Slotverklaring of Slotvraag

Deze verzekeringsgeschiedenisvragen worden als slotverklaring of slotvraag volgens de aanbevolen teksten van het Verbond opgenomen in het aanvraagformulier. De ondergetekende verklaart dan in deze slotverklaring dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn en dat geen omstandigheid, die voor de maatschappij van belang kan zijn, zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld. Zie ook Stichting CIS

Slotverklaring of slotvraag

De mededelingsplicht bij aanvang van de verzekeringsovereenkomst wordt ingevuld door artikel 7:928 lid 1 BW, dat als volgt luidt:

“De verzekeringnemer is verplicht vóór het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoorde te kennen, en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen afsluiten, afhangt of kan afhangen.”

Bij de mededelingsplicht bij een slotverklaring of slotvraag kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: eerdere schades, een eerdere afwijzing of dekkingsweigering van een andere verzekeraar, een strafrechtelijk verleden, in het geval van een levensverzekering: bestaande gezondheidsproblemen, e.d.

Afwijzing

Steeds vaker wijzen verzekeraars verzekeringsaanvragen af op basis van een “positief” ingevulde slotverklaring of slotvraag. In overleg met de verzekeringsmaatschappij kan soms een aanvraag met de juiste informatie alsnog worden geaccepteerd. Ook verschilt de acceptatie per verzekeringsmaatschappij sterk. Een aantal verzekeraars zijn gespecialiseerd in moeilijk te verzekerbare risico’s. Neem contact met ons op als u geconfronteerd wordt met een afgewezen risico. Deze service bieden we aan voor zakelijke relaties (ZZP, DGA en MKB).

Juridisch over slotverklaring of slotvraag

Houd ook bij een slotverklaring of slotvraag nog rekening met:

  1. Het moet gaan om feiten waarvan u kan begrijpen dat deze voor de verzekeraar van belang kunnen zijn.
  2. Het gaat ook om feiten die relevant moeten zijn voor de verzekeraar. De norm zal daarbij in beginsel zijn de ‘redelijk handelende verzekeraar’.

Voorbeeld zie hieronder: Slotvragen over verzekeringsgeschiedenis.

Voorgeschiedenis en mededelingsplicht

  • Zijn er in de afgelopen 5 jaar schaden veroorzaakt / geleden door gebeurtenissen waarvoor de aan te vragen verzekering(en) dekking bied(t)(en)?
  • Is er in de afgelopen 5 jaar sprake (geweest) van of dreigt er betrokkenheid bij een geschil?
  • Is er in de afgelopen 5 jaar door een verzekeringsmaatschappij enige vorm van verzekering geweigerd of opgezegd, of zijn er beperkende voorwaarden of verhoogde premies aangekondigd dan wel verplicht gesteld die specifiek en uitsluitend voor dat risico en voor die verzekering golden?
  • Is er in de afgelopen 8 jaar sprake geweest van een veroordeling (ongeacht de opgelegde straf) of een strafbeschikking of een transactie (beide voor een taakstraf van meer dan 20 uur), of aanraking met justitie ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel in verband met bovenstaande, of een uitgebrachte dagvaarding in een lopende procedure, alles ter zake van een misdrijf?

Al er sprake is van één of meerdere keren “JA” op deze slotverklaring of slotvraag, zorgt u er dan voor dat de verzekeraar of de adviseur hierover direct wordt geïnformeerd.  Meer informatie over de mededelingsplicht kunt u hier vinden.


English translation “slotverklaring of slotvraag”

  • Are there within the last five years claims / ago by events for which to request insurance (s) covering area (t) (s)?
  • Is there in the past 5 years there (were) or threatens involvement in a dispute?
  • Is there any form of insurance declined or cancelled by an insurance company in the past five years, or are there restrictions or increased premiums announced or mandatory specifically and exclusively for that risk and applied to this insurance?
  • There have been over the last eight years of a conviction (regardless of the sentence) or a punishment or a transaction (either for a community of more than 20 hours), or trouble with the law for the implementation of a (punitive) measure connection with the above, or a summons issued in a pending proceeding, all in respect of an offense?

If there is one or several times “yes” to these questions, please ensure that the insurer or adviser will be informed about immediately. More information about the notification requirement can be found here (Wiki dutch).

Premies

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Inventaris en goederen - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsschade verzekering - premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Cyber en DataRisk - premie Werkgeversaansprakelijkheid premies Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen