De inventaris en goederen verzekering is er voor bedrijven of instellingen met inventaris of bedrijven die in het bezit zijn van handelswaar zoals eindproducten en grondstoffen. De huurdersbelangverzekering is er voor huurders die aan of in het gehuurde gebouw veranderingen en/of uitbreidingen hebben gerealiseerd.

Kenmerken inventaris en goederen verzekering

inventaris en goederen verzekering
 • Dekking tegen veel voorkomende gebeurtenissen
 • Inventaris en/of goederen tijdelijk elders binnen Nederland meeverzekerd
 • Opruimingskosten zijn meeverzekerd
 • Bij huurdersbelang ook dekking voor kosten van noodvoorziening

Goederen zijn hierbij verzekerd voor de marktwaarde, dus de inkoopprijs en de afleveringskosten.

Huurdersbelangverzekering

Met de Huurdersbelangverzekering bent verzekerd tegen de financiële gevolgen van schade aan de aangebrachte veranderingen en verbeteringen in een gehuurd gebouw. Met de huurdersbelangverzekering bent u ook verzekerd tegen de materiële kosten die zijn veroorzaakt door bijvoorbeeld:

 • Storm
 • Vandalisme

Glas maakt geen deel uit van het huurdersbelang. Dit risico wordt vaak naast de inventaris en goederen verzekering meeverzekerd.

Wat verzekert inventaris en goederen verzekering?

De inventaris en/of goederen zijn verzekerd voor schade als gevolg van bijvoorbeeld:

 • Brand
 • Water (neerslag en leidingwater)
 • Diefstal

Zonweringen, antennes en lichtreclames rekenen ze vaak tot de inventarisverzekering. Er is geen dekking voor schade die is ontstaan door bijvoorbeeld een aardbeving of overstroming.

Audio met tips afsluiten verzekering

Eigen risico inventaris en goederen verzekering

Voor deze inventaris en goederen verzekering geldt vaak een algemeen eigen risico, met inachtneming van het hierna vermelde.
1. Voor elke verschuldigde schadevergoeding geldt een eigen risico van € 500,-.
Maar in een aantal gevallen gelden bepalingen en/of bedragen die daarvan afwijken. Zie hiervoor de informatie per verzekering.
2. Per schadegeval wordt het (hoogste) eigen risico één keer in mindering gebracht, ook indien bij dat schadegeval meer dan één verzekering is betrokken.

Wat is wel inventaris?

Alle roerende zaken die dienen tot uitoefening van het beroep, het bedrijf of de activiteiten, zoals in de inventaris en goederen verzekering omschreven, met inbegrip van bromfietsen, antennes, zonweringen en lichtreclames.
Niet als inventaris worden de hierna genoemde zaken beschouwd.

Wat is geen inventaris?

a. Particuliere inboedel.
b. Goederen, waaronder te verstaan grond- en hulpstoffen, halffabricaten, eindproducten die voor verkoop zijn
bestemd, goederen in bewerking en emballage.
c. Geld en geldswaardig papier.
d. Motorrijtuigen (behalve bromfietsen), inclusief losse onderdelen en accessoires daarvan.
e. Caravans en aanhangwagens, beide inclusief losse onderdelen en accessoires daarvan.
f. Vaartuigen, inclusief losse onderdelen en accessoires daarvan.
g. Zaken van derden.
h. Computer- en andere digitale informatiebestanden, alsmede programmatuur, behalve standaardprogrammatuur.

Deze zaken kunnen dus niet verzekerd zijn op de inventaris en goederen verzekering en moeten anders worden verzekerd.

Verzekerde schade oorzaken op een inventaris en goederen verzekering

 • Brand Brand, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen. Ook gedekt is schade die het gevolg is van de nabijheid van niet verzekerde zaken die door brand worden getroffen.
 • Brandblussing Brandbestrijding en daaruit voortvloeiende beschadiging.
 • Blikseminslag Blikseminslag. Ook gedekt is schade die het gevolg is van de nabijheid van niet verzekerde zaken die door blikseminslag worden getroffen.
 • Inductie / overspanning Inductie en overspanning, beide als gevolg van bliksem.
 • Ontploffing Ontploffing, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen. Ook gedekt is schade die het gevolg is van
  • a. gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde zaken door ontploffing of
  • b. de nabijheid van niet verzekerde zaken die door ontploffing worden vernield.
 • Luchtverkeer Luchtverkeer, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen.
 • Storm De windkracht, bij een windsnelheid van ten minste 50 km per uur (windkracht 7). Ook gedekt is schade door voorwerpen die door storm omvallen en/of door de lucht vliegen.
 • Neerslag Neerslag (waaronder te verstaan regen, sneeuw, hagel of smeltwater) en/of rioolwater
  • a. onvoorzien het gebouw binnengedrongen en/of
  • b. onvoorzien gestroomd uit inpandige afvoerleidingen. Niet gedekt is schade:
  • c. door neerslag en/of rioolwater binnengedrongen via openstaande ramen of deuren;
  • d. door grondwater;
  • e. door het doorslaan van muren;
  • f. als gevolg van gebrek aan onderhoud van het gebouw.
 • Hevige lokale regenval Water, onvoorzien het gebouw binnengedrongen, door hevige lokale regenval, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen. Niet gedekt is schade door water vrijgekomen na dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere beschadigingen van waterkeringen.
 • Sneeuwdruk De druk die sneeuw en/of ijs uitoefenen op de buitenkant van het gebouw.
 • Wateraccumulatie De druk die een opeenhoping van regen- en of smeltwater uitoefent op het dak van het gebouw.
 • Water / stoom
  • a. Water en/of stoom die onvoorzien zijn gestroomd uit een waterleiding-, centrale verwarmings-, airconditioning- of sprinklerinstallatie.
  • b. Water dat onvoorzien is gestroomd uit aan- en afvoerleidingen en/of toestellen, die zijn aangesloten op deze installaties.
  • c. Water dat is overgelopen uit deze installaties en/of toestellen.
 • Aquarium Water, onvoorzien gestroomd uit een aquarium. Ook gedekt is dan schade aan de hierna genoemde zaken.
  • a. De inhoud van het aquarium.
  • b. Het aquarium zelf door breuk.
 • Waterbed Water, onvoorzien gestroomd uit een waterbed.
 • Diefstal Diefstal of poging daartoe, alleen indien gepleegd door iemand die het gebouw van buitenaf door braak is binnengedrongen is een gedekte schade op een inventaris en goederen verzekering.
 • Vandalisme Vandalisme, alleen indien gepleegd door iemand die het gebouw van buitenaf door braak is binnengedrongen.
 • Rellen / relletjes / opstootjes Hieronder te verstaan incidentele geweldmanifestaties (waaronder niet begrepen baldadigheid en vandalisme).
 • Gewelddadige beroving / afpersing Beroving en afpersing, beide met gebruikmaking van of bedreiging met fysiek geweld tegen personen.
 • Aanrijding / aanvaring Aanrijding of aanvaring van een gebouw.
 • Afgevallen / uitgestroomde lading Lading van voer- of vaartuigen die door aanrijding of aanvaring daarvan is afgevallen of daaruit is uitgestroomd.

Preventie eisen bij een inventaris en goederen verzekering

Preventievoorzieningen die aan de volgende voorwaarden voldoen:
a. De risicoklasse is vastgesteld door een BORG- of een VEB-beveiligingsbedrijf op basis van de ‘Verbeterde Risicoklassenindeling’ (VRKI).
b. Alle bij de risicoklasse behorende beveiligingsmaatregelen zijn uitgevoerd door of namens dit beveiligingsbedrijf.
c. Indien een inbraaksignaleringssysteem deel uitmaakt van de beveiligingsmaatregelen, wordt dit onderhouden op
de met de installateur overeengekomen wijze.
d. Alle beveiligingsmaatregelen kunnen te allen tijde naar behoren functioneren.
Het CCV is voor bijna alle verzekeraar het instituut waar de risico-indelingen worden bepaald

Preventievoorschriften
Zolang verzekerde of zijn personeel niet in de beveiligde bedrijfsruimte aanwezig is, zijn de volgende maatregelen genomen om voor een schade uitkering uit een inventaris en goederen verzekering in aanmerking te komen:
e. Alle beveiligingsmaatregelen zijn correct en volledig in gebruik / toegepast.
f. Indien een inbraaksignaleringssysteem aanwezig is, is dit correct en volledig ingeschakeld.

Offertes en Premies

Inventaris en goederen - premie aanvraag Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsschade verzekering - premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Werkgeversaansprakelijkheid premies Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen