Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging

De Markel Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Stichting of Vereniging is de verzekering waar elk bestuur van een Vereniging de risico mee kan beperken.  Worden bestuurders van de Stichting of Vereniging (privé) aansprakelijk gesteld dan zijn de kosten van verweer en de schadevergoeding verzekerd. Alle (ex) bestuurder, commissarissen, vrijwilligers met bestuurstaken, medebeleidsbepalers, rechtsopvolgers en echtgenoten zijn meeverzekerd.

Algemene informatie Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Stichting of Vereniging

Met de Markel Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Stichting of Vereniging zijn bestuurders en toezichthouders van stichtingen uitgebreid verzekerd voor de risico’s die zij lopen om aangesproken te worden in hun privé-vermogen. Dit kan zijn door het onbevoegd handelen van een bestuurder bij het tekenen van een overeenkomst waardoor een stichting schade lijdt. De bestuurder wordt verweten ernstig verwijtbaar te hebben gehandeld.

Met de Markel Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Stichting of Vereniging biedt de verzekeraar stichtingen ook de mogelijkheid om een standaard bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het acceptatieproces is eenvoudig en snel tegen een zeer concurrerende premie en via een professionele aansprakelijkheidsverzekering adviseur.

10 keer Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging

 1. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Markel biedt dekking voor de risico’s die bestuurders, commissarissen en toezichthouders lopen om aangesproken te worden in hun privé-vermogen.
 2. Voor de kosten van verweer, beslag, overige kosten en bereddingskosten krijgt u een extra limiet van 50% bovenop het verzekerd bedrag
 3. Ook rechtsopvolgers bij overlijden, wettelijke vertegenwoordigers en echtgenoten of partners vallen onder de dekking
 4. Mogelijkheden voor een apart verzekerd bedrag voor externe functies zodat deze aanspraken niet ten koste gaan van het verzekerd bedrag van de groep
 5. Er zijn mogelijkheden om uitloop in te kopen tot maximaal 7 jaar. Voor faillissement kan er ook vooraf uitloop worden ingekocht tegen een scherpe premie
 6. Voormalige verzekerden krijgen automatisch 7 jaar uitloopdekking indien de verzekering is beëindigd en geen uitloopdekking is ingekocht
 7. Markel geeft werelddekking. Er is slechts een beperkt aantal uitzonderingen voor de USA

Waarom Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging?

Er zijn verschillende redenen om een Markel Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Enkele belangrijke redenen zijn:

 1. Rechtspraak. De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van bestuurders en toezichthouders en het aansprakelijkheidsrisico.
 2. Toename in claims. Partijen proberen schade steeds vaker te verhalen en worden zich bewuster van hun mogelijkheden om te claimen bij bestuurders en toezichthouders.
 3. Kosten van verweer. Ook al valt u niets te verwijten, u kunt toch aangesproken worden door derden en/of uw eigen organisatie. De kosten van verweer kunnen daarbij hoog oplopen waar de Markel Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging dekking voor geeft.

Verzekerd bedrag Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging

Een kleine organisatie kiest vaak voor een verzekerd bedrag tot € 500.000,- bij een Markel Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering . Middelgrote organisaties kiezen in de regel een verzekerd bedrag tot € 2,5 miljoen. De grotere organisaties kiezen voor hogere verzekerde bedragen. Markel heeft mogelijkheden tot een verzekerd bedrag van € 15 miljoen.

Premie bepalende factoren

De premie van een Markel Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging is afhankelijk van meerdere factoren. Sommige factoren wegen zwaarder dan andere bij het bepalen van de premie. Zwaarwegende factoren zijn:

 1. Omvang van de organisatie waarbij Balanstotaal, eigen vermogen, baten en resultaat meespelen in de beoordeling en hoogte van de premie;
 2. Juridische structuur;
 3. Aard van de activiteiten;
 4. Eventuele deelnemingen.

Alternatieven Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Zie ook onze

Audio

Welke risico’s en welke polissen?

 1. De Bestuurdersaansprakelijkheid. Deze polis zorgt ervoor dat de Bestuurder niet persoonlijk financieel aansprakelijk kan worden gesteld.
 2. De vrijwilligersverzekering. Elke vrijwilliger kan de organisatie aansprakelijk stellen bij een gedekte schade. Ook zijn er ongevallenuitkeringen, ook bij uitjes of verkeer.
 3. De aansprakelijkheidsverzekering. Heeft een buitenstaander schade dan is die schade verzekerd met een aansprakelijkheidsverzekering.
 4. Een rechtsbijstandsverzekering. Juridische zaken kunnen een flinke kostenpost zijn voor een Stichting. Ook als juridische vraagbaak en incassozaken is assistentie zinvol.
 5. De inventaris en elektronica. Brand of diefstal kan zorgen voor ene flinke kostenpost bij een stichting. Zowel de spullen maar denk ook aan eigen verbouwingen in een gehuurd pand.
 6. Een verzuimverzekering. Als de Stichting werknemers in dienst heeft hou dan rekeningen dan er voor elke werkgever een doorbetalingsverplichting bij ziekte van een werknemer is gedurende 2 jaar.
 7. Een (bijna) compleet overzicht. Dit overzicht geeft in één oogopslag een handig rijtje aan risico’s en verzekeringen.

Waarom Markel Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging

Markel loopt al ruim 30 jaar voorop in de ontwikkeling van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen in Europa. Een Markel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat u in direct contact staat met deskundige juristen, advocaten en experts op het gebied van Bestuurdersaansprakelijkheid en dat u een adequate dekking heeft, die aansluit bij de zich snel ontwikkelende wetgeving en rechtspraak.

Audio bestuurdersaansprakelijkheid

Schade Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging

Is er een schade dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij hulp biedt en snel uitbetaald. Vaak betekent schade dat er sprake is van een faillissement met de vele emotionele aspecten die daarbij horen. De verzekeraar zal het juridische aspect voor haar rekening nemen.

Faillissementsrisico en uitloop Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging

Een bestuurder die het meegemaakt heeft kent de zorgen rondom een faillissement. Zelfs als er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is. Een klein maar essentieel detail is de moeite waard even te noemen. Als er een schade is, dan is het belangrijk dat de verzekeraar van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zo snel mogelijk wordt ingelicht. Technisch hebben we dan te maken met een “Uitloop bestuurdersaansprakelijkheid” risico.

Beëindiging uitloop bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging

De noodzaak alert te reageren bij uitloop bestuurdersaansprakelijkheid heeft alles te maken met het risico dat de curator vaak snel de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging beëindigt. En dan is er het risico dat er geen claims meer kunnen worden ingediend. Afhankelijk van de verzekeraar moet, na het uitspreken van een faillissement, de claim direct worden ingediend. Vaak al binnen 3 maanden.

Controle polis op uitlooprisico

Om elk risico te vermijden rondom de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging, is het verstandig zijn dus uw polis te controleren op dit uitloop bestuurdersaansprakelijkheid risico. Wilt u dat we meekijken, stuur gerust de polis even digitaal naar ons toe. Het controleren van de uitloop bestuurdersaansprakelijkheid clausule is kosteloos.

Uitsluitingen Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging

Naast het risico van uitloop bestuurdersaansprakelijkheid zijn er situaties waarin vaak geen vergoeding wordt gegeven. De belangrijkste vindt u hieronder:

 • U of een andere verzekerde heeft de schade met opzet veroorzaakt.
 • Een boete- of schadevergoedingsbeding, tenzij verzekerde ook zonder dat beding aansprakelijk is.
 • Boetes in welke vorm dan ook zijn van de dekking uitgesloten. Hieronder is ook begrepen dat deel van een schade dat de wet of gerechtelijke uitspraak boven de daadwerkelijk geleden schade wordt toegekend.
 • Onrechtmatig bevoordelen van verzekerde persoonlijk of van derden, dan wel frauduleus handelen of nalaten door verzekerde.

Overige aansprakelijkheidsverzekeringen

Een BV, NV, stichting of vereniging heeft vrijwel altijd een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging. De organisatie heeft echter veel meer verantwoordelijkheden. Op veel gebieden zijn er claims te verwachten als er schade door de organisatie wordt veroorzaakt. U kunt als bestuurder het ook kwalijk worden genomen, en vermoedelijk aansprakelijk worden gesteld als er een schadeclaim het faillissement veroorzaakt en dit faillissement door uw “nalaten”om het risico niet volwaardig af te dekken. Dat hoeft niet altijd via een verzekering maar kan ook door andere middelen die thuishoren bij een goede risicoanalyse. hieronder hebben we een opsomming in het kort van mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s.

 • Algemene aansprakelijkheid. Dekt aansprakelijkheid als uw bedrijfsactiviteiten schade veroorzaken aan anderen.
 • Productaansprakelijkheid. Dekt aansprakelijkheid als een van uw producten schade veroorzaakt. Dit geldt ook voor producten die onder uw verantwoording worden geproduceerd (of in omloop zijn gebracht).
 • Werkgeversaansprakelijkheid. Dekt aansprakelijkheid als iemand schade oploopt tijdens of door werkzaamheden. Dit geldt voor uw personeel en andere personen die onder uw regie werken. Voorbeelden van schade: bedrijfsongevallen en beroepsziektes, ongevallen in het verkeer: te voet of met de fiets.
 • Werknemersschadeverzekering. Verkeersongelukken met een motorrijtuig zijn niet onder de AVB verzekerd. Daarvoor is een aparte werknemersschadeverzekering (WSV) nodig.
 • Milieu-aansprakelijkheid. Als u schade veroorzaakt door plotselinge milieuverontreiniging, dan bent u standaard verzekerd voor schade aan personen. Schade aan spullen van anderen is alleen verzekerd bij luchtverontreiniging.

De vergelijking

Wij beoordelen een verzekering en de verzekeraars op de volgende punten:

De uitkomst van onze vergelijkingen van verzekeringen resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Wij houden daarbij ook rekening met gewogen verschillen tussen de wettelijke aansprakelijkheidsdekking en de All Risk Casco verzekering inclusief alle extra modules. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag bij een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze inkomsten

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie voor een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting of vereniging is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Onverwachte andere risico’s

 1. De vrijwilligersverzekering. Elke vrijwilliger kan de organisatie aansprakelijk stellen bij schade en dus de schade vergoed wil krijgen. Ook zijn er ongevallenuitkeringen die bestemd zijn voor bijvoorbeeld uitjes of verkeer. Premie berekening.
 2. De aansprakelijkheidsverzekering. Heeft een ander schade vervolgens is die schade verzekerd met een aansprakelijkheidsverzekering. Premie berekening.
 3. De rechtsbijstandsverzekering. Juridische hulp bij ruzies want advocatenkosten kunnen hoog oplopen. Premie berekening.
 4. En natuurlijk de Bestuurdersaansprakelijkheid. Deze polis zorgt er voor dat de Bestuurder niet financieel aansprakelijk kan worden gesteld want op dat moment kan hij/zij ook persoonlijk aansprakelijk worden gemaakt. Premie berekening.

Een specialist

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan ook aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professioneel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen

Premie online overig

Bestuurdersaansprakelijk BV - premie Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Vrijwilligers aansprakelijkheid en ongevallen Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Beroepsaansprakelijkheid - alle premies Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video