DGA pensioen premie 2021

Met deze DGA pensioen premie regeling bouwt de DGA een solide pensioenkapitaal op met een beschikbare premie regeling met lifecycle opbouw. In de pensioenpremie zitten geen andere kosten; de volledige premie (100%) wordt gebruikt voor uw pensioen. Partner en kinderen worden meeverzekerd. Ook kan gezorgd worden dat als u door arbeidsongeschiktheid niet mee kunt werken, de pensioenopbouw gewoon verder, zonder premiebetaling, wordt voortgezet.

Pensioengevend loon DGA pensioen premie

 • 12 maal vast maandloon (+ eventueel 8% vakantietoeslag).
 • 13 maal vast maandloon (+ eventueel 8% vakantietoeslag over 12 maanden).
 • Er is tevens een jaarlijkse maximum pensioengevend loon.
 • Pensioengrondslag = Pensioengevend loon -/- AOW-franchise.

AOW-franchise DGA pensioen

DGA pensioen premie

De franchise factor voor een beschikbare premieregeling 100/75 van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd (in de tabel: AOW 50%).

Maximale premie investering.

Budgettair is een DGA pensioen premie goed te calculeren. De premiehoogte wordt uitgedrukt in een % van de pensioengrondslag. 30% is de maximale fiscaal acceptabele premie. Minder mag uiteraard altijd.

Audio DGA pensioen premie

Voorbeeld berekening pensioenpremie DGA.

 • Salaris € 51.000,- fulltime (DGA salaris)
 • AOW franchise € 16.000,-
 • Pensioengrondslag € 35.000,-
 • Parttime percentage 80%
 • Pensioengrondslag € 28.000,-
 • Stel vlakke pensioeninvestering 12% per jaar
 • Jaarlijkse pensioeninvestering is € 3.360,-
 • Per maand € 280,-

Belangrijk:

 • Het salaris is gemaximeerd op ongeveer € 130.000,-.
 • Het vlakke premie percentage is gemaximeerd op 30%.

Geen premieverplichting

Een DGA pensioen premie verzekering is een eenzijdig contract. U gaat het contract aan met de “passieve” pensioenverzekeraar. Voor een DGA is er daarom altijd een mogelijkheid om, binnen de fiscale wetgevingskaders, de premiebetaling te wijzigen of te stoppen. Het opgebouwde pensioenkapitaal moet echter om fiscale redenen ook daadwerkelijk worden gebruikt voor de aankoop van een pensioenuitkering. Ook als u eerder stopt met premiebetaling.

Nabestaandenpensioen inbouwkeuze

Bij een DGA pensioen premie verzekering kan het nabestaandenpensioen worden ingebouwd. Na het overlijden van de DGA zal de privé partner een, vaak levenslange, pensioenuitkering ontvangen. Vaak is die uitkering niet passend of te hoog, te laag of te lang. Daarom wordt er vaak voor gekozen voor een op maat gemaakte overlijdensrisicoverzekering die voor de achterblijvende partner verder op maat kan worden aangepast.

Nabestaandenpensioen of Partnerpensioen

DGA pensioen premie

Anders dan het partnerpensioen praten we liever we over het nabestaandenpensioen; Hierbij horen immers ook de kinderen die met een wezenpensioen worden verzekerd met een DGA pensioen premie regeling.

Drie variaties bij het verzekeren van het alleen het partnerpensioen.

 • De DGA overlijdt voor de pensioendatum.
  • De partner krijgt een inkomen uit de pensioenverzekering. Dit nabestaanden pensioen is meestal levenslang. De uitkeringen zijn belast als inkomen. Ze kunnen ook stijgend worden verzekerd bijvoorbeeld door een 3% indexatie. De BV zal de premie daarvoor betalen.
 • De DGA overlijdt na de pensioenleeftijd.
  • De keuze op welke wijze de partner dan een uitkering ontvangt, hoeft pas rond de pensioenleeftijd te worden genomen. Deze situatie ontstaat pas nadat de DGA pensioen premie opbouwregeling wordt omgezet naar een expirerende uitkering.

Berekening van partnerpensioen

Partnerpensioen vóór de pensioendatum is een percentage van het salaris. De risicopremie voor partnerpensioen komt boven op de beschikbare DGA pensioen premie. Tevens is er meestal een wezenpensioen meeverzekerd.

De overheid zorgt met de nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) dat nabestaanden een basisinkomen hebben. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt deze uitkering uit.

Er is vaak een optie om dat bedrag mee te verzekeren tot de pensioen eindleeftijd

Berekenen wezenpensioen

Wezenpensioen is ook een percentage van het salaris.

Algemene nabestaandenwet (Anw)

De Algemene nabestaandenwet (Anw) geeft nabestaanden onder voorwaarden een basisuitkering. Iedere inwoner van Nederland is automatisch verzekerd voor de Anw. Als nabestaanden met kinderen tot 18 jaar komt u in aanmerking voor een nabestaandenuitkering. Of als u arbeidsongeschikt bent en u bent uw partner verloren. Hiervoor gelden wel verdere voorwaarden.

Leeftijden op een rij

 • Aanvangsleeftijd. De aanvangsleeftijd is de leeftijd vanaf wanneer de DGA start met het verzekeren van zijn pensioenregeling. De minimum aanvangsleeftijd is 18 jaar. En op die leeftijd start de DGA pensioen premie betaling.
 • Staffel-leeftijd. Voor het bepalen van de hoogte van de maximale premie geldt de leeftijd zoals vermeld is in de premiestaffels.
 • AOW-leeftijd. Vastgesteld door de overheid. De leeftijd kan niet door een DGA worden gewijzigd. Er is geen verplichting om dus ook te stoppen met werken. De fiscale tarieven zijn na de AOW-leeftijd lager doordat er geen premies volksverzekeringen meer zijn verschuldigd.
 • Pensioenleeftijd. De werkelijke datum dat de DGA zijn/haar pensioenuitkeringen laat ingaan.
 • Pensioen richtleeftijd. De leeftijd waarmee in de regeling actuarieel is gerekend waarop de DGA met pensioen gaat. Als pensioenrichtleeftijd zijn mogelijk: de 60-, 61-, 62-, 63-, 64-, 65-, 66-, 67- en 68-jarige leeftijd van de DGA.

Eigen bijdrage DGA pensioen premie

Het kan aantrekkelijk zijn de premie niet volledig door de BV te laten betalen maar een eigen bijdrage in de pensioenregeling op te nemen. Immers die eigen bijdrage vermindert het salaris waar inkomstenbelasting over wordt betaald. En die inkomstenbelasting is vaak het top IB tarief. De eigen bijdrage van de DGA mag niet meer dan 50% bedragen van de totale pensioenkosten. Met een dergelijke vergoeding verlaagt een werkgever (de BV) dus haar pensioenkosten.

Faillissement en DGA pensioen

Menig DGA heeft een BV van waaruit hij een fee declareert aan “zijn” werk BV. Die werk BV kan in de financiële problemen komen waarna de DGA de gelden in zijn eigen BV gebruikt om de werk BV financieel te ondersteunen. Bij een faillissement blijft dan een lege werk BV en een lege holding BV over. De DGA mag van geluk spreken als door een faillissement en DGA pensioen en zijn huis niet meegaat in de malheur. 

Faillissement geen invloed op DGA pensioen verzekering

DGA pensioen premie

De curator in het faillissement zal de pensioenverzekering graag willen afkopen.  Het geld wordt dan gebruikt om de schuldeisers te voldoen. De pensioenaanspraak van de DGA valt immers niet onder de Pensioenwet. Maar helaas krijgt de curator dan te maken met een afkoopverbod bij een DGA DGA pensioen premie verzekering. Volgens de uitspraak van de Hoge Raad gaat het erom dat de opbouw van een oudedagsvoorziening binnen de fiscale kaders blijft. Als daar sprake van is, mag de curator de pensioenverzekering niet afkopen.

Er is overigens alleen een risico dat een curator een DGA met zijn persoonlijke vermogen in een faillissement betrekt als hij/zij kan aantonen dat er onbehoorlijk bestuur is geweest én kan aantonen dat daardoor er een faillissement is ontstaan.

Rechten pensioen DGA partner bij faillissement

Daarbij moet tevens bedacht worden dat ook de echtgeno(o)te veelal rechten heeft op (een gedeelte) van de DGA pensioenen. De meeste curatoren zullen dit gevecht niet aan willen gaan als er een verzekerd DGA pensioen is. Een faillissement en DGA pensioen bij een verzekeraar gaan lastig samen. Zie ook de uitspraak van de Hoge Raad

Bij een DGA pensioen premie verzekering kan het nabestaandenpensioen worden ingebouwd. Na het overlijden van de DGA zal de privé partner een, vaak levenslange, pensioenuitkering ontvangen. Vaak is die uitkering niet passend of te hoog, te laag of te lang. Daarom wordt er vaak voor gekozen voor een op maat gemaakte overlijdensrisicoverzekering die voor de achterblijvende partner en kinderen op maat kan worden aangepast.

DGA pensioen premie in eigen beheer

Pensioen opbouwen in eigen beheer door een DGA is niet meer toegestaan.

DGA’s hebben met betrekking tot aanspraken die ze tot 1 juli 2017 in eigen beheer hebben opgebouwd een aantal jaren de keuze gehad om deze af te kopen dan wel om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV) bij de BV. In beide gevallen mochten DGA’s hierbij uitgaan van de fiscale waarde. Het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde konden ze zonder fiscale heffing afstempelen en toevoegen aan het eigen vermogen van de BV.

Als de DGA geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot afkoop of omzetting van het Eigen beheer pensioen dan blijft de oude berekeningswetgeving van voor 01-01-2017 hierop van toepassing.

Audio algemeen pensioengebouw

Informatie en premies

DGA pensioen - berekening Bedrijfspensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video