Premie advocaat verzekering 3 jaar vaste premie vanaf € 610,-

Het berekenen premie advocaat verzekering kan vaak via een eenvoudige rekenmodule worden gerealiseerd. Wij zijn, één van de weinig aansprakelijk adviseurs die de premies voor een aansprakelijkheidsverzekering voor advocaten online zetten. In overleg met de verzekeraar verstrekken wij de tarieven, een online aanvraagformulier en zorgen dat u direct, na invoer, verzekerd wordt. Efficiënt, snel en verzekerd van een solide verzekeraar.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Premie advocaat aansprakelijkheid Vermogensschade

Berekenen premie advocaat aansprakelijkheid

Een beroepsaansprakelijkheids­verzekering voor advocaten waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade als gevolg van onrechtmatige daad of wanprestatie. Het berekenen premie advocaat aansprakelijkheid heeft betrekking op de beroepsaansprakelijkheids­verzekering (vaak afgekort met BAV) kan als hoofdverzekering. Vaak is er nog een premie nodig voor het risico van bedrijfsaansprakelijkheid en soms het bestuurdersaansprakelijkheid. Belangrijk bij het berekenen premie advocaat aansprakelijkheid is de beschrijving van de verzekerde hoedanigheid. Een incomplete opgave of onjuiste weergave van de werkelijke activiteiten kan een verzekeringshiaat tot gevolg hebben.

 • Beroepsaansprakelijkheid verzekert vermogensschade.
 • Bedrijfsaansprakelijkheid verzekert zaakschade en letselschade.

Verzekeraars en premie advocaat verzekering

 • Het berekenen premie advocaat verzekering levert per jaar een premie vanaf € 610,-bedragen.
 • Belangrijke verzekeraars voor dit risico zijn Allianz, Aegon, AIG, HDI-Global, Chubb, Centraal Beheer, Goudse, Markel.
[Lees meer…] overPremie advocaat verzekering 3 jaar vaste premie vanaf € 610,-

Advocatenkantoor verzekeren premie vanaf € 610

Een advocatenkantoor verzekeren kan eenvoudig en snel. Een verzekering zorgt dat imagoschade, verweerkosten, tijd en mogelijk een claim goed verzekerd is. De premieverschillen tussen de verzekeraars zijn klein maar let vooral op de deskundigheid van de verzekeraars die een advocatenkantoor verzekeren.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Omschrijving advocatenkantoor verzekeren

Advocatenkantoor verzekeren

Een beroepsaansprakelijkheids­verzekering advocaat waarmee men het bedrijfsmatige risico van een advocatenkantoor verzekeren gaat, zorgt voor een verzekering van vergoeding tot vermogensschade (financieel nadeel) als gevolg van wanprestatie (handelen / zorgvuldigheid van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot) of onrechtmatige daad. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (vaak afgekort met BAV) kan als hoofdverzekering deel uitmaken Premieberekening met een extra module voor het advocatenkantoor verzekeren van

 1. bedrijfsaansprakelijkheid
 2. bestuurdersaansprakelijkheid.

Voorbeelden advocatenkantoor verzekeren

 1. Het laten verjaren van een vordering;
 2. Het niet tijdig instellen van een rechtsmiddel of het intrekken van een bezwaarschrift zonder opdracht van de cliënt;
 3. Onjuist voorlichten over de consequenties van een concurrentiebeding;
 4. Een foutief internationaal contract opstellen; een advocatenkantoor verzekeren voor dit risico is cruciaal.
 5. Productaansprakelijkheid rondom Brexit onvoldoende meenemen in een UK-contract;
 6. Vergeten een cliënt te wijzen op het verbeuren van een dwangsom;
 7. Verjaring van niet incasseren verbeurde dwangsommen;
 8. Foute instructie aan deurwaarder waardoor er dwangsommen worden misgelopen;
[Lees meer…] overAdvocatenkantoor verzekeren premie vanaf € 610

Advocaat verzekering NOvA direct online premies 2020

Advocaat verzekering dekt de vermogensschade (met uw werk) die door de ondernemer of professional in de uitoefening van zijn beroep wordt veroorzaakt. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de materiële en letselschade (aan personen en zaken) die door de ondernemer of zijn werknemers wordt veroorzaakt. De premies voor de verzekering hieronder zijn exclusief 21% assurantiebelasting.

✅ Geaccepteerd door NOvA
✅ Inloop kosteloos meeverzekerd
✅ Vaste premie gedurende 3 jaar*
✅ Dekking waarnemende advocaten
✅ Uitloop verzekeringsdekking aanwezig
✅ Reconstructie meeverzekerd € 125.000,-
✅ Zaakschade meeverzekerd € 125.000,-

Premieberekening:

Uw verwachte omzet komende jaar


Beroepaansprakelijkheidsverzekering

Eigen risico bij een claim

Verzekerd bedrag per aanspraak

Jaarpremie:


Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Jaarpremie:
Aanvraagformulier verzekering voor advocaten


Activiteiten en dienstverlening

Slotvragen


Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Brochure en voorwaarden

HDI Global brochure advocaten

HDI Global voorwaarden beroepsaansprakelijkheid

HDI Global Slotvragenformulier Beroeps- en/of Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Toelichting beroepsaansprakelijkheid advocaat verzekering

Een beroepsaansprakelijkheids­verzekering advocaat waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade (financieel nadeel) als gevolg van wanprestatie (handelen / zorgvuldigheid van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot) of onrechtmatige daad. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (vaak afgekort met BAV of advocaat verzekering) kan als hoofdverzekering deel uitmaken met een extra module voor het risico van bedrijfsaansprakelijkheid (of genoemd aansprakelijkheidsverzekering bedrijven) en soms bestuurdersaansprakelijkheid.

De premie voor een advocaatpolis is vaak afhankelijk van verschillende factoren, zoals het verzekerd bedrag, uw jaaromzet, het jaarloon, het soort advisering of de kantoorbezetting.

 1. Acceptatie. De verzekeraar HDI van de advocaat verzekering kan bij de aanvraag  Advocatenverzekering uiteindelijk afwijken van de opgegeven premie. Wij verwachten in de meeste gevallen ten positieve.
 2. Premietermijn. Kiest u voor een andere premietermijn (per kwartaal 4% of halfjaar 3%) dan krijgt u een kleine premieopslag op de premie van de advocaat verzekering omdat de premie later dan de gebruikelijke jaarbetaling door de verzekeraar wordt ontvangen.
 3. Kosten. Er wordt jaarlijks € 12,50 poliskosten toegerekend aan de  verzekering.
 4. Assurantiebelasting. De premie is exclusief 21% assurantiebelasting.

* Vaste premie gedurende 3 jaar

De premie voor deze verzekering is een vaste premie als de jaarpremie niet meer bedraagt dan € 1.500,-. Verzekeraar heeft het recht één keer in de drie jaar (naverrekenings)gegevens op te vragen. Na afloop van het contractjaar waarover wordt opgevraagd, wordt op basis van de door verzekeringnemer schriftelijk verstrekte gegevens de premie voor deze verzekering opnieuw vastgesteld voor de volgende periode van drie jaar.
Er wordt niet naverrekend over de verstreken periode.

Eigen risico beroepsaansprakelijkheid advocaat verzekering

 1. € 2.500,00 of € 1.000,- per aanspraak op de verzekering
 2. € 500,00 per aanspraak voor reconstructiekosten conform clausule C2.11.4
 3. € 500,00 per aanspraak voor zaakschade conform clausule C2.11.5

Eigen risico bedrijfsaansprakelijkheid

€ 125,00 per aanspraak voor zaakschade

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Verschil Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en Bedrijfsaansprakelijkheid

 1. Beroepsaansprakelijkheid
  1. Vermogensschade. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.wordt verzekerd op een Advocaat verzekering.
 2. Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
  1. Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
  2. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

De vergelijking advocaat verzekering

Wij beoordelen een verzekering en de verzekeraars op de volgende punten:

 1.  Premie
 2.  Eigen risico bedrag
 3.  Poliskosten
 4.  Schadeafhandeling
 5.  Branche kennis en voorwaarden
 6.  Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van een  advocaat of advocatenkantoor verzekering resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

De vergelijking advocaat verzekering

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten- en winstopslag. Die poliskosten en de premie voor een advocaat verzekering kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie voor een verzekering is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau. Verbond van verzekeraars schade en statistieken info

Onze inkomsten advocaat verzekering

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 20% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde advocaat verzekering premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Is een advocaat verzekering verplicht?

Advocaat verzekering

Voor een advocaat is deze verzekering verplicht. Dus niet voor elk beroep. De eisen zijn te vinden op de Orde-regelgeving. Bij advocaat verzekering vergelijken is dit een verplichting.

Artikel 6.24 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering NOvA
1. De advocaat is met een advocaat verzekering adequaat verzekerd ter zake van het risico van zijn beroepsaansprakelijkheid.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op het risico dat een advocaat die de praktijk in dienst uitoefent schade toebrengt aan zijn werkgever, voor zover de werkgever hem voor deze schade op voorhand schriftelijk vrijwaart. In dat geval blijft voor de advocaat die de praktijk in dienst uitoefent de verplichting bestaan een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten voor schade, als advocaat toegebracht aan derden.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op het risico dat een advocaat die de praktijk in dienst uitoefent schade toebrengt aan derden, indien de werkgever de Staat is en deze de advocaat hiervoor op voorhand schriftelijk vrijwaart conform het model, bedoeld in het vijfde lid.
4. De advocaat gaat de advocaat verzekering aan met een verzekeraar van wie aannemelijk is dat deze voldoet aan redelijkerwijs te stellen eisen van solvabiliteit.
5. De algemene raad stelt een model van de vrijwaring vast en kan bij wijzigingen van dat model bepalen wanneer bestaande vrijwaringen moeten worden aangepast.

Beroepsvereniging en in- en uitloopverplichting NOvA

De voorwaarden van veel beroepsverenigingen stellen de eis tot het verzekeren van zo’n in- en uitloopverplichting. Zij zullen zelfs speciale eisen stellen aan de dekking en voorwaarden waaronder een dergelijke advocaat verzekering wordt afgesloten. Er bestaat – conform NOvA en Voda eisen – de mogelijkheid voor het uitlooprisico. Die keuze hoeft uiteraard pas op het eind daadwerkelijk te worden genomen.

Wat is uitgesloten aansprakelijkheid?

Voor de dekking op een advocaat verzekering zijn de volgende aansprakelijkheden niet meeverzekerd:

 1. Bestuurdersaansprakelijkheid
 2. Algemene aansprakelijkheid
 3. Werkgeversaansprakelijkheid
 4. Productaansprakelijkheid
 5. Milieuaansprakelijkheid
Advocaat verzekering

Offertes en premies

Beroepsaansprakelijkheid advocaat maatwerk Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Cyber en DataRisk - Direct premie online Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Professionele beroepsaansprakelijkheid verzekeraar

HDI Global is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening. Met ruim 85 miljoen klanten in meer dan 70 landen en meer dan 147.000 medewerkers. Deze, specialistische verzekeraar wordt door grote verzekeraars vaak gebruikt voor het herverzekeren van de aansprakelijkheidsverzekeringen.

Zoek een advocaat

Inloop beroepsaansprakelijkheidsverzekering een gevecht over details.

Bij inloop beroepsaansprakelijkheidsverzekering gaat het bij vrijwel alle aansprakelijkheidsverzekeringen binnen Nederland uit van het ‘beperkte claims made’ dekkingssysteem. Maar wat zijn de details en welke verzekeringsmaatschappijen hebben de beste voorwaarden. Hieronder een toelichting.

Claims made-systeem bij inloop beroepsaansprakelijkheidsverzekering

inloop beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Bij het ‘claims made’-systeem bestaat er dekking voor aanspraken die gedurende de verzekeringsperiode (ingangsdatum tot de einddatum van de verzekering) en een eventuele nameldingstermijn tegen een verzekerde worden ingesteld en bij de verzekeraar worden ingediend. Daarbij is het dus niet van belang of de beroepsfout is gemaakt voor of tijdens de verzekeringsperiode. Inloop beroepsaansprakelijkheidsverzekering is dus daarbij maximaal verzekerd. Maar weinig verzekeraars bieden dat nog aan.

Beperkte claims made bij inloop beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Bij het ‘beperkte claims made’ inloop beroepsaansprakelijkheidsverzekering systeem is bepaald dat ook de beroepsfout, waarop de aanspraak wordt gebaseerd, tijdens de verzekeringsperiode moet zijn gemaakt. Beroepsfouten gemaakt voor de ingangsdatum van de verzekering komen bij dit systeem niet voor dekking in aanmerking.

inloop beroepsaansprakelijkheidsverzekering

[Lees meer…] overInloop beroepsaansprakelijkheidsverzekering een gevecht over details.

Lasser aansprakelijkheid verzekering online premie 2020

Lasser aansprakelijkheid verzekering
Premie aanvragen

Een Lasser aansprakelijkheid verzekering is een belangrijke – vaak verplichte – verzekering. Een lasser werkt metaalproductenindustrie, transportmiddelenindustrie, petrochemische industrie, bij constructiebedrijven of bedrijven voor machine- en apparatenbouw. Lassers hebben vaak te maken met grote bedrijfsrisico’s. Daarom wordt er door opdrachtgevers ook bijna altijd geëist dat een lasbedrijf een lasser aansprakelijkheid verzekering heeft.

Aansprakelijkheid maatwerk

Premie lasser aansprakelijkheid verzekering

Alleen specialistische verzekeringsmaatschappijen zijn bereid lassers en lasbedrijven goed te verzekeren. De grote standaard verzekeraars verwijzen daarom vaak door naar de specialisten. De premie voor een standaard lasser aansprakelijkheid verzekering bedraagt:

 • Premie aansprakelijkheidsverzekering € 312,50 per kwartaal
 • Verzekerd bedrag : € 1.250.000,00 per aanspraak en verzekerd bedrag : € 2.500.000,00 per verzekeringsjaar . (Op verzoek tevens 2,5 miljoen – 5 miljoen)
 • Eigen risico : € 1.000,- per aanspraak
 • Termijnpremie : per jaar, halfjaar of kwartaal.
 • Premie is een indicatie premie
[Lees meer…] overLasser aansprakelijkheid verzekering online premie 2020

Verhuur zonder bestuurder van werkmaterieel. Premies 2020

verhuur zonder bestuurder

Veel werkmaterieel staat vaak stil, en dan lijkt verhuur zonder bestuurder best aantrekkelijk, Maar “wij” als verzekeringsadviseur en verzekeringsmaatschappijen wijzen dan nog wel even op de gevolgen. Die zijn stevig want wie zit er precies op de machine? En zorgt die net zo goed voor die machine als de eigenaar? En wie draait op voor de schade als er ondeskundig mee wordt omgegaan? Vragen met antwoorden staan hieronder.

Verschillende variaties verhuur

 • Verhuur met bestuurder. Dit is natuurlijk altijd goed en tegen normale voorwaarden te verzekeren. Er wordt eigenlijk gewoon gewerkt binnen het bedrijf met de machine tegen een afgesproken prijs.
 • Verhuur zonder bestuurder daarbij wordt de machine verhuurd of uitgeleend aan een vaste of losse huurders. Weinig verzekeringsmaatschappijen willen dat risico verzekeren. Ons lukt dat meestal wel.

Extra risico’s verhuur zonder bestuurder

Bij verhuur zonder bestuurder dan is er een extra risico aanwezig. De machine wordt dan vaak niet bestuurt en gebruikt door echte professionals. Ook zullen zij daardoor wellicht sneller schade kunnen veroorzaken.

Veel verzekeraars zullen daarom “verhuur zonder bestuurder” niet accepteren en geen polis afgeven. Een eigenaar die incidenteel of een enkele machine in de daluren verhuurt zal dus extra goed moeten letten op de clausules in een polis.

Professioneel Verhuur zonder bestuurder

Natuurlijk zullen die verzekeringsmaatschappijen er wel naar willen kijken als er professioneel wordt verhuurd en er een strakke organisatie is met voldoende zekerheden. Ook zullen ze dan alle verzekeringen willen verzekeren om het risico te spreiden.

Neem even contact op met ons als we kunnen helpen met het opzetten van verzekeringstechnisch foutloze collectieve werkmaterieelverzekeringen voor de verhuur.

Uitzondering “verduistering” bij verhuur werkmaterieel

Standaard is verduistering uitgesloten bij verhuur zonder bestuurder. Verduistering is voor veel mensen een bekende term maar wat is het verschil met diefstal? Volgens de wet is verduistering het “opzettelijk wederrechtelijk zich toe-eigenen van een goed dat aan een ander toebehoort.” Wanneer er verduistering wordt gepleegd wordt dit vaak ten onrechte diefstal genoemd. Het verschil is klein: bij diefstal wordt een goed van een ander weggenomen, terwijl bij verduistering dat goed reeds in het bezit van de verduisteraar was (juridisch: hij is ‘houder’) en deze dan opeens het eigendom claimt.

Voorbeeld Een wiellader/shovel is verhuurd aan iemand. Die gebruikt hij dagelijks en is niet van plan om em terug te brengen. Hij eigent het zich ook toe: hij wil het goed ook daadwerkelijk behouden voor zichzelf. Weliswaar strafbaar maar zie het maar eens weer terug te krijgen. Juridisch lijkt het eenvoudig maar toch is dat niet altijd de oplossing. Meer informatie.

Uitsluitingen bij doorverhuur

Bij de verhuur is er meestal ook geen verzekeringsdekking terwijl de huurder het werkmaterieel, met of zonder toestemming van de verhuurder, had doorverhuurd. Let er dus op bij een verhuurcontract dat deze mogelijkheid expliciet wordt uitgesloten.

Vaak zijn ook extra modules zoals verzekeringsdekking voor schade inzittenden (SVI) niet meeverzekerd bij doorverhuur. Ook verzekeringsdekking voor rechtsbijstand is dan uitgesloten.

Vaste- of losse verhuur zonder bestuurder

 • Losse verhuur: als u het object aan verschillende personen of bedrijven verhuurt. Het risico van verduistering van het object wordt in geval van losse verhuur meestal uitgesloten van de dekking.
 • Vaste verhuur: als u het object aan één persoon of bedrijf verhuurt.

De extra verzekeringsmodules

 • Schade aan eigen zaken. Wilt u schade aan eigen zaken van verzekeringnemer meeverzekeren? Denk aan het beschadigen van het eigen gebouw of magazijn bij het achteruit rijden van een werkmaterieel.
 • SchadeVerzekering Inzittenden (SVI) toevoegen ? Ook de bestuurder kan schade krijgen aan eigen zaken.
 • Motorrijtuig-rechtsbijstand meeverzekeren. Vaak een apart onderdeel waarbij vooral het verhalen van een schade op de veroorzaker een nuttige toevoeging is, zeker bij Verhuur zonder bestuurder.

Leveringsvoorwaarden

Er worden door verzekeringsmaatschappijen eigenlijk nooit specifieke leveringsvoorwaarden gevraagd om te overhandigen. Natuurlijk is het wel verstandig om dat te doen en goede afspraken te maken, of een protocol mee te geven, zodat er weinig risico’s zijn voor u als verhuurder. Wilt u ze op maat maken, denk dan eens aan een rechtsbijstandsverzekeraar die daar, tegen een vaste vergoeding, bij kan helpen. (kosten en informatie)

Bedrijfsrechtsbijstandsverzekering

Gaat er toch iets mis, zorg dan dat er goede juridische hulp kan worden ingeroepen. Wilt u bijvoorbeeld schade verhalen op de huurder dan is rechtsbijstand wel plezierig. Denk dus ook aan een bedrijfsrechtsbijstandsverzekering. (premies en voorwaarden)

Audio over werkmaterieel verzekeringen

Wettelijke aansprakelijk verhalen

Wees er ook op bedacht dat bij wettelijke aansprakelijkheid die ontstaan bij schade de verzekering vrijwel altijd (wettelijk verplicht) zal gaan uitkeren aan een slachtoffer. Maar als verhuur niet uitdrukkelijk is afgesproken en niet in de polis staat, dan is de kans aanwezig dat de verzekeringsmaatschappij de uitkeringen die zij moeten doen gaan verhalen op de eigenaar van de machine.

Voorbeeld schade. Met een heftruck wordt door een huurder over een voet van een voetganger heengereden. Dat levert voor dat slachtoffer vaak een forse extra rekening op aan zorgkosten. Maar ook kan er niet gewerkt worden en is er misschien jarenlange revalidatie nodig. Al die kosten zal de verzekeringsmaatschappij moeten gaan betalen. Schadekosten die oplopen naar tonnen. Die kosten gaan ze dan verhalen op de eigenaar. Casus

Incidentele verhuur zonder bestuurder

Af en toe de machine verhuren of uitlenen tijdens de daluren is, volgens de verzekeringsvoorwaarden geen specifieke toegestane vorm. De risico’s blijven aanwezig en dus meestal niet verzekert.

Verhoogde gebruiksrisico’s

Bij verhuur zou er extra aandacht moeten zijn bij speciale werkzaamheden; zelfs als verhuur zonder bestuurder wel is meeverzekerd op een polis. Denk aan :

verhuur zonder bestuurder
 • Laden/lossen van schepen
 • Werkzaamheden op vuilstortplaats
 • Werkzaamheden op vaartuig/ponton
 • Heiwerk
 • Slaan/trekken van damwanden
 • Sloopwerk
 • Vervoer gevaarlijke stoffen

Informeer altijd ons even zodat we verzekeringsdekking kunnen beoordelen.

Premie verhuur zonder bestuurder

Verzekeraars zullen, als de aanvraag geaccepteerd wordt, een premieopslag van 20% toevoegen aan de netto premie en wellicht aanvullende voorwaarden vragen zoals een verhoogd eigen risico bij schade en specifieke uitsluitingen zoals verduistering.

Verhoogd eigen risico

Er geldt veelal een extra eigen risico van 250,- per gebeurtenis.
Dit eigen risico komt bovenop het risico dat op de polis staat.

Premies

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Gebouwen en opstallen - premie op maat Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Werkmaterieel overig online aanvragen Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen Tractorverzekering premieberekening Graafmachine premieberekening Laadschop - shovel premieberekening Bulldozer premieberekening Hoogwerker premieberekening Hijskraan premie opvragen online Heftruck premieberekening Verreiker premieberekening Werkmaterieel particulier online premie

Beroepsaansprakelijkheid advocaten snelle online premie 2020

Beroepsaansprakelijkheid advocaten vergelijken is cruciaal om te zorgen dat er een NOvA en Voda geaccepteerde verzekering is. Financiële schade is verzekerd op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Zaakschade of letselschade wordt op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Professionele beroepsaansprakelijkheid advocaten

beroepsaansprakelijkheid advocaten

Die schade kan verzekerd worden met de beroepsaansprakelijkheid advocaten van HDI Global is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening. Met ruim 85 miljoen klanten in meer dan 70 landen en meer dan 147.000 medewerkers. Deze, specialistische verzekeraar wordt door grote verzekeraars zoals Nationale-Nederlanden vaak gebruikt voor het herverzekeren van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sind dat Nationale-Nederlanden stopt met de beroepsaansprakelijkheid advocaten HDI Global veel van de risico’s overneemt.

✅ Geaccepteerd door NOvA
✅ Vaste premie gedurende 3 jaar
✅ Inloop kosteloos meeverzekerd
✅ Dekking waarnemende advocaten
✅ Uitloop verzekeringsdekking aanwezig
✅ Reconstructie meeverzekerd
✅ Zaakschade meeverzekerd € 125.000,-

Beroepsaansprakelijkheid advocaten 17 controles

[Lees meer…] overBeroepsaansprakelijkheid advocaten snelle online premie 2020

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten premies 2020

beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten

Er zijn weinig advocaten bereid te werken zonder een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten. De financiële risico’s zijn zowel bedrijfsmatig als persoonlijk voor een advocaat simpelweg te groot. Bijna alle handelingen en diensten die voor een advocaat een vermogensrisico kunnen opleveren voor advocaat.

Minimale vereisten beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten

✅ Geaccepteerd door NOvA
✅ Vaste premie gedurende 3 jaar
✅ Inloop kosteloos meeverzekerd
✅ Dekking waarnemende advocaten
✅ Uitloop verzekeringsdekking aanwezig
✅ Reconstructie meeverzekerd
✅ Zaakschade meeverzekerd € 125.000,-

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

15 Kritische vragen beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten

 1. Welke diensten wilt u verzekeren? Oftewel als advocaat, juridisch adviseur, consultant, mediator, arbiter, curator? De verzekering moet wel precies passen bij de juiste feitelijke werkzaamheden en vakgebieden.
 2. Wordt er rekening gehouden met de organisatiestructuur van uw bedrijf of maatschap? Oftewel worden alle rechtspersonen op de juiste wijze verzekerd op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten.
 3. Hoe gaat u om met toetredende partners en werknemers rondom het inlooprisico bij bestaande dossiers?
 4. Wat kost het verzekeren van het inlooprisico en uitlooprisico voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten?
 5. Kunnen curatoren zich ook met een aparte polis verzekeren?
 6. Blijft de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten intact bij beëindiging van de verzekering; oftewel hoe gaat het met het na-risico of uitlooprisico?
 7. Is er werelddekking op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten?
 8. Hoe hoog is het eigen risico bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en hoe gaan ze om met dit eigen risico?
 9. Hoe worden de overige kosten verrekend zoals kosten voor schaderegeling, verweer en de wettelijke rente?
 10. Kan de verzekeraar ook bijzondere omstandigheden verzekeren op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten? Verschillende verzekeraars bieden standaard pakketten aan met lage premies maar waar de “bewegingsruimte” beperkt is.
 11. Zijn de polisvoorwaarden conform de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten? Die verplichtingseisen kunt u vinden op de Orde-regelgeving voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten . En is er dienstenvoorwaardenvrijheid? Oftewel is er een vrijheid in de polis tot het gebruik eigen dienstenvoorwaarden.
 12. Zijn uw andere standaard werkzaamheden (Mediator, juridisch advies, curator, arbiter) ook verzekerd? Of zijn er afwijkende bepalingen voor deze diensten.
 13. Zijn ingeschakelde derden ook verzekerd op de polis?
 14. Wat is de looptijd van het verzekeringscontracten?
 15. Is het mogelijk de basis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering advocaten mee te verzekeren? Bedrijfsaansprakelijkheid is schade aan “zaken en letselschade“; een belangrijke aanvullende risicodekking op de standaard “vermogensschade” die verzekerd is op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten.
[Lees meer…] overBeroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten premies 2020

HDI Global advocaat verzekeringen – Premies vanaf € 610,-.

Al jaren is HDI specialist op het gebied van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Door hun vakkennis kunnen ze de HDI Global advocaat verzekeringen afstemmen op de specifieke beroepsrisico’s bij advocaten. De HDI Global advocaat verzekering zijn marktleidende polissen met een prima prijs-kwaliteit.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Profielschets verzekeraar HDI

HDI advocaten verzekeringen

HDI is één van de leidende schadeverzekeringsmaatschappijen voor het bedrijfsleven in Nederland. De kernactiviteit is het verzorgen van specialistische schadeverzekeringen voor organisaties en hun bestuurders, zowel nationaal als grensoverschrijdend en van MKB tot multinational. HDI is toonaangevend onder andere op het gebied van Brand, Bedrijfs-, Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheid, Transport, Motorrijtuigen, Technische verzekeringen, Specie, Glas, Product Recall en Kidnap&Ransom.

HDI is onderdeel van de Talanx Group, de op twee na grootste verzekeringsgroep binnen Duitsland. HDI is wereldwijd actief in meer dan 130 landen.

Voordelen HDI Global advocaat verzekeringen

[Lees meer…] overHDI Global advocaat verzekeringen – Premies vanaf € 610,-.

Verzekering werkmaterieel particulieren premies en aanvraag 2020

werkmaterieel particulieren

Verzekering werkmaterieel particulieren geeft ook voor particulieren met een eigen bouwproject, grondwerkzaamheden of ander werk, voldoende verzekeringsdekking. Voor zakelijk gebruik is deze verzekering niet bestemd.


Kies werkmaterieel

Wat is de waarde

Kies verzekeringsvorm

Excl. eenmalig administratiekosten € 102,85 – Toelichting
Premie inclusief 21% assurantiebelasting
Verplichte automatische incasso


Verzekeringsinformatie

Wettelijke Aansprakelijkheid (Wet WAM)
Personenschade € 7.500.000,-
Zaakschade € 2.500.000,-
Aansprakelijkheid werkrisico Personen-/zaakschade € 2.500.000,-


Verzekerde som beperkt casco is de dagwaarde
Verzekerde som casco. Zie art. 2.6.4 van de voorwaarden klik hier voor pdf


Voor de wettelijke aansprakelijkheid verzekeringsdekking geldt geen eigen risico.
Voor de verzekeringsdekking (beperkt) casco geldt een eigen risico € 250,-.


Dekkingsgebied Nederland, België, Luxemburg en Duitsland
1 maand opzegtermijn

Overige informatie

 • Schadeinzittendeverzekering is niet meeverzekerd
 • Motorrijtuigenrechtsbijstand is niet meeverzekerd
 • Verzekeringsvoorwaarden klik hier voor pdf
 • Meer informatie over schade aan eigen zaken en ondergrondse schade, alleen privé-gebruik, preventie-eisen diefstal en uitsluitingen klik hier

Aanvraagformulier particulieren werkmaterieelverzekering

Persoonsgegevens

Deze verzekering is exclusief voor particulieren en particulier gebruik. Bedrijfsmatig gebruik van dit werkmaterieel is/kan niet verzekerd worden met deze persoonlijke verzekering.

Verzekeringsinformatie

Automatische incasso (verplicht)

Voor onze werkzaamheden ontvangt u een aparte nota (€ 102,85)

Werkmaterieel gegevens

Verzekeringsgeschiedenis vragen

De hieronder genoemde feiten hebben betrekking op de voorgeschiedenis van verzekeringnemer.

U gaat akkoord met:

 • Electronische verzending van de polis, polisvoorwaarden en verzekeringskaarten.
 • Electronische verzending van mededeling en informatie over deze verzekering
 • Automatische incasso van de premie.
 • De eenmalige afsluitkosten € 102,85
 • Overige ondertekeningsinformatie klik hier
 • Verzekeringsvoorwaarden klik hier voor pdf

Details Verzekering werkmaterieel particulieren

1. Wettelijke aansprakelijkheid WA

Wettelijke aansprakelijkheid WA Verzekering werkmaterieel particulieren is voor de schade die u met uw werkmaterieel aan anderen toebrengt. Deze verzekering is overigens ook wettelijk verplicht voor een motorrijtuig zonder eigen kenteken. Deze WA Verzekering werkmaterieel particulieren dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor, door een met name genoemd werkmaterieel, veroorzaakte schade. Schade aan het werkmaterieel zelf, of aan de bestuurder toegebracht, is uitgesloten.

2. Brand – Diefstal verzekering

Naast de wettelijke aansprakelijkheid is de gVerzekering werkmaterieel particulieren Brand – Diefstal dekking bestemd een voor schadeuitkering bij

 1. brand, explosie, zelfontbranding en blikseminslag;
 2. diefstal en verduistering;

3. Casco Verzekering werkmaterieel particulieren “All Risk”

U kunt met de Verzekering werkmaterieel particulieren naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid ook extra kiezen om “alle van buitenkomende onheilen” te verzekeren. U bent verzekerd voor de schade die buiten uw schuld is ontstaan, maar ook als het schade is die door uw eigen schuld wordt veroorzaakt. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook meeverzekerd. Een uitgebreide casco Verzekering werkmaterieel particulieren wordt ook wel “all-risk” casco polis  genoemd.

Verzekeringsvormen werkmaterieel particulieren

 1. Wettelijke aansprakelijkheid (WA )v. Dat is een Verzekering werkmaterieel particulieren die schade verzekert die wordt aangebracht aan anderen. Ook belangrijk is de dekking voor toegebrachte letselschade.
 2. Beperkt Casco verzekering. Naast de wettelijke aansprakelijkheid  is het werkmaterieel verzekerd bij brand, diefstal, verduistering en stormschade.
 3. Cascoverzekering. U bent ook naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid  u ook extra verzekeren voor “alle van buitenkomende onheilen”. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook verzekerd.

Audio werkmaterieel particulieren

Wij hebben een korte audio toelichting voor alles rondom de wettelijke aansprakelijkheid bij werkmaterieel particulieren verzekeringen. Dus ook van toepassing op andere werkmaterieelverzekeringen. In 11 minuten wordt hieronder nog een uitgebreide mondelinge toelichting gegeven over veel aspecten van het gebruik en verzekeren van werkmaterieel zoals de hijskraan, graafmachine, shovel, etc. Het zijn, denken wij, 11 belangrijke minuten die de moeite van het beluisteren waard zijn.

Letselschade

Er zijn natuurlijk altijd risico’s bij het niet correct gebruiken van een werkmaterieel particulieren. Die zijn duidelijk te zien bij ongevallen. Niet de schade aan het materieel is het belangrijkste probleem. Alhoewel de geldelijke schade stevig kan zijn bij een volledig verwoeste machine. Maar juist de gevolgschade in de vorm van letselschade kan een ongekende schadeclaim op de wettelijke aansprakelijkheid verzekering geven. Elke particulier zal zich moeten toezien dat een hijskraan goed en deskundig wordt gebruikt.

Premie overige verzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Gebouwen en opstallen - premie op maat Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Werkmaterieel overig online aanvragen Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen Tractorverzekering premieberekening Graafmachine premieberekening Laadschop - shovel premieberekening Bulldozer premieberekening Hoogwerker premieberekening Hijskraan premie opvragen online Heftruck premieberekening Verreiker premieberekening Werkmaterieel particulier online premie

Video