WIA excedent verzekering 2023 premie uitgeplozen

WIA excedent verzekering

Met de WIA excedent verzekering vult het inkomen van zijn medewerker aan tot een vast percentage van het salaris, meestal 70% maar lager mag ook. Deze verzekering is vooral interessant voor medewerkers met een hoog inkomen van € 66.000,- (2023) of meer. Want met de wettelijke uitkering zijn zij slechts verzekerd tot een door de overheid vastgesteld maximumbedrag. De WIA excedent verzekering vult deze wettelijke uitkering aan, zodat de financiële terugval minder groot is.

Arbeidsongeschiktheid collectief offerte

Voor wie?

Het Sociale Verzekeringsloon is momenteel € 66.000,-. Deze WIA excedent verzekering is dus voor deze werknemers bedoeld. Voor wie niet? Deze verzekering is niet voor DGA’s, ZZP-ers of werknemers met een fulltime loon lager dan het SV loon.

De WIA excedent verzekering

 • zijn er voor medewerkers met een hoog inkomen (boven maximale SV loon) bij arbeidsongeschiktheid beschermd moeten worden tegen een grote inkomensterugval
 • zorgt dat medewerkers de aanvulling bij alle soorten WIA-uitkeringen ontvangen;
 • regelt bij arbeidsongeschiktheid voor een intensieve ondersteuning bij de re-integratie.

Is verzekering nuttig?

Gewoon werken, een goed (hoog) inkomen ontvangen en plots gebeurt er iets waardoor er niet meer volledig gewerkt kan worden. Dan kan de terugval in inkomen groot zijn. Weinig werknemer zijn in staat om een 30% inkomensterugval op te vangen; laat staan 50% of meer. Daarom is een WIA excedent verzekering nuttig.

Werknemers met een inkomen lager dan het SV loon hebben wel vaak een maximale verzekeringsdekking. Juist bij de groep werknemers met een hoger inkomen zijn, met een WIA excedent verzekering de arbeidsvoorwaarden weer gelijkgetrokken.

De wet WIA in het kort


 1. U kunt helemaal niet meer werken dan krijgt u een uitkering van 75% van het loon.
 2. U kunt nog wel een beetje werken dan krijgt u gedeeltelijke uitkering.
 3. U bent maar een klein beetje arbeidsongeschikt (<35%) dan krijgt u geen uitkering.

Bij 1 en 2 is dus een WIA excedent verzekering de oplossing voor de inkomensterugval.

WIA bestaat uit twee onderdelen

 1. De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. U bent dan 80% of meer arbeidsongeschikt. De IVA-uitkering bedraagt maximaal 75% van het laatstverdiende loon. Het laatstverdiende loon wordt hierbij gemaximeerd op het WIA-jaarloon.
 2. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) voor gedeeltelijk of volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikten. U bent dan voor minstens 35% arbeidsongeschikt.

De WIA excedent verzekering zorgt dat in deze gevallen er een aanvulling komt.

Er zijn twee uitkeringsperioden

 1. de loongerelateerde uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden en duurt maximaal drie jaar en twee maanden. De hoogte is afhankelijk van wat u nog verdient met uw arbeidsbeperking.
 2. de loonaanvulling óf vervolguitkering. U krijgt een loonaanvulling wanneer u minimaal 50% van uw resterende verdiencapaciteit verdient (het bedrag dat u met uw arbeidsbeperking nog zou kunnen verdienen). Wanneer u minder dan 50% verdient, krijgt u een vervolguitkering.

Inkomens tot het maximum SV-jaarloon

Er wordt meestal verzekerd

 1. een extra aanvulling van 10% van het inkomen in het tweede ziektejaar.
 2. maximaal 10% van het inkomen als extra aanvulling op de WIA-uitkering na het tweede ziektejaar. De verzekeraar keert een aanvulling uit als een werknemer voor ten minste 35% arbeidsongeschikt is verklaard. De hoogte van de uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid.
 3. het WGA-gat dat ontstaat als de werknemer de resterende verdiencapaciteit voor minder dan 50% benut (dit geldt alleen als de werknemer hiervoor niet elders verzekerd bent).

De WIA excedent verzekering is niet bestemd voor deze groep werknemers. In deze gevallen van een WIA-hiaatverzekering op zijn plaats zijn.

Inkomens vanaf het maximum SV-jaarloon

Er kan het volgende op een WIA excedent verzekering worden verzekerd

 1. een extra aanvulling van maximaal 10% van uw inkomen in het tweede ziektejaar.
 2. na het tweede ziektejaar een aanvulling tot maximaal 80% van uw inkomen onder aftrek van de maximum WGA-uitkering wanneer u voor ten minste 35% arbeidsongeschikt bent verklaard. De hoogte van de uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid.
 3. het WGA-gat dat ontstaat als u uw resterende verdiencapaciteit voor minder dan 50% benut (dit geldt alleen als u hiervoor niet elders verzekerd bent).

Premie

De premie wordt uitgedrukt in een percentage van het verzekerd bedrag of in een percentage van het verzekerde loon. De premie is onder meer afhankelijk van de leeftijd bij aanvang, de indexering, afgesproken eindleeftijd en het beroep. Bij arbeidsongeschiktheid van langere duur geldt doorgaans (pro rata) premievrijstelling. De premie is fiscaal aftrekbaar.

Collectief of individueel

Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering kan zowel op collectieve basis via de werkgever als op individuele basis worden gesloten. Voor het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt vaak de beoordeling van het UWV gevolgd.

Toelichting Audio loondoorbetaling verzuim

Eerste twee jaar geen probleem

Als u door ziekte of ongeval uit de roulatie raakt, wordt gedurende twee jaar minimaal 70% van uw salaris doorbetaald. Uw werkgever is dit verplicht. Dit bedrag wordt in het eerste ziektejaar, doorgaans op grond van CAO-afspraken aangevuld tot 100%. In het tweede ziektejaar krijgt u meestal 70% van uw salaris doorbetaald.

In de eerste twee jaar van uw arbeidsongeschiktheid gaat u financieel gezien nog niet zoveel achteruit. Als er na het 2e jaar bij arbeidsongeschiktheid ook een WIA excedent verzekering is dan is er een goede continuering.

Acties werkgever bij ziekte

WIA

Premie online berekenen

Verzuimverzekeringen offertes Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video