Verzuimverzekeringen offerte vergelijken met tot 6 gratis premieberekeningen. U ontvangt de uitwerkingen inclusief toelichting en uitgebreide vergelijking. U ontvangt tevens een kosteloos verzuimprotocol en een Arbodienstvergelijking.

Audio werknemers en verzuimverzekeringen offerte

Luister eens naar dit audio boodschap over verzuimverzekeringen offerte met tips en veel antwoorden op vragen.

Kosten van verzuim

De kosten zijn enorm.

Verzuimverzekeringen

Reden dus om elke tip even langs te gaan en te kijken waar besparingen voor een bedrijf kan worden gerealiseerd. Let op, het gaat dus om tips die voor de werkgever van belang zijn maar ook voor werknemers.

7 tips voor beperken ziekteverzuim

 1. Zorg voor duidelijke afspraken en verwachtingen
  • Maak duidelijke afspraken en zorg dat de drempel voor ziekmelden niet te laag ligt. Sta bijvoorbeeld niet toe dat mensen zich per WhatsApp ziek kunnen melden.
 2. Geef alle ziekmeldingen door.
  • Ook kort verzuim, zoals een griepgeval. Hierdoor komt frequent verzuim in beeld voor uzelf en kan de Arbo-dienst helpen, wanneer dit nodig blijkt te zijn.
 3. Voer een actief preventief beleid.
  • Ga in gesprek met medewerkers als er signalen zijn die vaak vooraf gaan aan (langdurig) verzuim, zoals frequent verzuim.
 4. Kijk naar de samenstelling van het team.
  • Hebben medewerkers te maken met fysieke arbeid, piekmomenten en wisselende diensten? Zorg dan voor een evenwichtige teamsamenstelling, met een goede verdeling van taken en een adequate inzet van uren en capaciteiten.
 5. Ga het gesprek aan over duurzame inzetbaarheid.
  • Bespreek bijvoorbeeld met oudere medewerkers hoe zij fit for the job blijven en tot hun pensioen kunnen doorwerken. Denk daarbij ook vooral out of the box. Misschien is een dag minder werken per week of een vermindering van het aantal uren per dag wel de beste oplossing om gezond en vitaal verder te kunnen.
 6. Neem medewerkers mee in het beleid.
  • Laat zien waar het bedrijf naartoe gaat. Bijvoorbeeld door middel van een workshop over digitalisering, waarbij de toegevoegde waarde van veranderingen duidelijk wordt. Maak de vertaalslag, waardoor medewerkers begrijpen waarom veranderingen nodig zijn. Dit vergroot de betrokkenheid en leidt tot een lager verzuim.
 7. Breng risico’s in kaart.
  • Een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) geeft inzicht in alle risico’s. Een goede verzuimverzekeringen offerte hoort daar bij. Het formuleren van acties in een plan van aanpak helpt bij het terugdringen van ziekteverzuim.
 8. Kies een sparring partner.
  • Heb je hier aan gedacht? Als jullie nu eens proberen om….? Als we eens een alternatieve benadering zoeken? Werkt het verzuimprotocol goed? Talloze vragen om eens met ons te klankborden. Eigen gezond verstand is belangrijk maar toets het eens met ons.
 9. Kies een goede arbodienst voor beperken ziekteverzuim.
  • Best lastig om een goede arbodienst te kiezen. Vergelijk grondig en kies niet altijd voor het goedkoopste pakket.

Moet ik altijd loon doorbetalen?

Op de verplichte loondoorbetaling bestaan ook uitzonderingen. U mag als werkgever de loonbetaling staken of opschorten als uw werknemer:

 • de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt. Hiernaast een uitspraak van een rechter waar veel werkgevers mee te maken krijgen; sportblessures. Bij dit voorbeeld heeft Rechtsbijstand MKB zijn waarde aangetoond.
 • bij zijn aanstelling gebreken heeft verzwegen die wel van belang waren bij de beoordeling of de werknemer in staat is de werkzaamheden uit te voeren
 • weigert mee te werken aan zijn herstel
 • weigert passende arbeid te verrichten
 • weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak voor re-integratie
 • geen gegevens verstrekt om het recht op loon vast te stellen
 • controleer of de verzekeraar bij een verzuimverzekeringen offerte daar rekening mee houdt.

Het verzuimvenster voor verzuimverzekeringen offerte

Met het verzuimvenster als hulpmiddel kan op een eenvoudige wijze worden vastgesteld met welk (verzuim-) beleid en met welke aanpak het verzuimpercentage gereduceerd kan worden en verzuimverzekeringen offerte goed kunnen worden beoordeeld.

Verzuimverzekeringen offertes

Venster gezond: laag verzuimpercentage – lage meldingsfrequentie

Het verzuim geeft geen reden tot directe actie.

Aanpak: Kwartaalcijfers in de gaten houden. Alert blijven op stress signalen van de medewerkers. Bij het aanvragen kan dit positief uitwerken op de premie van de verzuimverzekeringen offerte.

Venster verzuimcultuur : laag verzuimpercentage – hoge meldingsfrequentie

Veel hoogfrequent kortdurend verzuim.

Aanpak: Een slechte sfeer op de afdeling kan zorgen voor een hoge meldingsfrequentie en een laag verzuimpercentage. Verhoog de verzuimdrempel. Extra aandacht voor de houding van de leidinggevende ten opzichte van het verzuim. Strakkere procedures rond ziek- en beter melding.
Het verzuimgedrag en de verzuimcultuur bespreken. De premie van de verzuimverzekeringen offerte zal een afspiegeling zijn van deze situatie.

Venster medisch verzuim : hoog verzuimpercentage – lage meldingsfrequentie

Beperkt aantal langdurige verzuimgevallen.

Aanpak: achterhalen wat de oorzaken zijn van het langdurig verzuim, oorzaken wegnemen. Investeren in verzuimbegeleiding en re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte medewerkers. Bijvoorbeeld door passend werk te organiseren en de hervattingsdrempel te verlagen. De verzekeraar zal hierbij ook kunnen assisteren. Bij de juiste keuze van verzuimverzekeringen offerte wordt hier rekening mee gehouden.

verzuimverzekeringen offerte: hoog verzuimpercentage en meldingsfrequentie

Zowel veel kortdurend als langdurend verzuim.

Aanpak: aandacht voor zowel verzuimbegeleiding als verzuimcultuur. Ook overleg met UWV.
In de risicoinventarisatie en -evaluatie verzuimverhogende factoren achterhalen. Deze factoren hoge prioriteit geven in het plan van aanpak. De premie zal deze situatie weerspiegelen bij de uitwerking van de verzuimverzekeringen offerte.

Model voor verzuimprotocol

In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn voor een groot gedeelte gebaseerd op de Wet verbetering poortwachter. In die wet staan de richtlijnen voor de eerste twee jaar. Na twee jaar levert het Poortwachterproces het re-integratieverslag op dat voor het UWV de basis is voor keuring voor de WIA.

Verzuimprotocol naast verzuimverzekeringen offerte

Dit model is een voorzet voor bedrijven die een verzuimprotocol willen opstellen. Het model moet op maat gemaakt worden door de specifieke afspraken van het bedrijf erin op te nemen. In een aantal artikelen staan tussen haakjes de mogelijke tijdstippen; deze kunnen worden vervangen door de precieze afspraken binnen het bedrijf. Ook kunnen artikelen worden weggelaten als die niet van toepassing zijn. Dit concept is aanvullend aan een verzuimverzekeringen offerte.

Download concept verzuimprotol (docx)

Premies online

Verzuimverzekeringen offertes Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video verzuimproces