Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden 2019

Veel advocaten zullen op zoek moeten naar een nieuwe aanbieder want de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden stopt 2018. Wij hebben die vergelijking al gemaakt; op voorwaarden en op prijs. Want vergelijken is cruciaal omdat u als advocaat / ondernemer te maken krijgt met eigen beroepsfouten dan wilt u een goede partner.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

HDI Global SE

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden

Een polis zoals Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden gaf u dekking voor zuivere vermogensschade, juridisch verweer bij aansprakelijkstelling en in sommige gevallen ook verzekeringsdekking voor verlies van documenten en/of reconstructie. Die schade is verzekerd met de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden wordt, als het aan ons ligt, vervangen door de polis van HDI Global SE. Een prima alternatief voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden

Achtergrond. Nationale Nederlanden hanteert een zogenaamde mantel voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze wordt gebruikt door SRA-leden, notarissen en advocaten. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Nationale-Nederlanden met een vervaldatum na 1 april 2018 worden niet meer gecontinueerd. Het lijken vooral de slechte resultaten op deze verzekeringen te zijn die deze stap rechtvaardigt. NN accepteerde ook geen externe voorwaarden en samen met een relatief hoge kosten factor was de beslissing voor hen onvermijdelijk. Ook neemt de claimcultuur toe en stijgt de schadelast voor verzekeraars op beroepsaansprakelijkheid. Volgens Bas Kuik de woordvoerder van NN is er sprake van een geleidelijke terugtrekking. Eind 2018 moet het geheel zijn afgerond. “Het is voor ons een nichemarkt. Het gaat om een relatief kleine branche waarbij wij hoofdzakelijk de kleine spelers bedienen. Het segment is voor ons te klein om mee door te gaan maar er zijn nog een paar goede spelers waar de beroepsgroepen gebruik van kunnen maken. ”

Zelf berekenen alternatief HDI

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden

Wij hebben de alternatieven voor u bekeken en menen met de HDI als verzekeraar een prima alternatief te hebben gevonden voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden. HDI als één van de grootste Duitse verzekeraars heeft al lange tijd een belangrijke positie gekregen in Nederland. Veel verzekeringsmaatschappijen gebruikte HDI al lange tijd voor het herverzekeren van de risico’s gezien de grote deskundigheid van deze verzekeraar. Een teken dat deze verzekeringsmaatschappij een uitstekende propositie kan zijn als vervanger voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden. Nadat u de premie heeft bekeken kunt u zelf aan de hand van 27 controlevragen. Kiest u voor HDI Global dan kunt u deze verzekering direct online via ons aanvragen.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Algemeen

Een Beroepsaansprakelijkheids­verzekering waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade als gevolg van onrechtmatige daad of wanprestatie. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering  (vaak afgekort met BAV) kon als hoofdverzekering deel uitmaken met een extra module voor het risico van bedrijfsaansprakelijkheid en soms het bestuurdersaansprakelijkheid. Van belang bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten is de beschrijving van de verzekerde hoedanigheid waarbij het totaal van werkzaamheden dit men verricht onder de dekking moet komen te vallen. Een incomplete opgave of onjuiste weergave van de werkelijke activiteiten kan een dekkingshiaat tot gevolg hebben. Natuurlijk zal een verzekeringsmaatschappij binnen de reikwijdte van polisvoorwaarden ook vaak dekking bieden voor bereddingskosten, wettelijke rente en juridische bijstand.

Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk

27 keuze vragen ter vergelijken

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Verschil Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden verzekering

Het Verschil Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden verzekering kunnen we eenvoudig en helder duidelijk maken. Bij een bestelauto, bakwagen, vrachtwagen, bedrijfswagen of werkmaterieel wordt vaak gevraagd of additionele verzekeringen toegevoegd moeten worden. Er is vooral is er vaak onduidelijkheid over de volgende additionele toevoegingen.

 1. de Ongevallen inzittendenverzekering (OI)
 2. de Schadeverzekering inzittenden (SVI).

Om duidelijk het verschil op te kunnen geven tussen Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden, leggen we allereerst het verschil tussen een OI en een SVI uit. Daarna maken we het onderscheid duidelijk tussen de belangen van de bestuurder van een voertuig en de belangen van de inzittende(n).

Schade veroorzaakt aan of door passagier

Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden verzekeringAls een schade door een passagier wordt toegebracht aan een derde, bijvoorbeeld met een deur van de auto is dit in eerste instantie gedekt als passagiersrisico  op de WAM. Dat is dus altijd verzekerd op een autoverzekering. Maar daarna kan er ook een verzekerde dekking zijn op de AVP (Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren). Want ook gedekt is op de AVP als een passagier een schade toebrengt aan een auto. In dit geval geeft de AVP een primaire dekking. Het verschil tussen Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden wordt zo al iets duidelijker.

Wat is een Ongevallen Verzekering Inzittenden (ovi)

Een ongevallen-inzittendenverzekering is een passagiersrisico sommenverzekering en keert een vooraf vastgesteld bedrag uit bij blijvende arbeidsongeschiktheid/invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval. De hoogte van de uitkering is niet gerelateerd aan de werkelijke schade of kosten. De vraag wie schuld had aan het ongeval doet niet ter zake.

Wat is een Schadeverzekering Inzittende (svi)

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Verzekering advocaat. Simpel en snel 2019 premies online

Een verzekering advocaat hoeft niet veel te kosten. De premie en voorwaarden vergelijking hebben wij al gedaan. Prima condities en een solide verzekeraar. Uiteraard wordt voldaan aan de NOvA eisen (Voda)

Verzekeraars en premie verzekering advocaat

 1. Het berekenen premie advocaat aansprakelijkheid levert per jaar een premie vanaf € 675,- bedragen. Premie direct online voor advocaten
 2. Belangrijke verzekeraars voor dit risico zijn Allianz, Aegon, AIG, HDI-Global, Chubb, Centraal Beheer, Goudse, Markel.

✅ Geaccepteerd door NOvA
✅ Inloop kosteloos meeverzekerd
✅ Dekking waarnemende advocaten
✅ Uitgebreide kring van verzekerden
✅ Reconstructie meeverzekerd € 125.000,-
✅ Zaakschade meeverzekerd € 125.000,-


Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Wijziging Voda 2019

De regelgeving omtrent de beroepsaansprakelijkheid verzekering advocaat is gewijzigd. Dit kan consequenties hebben voor de dekking van uw verzekering. De wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2019.

De belangrijkste wijziging heeft betrekking op artikel 6.24, tweede lid, van de Voda. Deze houdt in dat een advocaat die de praktijk uitoefent in dienst van een werkgever zich ook door de in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen kan laten vrijwaren voor toegebrachte schade.

Artikel 6.24 Voda beroepsaansprakelijkheid verzekering advocaat 2019

 1. De advocaat is adequaat verzekerd ter zake van het risico van zijn beroepsaansprakelijkheid.

 2. Het eerste lid is niet van toepassing op het risico dat een advocaat die de praktijk in dienst uitoefent schade toebrengt aan zijn werkgever of in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen, voor zover de werkgever of in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen hem voor deze schade op voorhand schriftelijk vrijwaart. In dat geval blijft voor de advocaat die de praktijk in dienst uitoefent de verplichting bestaan een aansprakelijkheid verzekering advocaat te sluiten voor schade, als advocaat toegebracht aan derden.

Verhoogde dekking

Verder wordt in de gewijzigde toelichting op artikel 6.25 verduidelijkt dat de hoogte van het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar altijd minimaal twee maal de hoogte van het verzekerd bedrag per aanspraak moet zijn bij uw beroepsaansprakelijkheid verzekering advocaat. De reden is dat meerdere aanspraken per verzekeringsjaar onder de dekking moeten kunnen vallen.

NOvAA heeft een tool waarbij anoniem gecontroleerd kan worden of uw beroepsaansprakelijkheid verzekering advocaat voldoet aan de 2019 eisen.

Schadevoorbeelden advocaat

 1. verzekering advocaatHeeft u er wel eens over nagedacht wat de gevolgen kunnen zijn van het laten verjaren van een vordering?
 2. Of het niet tijdig instellen van een rechtsmiddel?
 3. Stelt u zich eens voor dat u een cliënt onjuist voorlicht over de consequenties van een concurrentiebeding en uw cliënt daardoor schade lijdt.
 4. Of dat u een internationaal contract opstelt en juist de forumkeuze en/of rechtskeuze vergeet.
 5. Heeft u wel eens verzuimd om een cliënt te wijzen op het verbeuren van een dwangsom?
 6. En nog belangrijker: wat zijn de consequenties als u onterecht wordt aangesproken?

Audio

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Product Contaminatie verzekering. Details, premies & tips

Een Product Contaminatie verzekering is cruciaal voor veel producenten van producten. Want als uw product uit de markt moet worden gehaald vanwege een risico voor de gezondheid, kan dat verwoestende gevolgen hebben voor uw onderneming. Uw omzet, reputatie en marktaandeel staan op het spel.

Hoe ontstaat contaminatie

Product Contaminatie verzekeringDe oorzaak is dikwijls een fout in het productieproces als gevolg van

 1. Een ongeluk;
 2. Onoplettendheid.;
 3. Een opzettelijke wraak- of afpersingsactie.

Waarom verzekeren?

Een ongewenste stof in het product, een minuscule stroomstoring of een minder scherpzinnig moment bij de productontwikkelaars en weg zijn uw ijzersterke reputatie en continuïteit. Door het incident kunt u marktaandeel verliezen en kan de winst langdurig terugvallen. De Product Contaminatie verzekering is daarbij een extra voorziening om de directe kosten extern te financieren.

Kostenoverzicht. Helaas blijft het bij een terugroepactie vaak niet alleen bij de transportkosten. Denkt u daarbij eens aan de kosten voor vernietigen, advertentiekosten, PR-advies, laboratoriumonderzoek, extra loonkosten, kosten voor extra opslag, herstel of vernietiging van de producten, reinigingskosten, extra kosten voor vervangende producten en de waarde van producten. Wie gaat u bovendien helpen met het beperken van de schade en de pers?

Product Contaminatie verzekering

De Product Contaminatie verzekering (ook wel CPI genoemd) houdt daar rekening mee en vergoedt gederfde winst, gemaakte kosten en de kosten voor ingehuurde experts en crisis/PR-consultants in verband met de recall.
Heeft u daarnaast weleens stilgestaan bij het risico dat u loopt wanneer iemand opzettelijk uw bedrijf wilt schaden? Een rancuneuze ex-werknemer of een leverancier waarmee u geen zaken meer wilt doen zijn voorbeelden van daders die schade kunnen aanrichten aan uw bedrijf door uw producten aan te tasten of daarmee te dreigen.

Premie en aanvraag

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Aansprakelijkheid accountant premies 2018-2019

De aansprakelijkheid accountant dekt de gevolgen van fouten die een accountant of Register Accountant maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt dus sterk toe. Dat maakt de verzekering voor de aansprakelijkheid accountant tot een onmisbare verzekering.

Eenvoudige keuzes

Het is jammer als u aansprakelijk wordt gesteld terwijl het tegen een geringe premie kan worden verzekerd. Heeft u een verzekering dan is namelijk zowel de claim zelf verzekerd als het juridische verweer. Maar wat is er in detail van belang voor een goede keuze? Hieronder een aantal verschillende zaken om aan te denken.

Acceptatievoorwaarden

De verzekering aansprakelijkheid accountant wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. De acceptatieprocedure is zeer zorgvuldig. Ervaring, kantoorbezetting en vele andere aspecten bepalen de premie en voorwaarden. Daarom is het vragenformulier gedetailleerd en is het van belang dat dit zo volledig mogelijk wordt ingevuld. Juist bij schade is discussie achteraf met de verzekeraar niet plezierig.

Beroepsaansprakelijkheid premies accountant

 

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Security Incident Response verzekering premie 2019

In een onzekere wereld, zorgt een Security Incident Response verzekering  (SIR-verzekering) voor peace of mind voor organisaties van elke omvang – van kleine en middelgrote ondernemingen tot aan multinationals – doordat het toegang geeft tot strategisch crisismanagement advies en diensten die helpen met het herstel nadat een veiligheidsincident zich heeft voorgedaan.De Security Incident Response verzekering

Premiestelling

De risico’s per onderneming kunnen sterk verschillen.  De Security Incident Response verzekering heeft een uitgebreide “gereedschapskist” met mogelijkheden om elk internationaal probleem te kunnen beheersen. De premies zijn uiteraard sterk afhankelijk van de grootte van de onderneming en de zwaarte van het risico. Premies vanaf  5.000,- tot € 60.000,- zijn geen uitzondering. Via dit offerteaanvraagformulier is een eerste stap te zetten.

Voorbeeld 1

Security Incident Response verzekeringTerroristische actie – Europa. Een gewapende terroristische aanval vindt plaats in een Europese stad die tot gevolg heeft dat de autoriteiten een gehele regio afsluiten. Een organisatie activeert zijn ‘evacuatie’ procedures en instrueert zijn crisis management team. In samenwerking met het crisis management team, levert Control Risks onmiddellijk telefonisch advies over de locaties van de terroristen en waar de veiligheidsdiensten zich ophouden. Control Risks activeert een veiligheidsteam ter plaatse die acute assistentie verleent en beveiliging levert voor het betroffen personeel. Tegelijkertijd verstrekt Control Risks aan het crisis management team live updates van de situatie. Verder begeleidt Control Risks het personeel bij een veilige terugkeer. De cliënt ontvangt een post-incident report wat een tijdslijn bevat van de gemaakte beslissingen en de die context waarin deze werden gemaakt kort beschrijft.

Internationaal bedrijven en organisaties

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering tips

De Eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering is van groot belang bij ene goede verzekering. Hieronder een uitgebreide toelichting. Er zijn bij het aangaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) veel factoren die van invloed zijn op de premie. Lees hier ene interview in het Financieel Dagblad met mij over de vele knoppen aan een AOV.

Eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering

Eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekeringDe eindleeftijd is niet alleen een sterke premiebepalende factor, maar is ook een erg belangrijk onderdeel van de verzekeringsdekking. De eindleeftijd kan in principe vrij worden gekozen, de meest gangbare eindleeftijden zijn: 55, 60, 65, 66, 67 en 68 jaar (tussenliggende leeftijden zijn vaak ook mogelijk).

Maximale eindleeftijd

Voor enkele beroepen hebben verzekeraars, gezien het verhoogde risico op arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheden bij revalidering, bepaald dat er een maximale eindleeftijd van kracht is. Dit is van kracht bij beroepen waarin zware lichamelijke arbeid wordt verricht. Dan kan dus een hoge eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering beperkt worden.

Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA maatwerkofferte

Eind AOV = start pensioen

Het beste uitgangspunt is om de eindleeftijd aan te laten sluiten bij de ingang van de pensioenrechten, dat is dus vaak 67 jaar. Veel ondernemers gaan er bij de start van de onderneming van uit dat zij enkele jaren eerder stoppen. Het bedrijf fungeert hierbij vaak als “onderpand“. Dat enkele jaren later, of in het ergste geval enkele jaren voor de geplande pensioendatum, sprake kan zijn van wijzigingen in wetgeving, economische omstandigheden en/of de persoonlijke situatie kan bij voorbaat niet ingeschat worden. Een correcte eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering is dan van groot belang.

Audio

Medische waarborgen

Voor uitbreiden van de verzekeringsdekking op een lopende arbeidsongeschiktheidsverzekering, waaronder het verzekeren van een hogere eindleeftijd, zijn medische waarborgen vereist. Op hogere leeftijd of na een eventuele arbeidsongeschiktheid is het niet altijd meer mogelijk om de eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering te verhogen naar bv. 67 jaar (of alleen met een premieopslag en/of beperkende bepaling).

Flexibele eindleeftijd

Het is daarom aan te bevelen om de verzekering te starten op een hoge eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering. Naarmate er meer duidelijkheid is over opgebouwd kapitaal, pensioenrechten en mogelijkheden om eerder te stoppen met werken, kan de verzekeringsdekking worden gewijzigd naar een lagere eindleeftijd.

Lees meer… »


Ziekte en arbeidsongeschiktheid Reageer op dit artikel2

BNR interview over een verplichte AOV verzekering.

BNR Interview Rens de Jong  over een verplichte AOV verzekering. De gehele BNR podcast is hier te beluisteren. inclusief bijdragen van Anne Wouters, senior adviseur beleid & strategie bij de AWVN en Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam.

Zo’n 80 procent van de zzp’ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, en het percentage verzekerden gaat ook nog eens omlaag. Een verplichte verzekering was lang een taboe, maar nu wil ook werkgeversorganisatie AWVN dat dit er komt. Is die groep onverzekerden inderdaad een groot probleem en is dit de oplossing? De voor- en nadelen komen duidelijk aan bod.

Audio


Ziekte en arbeidsongeschiktheid Reageer op dit artikel0

Beroepsaansprakelijkheid advocaten 2019

Beroepsaansprakelijkheid advocaten vergelijken is cruciaal om te zorgen dat er een NOvA en Voda geaccepteerde verzekering is. Financiële schade is verzekerd op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Zaakschade of letselschade wordt op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Professionele beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars

beroepsaansprakelijkheid advocatenDie schade kan verzekerd worden met de beroepsaansprakelijkheid advocaten van HDI Global is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening. Met ruim 85 miljoen klanten in meer dan 70 landen en meer dan 147.000 medewerkers. Deze, specialistische verzekeraar wordt door grote verzekeraars zoals Nationale-Nederlanden vaak gebruikt voor het herverzekeren van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sind dat Nationale-Nederlanden stopt met de beroepsaansprakelijkheid advocaten HDI Global veel van de risico’s overneemt.

Beroepsaansprakelijkheid advocaten 17 controles

Het afsluiten van beroepsaansprakelijkheidsverzekering is specialistenwerk. De belangrijkste controlepunten zijn;

 1. beroepsaansprakelijkheid advocatenIs de verzekerde som correct?
 2. Wat is de verzekerde beroep/rechtsgebied?
 3. Welke uitsluitingen zijn er?
 4. Dekkingsgebied goed vastgesteld?
 5. Wie zijn er wel/niet verzekerd?
 6. Is het eigen risico te hoog?
 7. Zijn er beperkende clausules bij schade?
 8. Hoe wordt omgegaan met eigen algemene voorwaarden?
 9. Is het inloop- en uitlooprisico verzekerd?
 10. Naverrekening op welke basis? Kantoor bezetting of omzet?
 11. Wijziging of uitbreiding van werkzaamheden verzekerd?
 12. Acceptatie wijziging leveringsvoorwaarden?
 13. Wijziging rechtsvorm gevolgen?
 14. Uitbreiding buitenlandse opdrachtgevers acceptatie?
 15. Tussentijdse omzetstijging, omzetdaling verwerken?
 16. Fusie / overname / Samenwerkingsverbanden goed aangetekend?
 17. Wetgeving, richtlijnen beroepsorganisatie etc. juridisch akkoord?

Omschrijving beroepsaansprakelijkheid advocaten

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

17 Broodfonds nadelen

Hieronder de 17 broodfonds nadelen. De voordelen van een broodfonds kunt u ondermeer hier vinden.

Broodfonds nadelen

Een broodfonds is kleine vereniging van ondernemers met veel sociale onderlinge kenmerken. U wordt als ondernemer bijna altijd geaccepteerd. Het wordt ook weleens betiteld als een schenkkring.

Het broodfonds keert uit als een deelnemer zelf vindt dat hij/zij door ziekte een financiële ondersteuning nodig heeft van de andere ondernemers. Er is alleen een schenking bij kortlopende ziekte (maximaal 2 jaar). Daarna stopt de hulp van de andere ondernemers.

De 17 Broodfonds nadelen

Lees meer… »


Ziekte en arbeidsongeschiktheid Reageer op dit artikel0