ingevuld.

Audio bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Audio beroepsaansprakelijkheid

Wat is niet verzekerd

 1. Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is niet gedekt. Hiervoor moet een milieuaansprakelijkheidsverzekering worden gesloten.
 2. Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is niet gedekt.
 3. schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt)
 4. schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen

Bijzonderheden 

De verzekeraar hanteert het `claims made’-principe. Alle (gedekte) aanspraken, gemeld binnen de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst, vallen binnen de polisdekking. De polis biedt standaard dekking binnen de EU. Als verzekerde ook daarbuiten werkzaam is, kan de polis in de meeste gevallen worden uitgebreid.

Dekking en voorwaarden

Sommige polissen bepalen niet dat de schade moet zijn ontstaan maar moet zijn veroorzaakt, of moet zijn ontstaan en veroorzaakt, binnen de verzekeringsduur. Voor u als (aspirant-)verzekerde is dit van belang omdat het mogelijk is dat u bij het (over-/af-)sluiten van een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering met een dekkingsgat kan komen te zitten; en dit is niet wenselijk. Men spreekt ook wel van het inlooprisico en het uitlooprisico.

Schadebegrip

Gedekt is de schade die zijn toegebracht aan personen of zaken en de eventuele gevolgschade die daaruit voortvloeit. Zuivere vermogensschade is niet verzekerd. Schade aan de goederen van verzekeringnemer zelf zijn ook niet verzekerd. Schade aan goederen van andere verzekerden (denk bijvoorbeeld aan uw personeel) zijn wel verzekerd.

Schadevergoeding bedrijfsaansprakelijkheid verzekering

Indien u aansprakelijk wordt gesteld door een derde zal de verzekeraar de zaak voor u behandelen en verder onderzoek doen naar de oorzaak van de schade.  Indien de verzekeraar namens u aansprakelijkheid erkent wordt het schade bedrag, eventueel onder aftrek van het eigen risico, rechtstreeks aan de benadeelde derde uitgekeerd. Ook al heeft u vorderingen

Regres

Brandverzekeraars mogen de schade verhalen op een eventuele aansprakelijke derde (dit kunt ú zijn). Hierbij kunt u denken aan ontploffing-, schroei-, zeng, smelt-, rook/roet-, water- en olieschade.  Verzekeraars hebben overigens onderling afgesproken dan brandschaden niet worden verhaald op particulieren omdat deze minder draagkrachtig zijn.


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

3 belangrijkste Horecaverzekeringen in 2018

Wij vinden de volgende horecaverzekeringen belangrijk om altijd een horecazaak mee te starten:

 1. horecaverzekeringenAansprakelijkheidsverzekering Horecaverzekeringen (AVB): onder andere letsel en materiële schade van een ander waarvoor u aansprakelijk bent, dus ook schade van uw werknemers. Uit te breiden met werknemerschade: letsel en materiële schade van uw werknemers als gevolg van een ongeval tijdens het werk, als u juist niet aansprakelijk bent
 2. Inventaris-/Goederen-/Huurdersbelangverzekering (eventueel met Glas-dekking, alleen wanneer u huurder bent van het bedrijfsgebouw): voor schade door bijvoorbeeld brand, diefstal en water aan uw inventaris en goederenvoorraad, en eventuele aanpassingen aan een gehuurd gebouw die u zelf heeft betaald. Alles kan onder een pakket horecaverzekeringen wordt afgesloten.
 3. Rechtsbijstandverzekering Bedrijven (eventueel met rechtsbijstand voor de auto): juridische bijstand in conflicten met bijvoorbeeld leveranciers en klanten.

Voorbeeld premie horecaverzekeringen

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Recall verzekering en productaansprakelijkheid

Als uw product uit de markt moet worden gehaald vanwege een risico voor de gezondheid, kan dat verwoestende gevolgen hebben voor uw onderneming. Uw omzet, reputatie en marktaandeel staan op het spel. Een Recall verzekering kan ene oplossing zijn.

Oorzaken

recall verzekering

De oorzaak is dikwijls een fout in het productieproces als gevolg van een ongeluk, opzettelijk, een stommiteit of onoplettendheid. Soms omdat het productieproces niet correct i; of de controle onvoldoende aanwezig is of omdat een boze werknemer u een hak wilt zetten. Een productaantasting kan dus voortkomen uit

 1. Productiefouten;
 2. Onvoldoende controle;
 3. Een opzettelijke wraak;
 4. Afpersingsactie;
 5. etc.

Een recall verzekering kan zorgen dat er een vangnet is voor de enorme kosten die gepaard kunnen gaan met een recall actie. Recall-verzekering aanvraagformulier

Waarom een Recall verzekering?

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Transportverzekering goederen of € 10 per 2018 kiloprijs

De transportverzekering verzekert uw handelsgoederen tegen diefstal, schade en verlies tijdens het transport. Want u krijgt bij schade of verlies vaak hooguit € 10,- per kilo van de vervoerder. Niet alleen vervoer met uw eigen bedrijfsauto maar ook transport dat u uitbesteedt aan anderen. Vliegtuig, vrachtwagen, fiets; het maakt niet uit.

Transport polispremie online

De vergoeding bij een schade Transportverzekering

U krijgt de waarde uitgekeerd. Vergoed wordt de inkoopwaarde plus 10% imaginaire winst of verkoopwaarde als die goederen al zijn verkocht.

Uitbesteden en de verliesvergoeding 

TransportverzekeringLaat u uw goederen vervoeren voor UPS, DHL, PostNL of een ander vervoersbedrijf dan geeft u uw goederen uit handen. Natuurlijk worden die bijna altijd netjes afgeleverd. Maar het kan mis gaan. Soms door schuld van de vervoerder maar soms ook buiten zijn schuld. Een vracht vat vlam of rijdt het kanaal in. Of de goederen worden uit die vrachtwagen gestolen of ze worden beschadigd afgeleverd. Natuurlijk kunt u een vergoeding krijgen van de vervoerder maar meestal is die vergoeding soms niet meer dan € 10,- per kilo en maximaal een paar tientjes per zending. U kunt ze terugvinden op de websites van bijvoorbeeld  UPS, DHL, PostNL (pdf). Een transportverzekering is al snel de moeite waard. Voor de premie hoeft u het niet te laten.

Wat zijn handelsgoederen?

 1. De goederen van uw eigen bedrijf waarmee u handel drijft;
 2. Maar ook de zaken die u van een ander in bewaring heeft;
 3. Zaken zaken ‘op zicht’; geleende spullen, reparatiezaken, consignatiezaken of zaken in bruikleen.

Die laatste zaken worden vaak vergeten. Heeft u spullen van een ander en stuurt u die bijvoorbeeld terug dan is verlies extra vervelend. Een transportverzekering kan dan een uitkomst zijn.

Bedrijfsuitrusting – gereedschappen

Het is ook vaak mogelijk op een transportverzekering om de eigen bedrijfsuitrusting te verzekeren. Denk maar eens aan gereedschappen, onderdelen of monstercollecties in uw bestelauto.

Vervoermiddelen en gebied transportverzekering

Daar stellen verzekeringsmaatschappij geen eisen aan bij een transportverzekering. Vliegtuig, vrachtwagen, eigen wagen, motor, fiets of bestelauto. Er wordt geen verschil gemaakt. Zolang er maar sprake is transport van handelsgoederen en schade waar het voertuig bij betrokken is. Europa wordt standaard genomen als dekkingsgebied. Natuurlijk zijn er andere mogelijkheden maar dan wordt het al snel maatwerk. Deze standaard premies gaan uit van dekkingsgebied Europa.

Extra schadeoorzaken:

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat 2018 in 17 controles

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat vergelijken is cruciaal omdat u als advocaat  te maken krijgt met eigen beroepsfouten. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Denk aan een verkeerd advies of per abuis een termijn missen of als u niet de juiste informatie verstrekt. Schade die hierdoor ontstaat, is overigens vaak alleen een financiële schade. Zaakschade of letselschade wordt op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Professionele beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaatDie schade kan verzekerd worden met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat van HDI Global is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening. Met ruim 85 miljoen klanten in meer dan 70 landen en meer dan 147.000 medewerkers. Deze, specialistische verzekeraar wordt door grote verzekeraars zoals Nationale-Nederlanden vaak gebruikt voor het herverzekeren van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sind dat Nationale-Nederlanden stopt met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat HDI Global veel van de risico’s overneemt.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat 17 controles

Het afsluiten van beroepsaansprakelijkheidsverzekering is specialistenwerk. De belangrijkste controlepunten zijn;

 1. Is de verzekerde som correct?
 2. Wat is de verzekerde beroep/rechtsgebied?
 3. Welke uitsluitingen zijn er?
 4. Dekkingsgebied goed vastgesteld?
 5. Wie zijn er wel/niet verzekerd?
 6. Is het eigen risico te hoog?
 7. Zijn er beperkende clausules bij schade?
 8. Hoe wordt omgegaan met eigen algemene voorwaarden?
 9. Is het inloop- en uitlooprisico verzekerd?
 10. Naverrekening op welke basis? Kantoor bezetting of omzet?
 11. Wijziging of uitbreiding van werkzaamheden verzekerd?
 12. Acceptatie wijziging leveringsvoorwaarden?
 13. Wijziging rechtsvorm gevolgen?
 14. Uitbreiding buitenlandse opdrachtgevers acceptatie?
 15. Tussentijdse omzetstijging, omzetdaling verwerken?
 16. Fusie / overname / Samenwerkingsverbanden goed aangetekend?
 17. Wetgeving, richtlijnen beroepsorganisatie etc. juridisch akkoord?

Omschrijving beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat

Een beroepsaansprakelijkheids­verzekering advocaat waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade (financieel nadeel) als gevolg van wanprestatie (handelen / zorgvuldigheid van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot) of onrechtmatige daad. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (vaak afgekort met BAV) kan als hoofdverzekering deel uitmaken met een extra module voor het risico van

 1. bedrijfsaansprakelijkheid en soms
 2. bestuurdersaansprakelijkheid.

Audio

Verzekeraars en premies

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0