Voorbeelden Werkgeversaansprakelijkheid 7 boeiende praktijkgevallen

voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid

Best saai en voorspelbaar maar het wordt interessant met voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid. niet echt plezierig voor werkgevers want de werknemers blijken sterk beschermd te worden. Die werkgeversaansprakelijkheid geldt natuurlijk ook voor ZZP-ers die onder uw naam voor u werken. Hier arresten met meer voorbeelden.

De wetten en voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid

 1. Een werkgever moet ervoor zorgen dat een werknemer niets overkomt. (art 7:658 BW)
 2. Een werkgever en de werknemer moeten zich netjes gedragen (art 7.611)
Werknemersschade verzekering

Interessante arresten en voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid

 1. Bruinsma Tapijt B.V.
  • Werknemer brengt pakje in eigen auto weg. Auto Total Loss. Helaas door de werknemer niet casco verzekerd maar toch moet de werkgever de schade betalen.
 2. Arena Arrest
  • Bij de Arena vliegt een bedrijfsbusje over de kop. Iedereen wordt betaald behalve de bestuurder met schade. De werkgever mag de portemonnee trekken om de schade te betalen.
 3. CAO Bouwbedrijf Arrest
  • Een timmerman moet zijn maten ophalen met eigen auto. Flinke botsing met dito schadepost voor de werkgever want die wordt aansprakelijk gehouden voor de financiële schade.
 4. KLM Piloot in Ivoorkust
  • Een piloot moet even overnachten in een hotel. De taxirit loopt niet goed af; een dwarslaesie. De KLM moet betalen.
 5. Taxichauffeur Arrest
  • Een taxichauffeur wordt door een trein aangereden. Gelukkig is er een ongevallenverzekering maar of de werkgever voldoende verzekerd was, is nog niet duidelijk. Zoniet, dan mag de werkgever bijbetalen
 6. Maatzorg Arrest
  • Thuiszorgster valt met de fiets in de sneeuw. Ook nu weer vindt de Hoge Raad dat de werkgever goed verzekerd had moeten zijn.
 7. Hovenier
  • Hovenier krijgt een ongeval op de openbare weg. De werkgever is aansprakelijk voor de schade voor de nabestaanden.

De details van de voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid

1. Artikel 7:658 BW (zorgplicht voor werknemers)

 1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.
 2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.
 3. Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6, bepaalt over de aansprakelijkheid van de werkgever kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. De voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid tonen dat duidelijk aan.
 4. Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.

2. Artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap)

De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.

Jurisprudentie voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid

1. Bruinsma Tapijt B.V./Schuitmaker (16 oktober 1992)

Een werknemer brengt voor de werkgever een pakje weg met zijn eigen auto. Door eigen schuld beschadigt de werknemer zijn auto waardoor de auto total loss is. De werknemer ontvangt van de werkgever NLG 100,00 per maand aan autokostenvergoeding.
De werknemer stelt de werkgever aansprakelijk voor de schade aan de auto (deze was niet casco verzekerd).
De Hoge Raad bepaalt dat de werkgever de schade aan de auto van de werknemer moet vergoeden op grond van de redelijkheid en billijkheid. Dit kan anders zijn indien dit bij arbeidsovereenkomst is bepaald of indien de autokostenvergoeding voldoende is voor een cascoverzekering.

2. Arena Arrest ( 12 januari 2001)

De werkgever stelt een bestelbus ter beschikking om werknemers werkzaamheden te laten verrichten bij De Arena in Amsterdam. De bus wordt bij toerbeurt door een van de werknemers bestuurd. Door betrokkenheid bij een verkeersongeval lopen een inzittende (ook een werknemer) en de bestuurder van de bus letsel op. Het letsel van de inzittende wordt in behandeling genomen door de WAM-verzekeraar van de bus. De WAM verzekering kent echter een uitsluiting voor schade van bestuurders.
De bestuurder stelt zijn werkgever aansprakelijk voor zijn schade.
De Hoge Raad bepaalt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade van de werknemer en de schade moet vergoeden op grond van artikel de redelijkheid en billijkheid (6:248 lid 1 BW) en goed werkgeverschap (7:611 BW).

3. CAO Bouwbedrijf Arrest (9 augustus 2002)

Een betontimmerman moet van zijn werkgever met zijn eigen auto en een aantal medewerknemer naar een klus rijden. De werknemer ontvangt hiervoor van zijn werkgever conform CAO een reisurenvergoeding, een autokostenvergoeding en een meerijderstoeslag. Er overkomt hem een ongeval waarbij hij zelf en zijn collega’s gewond raken. De auto is ook ernstig beschadigd. De WAM-verzekeraar vergoedt alle schade
van de collega’s. De schade aan de auto en de schade van de bestuurder worden niet vergoed.
De Hoge Raad oordeelt dat de werkgever op grond van de aard van de arbeidsovereenkomst en de redelijkheid en billijkheid de schade van de werknemer moet vergoeden. Dit betekent dus dat de werkgever aansprakelijk is op grond van een contractuele verplichting (primaire verbintenis tot schadevergoeding).

4. KLM Piloot in Ivoorkust (18 maart 2005)

Tijdens wachttijd tussen twee vluchten besluit een KLM-piloot samen met zijn vriendin met een taxi naar een restaurant te gaan. Er overkomt hem een verkeersongeval en hij loopt een dwarslaesie op. De Hoge Raad oordeelt dat de wachttijd zodanig verband houdt met de werkzaamheden dat ook tijdens de wachttijd een verplichting op de werkgever rust en dat artikel 7:611 BW van toepassing is.

5. Taxichauffeur Arrest ( 1 februari 2008)

Een taxichauffeur raakt betrokken bij een botsing met een trein bij het oversteken van een onbewaakte spoorwegovergang en loopt hierbij ernstig letsel op.
Op grond van de toepasselijke CAO had de werkgever een ongevallenverzekering afgesloten. De ongevallenverzekering dekt een deel van de schade. De taxichauffeur stelt zijn werkgever aansprakelijk om zijn volledige schade vergoed te krijgen.
De kantonrechter en het Hof wijzen zijn vordering af.
De Hoge Raad is van oordeel dat de werkgever op grond van “goed werkgeverschap” zorg dient te dragen voor een behoorlijke verzekering als een werknemer in het kader van zijn of haar werkzaamheden deelneemt aan het verkeer.
Voor de beoordeling wat een behoorlijke verzekering is, moet worden gekeken naar de verzekeringsmogelijkheden en de hoogte van de premie waarvan in redelijkheid van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze voor zijn rekening neemt. Daarnaast moet worden gekeken naar de heersende maatschappelijke opvattingen voor welke schade de verzekering dekking moet bieden.

De zaak wordt terugverwezen naar het Hof om te laten bepalen wat een behoorlijke verzekering is en of de nu afgesloten ongevallenverzekering daarin past.

6. Maatzorg Arrest (12 december 2008)

Een werkneemster van een thuiszorgorganisatie komt ten val tijdens het fietsen van een cliënt naar een andere cliënt door gladheid op de openbare weg. Zij loopt schade op waar zij niet voor verzekerd is en stelt hiervoor haar werkgever aansprakelijk primair op grond van artikel 7:658 BW en subsidiair op grond van artikel 7:611 BW.
Aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW wordt afgewezen door de Hoge Raad nu de werkgever geen zeggenschap heeft over de inrichting van de openbare weg en geen invloed kan uitoefenen op de omstandigheden op de openbare weg. De zorgplicht reikt niet zo ver.
De tweede grondslag slaagt wel. De gevolgen van het niet nakomen van het goed werkgeverschap is goed verzekerbaar tegen betaalbare premies en om die reden is de werkgever gehouden zorg te dragen voor een dergelijke verzekering.

7. Voorbeeld hovenier

Een hovenier rijdt van het ene bedrijfspand naar het andere. Hiervoor moet hij een stuk over de provinciale weg. Door een ongelukkige stuurbeweging overkomt hem een ongeval, zo ernstig dat hij overlijdt. Zijn partner en studerende dochter blijven achter en de inkomsten van de hovenier worden gemist, zodat het erg lastig wordt om de vaste lasten en studiekosten te betalen. Dit is weliswaar niet één van de voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid maar geeft wel de schadevoorbeelden weer. Bereken premie werkgeversaansprakelijkheidsverzekering die ook wel werknemersschade verzekering wordt genoemd.

Bonus voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid – De hoogwerker

Twee collega’s zijn met elkaar in een hoogwerker bezig werkzaamheden aan een verkeerslicht uit te voeren. De een voert de werkzaamheden aan het verkeerslicht uit terwijl de ander de knoppen van de hoogwerker bedient en a.h.w. de bestuurder van de hoogwerker is. Ongelukkigerwijs valt de hoogwerker om. De twee lopen letselschade op. De werkgever heeft een werkmaterieelverzekering (met WAM-strik), een AVB en een WEGAS XL-verzekering. De schade van de ‘passagier’ is gedekt op de werkmaterieelverzekering. De bestuurder heeft een verbrijzeld been opgelopen. Zijn schade loopt op tot € 125.000, maar zijn schade (schade aan de bestuurder) is niet op de werkmaterieelverzekering gedekt. En de AVB-verzekeraar beroept zich op de uitsluiting voor motorrijtuigen. De werkgever heeft een WEGAS XL-verzekering met Premium dekking waardoor de schade alsnog kan worden uitgekeerd. Zou hij een Primair of Prima dekking hebben gehad, dan was de schade verzekerd als de werkgever aansprakelijk is voor de schade. De vraag of de werkgever aansprakelijk is, speelt bij de Premium dekking geen rol.

Covid19 voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid

Downloads en premies

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Inventaris en goederen - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsschade verzekering - premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Cyber en DataRisk - premie Werkgeversaansprakelijkheid premies Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

WEGAS XL verzekeringsvoorwaarden – download pdf

WEGAS XL brochure – download pdf

Let op; ook voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid bij vrijwilligers