Wet Toekomst Pensioenen (WTP) – een uitleg voor werkgevers.

De Wet Toekomst Pensioenen (WTP) voor werkgevers is een nieuwe wet die de aankomende jaren veranderingen aanbrengt in het pensioenstelsel. Deze wet is gebaseerd op een akkoord uit 2019 tussen de regering en werknemers- en werkgeversorganisaties over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Het doel van de WTP voor werkgevers is om de hoofdlijnen van dit akkoord vast te leggen in wetgeving.

Waarom moeten we over naar een nieuw pensioenstelsel?

Het huidige pensioenstelsel is helaas niet langer houdbaar. De redenen variëren maar het komt mede door de vergrijzing, veranderende arbeidsmarkt, stijgende levensverwachting, onzekerheid over pensioenuitkeringen, moeilijke beleggingsrendementen en gebrek aan transparantie en flexibiliteit. Uiteindelijk gaat het gewoon over geld. Met deze WTP voor werkgevers probeert de overheid de pensioenen houdbaar te maken voor de toekomst.

Bij de transitie van het oude pensioenstelsel naar het nieuwe pensioenstelsel gaan alle werknemers over naar een vlakke premie. Voorheen werd er gewerkt met een progressieve premie (staffels) werd gewerkt. Een vlakke premie betekent dat iedereen dezelfde premie betaalt en een staffelpremie varieert op basis van leeftijd. Om alles gelijk te trekken zal de werkgever een beslissing moeten maken tussen een eerbiedige werking of direct over te gaan naar de vlakke premie. Er wordt dus verwacht van de werkgevers dat zij bij de WTP een weloverwogen keuze maken tussen deze opties, samen met een pensioenadviseur. Beide opties hebben voor- en nadelen die ook nog verschillen per bedrijf, afhankelijk van hoe uw bedrijfsdemografie eruit ziet. U als werkgever maar ook uw werknemers zullen in sommige gevallen de figuurlijke en letterlijke prijs moeten betalen voor deze noodzakelijke transitie.

Het verschil tussen het oude pensioenstelsel en Wet Toekomst Pensioenen (WTP) voor werkgevers.

Het oude pensioenstelsel.

Het oude pensioenstelsel kenmerkte zich door een aantal belangrijke aspecten. Allereerst was het zo dat pensioenen over het algemeen niet of nauwelijks stegen. Dit betekende dat gepensioneerden gedurende lange perioden dezelfde uitkering kregen. Dit bedrag was zonder heel significante aanpassingen op basis van bijvoorbeeld de economische situatie of rendementen van pensioenfondsen.

Een ander kenmerk in tegenstelling tot de nieuwe WTP voor werkgevers was dat pensioenopbouw voornamelijk gebaseerd was op het aantal jaren dat een individu werkte. Dit betekende dat mensen die gedurende lange tijd bij één werkgever bleven werken. Ook bouwde ze meer pensioen op dan mensen die vaker van baan wisselden. Dit systeem hield daarbij een subsidie in van jong naar oud. Dit was omdat jongere werknemers bijdroegen aan de pensioenen van oudere werknemers.

Ook werd er in het oude stelsel het merendeel van het pensioen opgebouwd aan het einde van iemands loopbaan. Dit betekende dat veranderingen in hun werk, zoals het wisselen van baan of zonder werk komen te zitten, aan het einde van de loopbaan hele grote gevolgen kon hebben voor de hoogte van het individuele pensioen. Daarnaast waren werknemers vaak gebonden aan één werkgever gedurende een lange periode. Hierdoor hadden ze weinig flexibiliteit om hun pensioenopbouw aan te passen aan hun eigen wensen.

Het nieuwe pensioenstelsel voor werkgevers (WTP)

Online bedrijfspensioen rekenmodule 2024 vlakke premie (WTP-proof)

De nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP) voor werkgevers brengt hier verandering in door verschillende gedeeltes van het pensioenstelsel aan te passen. Een belangrijke verandering is dat pensioenuitkeringen sneller kunnen stijgen. De pensioenfondsen kunnen de opbrengsten van hun beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen. Dit zorgt voor meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen in het pensioenstelsel. De pensioenen kunnen zo beter meegroeien met bijvoorbeeld de stijgende kosten van levensonderhoud.

Daarnaast wordt de pensioenopbouw persoonlijker, duidelijker en voornamelijk meer transparant in het nieuwe stelsel. Het pensioen van een individu bestaat voortaan uit alle premies die namens die persoon zijn betaald. Daarbij kun je het rendement wat het heeft opgeleverd bijtellen. Dit maakt het voor deelnemers van de pensioenregeling eenvoudiger om inzicht te krijgen in hun eigen pensioensituatie. Ook is het makkelijker om eventuele aanpassingen te maken als dit nodig is.

Een andere belangrijke verandering is dat de premie die werknemers betalen op elke leeftijd ten gunste komt van hun eigen pensioen. Dit betekent dat werknemers meer controle hebben over hun eigen pensioenopbouw en dat er minder nadelen zijn bij veranderingen in de loopbaan.

Kortom, de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP) introduceert verschillende maatregelen. Het pensioenstelsel wordt transparanter, flexibeler en persoonlijker. Met als uiteindelijk doel om beter aan te sluiten bij de behoeften van de moderne arbeidsmarkt en de individuele werknemers.

Wat veranderd er nog meer voor de werkgevers met de Wet Toekomst Pensioenen (WTP)?

De WTP bevat voorstellen voor het standaardiseren van het nabestaandenpensioen. Het voorstel gaat over het makkelijker maken voor zelfstandigen om pensioen te sparen en het sneller geven van voordelen aan uitzendkrachten.

wettelijke verplichtingen verzuim

Voor het partnerpensioen betekent dit dat er duidelijke regels worden vastgesteld bijvoorbeeld op wie recht heeft op dit pensioen. Ook hoeveel je partner gaat ontvangen en onder welke omstandigheden. Dit zorgt ervoor dat iedere werknemer weet waar ze aan toe zijn als een partner overlijdt. Dat maakt het makkelijker te begrijpen en te plannen voor de toekomst.

Bij het experimenteren met de pensioenopbouw wordt er gekeken naar nieuwe manieren waarop zelfstandigen pensioen kunnen opbouwen. Dit houdt in dat werknemers de mogelijkheid krijgen om op een flexibele manier bij te dragen aan hun eigen pensioenpotje. Hiermee is het doel meer zekerheid te bieden in de toekomst en transparant te helpen bij het opbouwen van een pensioen.

De WTP voor werkgevers is al door zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen. Er zijn verschillende bijeenkomsten en stemmingen geweest om de wet te bespreken en goed te keuren. Dit omvat technische briefings, rondetafelgesprekken, en deskundigenbijeenkomsten waarbij verschillende aspecten van de wet zijn besproken en geëvalueerd.

De valkuilen bij de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP)

De Wet Toekomst Pensioenen (WTP) brengt grote veranderingen in de pensioensector met zich mee. Het nieuwe systeem richt zich vooral op individuele pensioenopbouw, wat betekent dat pensioenen worden gebaseerd op het geld van de individuele deelnemers. Dit is anders dan het oude systeem waarbij pensioenen collectief werden beheerd.

Een belangrijk punt van kritiek is dat het nieuwe systeem niet goed omgaat met inflatie, wat kan betekenen dat pensioenen in de toekomst minder waard worden. Ook maakt het nieuwe systeem pensioenfondsen gevoeliger voor schommelingen in de rente, wat kan leiden tot financiële problemen.

Er zijn ook zorgen over hoe de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) voor werkgevers de pensioenen verdeelt tussen verschillende leeftijdsgroepen. De samenwerking met het nabestaandenpensioenen is nog een heikel punt. Al met al zijn er nog veel vragen en zorgen over de invoering van de WTP en hoe dit allemaal uitpakt voor de pensioenen van de deelnemers.

Het vervallen van bezwaarrecht voor individuele deelnemers WTP voor werkgevers

cyber verzekering

Een belangrijke verandering is dat het individuele bezwaarrecht van deelnemers niet langer geldig zal zijn. Pensioenfondsen zijn al bezig met het uitwerken van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) voor werkgevers en het opstellen van nieuwe regelingen. Door het verdwijnen van het individuele bezwaarrecht zullen fondsen ook het overgangsrecht kunnen afschaffen. Zowel voor actieve deelnemers als gepensioneerden kan dit negatief beïnvloeden. Daarnaast kan de WTP voor werkgevers leiden tot een lagere pensioenopbouw, omdat het huidige ‘doorsneesysteem’ wordt afgeschaft. Hierbij betaalt elke deelnemer dezelfde premie en bouwt hetzelfde pensioen op, maar met de WTP dreigt een groep deelnemers mogelijk niet adequaat gecompenseerd te worden.

DGA Pensioen bij de Wet Toekomst Pensioenen (WTP)

De nieuwe Pensioenwet hebben nog geen concrete antwoorden over de positie van de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Hoewel de DGA wordt gelijkstelt aan zelfstandigen voor pensioenexperimenten. Het is tot dusver nog onduidelijk of de DGA hier gebruik van zal maken.

De meest voor de hand liggende weg voor de DGA om een pensioen op te bouwen is via de derde pijler. De Wet Toekomst Pensioenen (WTP) voor werkgevers biedt uitbreiding van zowel jaarruimte als reserveringsruimte. Hierdoor was erin 2023 maximaal €72.000 aan mogelijke lijfrenteaftrek.

Daarnaast is er de Fiscale Verzamelwet 2025, voorgesteld door het ministerie van Financiën. Hierin staan enkele opmerkelijke voorstellen die de pensioenregeling van de dga kunnen beïnvloeden. Een van deze voorstellen is dat een legataris (een persoon die via een legaat iets erft) ook als begunstigde bij de oudedagsverplichting (ODV) kan worden aangemerkt. Dit voorkomt fiscale problemen als de ODV wordt nagelaten aan een partner die geen erfgenaam is.

Een andere maatregel heeft betrekking op belastingontwijking bij niet-reguliere afwikkeling van pensioenen. Als een handeling in strijd met fiscale voorwaarden wordt verricht, kan de navorderingstermijn worden herleefd, waardoor belastingheffing alsnog kan plaatsvinden.

Gaat er nog veel veranderen in de aankomende tijd?

Kortgezegd is het antwoord hierop ‘Ja.’ Maar dat de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) voor werkgevers er daadwerkelijk gaat komen lijkt op dit moment vrij zeker. Met de nieuwe regering en de vele onzekerheden bij de transitie van pensioenfondsen zal er de komende tijd veel veranderingen en uitstellen plaatsvinden. Het is moeilijk te zeggen waar deze veranderingen zullen liggen. Er zijn nog genoeg problemen die zullen opborrelen bij de implementatie en transitie van het nieuwe pensioenstelsel. De WTP voor werkgevers is nog niet bekend bij het grote publiek, daar wil de overheid binnenkort verandering in brengen. Er komt een voorlichtingscampagne voor alle Nederlanders om dit meer onder de aandacht te brengen.

Bedrijfspensioen - berekening Eigen pensioen bijdrage 2024 berekenen DGA pensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen