Meldplicht bestuurders datalekken. Tips en online premies.

Meldplicht bestuurders datalekken mag niet onderschat worden.Bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht een ernstig datalek direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College bescherming persoonsgegevens). We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Begin december verschenen de beleidsregels over deze meldplicht. In deze regels wordt aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk gemaakt wanneer een organisatie verplicht is een datalek te melden.

Beleidsregels meldplicht datalekken

De beleidsregels meldplicht datalekken. Meer informatie over cyberrisico’s zoals meldplicht bestuurders datalekken en bedrijfsschade en de boete op grond van de meldplicht Datalekken vindt u in deze mooie interactieve cyberbrochure

Voorbeelden meldplicht datalekken

 • Meldplicht bestuurders datalekken
  Vier laptops zijn gestolen bij een gezondheidscentrum voor kinderen. De laptops bevatten gevoelige gegevens over gezondheid en welzijn en andere persoonsgegevens van meer dan 2000 kinderen. Een toelichting bij “lees meer”
  Er is dan dus ook Meldplicht bestuurders datalekken.
 • Een envelop met creditcardbetalingsgegevens van 800 personen is per ongeluk niet versnipperd, maar in een vuilnisbak gegooid. Een derde persoon haalde de gegevens uit de vuilniscontainer op straat en verstrekte ze aan andere personen. Een toelichting bij “lees meer”
 • De versleutelde laptop van een financieel adviseur is uit de auto gestolen. Financiële gegevens (hypotheken, salarissen, leningen) van 1000 personen zijn betrokken. Hoewel het wachtwoord van de laptop niet gecompromitteerd is, is er geen back-up voorhanden. Een toelichting bij “lees meer”

Afwegen of een datalek gemeld moet worden

Op basis van drie afwegingen kan een organisatie een beslissing maken of een meldplicht bestuurders datalekken is:

 1. Heeft zich een beveiligingsincident voorgedaan?
 2. Zijn bij het beveiligingsincident persoonsgegevens verloren gegaan, of is onrechtmatige verwerking redelijkerwijs niet uit te sluiten?
 3. Gaat het om persoonsgegevens van gevoelige aard, of is er om andere redenen sprake van (een aanzienlijke kans op) nadelige gevolgen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens?
 4. Waren niet alle gegevens (goed) versleuteld, of heeft het datalek om andere redenen waarschijnlijk ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n)?

Audio bestuurdersaansprakelijkheid

https://open.spotify.com/episode/3pQ5rID5S0ek5XJrDXuSyX?si=rfa6p-bqR3ukta7ozj7KXw&dl_branch=1

Meldplicht bestuurders datalekken en bestuurdersaansprakelijkheid

Natuurlijk zijn deze risico’s prima te verzekeren tegen premie vanaf € 100,- per maand voor een verzekerd risico van € 500.000,-. Let overigens ook op de bestuurlijke aansprakelijkheid.  Alle offertes zijn op te vragen.

[Lees meer…] overMeldplicht bestuurders datalekken. Tips en online premies.

Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering in 2021

Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering

Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering afsluiten is eenvoudig. De meeste stichtingen, verenigingen of coöperaties kunnen volstaan met een online goedkope basis verzekering. Maar is het ingewikkelder of voldoet uw stichting niet aan de voorwaarden start dan met een maatwerkofferte aanvraag.

Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging

Een zinvolle polis …?

Maar is het een zinvolle Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering? Weegt de premie ook op tegen de voordelen? Hieronder gaan we daar uitgebreid op in. Voor kleine tot middelgrote stichtingen en verenigingen is het voor bestuurder goed te realiseren om hun privé vermogen te beschermen tegen claims. Bij bestuurdersaansprakelijkheid gaat het echter niet direct om de schadeclaim maar vooral om de hoge juridische kosten die gepaard gaan met een aansprakelijkheidsstelling. Niet zelden worden bestuurders tot wanhoop gedreven door vasthouden juristen van de tegenpartij die terecht of onterecht geld vordert.

Audio bestuurdersaansprakelijkheid

[Lees meer…] overBestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering in 2021

Verkiezing 2021 AOW programma politieke partijen

Verkiezing 2021 AOW

De AOW wordt beschouwd als één van de belangrijkste voorzieningen in Nederland. En dus ook een voorziening waar veel aandacht aan zou moeten worden gegeven vanwege de hoge kosten en het grote maatschappelijke belang. De 4-jaars verkiezing 2021 AOW plannen van een politieke partijen horen dus volop aandacht te krijgen. Hieronder

 • 1. De politieke partij;
 • 2. Een (eigen) korte omschrijving;
 • 3. De gevonden AOW citaten/standpunten uit het programma;
 • 4. Een link naar het partijprogramma.

50 PLUS

AOW maximaal

Verkiezing 2021 AOW

De 50Plus verkiezing 2021 AOW standpunten. 50PLUS wil een volledige AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd. AOW-ers krijgen een 13e-maand. Een volwaardige vakantie-uitkering voor AOW’ers (8 procent); Geen fiscalisering. Premiebetaling stopt op de AOW-leeftijd. Dat moet zo blijven. AOW’ers die recht hebben op een aanvullende inkomensondersteuning moeten deze krijgen zonder daarvoor een aanvraag te doen. We willen voor ouderen met alleen AOW en een klein pensioen, een gratis tablet met een cursus hoe die te gebruiken. 50PLUS pleit voor digitaliseringlessen voor niet-digivaardige mensen.

50Plus Programma Verkiezingen 2021 AOW (Pdf)


CDA

Geen AOW standpunten bekend

Verkiezing 2021 AOW

De CDA verkiezing 2021 AOW standpunten. Helaas, hun verkiezingsprogramma 2021 AOW standpunt staat nergens vermeld. Er is wel een AOW pagina op de website echter zonder feitelijke AOW standpunten.

CDA Programma Verkiezingen 2021 AOW (Pdf)


Christen Unie

Minstens plus 10%

Verkiezing 2021 AOW

De Christen Unie verkiezing 2021 AOW standpunten. De AOW wordt met ten minste 10% verhoogd, maar tegelijkertijd geleidelijk verder gefiscaliseerd. Daarnaast wordt de huidige ouderenkorting omgevormd tot een op het huishouden gebaseerde korting met een meer geleidelijke afbouw dan de huidige heffingskorting. We houden naast de basiskorting een ouderenkorting overeind om te voorkomen dat mensen er door de verdere fiscalisering van de AOW op achteruit zouden gaan. We verhogen het wettelijk minimumloon. De bijstand en de AOW stijgen met deze verhoging mee.

CU Programma Verkiezingen 2021 AOW (Pdf)


[Lees meer…] overVerkiezing 2021 AOW programma politieke partijen

Online scherpe Bestuurdersaansprakelijkheid premie 2021

Bestuurdersaansprakelijkheid premie

Voor het risico van bestuurdersaansprakelijkheid premie betalen is een nuttige manier om ene risico elders neer te leggen. Maar weegt de premie ook op tegen de voordelen? Hieronder gaan we daar uitgebreid op in. Voor kleine tot middelgrote stichtingen en verenigingen, BV’s en NV’s is het voor bestuurder goed te realiseren om hun privé vermogen te beschermen tegen claims. Bij bestuurdersaansprakelijkheid gaat het vooral om de hoge juridische kosten die gepaard gaan met een aansprakelijkheidsstelling. Vaak worden bestuurders tot wanhoop gedreven door vasthouden juristen van de tegenpartij die terecht of onterecht geld vordert.

Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging

Bestuurdersaansprakelijkheid premie berekenen

 1. Startende stichtingen en verenigingen. Die kunnen volstaan met een eenvoudige maar complete starter verzekering.
 2. Reguliere stichtingen en verenigingen. Daar bestaat de online goedkope basis verzekering voor.
 3. BV’s en NV’s zijn altijd iets lastiger. De maatwerkofferte aanvraag kan gebruikt worden voor deze offerte aanvraag.
 4. Vereniging van Eigenaars (VvE’s). Hier onze VVE verzekeringspakket. Inclusief bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VVE.

Bestuurdersaansprakelijkheid premie berekenen is online eenvoudig. Wilt u even persoonlijk overleg over dit gevoelig onderwerp. Bel mij op 020-6200825 Gerrit-Jan Doorneweerd. Ik beloof u dat het een verrassend gesprek wordt.

Welke grote lijnen en kleine details spelen er?

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 12 minuten. Link en download. Het helpt u bij Bestuurdersaansprakelijkheid premie berekenen.

[Lees meer…] overOnline scherpe Bestuurdersaansprakelijkheid premie 2021

Is bestuurder aansprakelijk bij faillissement van een café?

Eind 2019 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een zaak waarbij de curator heeft geprobeerd de bestuurder van een café aansprakelijk te stellen. Deze uitspraak laat zien hoe een bestuurder genoodzaakt is op verschillende punten verweer te voeren. Is de bestuurder aansprakelijk voor het ontstane boedeltekort, ook wanneer deze zijn zaken niet op orde heeft? 

Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV

Voorafgaand aan het faillissement

In november 2013 wordt een vennootschap opgericht waarin een café wordt geëxploiteerd. Ondanks dat er nog geen exploitatievergunning is gaat het café al open. Al vrij snel wordt het café gesloten wegens geluidsoverlast maar nadat de bewuste vergunning is verstrekt kan het café op 21 februari 2014 weer open. Het onderwerp ‘geluidsoverlast’ blijft op de agenda staan. De gemeente verricht nog enkele metingen en de kroegbaas ontkent dat de normen worden overschreden.

Naast de mogelijke geluidsovertredingen krijgt het café ook te maken met de afhandeling van een inbraak. Op 27 juni 2014 wordt er ingebroken. De verzekeraar weigert in eerste instantie om een uitkering te doen omdat het alarmsysteem niet was ingeschakeld. Gelukkig wordt een verdachte veroordeeld en een schadevergoeding toegekend.

De gemeente deelt op 24 juli 2014 mee dat naar aanleiding van bezwaren van omwonenden is besloten dat de vergunning wordt ingetrokken en de aanvraag om een exploitatievergunning alsnog wordt geweigerd. Toch blijkt uit rapportages van de politie dat het café voor bezoekers open blijft. Er wordt daarom bevolen het café vanaf 7 augustus 2014 voor onbepaalde tijd te sluiten.

Vervolgens wordt op 3 september het bedrijf op eigen verzoek failliet verklaard. 

WBTR de nieuwe 2021 wet

Hoe ziet de bestuurdersaansprakelijkheid eruit na de invoering van de WBTR? De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) moet er voor zorgen dat bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen verbetert. In de wet zijn er regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Met deze wet wil de overheid voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De formele aansprakelijkheid bestuurders speelt daarbij een belangrijke rol. Uitgebreid informatie via onze speciale WBTR informatiepagina.

Persoonlijke hoofdelijke (privé) financiële bestuurder aansprakelijk

Als u bestuurder wordt bij een BV, gaan uw gedachten vooral uit naar de wijze waarop u die functie gaat vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij de mogelijke aansprakelijkheid bestuurders. In principe is de vennootschap aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Toch kan het voorkomen dat er een aansprakelijkheid bestuurders wordt gesteld.

Onbehoorlijk bestuur en aansprakelijk bestuurder

Op de een of andere manier zal een aansprakelijkstelling te maken hebben met het niet behoorlijk vervullen van uw taak als bestuurder. Het niet voldoen aan de publicatie- en boekhoudplicht blijkt in de praktijk ook een belangrijke oorzaak van persoonlijke aansprakelijkheid. Ook fusies en overnames geven hiertoe aanleiding. Daarnaast wordt de aansprakelijk bestuurder ingesteld naar aanleiding van het faillissement van de vennootschap.

Nog meer praktijkvoorbeelden waar bestuurder aansprakelijk is.

Bestuurders kunnen vermogend zijn dus een aantrekkelijke prooi voor curatoren. Zeer bekend zijn de aanspraken ingesteld tegen de bestuurders en commissarissen van supermarkten, banken en oliemaatschappijen.

 1. De B.V. YY staat in de startblokken om bedrijf XX over te nemen, maar merkte gelukkig nog op het laatste moment dat bedrijf X op de rand van een faillissement stond. De aandeelhouders van B.V. YY stellen haar bestuurder aansprakelijk voor de schade (enorme kosten gemoeid met de voorbereiding van de overname) die voorkomen hadden kunnen worden als de bestuurder een goed boekenonderzoek bij X had laten doen.
 2. De aankoop van een bedrijf dat in 2003 weer met een fors verlies ( € 15.000.000,–) werd verkocht werd de ondergang van het kopende bedrijf. Het bestuur en commissarissen worden door de curator beticht van onbehoorlijke taakvervulling. Eenvoudig werden de bestuurders in privé persoonlijk hoofdelijk aangesproken oor het tekort.
 3. Het Gerechtshof in Den Haag veroordeelde twee bedrijven – de producent en de tussenhandelaar – wegens wanprestaties tot het betalen van schadevergoedingen. Omdat de bedrijven financieel aan de rand van de afgrond zaten kon het geld niet worden geïnd. De directeuren van de twee bedrijven werden persoonlijk aansprakelijk gesteld.
 4. Een N.V. verweet haar commissarissen, hun verplichtingen tot het houden van toezicht op de directie en zelfs tot medebestuur niet te zijn nagekomen. Volgens de rechtbank kunnen commissarissen ook worden aangesproken, wanneer van wanbeleid van de directie niet is gebleken.
 5. De bewindvoerder van een in surséance van betaling verkerende bedrijf doet een onderzoek naar de handelwijze van het bestuur en commissarissen in de tijd toen de problemen ontstonden. Van belang zijn de handelingen van de bestuurders in de laatste drie jaar. Er moet immers niet alleen maar sprake zijn van onbehoorlijk handelen, ook moet het handelen het faillissement hebben veroorzaakt.
 6. Door het ontbreken van een behoorlijke administratie blijkt uit een arrest van de Hoge Raad kan niet alleen de directie, maar kunnen ook de commissarissen persoonlijk door de curator aansprakelijk worden gesteld.
 7. Een andere voorbeeld is dat boze kleine aandeelhouders stappen naar de rechter. De Ondernemingskamer acht de zaak een enquête waard en een onderzoekcommissie stelt een onderzoek in naar het beleid.
 8. Een commissaris bemoeit zich actief met het acquisitiebeleid van de onderneming en verliest daarbij de strikte scheiding van verantwoordelijkheden uit het oog, hetgeen blijkt uit de stukken in een rechtszitting, waardoor er een veel te hoge prijs voor een overname werd betaald, het verschil wordt gevorderd. De aansprakelijk bestuurder ontloopt de dans door een gedeeltelijke vergoeding te betalen. Bestuurdersaansprakelijkheid kan immers ook soms worden afgekocht.
 9. De advocaat stelt dat zijn cliënt met allerhande mooie woorden en toezeggingen aan het lijntje is gehouden en de toegezegde maatregelen niet uitvoert.
 10. De bestuurder wordt ook persoonlijk aansprakelijk gesteld aangezien hij zijn bedrijf verplichtingen laat aangaan die zij vervolgens niet nakomt.

De curator en het hof

Op dat moment komt de curator om de hoek kijken. Deze spreekt de bestuurder aan voor het boedeltekort uit hoofde van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Zoals je misschien zou verwachten lijkt hij zich hierbij niet te richten op hetgeen hierboven kort is omschreven maar op schending van de administratieplicht.

Het hof overweegt dat het café diverse maatregelen heeft genomen om geluidshinder te voorkomen. Er zijn o.a. boxen verwijderd, isolatie aangelegd en er is een geluidssluis gemaakt. Deze maatregelen hadden weliswaar eerder genomen kunnen worden, maar dat nalaten houdt volgens het hof geen onbehoorlijke taakvervulling in. Dat er geen bezwaar is gemaakt tegen het intrekken van de exploitatievergunning heeft te maken met het feit dat er niet genoeg financiële middelen zijn om de juridische bijstand die hiervoor nodig is te betalen. Het niet-instellen van beroep tegen de intrekking van de vergunning levert tegen deze achtergrond geen onbehoorlijke taakvervulling op.

De curator probeert vervolgens alsnog aannemelijk te maken dat er sprake is kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. Daarvoor voert hij onder meer aan dat de onderneming is gestart zonder vergunning, dat er geen debiteurenadministratie is bijgehouden en dat alarm was uitgeschakeld ten tijde van de inbraak. Het hof volgt de curator niet in zijn stellingen omdat de bestuurder naar het oordeel van het hof erin is geslaagd de aansprakelijk bestuurder te ontzenuwen van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. Er was bijvoorbeeld zeer vaak sprake van vals alarm, zodat uitschakeling van het alarm, gedurende de reparatieopdracht, vereist was. De vorderingen van de curator worden dan ook afgewezen.

Conclusie

Hoewel de bestuurder van een failliete vennootschap bij schending van de administratieplicht mogelijk op achterstand staat in de procedure tegen de curator, hoeft dit nog allerminst tot aansprakelijkheid te leiden. Deze uitspraak laat mooi zien dat, wanneer de bestuurder erin slaagt om andere factoren aan te wijzen die tot het faillissement hebben geleid, hij alsnog aan aansprakelijkheid voor het boedeltekort zal kunnen weten te ontkomen.

Wat is dan het nut van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nu de bestuurder niet aansprakelijk is vraagt u zich misschien af? Vergeet niet dat, ondanks dat een claim misschien ten onrechte wordt neergelegd, het aangesproken bedrijf zich wél moet verdedigen. Deze verweerkosten kunnen hoog oplopen. Gelukkig biedt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hiervoor ook dekking!

De hele uitspraak kunt u hier teruglezen.

Audio bestuurdersaansprakelijkheid

Onverwachte andere risico’s

 1. De vrijwilligersverzekering. Elke vrijwilliger kan de organisatie aansprakelijk stellen bij schade en dus de schade vergoed wil krijgen. Ook zijn er ongevallenuitkeringen die bestemd zijn voor bijvoorbeeld uitjes of verkeer. Premie berekening.
 2. De aansprakelijkheidsverzekering. Heeft een ander schade vervolgens is die schade verzekerd met een aansprakelijkheidsverzekering. Premie berekening.
 3. De rechtsbijstandsverzekering. Juridische hulp bij ruzies want advocatenkosten kunnen hoog oplopen. Premie berekening.
 4. En natuurlijk de Bestuurdersaansprakelijkheid. Deze polis zorgt er voor dat de bestuurder niet financieel aansprakelijk kan worden gesteld want op dat moment kan hij/zij ook persoonlijk aansprakelijk worden gemaakt. Premie berekening.

Een specialist

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan ook aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professioneel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen

Premies en offertes

Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video over bestuurdersaansprakelijkheid

Kentekenregistratie 2021. Zware boetes zonder kenteken.

Kentekenregistratie van land- en bosbouwvoertuigen is verplicht. Per 1 januari 2021 wordt de registratie van land- en bosbouwvoertuigen verplicht. De registratieperiode is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Binnen dit jaar moet de registratieplicht dus doorgevoerd zijn.

Wat zijn land- en bosbouwvoertuigen?

 • / Land- of bosbouwtrekkers op wielen en op rupsbanden;
 • / Land- of bosbouwaanhangers;
 • / Verwisselbare getrokken uitrustingsstukken;
 • / Motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS);
 • / Mobiele machines (Nieuw per 1 januari 2021).

Boetes kentekenregistratie tractor

Als een landbouwvoertuigen na de verplichtstelling zonder kenteken rijdt dan bedraagt de verwachte boete € 140,-. Of zoals het Ministerie formuleert:

Wanneer een kentekenplichtig landbouwvoertuig staande wordt gehouden zonder kentekenplaat, zal de bestuurder beboet worden wegens overtreding van het voorschrift om het kenteken behoorlijk zichtbaar aanwezig te hebben op of aan een motorrijtuig of aanhang-wagen. De boete daarvoor bedraagt € 140,– exclusief administratiekosten, net als bij andere kentekenplichtige voertuigen die zonder kentekenplaat rondrijden.

Voor de straffen wordt in beginsel aangesloten bij de bestaande boetes voor snelheidsovertredingen en het niet nakomen van de apk-plicht. Op het niet nakomen van de registratieplicht, die is geregeld in artikel 36 van de Wegenverkeerswet 1994, staat een boete van € 380,–.

[Lees meer…] overKentekenregistratie 2021. Zware boetes zonder kenteken.

VVE gebouw verzekering (rechtsbijstand) pakketpremies 2021

Een VVE bestuurder zonder een VVE gebouw verzekering met rechtsbijstand kan in een lastig pakket komen te zitten. Een bevriende “jurist” is natuurlijk best wel snel te vinden maar veel verder dan een vrijblijvend advies komt het vaak niet. Dan is een vakkundige en onafhankelijke verzekeraar wel zo belangrijk. Niet alleen kan een bestuurder aan de bewoners laten zien dat er deskundigheid is ingeschakeld. Ook ontloopt de bestuurder een persoonlijke verantwoordelijkheid over het gegeven advies en hulp door de “eigen” bevriende adviseur.

VVE gebouw verzekering met rechtsbijstand

VVE pakket verzekering premie berekenen

Het is meestal niet de aansprakelijkheidsclaim die zorgen geeft. Juist het juridische “gedoe” en bijbehorende kosten zorgen voor de slapeloze nachten. De juridische risico’s zijn vaak tegen een schappelijke prijs te verzekeren met een VVE gebouw verzekering met rechtsbijstand. Veel weerstand zal er niet zijn bij andere belanghebbenden en bewoners om juist dit risico te verzekeren.

Een VVE standaard pakket de volgende onderdelen

 1. VVE Gebouwenverzekering (inclusief glas)
 2. Een VVE Aansprakelijkheidsverzekering
 3. De VVE Rechtsbijstand verzekering
 4. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De VVE gebouw verzekering met rechtsbijstand gaan we hieronder bespreken maar ook verderop op onze website hebben we uitgebreide artikelen over de Gebouwenverzekering en de VVE aansprakelijkheidsverzekering. Gezien de toenemende juridisering van de samenleving en de verregaande complexiteit van de vastgoedzaken, en VVE in het bijzonder, is een deskundige verzekeringsmaatschappij een belangrijk element. Wij hebben hieronder een paar punten op een rij gezet om even langs te lopen en te kijken welke elementen voor uw VVE het meest van toepassing zijn.

VVE gebouw verzekering met rechtsbijstand detail

[Lees meer…] overVVE gebouw verzekering (rechtsbijstand) pakketpremies 2021

WA Graafmachine verzekering 5 handige toevoegingen

WA Graafmachine verzekering

WA Graafmachine verzekering (Wettelijke aansprakelijkheid) is de basisdekking die bij elke graafmachine hoort te zijn verzekerd. Aanvullingen op de WA Graafmachine verzekering zijn echter de moeite waard te overwegen.

Graafmachine premie berekenen

Welke soorten dekkingen wa Graafmachine verzekering

 1. Wettelijke aansprakelijkheid (WA) Graafmachine verzekering. Dit is een verzekeringsdekking die schade verzekert die wordt aangebracht aan anderen. Ook belangrijk is de dekking voor toegebrachte letselschade. Premieberekening. De aanvullingen zijn:
  1. Beperkt Cascoverzekering. Naast de wettelijke aansprakelijkheid  is de graafmachine verzekerd bij brand, diefstal, verduistering en stormschade.
  2. Cascoverzekering. U kunt de graver ook naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid extra verzekeren voor “alle van buitenkomende onheilen”. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook verzekerd.
  3. Casco met meeverzekeren van eigen gebrek. In dat geval bent u met de WA Graafmachine verzekering ook verzekerd bij bij schade vanwege kapot materieel, constructiefouten, materiaalmoeheid. Werkt de graafmachine plotseling niet meer ook dan is deze schade gedekt. De graafmachine mogen meestal niet ouder zijn dan zes jaar. De voorwaarden verschillen sterk per verzekeraar.
  4. Ook letsel van de bestuurder kan meeverzekerd worden op een WA Graafmachine verzekering. weliswaar is dat geen wettelijke aansprakelijkheid maar wel plezierig om de Graafmachine bestuurder financieel te compenseren.
  5. Ondergrondse schade is natuurlijk snel gemaakt tijdens het graven. Wees vooral even goed attent op WION eisen. Lees deze uitleg ook nog even voor een duidelijke uitleg vanuit de verzekeraars.

Audio WA Graafmachine verzekering

Wij hebben een korte audio toelichting voor alles rondom de wettelijke aansprakelijkheid bij Graafmachine verzekering. Dus ook van toepassing op andere werkmaterieelverzekeringen.

Graafschade of bedrijfsaansprakelijkheid?

Graafschade. Een graafmachine trekt een kabel kapot. U wordt aansprakelijk gesteld. Elke graafmachine is verplicht verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Meestal is daar ondergrondse schade op de WA Graafmachine verzekering meeverzekerd (controleer!).

Eigen risico graafschade. Verzekeraars zullen die soms standaard verzekerd hebben op een verzekering. De premie voor ondergrondse schade is dan een onderdeel van de termijnpremie. Bij schade zal er een eigen risico zijn. Dat begint bij € 250,- maar € 500,- is ook heel gebruikelijk. Dat eigen risico kan veel hoger zijn als er geen aandacht is gegeven aan zorgvuldig werken. Ook eigen risico’s uitgedrukt in een percentage van de schade som is een verzekeringsafspraak.

Bedrijfsaansprakelijkheid). U pakt een schop en steekt door een kabel heen. Dan is die schade meestal verzekerd op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze schade is dus niet verzekerd op de WA Graafmachine verzekering verzekering. Vandaar dat ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een no-brainer is voor elk bedrijf.

Eigen risico bedrijfsaansprakelijkheid. Verzekeraars kunnen soms standaard clausules hebben voor kabel en leiding schade. Bij schade zal er een eigen risico zijn. Dat begint bij € 0,- maar € 15.000,- is ook heel gebruikelijk als er bijvoorbeeld geen klick-melding geweest en er geen rekening mee is gehouden. Ook eigen risico’s uitgedrukt in een percentage van de schade som zijn soms verzekeringsclausules.

Audio bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Ongevallen en letselschade bij WA Graafmachine verzekering

Er zijn natuurlijk altijd risico’s bij het niet correct gebruiken van een graafmachine. Die problemen zijn duidelijk te zien graafmachine ongevallen. Niet de schade aan de graafmachine is het belangrijkste probleem. Alhoewel de geldelijke schade stevig kan zijn bij een volledig verwoeste graafmachine. Maar juist de gevolgschade in de vorm van letselschade kan een ongekende schadeclaim op de wettelijke aansprakelijkheid Graafmachine verzekering geven. Elke werkgever zal zich moeten toezien dat een graafmachine goed en deskundig wordt gebruikt.

Een specialist is waardevol

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Specialistische kennis en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele werkmaterieelverzekeringen

Premie online berekenen

Tractorverzekering premie berekenen Graafmachine premie berekenen Laadschop - shovel premie berekenen Bulldozer premie berekenen Hoogwerker premie berekenen Hijskraan premie opvragen online Heftruck premie berekenen Verreiker premie berekenen Werkmaterieel particulier online premie Adviseurswijziging bestaande verzekering

Video

Kijk ook eens naar onderstaan video rondom wegzakkende graafmachines. Je mag hopen dat er een goede WA Graafmachine verzekering aanwezig was.

Voorbeeld casco schade

Een WA Graafmachine verzekering verzekert dus NIET schade aan de eigen graver. Een WA Graafmachine verzekering zorgt er voor dat als er door de graver schade wordt veroorzaakt deze zaakschade of letselschade wordt vergoed.

De eigen pensioen bijdrage 2021 berekening online

Eind van de maand januari 2021 zal iedereen een nieuwe salarisstrook hebben. Voor werkgevers is het dus zaak (indien van toepassing) de nieuwe eigen pensioen bijdrage 2021 te vermelden. De berekening van de eigen bijdrage is als volgt. Als er sprake is van een eigen pensioen bijdrage 2021 in een pensioenregeling dan bedraagt die bijdrage vaak een percentage van de pensioengrondslag. (zeg 4%)

Pensioengrondslag = fulltime jaarsalaris -/- AOW franchise 2021 . Die pensioengrondslag maal het parttime percentage levert de pensioengrondslag op. De eigen pensioen bijdrage 2021 is dus een percentage van deze pensioengrondslag.

Een rekenvoorbeeld eigen pensioen bijdrage 2021

 1. Salaris € 34.544,- fulltime
 2. AOW franchise 2021 € 14.544,-
 3. Pensioengrondslag € 20.000,-
 4. Parttime percentage 80%
 5. Pensioengrondslag € 16.000,-
 6. Eigen pensioen bijdrage 2021 (stel) 4% per jaar  dus € 640,- per jaar
 7. Per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen

[Lees meer…] overDe eigen pensioen bijdrage 2021 berekening online