Bedrijfspensioen premie 2024 – informatiepagina

Zelf onafhankelijk de Bedrijfspensioen premie 2022 berekenen. Hier worden in onze online rekenprogramma een aantal pensioenverzekeringen direct online berekend met een minimale invoer. Voor de liefhebbers hebben we hieronder in deze Bedrijfspensioen premie en prijs toelichting ook de technische details opgeschreven. Dat maakt deze rekenmodule ook voor de deskundige een waardevol instrument.

Bedrijfspensioen - berekening

Vaste premie staffel. De werkgever stelt een premie beschikbaar voor de pensioenopbouw van de werknemer(s).

 • Oudedagspensioen. Deze premie investering zal volledig (100%) ten goede komen aan de opbouw van pensioenkapitaal. Dit kapitaal wordt door de werknemer op de pensioen ingangsleeftijd gebruikt om een pensioenuitkering aan te kopen. De werkgever kan beslissen om de werknemer gedeeltelijk mee te laten betalen aan de premieplicht.

Invoervelden Bedrijfspensioen premie en prijs

Maandsalaris. Wij hebben u gemakkelijk gemaakt. U vult hier het vaste maandsalaris in zoals u bruto per maand aan de werknemer betaalt. Dat is dus het bruto maandbedrag dat op de salarisstrook staan van de werknemer. Wij gaan er vanuit dat u daarnaast nog 8% vakantietoeslag betaald. Wettelijk is het pensioensalaris gemaximeerd tot €  137.800,-(2024).
Parttime percentage. Er staat voor uw gemak alvast 100%. Maar wijzig dit als een werknemer minder werkt dan fulltime. Met dit percentage zorgen wij dat het juiste uitgangspunt (pensioengrondslag) voor de premieberekening wordt bepaald.
Leeftijd. Neem hierbij de leeftijd van de werknemer op de ingangsdatum van de start van het pensioencontract.

Uitkomsten en additionele kosten verzekeraar

De Bedrijfspensioen premie en prijs zijn gemaximeerd tot 30% van de pensioengrondslag. De volledige premie zal worden geïnvesteerd in het (oudedags)pensioen van de werknemer. De wijze van investering verschil per pensioenverzekeraar. Naast de premie zal de werkgever rekening moeten houden met de volgende kosten. Zie speciale

 1. Het nabestaanden- en wezenpensioen. De tarieven verschillen per pensioenverzekeringsmaatschappij maar kunnen ook afwijken als de leeftijden van de werknemers en de partners leeftijden hebben die verschillen van de gemiddelden. Er kan tot 50% van het salaris een partnerpensioen worden verzekerd. (en 20% wezenpensioen)
 2. Dit geldt tevens voor de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
 3. Verzekeraars administratiekosten per deelnemer. Indicatie tussen de € 50,- en € 100,- per jaar per deelnemer.

Indicatie van deze 3 overige kosten 10%. De kosten verschillen uiteraard sterk per pensioenverzekeraar en contract. Globaal kunt u bij een gemiddeld personeelsbestand rekening houden met een kosten factor globaal 10% van de totale premie aan deze additionele kosten.

Het is overigens gebruikelijk dat de werkgever de kosten voor de additionele verzekeringen en administratie- en beheerkosten voor haar rekening neemt. er zijn echter voldoende mogelijkheden om de kosten via een eigen bijdrage werknemers te matigen. Deze Bedrijfspensioen premie en prijs toelichting en de rekenmodule geeft een richting van een verantwoorde manier om de kosten onder controle te houden.

Invoer Bedrijfspensioen premie en prijs

Aantal deelnemers. Bij Collectief Pensioen mag (natuurlijk) geen onderscheid worden gemaakt op basis van dienstverband, leeftijd of geslacht. Wel mag (objectief) een bepaalde groep wel een pensioentoezegging krijgen en een andere groep niet. Denk bijvoorbeeld aan een groep managers of werknemers boven een bepaald inkomensniveau. Als het goed onderbouwd wordt, is ook de pensioenregeling daarop af te stemmen.

Best Rating. Wij beoordelen periodiek de producten van de pensioenverzekeraars. Informatie verstrekt via Moneyview als onafhankelijke beoordelaar is daarbij ons uitgangspunt. Onze eigen ervaringen voegen wij daarbij om tot een afgewogen oordeel te komen. Best Rating is bedrijfsgebonden en kan dus per organisatie afwijken.

De vergelijking. Met de ontvangen en verkregen informatie van zowel het bedrijf of organisatie, en de pensioen producten van de verzekeraars wordt een brede vergelijking gemaakt tussen de diverse uitwerkingen.

De pensioenpresentatie. In gezamenlijk overleg wordt, op maat, een presentatie voorbereid. Voornamelijk jongeren vereisen een andere opzet dan een oudere generatie werknemers. Datzelfde geldt voor praktisch geschoolde werknemers of theoretisch vaardige deelnemers.

Individuele gesprekken. Een korte persoonlijke toelichting van het pensioencontract wordt altijd zeer op prijs gesteld. Niet zelden gaat het dan al snel over de eigen persoonlijke financiën, hypotheek, spaargeld en risico’s. Het feit dat de werkgever deze extra professionele service aanbiedt, wordt erg gewaardeerd door elke deelnemer.

Pensioenrapport. Pensioen kent veel kanten, financieel, actuarieel, juridisch en arbeidsrechtelijk. Het is nuttig om al die elementen bij elkaar te zetten zodat er een informatieve rapportage ligt voor alle stakeholders om te gebruiken tijdens en na de start van een pensioenregeling. Het wordt dermate belangrijk gevonden dat het zelfs een verplicht onderdeel is bij het tot stand komen van een pensioenregeling. Een grondig rapport met ook alle Bedrijfspensioen premie en prijs goed uitgelegd.

Onderzoek CAO-BPF. Nederland kent verschillende mogelijkheden voor werkgevers om een pensioenregeling te starten. Via een verzekeraar, maar ook soms wettelijke verplicht via een pensioenfonds. Dat moet goed uitgezocht worden want niemand wil achteraf horen dat er een financiële verplichting was.

Administratiekosten. De pensioenregeling moet door ons worden opgestart. Wij verzorgen alle administratieve activiteiten. We zorgen voor de aanmeldingen, de overeenkomsten en alle contacten met de pensioenverzekeraar.

Second opinion. Is er een bestaande pensioenregeling of liggen er voorstellen van een verzekeraar; laat ons eens een pensioenrapport maken zodat alle elementen de revue passeren. Wij geven informatie, tips en controleren alle documenten en externe en interne afspraken rondom het pensioen.

Ondersteuning OR. Het OR hoort een eigen professionele gesprekspartner te zijn richting haar werkgever. In gezamenlijkheid met de werkgever of juist op afstand; een pensioendeskundige die rekening houdt met alle belangen is voor alle partijen essentieel.

Locatiebezoek. In een enkel geval kan het nuttig en verstandig zijn op uw locatie langs te komen. Maar we zijn daar terughoudend in als er ook andere wijzen zijn om elkaar te leren kennen en informatie uit te wisselen (Teams, Zoom, Telefoon, Whatsapp, etc).

PensioenBeheer. Drie opties:

 • Basic. Wij blijven op afstand voor de dagelijkse mutatie maar springen bij als er wijzigingen bij de pensioenverzekeraar of er wettelijke wijzigingen zijn waar ondersteuning belangrijk is. Zie ons als actieve toezichthouder. De basic optie is niet beschikbaar voor contracten met minder dan 10 deelnemer.
 • Standaard. Hier staan de werkzaamheden op een rij.
 • Premium is zoals “Standaard” echter met een directe gelegenheid voor uw werknemers om vertrouwelijk contact met ons te zoeken met financiële of verzekeringsvragen. Wij helpen hen dan om de juiste beslissingen te nemen en de juiste partijen te benaderen. Wij blijven echter adviseur van de werkgever. Zij kunnen dus niet bij ons verzekeringen afsluiten behoudens de aankoop van pensioen vanuit het eigen collectieve contract.

Bedrijfspensioen premie en prijs gemak

 1. Vindt u het plezierig als wij de invoer voor u verzorgen dan mag u ons ook altijd de salarisstroken van alle werknemers toesturen (info@doorneweerd.nl). U krijgt dan de concept berekening van ons in verschillende variaties kosteloos meestal binnen 24 uur uitgewerkt retour.
 2. Wilt u een mondeling begeleiding en/of toelichting? Bel even dan loodsen wij u door de verschillende velden heen en proberen wij ook u enthousiast te maken.

Actuarieel

Wettelijk is het pensioensalaris gemaximeerd tot €  137.800,-(2024).
De premie is gemaximeerd op 30% van het salaris. Het partnerpensioen kan verzekerd worden tot 50% van het salaris en het wezenpensioen tot 20%. De toetredingsleeftijd is gesteld op 18 jaar. De actuariële grondslagen voor de berekening van het nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zijn een gemiddelde van een drietal toonaangevende pensioenuitvoerders. Deze Bedrijfspensioen premie en prijs toelichting en de rekenmodule houdt rekening met deze factoren. zie ook Centrale aanspreekpunt belastingdienst.

Advies en beheer

Bedrijfspensioen advies collectief
Bedrijfspensioen beheer collectief
15 klussen voor goed pensioen beheer
Pensioenadvies DGA
De Pensioenorganisator

Pensioenpremie en formulieren

Bedrijfspensioen - berekening Eigen pensioen bijdrage 2024 berekenen DGA pensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Pensioenbeheer 2024 eenvoudig en zorgeloos

pensioenbeheer

Pensioenbeheer komt kijken na de werkzaamheden rondom Pensioenadvies voor werkgevers. Beheer van een collectieve pensioenregeling is, zelfs voor professionals, een complex en veelal intensieve traject. De werkgever heeft immers een wettelijke pensioen zorgplicht om aan de vele eisen te voldoen. Pensioenbeheer vormt daar een cruciaal onderdeel van. Zorgeloos en overzichtelijk uitbesteden. Dagelijks opzegbaar.

Pensioen beheren in het kort

 • Invoer via eenvoudig aan- en afmeldformulier
 • Verwerking en controle mutaties
 • Geen lastige inlog via verzekeringsmaatschappij
 • Periodiek synchroniseren deelnemersinformatie
 • Onbeperkt telefonisch overleg voor werkgever en werknemer
 • Periodieke pensioen mailingen
 • Waardeoverdracht werknemer begeleiding
 • Kostenbeheersing pensioencontract
 • Verzekeringsgevolgen product wijzigingen
 • Coördinatie bij pensionering, ziekte en overlijden
 • Assistentie eigen bijdrage berekeningen
 • Aanspreekpunt salarisadministrateur en accountant
 • Pensioen begeleiding werknemers
 • Alle reguliere administratieve werkzaamheden
 • Dagelijks opzegbaar
 • en meer zie hieronder         

Zorgplicht en aansprakelijkheid

Het pensioenbeheer organiseren voor werknemers is voor elk bedrijf, HR-afdeling of boekhouder een lastige en vervelende klus. Fouten kunnen door de strakke Pensioenwet tot grote problemen uitgroeien. Met goed pensioenbeheer wordt de verantwoordelijkheid en de financiële aansprakelijkheid bij ons neergelegd. Door een strakke organisatie, vakkennis en logistieke kennis over de werkzaamheden bij pensioenverzekeraars wordt een werkgever een zekerheid geboden die zich uitbetaald.

13 pensioenbeheer werkzaamheden

pensioenbeheer
 1. Het begeleiden in- en uit diensttredingen werknemers. Als werkgever wil je niet nog eens geconfronteerd worden met pensioenzaken van starters net zo min als met uitdiensttreders. Correcte afhandeling is echter wel cruciaal vanwege de stevige risico’s als er niet voldaan wordt aan de eisen van bijvoorbeeld tijdige aanmelding.
 2. Administratieve begeleiding en controle waardeoverdrachten. Sommige medewerkers willen van de hoed en de rand weten wat de voordelen en nadelen zijn. Hun goed recht maar binnen een bedrijf ontbreekt vaak de praktische kennis om dat efficiënt af te wikkelen. En de pensioenuitvoerders geven slechts gekleurde informatie.
 3. Aanpassen pensioenregeling aan salariswijzigingen. Onze ervaring is dat op elke 10 werknemers er wel één casus zit die technische aandacht nodig heeft. Pensioenbeheer filtert de lastige situaties er uit.
 4. Persoonlijke wijzigingen op individueel niveau. Adreswijziging, een andere partner, kinderen, waardeoverdrachten, arbeidsongeschiktheid, etc. De pensioenbeheer mutatie doorgeven is vaak maar de fractie van de tijdsinvestering. Een persoonlijke begeleiding en uitleg wordt ook vaak terecht als noodzakelijk ervaren.
 5. Juridische gevolgen wetswijzigingen. De afgelopen 10 jaar zijn er bijna maandelijks wijzigingen geweest die soms verstrekkende gevolgen hadden.
 6. Financiële kostenbeheersing pensioencontract. Eenmaal een pensioenuitvoerder gekozen, zorgt voor een constante noodzaak de kosten te beperken. Pensioenbeheer door ons zorgt voor een zekere controle op die kosten.
 7. Verzekeringsgevolgen productwijzigingen. Komen de nieuwe product eigenschappen van een collectieve pensioenregeling nog wel overeen met de pensioentoezegging. Zonder controle ligt de verantwoordelijkheid goed pensioenbeheer bij jullie als werkgever.
 8. Coördinatie pensioengevolgen pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden van een werknemer. Op dat onverwachte moment is directe pensioenbeheer actie nodig maar vooral ook een zorgvuldige begeleiding verstandig.
 9. Informatie verstrekking en voorbereiding van vergaderingen met de Ondernemingsraad OR. Voor een goed voorbereide werkgever hoeft een pensioenregeling door correct pensioenbeheer geen probleem te zijn. Wij zorgen voor de onderbouwing en begeleiding door grondig beheer.
 10. Vastleggen pensioenteksten in personeelsgidsen en arbeidsvoorwaarden. Het is vaak een verrassing als de beoogde pensioenregeling, de toezegging in de arbeidsovereenkomst , het personeelshandboek en de Pensioen 1-2-3 informatie voor de werknemer, op één lijn liggen. Pensioenbeheer regelt die synchronisatie.
 11. Administratieve logistiek rondom polissen, pensioenovereenkomsten en uitvoeringsovereenkomsten. Wij helpen met een heldere logistiek, archivering en verslaglegging via professioneel pensioenbeheer.
 12. Controle premiestelling, afrekeningen en afwikkeling eigen bijdrage werknemers.
 13. Informatie verstrekking aan salarisadministrateur. Het berekenen van bijvoorbeeld een 30% ruler of de juiste eigen bijdrage blijkt soms ook voor ervaren salarisadministrateurs best een uitdaging.

Maatwerk

Een pensioenregeling geeft elk bedrijf de mogelijkheid een arbeidsvoorwaarde als onderdeel van alle beloningen precies op maat uit te werken. Het fine-tunen van pensioen als arbeidsvoorwaarden is een goed mogelijkheid om te zorgen dat de wensen van de werkgever en de werknemer op elkaar afgestemd zijn. Daarna kunt u bepalen welke pensioenverzekeraar een uitwerking heeft die past bij de eigen wensen. De prijzen en voorwaarden verschillen soms sterk. Maar ook de (prijs van de) dienstverlening zijn zaken om uitgewerkt te krijgen.

Audio

Het Pensioengebouw. 10 minuten. Link en download

Belanghebbenden pensioenbeheer

Pensioenbeheer is ook voor professionals arbeidsintensief traject. De werkgever heeft immers een zorgplicht die aan veel wettelijke eisen moet voldoen. De kring van belanghebbenden wordt steeds groter:

 • De belastingdienst;
 • De pensioenuitvoerder;
 • De deelnemers;
 • De accountant;
 • De pensioenadviseur;
 • HR-afdeling of salarisadministrateur;
 • De aandeelhouders.

Voorbeelden werkzaamheden

Deze zorgplicht voor pensioenbeheer van de werkgever nemen wij graag uit handen. Voorbeelden van pensioenbeheer werkzaamheden die wij uit handen kunnen nemen:

 • Inhoudelijke controle pensioenregeling aan wet- en regelgeving
 • Controle pensioendocumenten van de pensioenuitvoerder en werkgever
 • Informatieverstrekking relevante product- en wetswijzigingen aan werkgever (bijvoorbeeld 68 jaar – de emotie en de feiten)
 • Aan- en afmelden deelnemers
 • Jaarlijkse en tussentijdse salarismutaties
 • Wijzigingen burgerlijke stand deelnemer
 • Toetsing nabestaandencriterium
 • Verwerking ouderschapsverlofregeling
 • Melden beëindiging partnerschap of samenwonen
 • Melden en begeleiden arbeidsongeschiktheid
 • Wijzigen beleggingskeuze
 • Melden overlijden van deelnemer en begeleiding uitkeringen
 • Financiële afwikkeling bij pensionering
 • Deelnemers 30% ruling assistentie
 • Begeleiden premievrije aanspraken ex-deelnemer
 • Toezicht op pensioeneisen Wet Medische Keuringen
 • Voortgangscontrole werkzaamheden pensioenuitvoerders
 • Periodieke deelnemersbestand controle
 • Afstemming met accountant, officemanagement, salarisadministratie
 • Aanpassen pensioenregeling door standaard wet- en regelgeving
 • Waardeoverdracht begeleiding individuele deelnemers
 • Aanpassen pensioenregeling door niet-reguliere wet- en regelgeving
 • Tekstuele assistentie (arbeidscontract, personeelsgids, etc.)
 • Advisering uitvoeringsovereenkomst, startbrief en pensioenreglement
 • Informatie aan deelnemer bij echtscheiding
 • Controle afstandsverklaringen
 • Assistentie bij fiscale zaken en juridische aansprakelijkheden
 • Per 10 deelnemers een dagdeel individuele pensioenuitleg aan deelnemers
 • Telefonische pensioenhelpdesk voor deelnemers

Kosten pensioenbeheer

Wij ontvangen geen pensioenprovisie van verzekeraars. Al onze werkzaamheden worden vooraf vastgelegd en achteraf gefactureerd in veelal vaste tarieven. Geen onverwachte rekeningen. Wij zijn onafhankelijk van pensioenverzekeraars dus werken 100% voor degene die onze rekening voldoen. De kosten zijn afhankelijk of er een standaard of uitgebreide dienstverlening wordt verstrekt.

Bereken de premie en kosten zelf.

WGA-hiaat verzekeringen en WIA-excedent

Pensioenbeheer wordt vaak geflankeerd met specifieke andere arbeidsvoorwaarden zoals WGA-hiaat verzekeringen en WIA-excedent regelingen. Daarbij zal een synchronisatie van groot belang zijn om geen conflicten te krijgen vanuit deze arbeidsvoorwaarden richting werknemers. De voorwaarden laten wij naadloos aansluiten vanuit pensioenbeheer op deze additionele arbeidsvoorwaarden. Uiteraard wordt daarbij aansluiting gezocht bij de informatie zoals die is vastgelegd in het arbeidscontract en de personeelsgids/toezegging.

(Ziekte)verzuim en pensioenbeheer

Ziekteverzuim heeft in meerdere opzichte een belangrijke invloed op pensioenbeheer werkzaamheden. In welke mate zal de premie moeten worden doorbetaald. Hoe wordt omgegaan met zorgverlof en wat gebeurd er als het verzuim overgaat van ziekteverzuim in arbeidsongeschiktheid. Zijn er dan gevolgen voor de voortgang van de pensioenopbouw. Op welk moment wordt de pensioenverzekeraar ingelicht en welke administratieve route moet gevolgd worden. Ook de positie van een oproepkracht is daarbij van belang. Ook hierbij wordt weer aansluiting gezocht bij de informatie zoals die is vastgelegd in het arbeidscontract en de personeelsgids/toezegging.

Eenvoudig premies berekenen

Bedrijfspensioen - berekening Eigen pensioen bijdrage 2024 berekenen DGA pensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

AOW Franchise 2024 – Cijfers en rekenmodules

U treft hieronder de feiten en cijfers rondom de AOW Franchise 2024 aan.

Basis AOW Franchise 2024

€ 17.545,-  Enkelvoudig gehuwd, middelloon en beschikbare premie.

€ 19.853,-  Enkelvoudig gehuwd, eindloon.

€ 137.800,- maximum FT pensioengevend loon

(AOW Franchise 2023)

Zelf rekenen WTP collectief bedrijfspensioen

Bedrijfspensioen - berekening

Overige AOW Franchise 2024

 • € 35.090,-  Gehuwd met maximale toeslag, middelloon en beschikbare premie.
 • € 33.706,-  Gehuwd met maximale toeslag, eindloon.

 • € 25.796,-  Ongehuwd, middelloon en beschikbare premie.
 • € 29.190,-  Ongehuwd, eindloon.

Totaal overzicht meerdere jaren Belastingdienst (CAP)

Premiestaffelbesluit 2019 Premiestaffels

Algemeen AOW franchise 2024

Eind van de maand januari 2024 zal iedereen een nieuwe salarisstrook hebben ontvangen. Voor werkgevers is het dus zaak (indien van toepassing) de nieuwe eigen pensioenbijdrage te vermelden. De berekening van de eigen bijdrage is als volgt. Als er sprake is van een eigen pensioen bijdrage 2024 in een pensioenregeling dan bedraagt die bijdrage vaak een percentage van de pensioengrondslag. (zeg 4%)

Fulltime pensioengrondslag = fulltime jaarsalaris -/- AOW franchise 2024.

Deze fulltime pensioengrondslag maal het parttime percentage levert de pensioengrondslag op voor de berekening van de premie of pensioenaanspraken. De eigen pensioen bijdrage 2024 is dus een percentage van deze pensioengrondslag.

Eigen bijdrage 2024 werknemer berekening

AOW Franchise 2024

Een rekenvoorbeeld

 1. Salaris € 37.545,- fulltime
 2. AOW franchise 2024 € 17.545,-
 3. Pensioengrondslag € 20.000,-
 4. Parttime percentage 80%
 5. Pensioengrondslag € 16.000,-
 6. Eigen pensioen bijdrage 2024 (stel) 4% per jaar dus € 640,- per jaar
 7. Per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen

Maximum pensioengevend loon

Het maximum FT pensioengevend loon per 1 januari 2024 staat op € 137.800,-. Bij een hoger fulltime salaris zal dit salaris dus als uitgangspunt dienen.

Voorbeeld

 1. Salaris € 150.000,- fulltime
 2. Echter maximum pensioensalaris € 137.800,-
 3. Minus – AOW franchise 2024 € 17.545,-
 4. Maximale pensioengrondslag € 120.255,-

AOW Franchise 2024 factor

Vanaf 1 januari 2015 is de franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling 100/75 van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd (in de tabel: AOW 50%). Voor een eindloonregeling is dit 100/66,28. Het bedrag moet naar boven worden afgerond. Anders is er geen sprake van “ten minste”. De minimale fiscale AOW Franchise 2024 is voor beschikbare premieregeling dus € 17.545,-

Rekenregels Ministerie 2024

Belastingdienst-AOW-franchise-rekenregels

Bovenmatig pensioen

Bij de pensioenopbouw moet dus rekening worden gehouden met de AOW Franchise 2024. Gebeurt dat niet, dan kan er een fiscaal bovenmatig pensioen ontstaan. De gevolgen van een dergelijk onzuivere pensioenregeling wordt hier besproken. Als gevolg van de wijziging van de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar (2017) naar 68 jaar (2018) is er een daling van de fiscale ruimte. Oftewel er wordt een jaar langer premie betaald en dus is de maximale staffel premie verlaagd in 2018. Deze vermindering staat los van het gebruik van de AOW Franchise 2024.

AOW Franchise 2024 DGA

Hoewel volgens de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) het sinds 2020 niet langer mogelijk is om het pensioen voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) in eigen beheer op te bouwen, blijven de hogere franchises voor DGA’s met pensioen in eigen beheer relevant. Deze hogere franchises gelden voor DGA’s die hun PEB niet hebben afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting. Voor hen is er namelijk nog steeds sprake van (gedeeltelijk) eigen beheer.

DGA pensioen - berekening

Franchise 2023 en eerdere jaren

 • Hier treft u de AOW franchise 2023.
 • Hier treft u de AOW franchise 2022.
 • Hier treft u de AOW franchise 2021.
 • Hier treft u de AOW franchise 2020.
 • Hier treft u de AOW franchise 2019.
 • Hier treft u de AOW franchise 2018.
 • Hier treft u de AOW franchise 2017
 • Hier treft u de AOW franchise 2016 en in voorafgaande jaren.

Afwijkende franchises

Er zijn diverse pensioenregelingen waar een afwijkende franchise gehanteerd moet worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan excedent pensioenregeling die aanvullend zijn op bijvoorbeeld een bedrijfspensioenfonds regeling. Voorbeeld. Bij een BPF Horeca en Catering zal bij een excedent pensioenregeling rekening moeten worden gehouden met een verhoogde franchise door het maximum pensioengevend salaris basispensioenregeling op fulltime basis van ongeveer € 40.000,- .

AOW, franchise en 68 jaar

Er wordt bij het gebruik van de AOW franchise 2024 geen verschil gemaakt tussen de verschillende pensioen(richt)leeftijd en de verschillende ingangsdata van de AOW. Uitgebreide informatie kunt u terugvinden in ons artikel Pensioenleeftijd 68 jaar de emotie en de feiten.

Audio pensioengebouw

Algemene uitleg over ons pensioengebouw kunt u beluisteren in onze audio over het Nederlandse pensioengebouw.

Audio DGA pensioen

Informatie over het opbouw van een pensioenregeling voor de DGA kunt u hieronder beluisteren.

Offertes & Premies

Bedrijfspensioen - berekening Eigen pensioen bijdrage 2024 berekenen DGA pensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Gerelateerde artikelen AOW franchise 2024

Pensioenadvies collectief
Pensioenbeheer collectief
15 klussen voor goed bedrijfspensioenbeheer
Offerte pensioen collectief aanvragen
68 jaar de emotie en de feiten

Vlakke premie pensioen rekenmodule 2024

vlakke premie pensioen
WTP-Proof

Rekenmodule Collectief vlakke premie pensioen WTP-proof maakt berekeningen op basis van actuele pensioentarieven. Toelichting op alle invoer vindt u op de informatie pagina. Deze rekenmodule is specifiek bestemd voor werkgevers. In details kunnen producten van pensioenverzekeraars afwijken. Hier de staffel premie pensioenmodule.

Informatie collectief vlakke premie pensioen

Collectief pensioen premie regelingen informatie

Pensioen werknemers de 11 voordelen en 3 nadelen

Audio collectief vlakke premie pensioen regeling

Luister ook even naar onze pensioen podcast waar we verder ingaan op het pensioengebouw van een Collectief pensioen premie.

Leeftijden Collectief vlakke premie pensioen op een rij

 • Aanvangsleeftijd. De aanvangsleeftijd is de leeftijd vanaf wanneer de werknemer start met het verzekeren van zijn pensioenregeling. De minimum aanvangsleeftijd is 18 jaar.
 • AOW-leeftijd. Vastgesteld door de overheid. De leeftijd kan niet door een werknemer worden gewijzigd. Er is geen verplichting om dus ook te stoppen met werken. De fiscale tarieven zijn na de AOW-leeftijd lager doordat er geen premies volksverzekeringen meer zijn verschuldigd.
 • Pensioenleeftijd. De werkelijke datum dat de werknemer zijn/haar pensioenuitkeringen laat ingaan. een goede Collectief vlakke premie pensioen regeling houdt daar rekening mee.
 • Pensioen richtleeftijd. De leeftijd waarmee in de regeling actuarieel is gerekend waarop de werknemer met pensioen gaat. Als pensioenrichtleeftijd zijn mogelijk: de 60-, 61-, 62-, 63-, 64-, 65-, 66-, 67- en 68-jarige leeftijd van de werknemer .

Pensioenakkoord

Het pensioenakkoord is een afspraak tussen werkgevers, werknemers en de overheid over hoe de pensioenen in Nederland zullen worden geregeld. Het doel van het akkoord is om de pensioenen op een duurzame manier te financieren, zodat mensen in de toekomst genoeg inkomen hebben om van te leven wanneer ze met pensioen gaan.

Een vlakke premie pensioen regeling is een soort premie voor een pensioenverzekering waarbij iedereen hetzelfde premie % betaalt over het pensioeninkomen.

Welk salaris

vlakke premie pensioen

Als uitgangspunt voor de hoogte van de collectief vlakke premie pensioen investering wordt altijd genomen de pensioengrondslag. Die pensioengrondslag wordt bepaald door het salaris van een werknemer . Als het salaris wordt genomen dan heet dit dus het pensioengevend loon. Er mag geen pensioenopbouw zijn over de toekomstige AOW. Die AOW-inbouw resulteert in een zogenaamde franchise. Die moet dus in mindering worden gebracht op dat pensioengevend loon,

Pensioengevend loon

 • 12 maal vast maandloon (+ eventueel 8% vakantietoeslag).
 • 13 maal vast maandloon (+ eventueel 8% vakantietoeslag over 12 maanden).
 • Maximum pensioengevend loon bedraagt globaal € 130.000,-

Pensioengrondslag voor het berekenen van een collectief vlakke premie pensioen regeling = Pensioengevend loon -/- AOW-franchise.

AOW-franchise Collectief vlakke premie pensioen

De AOW-franchise bedraagt meestal 100/75 van de enkelvoudige AOW (inclusief vakantietoeslag) voor een gehuwde. Soms zijn er andere berekeningen om de inbouw van de AOW. De exacte bedragen van de AOW via het SVB. De AOW franchise via onze pensioenpagina.

Bij een franchise kan er ook een bedrag worden gekozen om zodoende een excedent pensioenregeling correct op te zetten. Voorbeeld is het maximum Bedrijfspensioenfonds horeca pensioensalaris te nemen als inbouw in een collectief vlakke premie pensioen regeling.

Collectief vlakke premie pensioen regeling

Bij de opgave van een voorbeeld pensioenkapitaal vanuit een collectief vlakke premie pensioen regeling wordt rekening gehouden met een verwachte rendement. Er wordt daarna een indicatie gegeven van de pensioenuitkeringen; en ook die zijn afhankelijk van de rentestand. Beide bedragen zijn altijd terug te vinden in de berekeningen. De werkelijke rentestand en het verwachte rendement zal (altijd) afwijken van de werkelijkheid.

vlakke premie pensioen

De hoogte van de pensioenuitkeringen zijn ook afhankelijk van de verwachte levensverwachting. Start u namelijk snel met pensioenuitkeringen zullen er meer uitkeringen moeten worden aangekocht uit het pensioenkapitaal. Verder zal van invloed zijn wel/niet ene partner, rentestand, tarief en keuze van de soort uitkering.

Pensioen aankopen op de pensioendatum

Met de beschikbare premie wordt een kapitaal op de pensioenrichtdatum opgebouwd. Op dat moment kan de werknemer een uitkering aankopen. Het tarief wordt vastgesteld op basis van de leeftijd van de werknemer en de marktrente. Op de pensioendatum wordt met het op dat moment beschikbare kapitaal een ouderdomspensioen eventueel in combinatie met een partnerpensioen aangekocht. Het pensioen verzekeren zorgt daarmee voor een (vaak) noodzakelijke aanvulling op de AOW.

Keuze soort Collectief vlakke premie pensioen regeling.

 • % keuze oudedagspensioen van de collectief vlakke premie pensioen regeling;
 • Financiering nabestaandenpensioen en wezenpensioen;
 • Indexeren van pensioenen;
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid;
 • Aanvullende dekkingen arbeidsongeschiktheid;
 • Voor- en nadelen van de diverse pensioensystemen.
 • Beleggingskansen, lifecycles en risico’s;
 • Verloop pensioenlasten;
 • Fiscale wetgeving en financiële gevolgen lange termijn.

Pensioen aankopen op de pensioendatum

Met de beschikbare premie wordt een kapitaal op de pensioenrichtdatum opgebouwd. Op dat moment kan de werknemer een uitkering aankopen. Het tarief wordt vastgesteld op basis van de leeftijd van de werknemer en de marktrente. Op de pensioendatum wordt met het op dat moment beschikbare kapitaal een ouderdomspensioen eventueel in combinatie met een partnerpensioen aangekocht. Het pensioen verzekeren zorgt daarmee voor een (vaak) noodzakelijke aanvulling op de AOW.

Nabestaandenpensioen of Partnerpensioen

We praten liever over nabestaanden pensioen dan het partnerpensioen. Bij nabestaandenpensioen horen immers ook de kinderen die met een wezenpensioen worden verzekerd. Het nabestaanden pensioen kan op verschillende manieren worden verzekerd. Maar meestal wordt gekozen voor een vaste uitkering die voor de partner levenslang is en voor de kinderen tot uiterlijk 21 jaar of 27 jaar. De premies worden in bijna alle gevallen door de werkgever betaald.

Berekening van partnerpensioen

Partnerpensioen vóór de pensioendatum is een percentage van de pensioengrondslag vermenigvuldigd met het aantal dienstjaren. Het partnerpensioen kan verzekerd worden op basis van eindloon of middelloon. Het maximale opbouwpercentage voor eindloon is meestal 1,160% van de pensioengrondslag per dienstjaar. Het maximale opbouwpercentage voor middelloon is vaak 1,313% van de pensioengrondslag per dienstjaar. De risicopremie voor partnerpensioen komt boven op de beschikbare premie.

De overheid zorgt met de nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) dat nabestaanden een basisinkomen hebben. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt deze uitkering uit.

Berekening wezenpensioen

Wezenpensioen is een percentage van de pensioengrondslag vermenigvuldigd met het aantal dienstjaren; eindleeftijd 18, 21 of 27 jaar. Het wezenpensioen wordt verdubbeld voor volle wezen. Dit zijn kinderen van wie beide ouders zijn overleden. Gedurende de periode van studiefinanciering wordt de uitkering vaak verlengd tot uiterlijk 27 jaar.

Algemene nabestaandenwet (ANW)

De Algemene nabestaandenwet (Anw) geeft nabestaanden onder voorwaarden een basisuitkering. Iedere inwoner van Nederland is automatisch verzekerd voor de Anw. Als nabestaanden met kinderen tot 18 jaar komt u in aanmerking voor een nabestaandenuitkering. Of als u arbeidsongeschikt bent en u bent uw partner verloren. Hiervoor gelden wel verdere voorwaarden.

Collectief pensioen rechten uitstellen

collectief pensioen premie

Veel werknemers hebben als ze wat ouder worden altijd wel ergens een collectieve pensioenrechten opgebouwd. Vaak premievrij uit een eerder dienstverband. Het is onplezierig als een pensioenfonds of een verzekeraar deze op de afgesproken datum wil laten uitkeren. Er komt dan een uitkering op het moment dat de werknemer er niet op zit te wachten. Uitstellen van het opgebouwde kapitaal in een collectief vlakke premie pensioen regeling is dan de oplossing. Daar zijn wel wettelijke regels voor maar er is meer flexibiliteit dan vroeger. Veel collectieve pensioenen kennen indexacties. Dat maakt beslissingen hierover extra belangrijk want gelijkblijvende pensioenen of stijgende uitkering kunnen op termijn grote verschillen geven.

Collectief vlakke premie pensioen kapitaal doorbeleggen

Sinds kort is de Wet verbeterde premieregeling van kracht. Een belangrijk gevolg van deze wet is dat in een beschikbare premieregeling de mogelijk aanwezig is om door te beleggen na de pensioendatum. Het doel van deze nieuwe keuzemogelijkheid is dat een beter pensioenresultaat kan worden bereikt, tegen een aanvaardbaar risico. Het was tot sinds kort alleen mogelijk om het opgebouwde kapitaal om te zetten in een vaste uitkering. Bij het bepalen van de hoogte van een vaste uitkering is de rentestand een belangrijk element. En die is al jaren laag. En dat betekent vaak een lager pensioen dan verwacht en gehoopt. Dat kan dus sinds kort slimmer. Hier meer informatie over doorbeleggen en pensioen.

Lifcycles collectief vlakke premie pensioen

De vermogensopbouw in een collectief vlakke premie pensioen regeling gebeurt via beleggen. Verstandig beleggen is dus een flinke uitdaging. Een beleggingsfonds met een gegarandeerd eindkapitaal levert vaak te weinig op voor een goed pensioen. Beleggen in aandelen biedt meer kans op een hoger rendement, maar heeft ook een verhoogd risico dat het kapitaal in waarde daalt. Met het juiste fonds en een uitgekiend beleid via Lifecycle beleggen, komt er een goede mix tussen rendement en risico.

Wat zijn lifecycles?

Lifecycles houden rekening met uw leeftijd en de periode tot het moment dat u met pensioen gaat. Als u jong bent, wordt de inleg met meer risico belegd om het startkapitaal flinke groeikansen te geven. Met het naderen van uw pensioendatum worden de beleggingen minder risicovol. Er is al een fors pensioenkapitaal opgebouwd waarmee – zo vlak voor de pensioendatum – minder risico gelopen mag worden. Elk jaar toetsen ze of de werkelijke beleggingsmix nog overeenkomt met het gekozen beleggingsschema in een collectief vlakke premie pensioen regeling. Als het nodig is, worden de beleggingen automatisch aangepast.

Passieve lifecycles

vlakke premie pensioen

In een collectief vlakke premie pensioen regeling wordt, om de kosten zo laag mogelijk te houden, voor u belegd in  zogenaamde passieve beleggingsfondsen. Een passief beleggingsfonds volgt de benchmark. Een benchmark is een vastgestelde standaard (bijvoorbeeld de AEX, of de DowJones). Een passief fonds wordt, in tegenstelling tot een actief fonds, niet actief beheerd. Daardoor zijn rendementen vergelijkbaar met die van de benchmark. De fondsbeheerder probeert de benchmark te volgen en niet te verslaan.

Onzekerheden collectief vlakke premie pensioen regeling

We gaan er bij deze berekening vanuit dat het salaris, franchise, de premie en het rendement tot aan de pensioenleeftijd hetzelfde blijven. De werkelijkheid is natuurlijk anders. Daarom zal het werkelijke pensioenkapitaal op de pensioendatum ook anders zijn dan in begin gedacht bij een collectief vlakke premie pensioen investering. Dat risico wordt beperkt doordat een Lifecycle fonds naar mate de pensioenleeftijd dichterbij komt, het beleggingsrisico steeds verder zal verminderen.

Beleggingsprofiel

De verzekeraar belegt uw premie meestal volgens een neutraal profiel. Kiest u liever voor een defensieve of offensieve beleggingsstrategie? Dan kunt u dat aangeven door een beleggingsprofiel in te vullen. Gedurende de looptijd van de verzekering kan dit profiel veranderen door wijzigingen in uw persoonlijke en/of inkomenssituatie. Vult u dan opnieuw een beleggingsprofiel in om te kijken of uw huidige beleggingsmix nog aansluit op uw persoonlijke situatie.

Ouderdomspensioen vanaf uw pensioendatum

Collectief pensioen werknemers

Het ouderdomspensioen gaat in op uw pensioendatum. Met de opgebouwde beleggingswaarde koopt u op de pensioendatum een ouderdomspensioen aan. De opgebouwde waarde wordt periodiek uitgekeerd totdat u overlijdt. Is uw partner dan nog in leven, dan wordt de uitkering voor 70% op het leven van uw partner voortgezet. U kunt ook kiezen voor een andere verhouding tussen het ouderdoms- en het partnerpensioen. De waarde-ontwikkeling is naast de beleggingsrendementen onder andere afhankelijk van de hoogte van de premie die u inlegt. Dat bepaalt u zelf. Ook bepaalt u zelf wanneer uw pensioen in moet gaan. Dat kan bij het bereiken van de pensioendatum, maar eerder of later is ook mogelijk.

Keuze verzekeraar en productaanbiedingen

 • Vergelijking voorwaarden;
 • Flexibiliteit bij een collectief vlakke premie pensioen verzekering;
 • Administratieve traject;
 • Solvabiliteit verzekeraar;
 • Rentabiliteit pensioenopbouw;
 • Dienstverlening en ondersteuning zorgplicht;
 • Keuze eenjarige of gelijkblijvende risicopremie;
 • Voorwaarden arbeidsongeschiktheidsrisico;
 • Rekenrente voor de opbouw- en pensioenuitkeringsfase;
 • Opbouw van kosten en rendement;

Pensioenleeftijd 68 jaar

Het is goed te starten met een belangrijk verschil tussen de verschillende leeftijden:

 1. AOW leeftijd. Wettelijk vastgelegd en eenvoudig te berekenen bij SVB. AOW leeftijd berekenen.
 2. Pensioenrichtleeftijd. De datum waarop het pensioenkapitaal of de pensioenuitkeringen starten. Zie ook hieronder het bericht “De wettelijke achtergrond“. De pensioenrichtleeftijd is dus de leeftijd waarop men volgens de pensioenregeling met pensioen gaat. Op die leeftijd zijn alle fiscale grenzen van de collectief vlakke premie pensioen regeling gebaseerd.
 3. De eigen pensioenleeftijd. Oftewel de leeftijd dat u of uw werknemers stoppen met werken en “met pensioen gaan“. Daarover staat in principe niets over in de pensioenwet. Die beslissing ligt bij u maar zal afhangen van de financiële situatie.

De woorden doen er toe bij de gesprekken over pensioen om een Babylonische spraakverwarring te vermijden.

 1. Pensioen is dus geen AOW (1e pijler).
 2. Pensioen is pensioen als er pensioen (2e pijler) op staat.
 3. Pensioen is geen lijfrente (3e pijler)

Later stoppen met werken?

De pensioendatum van 68 jaar is flexibel. U kunt een pensioendatum kiezen tussen 60 jaar en de eerste van de maand waarin de AOW leeftijd plus 5 jaar wordt bereikt mits voldaan wordt aan fiscale en juridische regelgeving. Het kapitaal wordt dan natuurlijk eerst opnieuw berekend. Met dat kapitaal uit de collectief vlakke premie pensioen verzekering kan de pensioensituatie naar eigen keuze van u worden ingevuld.

Wat is flexibele pensioen uitruil?

Op het moment dat u met pensioen gaat, kan u kiezen om een deel van het partnerpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Hier is uiteraard wel toestemming voor nodig van de partner. Op het moment dat het ouderdomspensioen ingaat, kan u kiezen voor een hoger of juist een lager pensioen in de aanvangsperiode. Natuurlijk is de pensioenuitkering dan in de vervolgperiode lager, respectievelijk hoger. De lagere uitkering moet in beide gevallen minimaal 75% van de hogere uitkering zijn.

Beperking salaris voor pensioenopbouw

De overheid heeft per 1 januari 2015 de pensioenopbouw verder beperkt. Het pensioengevend loon is gemaximeerd op ruim € 130.000,-. Die grens wordt jaarlijks aangepast. Dit maximum salaris wordt verminderd met de franchise (toekomstige AOW uitkeringen). De maximale pensioengrondslag zal daardoor ruim € 115.000,- bedragen. Dit is dus de maximale grondslag waar de premiestaffels op van toepassing zijn. op deze – maximale premie – pagina is direct de maximale premies te zien.

Wie profiteert van een te hoog Collectief vlakke premie pensioen?

Er gelden regels voor de maximale hoogte van het pensioen. in theorie zouden de pensioenregeling kunnen worden aangepast. De praktijk is dat dit bij geen enkele pensioenverzekeraar nog is gebeurd en de kans ook erg klein is. Als bij een toets het pensioen te hoog is, zijn de pensioenverzekeraars wettelijk verplicht het meerdere aan henzelf uit te keren. Wij helpen met het toetsen bij

 • De ingangsdatum van het pensioen
 • Onderlinge ruil van pensioen
 • Waardeoverdracht
 • Echtscheiding of beëindiging partnerschap
 • Emigratie
 • Overlijden
 • Relevante wijziging van de fiscale regelgeving.

De pensioen uitkeringen zijn belast. De pensioenverzekeraar of pensioenfonds houdt op pensioenuitkeringen de verschuldigde loonheffingen in.

Geen keuring of gezondheidsverklaring

Er zijn geen medische waarborgen (keuring of gezondheidsverklaring) nodig bij de start van een pensioen regeling.

Bedrijfspensioen MKB arbeidsvoorwaarden

Een collectief vlakke premie pensioen regeling voor de werknemers is een stap waar veel werkgevers voor terugschrikken. Natuurlijk is dat begrijpelijk want het zijn immers arbeidsvoorwaarden. Maar pensioen betekent voor veel werknemers een belangrijke toevoeging in deze arbeidsvoorwaarden. Het aantrekken van nieuwe werknemers wordt gemakkelijker en de kosten zijn fiscaal voordeliger dan het als salaris uit te keren.

Lees ook “Pensioen werknemers de 11 voordelen en 3 nadelen“.

Kies de juiste vorm pensioenregeling

 • Vaste premie, staffel beschikbare premie, middelloon of eindloonregeling. Oftewel Defined Benefit of Defined Contribution of een combinatie.
 • Kijk of er al een basisregeling is in de vorm van bijvoorbeeld een vrijwillig bedrijfspensioenfondsregeling.
 • De financiering en keuze van de onderdelen zijn de details die in elke pensioenregeling worden besproken.
 • Staffelkeuze in een collectief vlakke premie pensioen regeling van het oudedagspensioen;
 • Financiering nabestaandenpensioen en wezen pensioen;
 • Indexeren van pensioenen;
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid;
 • Voor- en nadelen van de diverse pensioensystemen.
 • Keuze van verzekeraar en product. De aanbieders zijn royaal aanwezig. Choose wisely. Kijk naar de volgende elementen:
  • Vergelijking voorwaarden;
  • Flexibiliteit;
  • Administratieve traject;
  • Solvabiliteit verzekeraar;
  • Rentabiliteit pensioenopbouw;
  • Dienstverlening en ondersteuning zorgplicht;
  • Keuze eenjarige of gelijkblijvende risicopremie;
  • Rekenrente voor de opbouw- en pensioenuitkeringsfase;
  • Opbouw van kosten en rendement in een Collectief vlakke premie pensioen verzekering;
  • Exit-clausules en het in- en uitlooprisico.

Implementatie van de collectief vlakke premie pensioen regeling

collectief pensioen berekeningen
 • Zorg voor een goede begeleiding en adviseur. Niet alleen de keuze vooraf is belangrijk; ook de implementatie in het bedrijf is essentieel om toekomstige zorgen te vermijden.
  • Opstellen van pensioenreglement en pensioenovereenkomst;
  • Tekstuele assistentie implementatie arbeidscontracten en personeelsgids;
  • Begeleiding van de administratieve werkzaamheden;
  • Controle pensioendocumenten;
  • Uitleg van de pensioenregeling aan uw personeel.
  • De gewenste beleggingsrisico’s voor de deelnemers. Wilt u veel of weinig keuze voor de werknemers.
  • Kostenfluctuaties bij waardeoverdrachten. Nog steeds kunnen waardeoverdrachten ook voor werkgevers gevolgen hebben. Analyseer ze vooraf.
  • Verplichte CAO of vrijwillig aansluiten bij een CAO. Het kan aantrekkelijk zijn voor ene werkgever aan te sluiten bij een onverplichte pensioenregeling vanuit een branche.
 • Welke gevolgen hebben de AOW leeftijd en de maximering van het pensioensalaris op de arbeidsvoorwaarden per groep.
 • Controleer of alle eisen uit de Pensioenwet en de bijbehorende fiscale wetgeving van toepassing zijn op de pensioenregeling. Kleine foutjes in het uitsluiten van groepen kunnen langjarige effecten hebben.
 • Ook de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) heeft soms invloed op een pensioenregeling. Laat het controleren.
 • De ingewikkelde Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) beinvloed de pensioenregeling. Bij de meeste pensioenregeling zijn immers het risico van arbeidsongeschiktheid meeverzekerd. De regelingen moeten goed op elkaar aansluiten.
 • De Wet gelijke behandeling klinkt als een regeling waar elke werkgever zich aan houdt. Maar wij zien nog steeds verschillen dus pensioenregeling aanmelding van tijdelijk en vast personeel. Maar ook onterecht afstandsverklaringen zijn nog steeds volop aanwezig bij werkgevers.

Pensioenadviseur

 • Een pensioenadviseur zal controleren wie er beslissingsbevoegd zijn om de collectief vlakke premie pensioen regeling aan te gaan. Ook de ondernemingsraad kan beslissende invloed uitoefenen dus ga vooraf goed na welke eisen er door pensioenverzekeraars en adviseurs worden gesteld bij de gesprekken.
 • De pensioenadviseur werkgever of de pensioenadviseur van de OR horen verschillende adviseurs te zijn. Beiden hebben immers (soms) tegengestelde belangen.
 • Betrek als werkgever ook direct de accountant bij de gesprekken.
 • Het kan aantrekkelijk zijn een tijdelijk regeling op te stellen in afwachting van de definitieve opzet. Zorg dat alle stakeholders de verschillen kent.
 • Beoordeel samen met de adviseur of er een Tender moet/kan worden uitgeschreven;
 • Laat maatmensen berekeningen maken. Dit levert een extra element op in de totale vergelijking van de pensioenuitvoerders, waardoor u de voorstellen van de diverse aanbieders nog beter op waarde kunt schatten.
 • Bestaande uitvoeringsovereenkomst, pensioenreglement, startbrieven aanwezig? Kijk dan goed of bij een wijziging elk verschil goed verklaarbaar is.
 • Het verzamelen van achtergrond informatie over de verschillende pensioenuitvoerders levert een waardevolle bron om voor correcte beslissingen.
 • Elk verzekeraars produkt kent specifieke productkenmerken. Laat die duidelijk zijn voorafgaande aan een regeling

Pensioencommunicatie

 • Pensioencommunicatie richting stakeholders is een steeds belangrijk onderdeel in elke collectief vlakke premie pensioen regeling.
 • Zorg dat de deelnemers de details kennen en zonodig deze accepteren.
 • En vergeet niet de OR instemming te vragen. Pensioencursus  kunnen effectief bijdrage aan een gewaardeerde pensioenregeling.
 • Wie informeert ze met welke informatie en wanneer?
  1. De belastingdienst;
  2. De pensioenuitvoerder;
  3. De deelnemers;
  4. De accountant;
  5. De aandeelhouders.
  6. Pensioenbeheer
  7. OR
 • Er zijn actieven en inactieven deelnemers. Maak afspraken hoe de behandeling is. Het begeleiden in- en uit diensttredingen. Als werkgever wil je niet nog eens geconfronteerd worden met pensioenzaken van starters net zo min als met uitdiensttreders. Correcte afhandeling is echter wel cruciaal vanwege de stevige risico’s als er niet voldaan wordt aan de eisen van bijvoorbeeld tijdige aanmelding.

Logistiek collectief vlakke premie pensioen regeling

 • Administratieve begeleiding en controle waardeoverdrachten. Sommige medewerkers willen van de hoed en de rand weten wat de voordelen en nadelen zijn. Hun goed recht maar binnen een bedrijf ontbreekt vaak de praktische kennis om dat efficiënt af te wikkelen. En de pensioenuitvoerders geven slechts gekleurde informatie.
 • Aanpassen pensioenregeling aan salariswijzigingen. Het lijkt zo eenvoudig. Maar onze ervaring is dat op elke 10 werknemers er wel één casus zit die technische aandacht nodig heeft.
 • Persoonlijke wijzigingen op individueel niveau. Adreswijziging, een andere partner, kinderen, waardeoverdrachten, arbeidsongeschiktheid, etc. De mutatie doorgeven is vaak maar de fractie van de tijdsinvestering. Een persoonlijke begeleiding en uitleg wordt ook vaak terecht als noodzakelijk ervaren.
 • Juridische gevolgen wetswijzigingen. De afgelopen 10 jaar zijn er bijna maandelijks wijzigingen geweest die soms verstrekkende gevolgen hadden. De komende wijziging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar is weer zo’n volgende stap.
 • Financiële kostenbeheersing collectief vlakke premie pensioen regeling contract. Eenmaal een pensioenuitvoerder gekozen, zorgt voor een constante noodzaak de kosten te beperken. Briefjes van verzekeraars met “hieronder graag tekenen” inclusief een administratieve factuur verpakt in een rekening courant pensioenoverzicht, komen te vaak voor.
 • Verzekeringsgevolgen productwijzigingen. Komen de nieuwe product eigenschappen van een collectieve pensioenregeling nog wel overeen met de toezegging? Zonder controle ligt de verantwoordelijkheid goed bedrijfspensioen beheer bij u als werkgever.
 • Coördinatie pensioengevolgen pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden van een werknemer. Op dat onverwachte moment is directe technische actie nodig maar vooral ook een zorgvuldige begeleiding verstandig.
 • Informatie vertrekking aan, en voorbereiding van, vergaderingen Ondernemingsraad OR. Voor een goed voorbereide werkgever hoeft een pensioenregeling geen probleem te zijn. Wij zorgen voor de onderbouwing en begeleiding door grondig bedrijfspensioen beheer.
 • Vastleggen pensioenteksten in personeelsgidsen en arbeidsvoorwaarden. Het is vaak een verrassing als de beoogde pensioenregeling, de toezegging in de arbeidsovereenkomst , het personeelshandboek en de Pensioen 1-2-3 informatie voor de werknemer, op één lijn liggen.
 • Administratieve logistiek rondom polissen, pensioenovereenkomsten en uitvoeringsovereenkomsten. Wij helpen met een heldere logistiek, archivering en verslaglegging.
 • Controle premiestelling, afrekeningen en afwikkeling eigen bijdrage werknemers. Wilt u beter inzicht in de kosten en de afdracht? Kom eens met ons praten.
 • Verwerken en controle aanvullende dekkingen zoals WGA-hiaat/excedent en ANW Hiaat en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Pensioen is vaak een onderdeel van een breed pakket aan arbeidsvoorwaarden. Het is van belang dat deze zaken bij elkaar aansluiten en administratief goed te verwerken zijn.
 • Informatie verstrekking aan salarisadministrateur. Het berekenen van bijvoorbeeld een 30% ruler of de juiste eigen bijdrage blijkt ook voor ervaren salarisadministrateurs best een uitdaging.

Werknemers zeggen “nee”

Natuurlijk zal elke werknemer graag een hoger salaris willen. Maar ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals de collectief vlakke premie pensioen regeling zijn van belang. De tegenargumenten hebben we op een rij gezet.

 1. Ze hebben liever een hoger salaris. Maar voor de werkgever is dat meestal ongunstig. Mede door de overige werkgeverslasten is dat vaak veel duurder. Werknemers geen pensioenregeling aanbieden kan dus voor werkgevers financieel nadelig uitpakken.
 2. Niemand snapt pensioen. Dat hoeft voor de werkgever en werknemer geen probleem te zijn; daarom huurt de werkgever een pensioenadviseur. Advies voor de werkgever en als een bedrijf dat wil, individuele begeleiding van de werknemers.
 3. Ik heb alleen jonge mensen in dienst en die hebben geen behoefte aan pensioen. De praktijk laat wat anders zien. Juist voor jongeren is pensioen een oplossing die ze anders niet zelf zouden regelen. Jonge mensen hebben prille relaties, jonge kinderen, veel financiële zorgen en weinig financiële kennis. Werknemers wel pensioenregeling geven, is de verantwoordelijkheid gedeeltelijk overnemen. Dat is paternalistisch maar daarom niet minder noodzakelijk.
 4. Mijn werknemers blijven maar even en dan vertrekken ze weer. Iemand die 42 werkgevers met 42 pensioenregelingen heeft, zal uiteindelijk net zoveel pensioen gaan opbouwen als iemand die “netjes” 42 jaar bij dezelfde baas blijft.
 5. Ze kunnen beter zelf beslissen hoe ze hun geld besteden. De praktijk is dat het geld opgaat in het huishouden, vakantie en lifestyle. Dat is geen veroordeling maar wel een feit. Geld opzij zetten voor later is een lastige keuze voor een werknemer.
 6. Werknemers kunnen het geld zelf slimmer beleggen dan in een collectief vlakke premie pensioen regeling verzekering. Wij zijn die werknemer nog nooit tegengekomen. Gebrek aan kennis en schaalgrootte zijn maar een paar redenen die van dat argument een fabeltje maken.
 7. Tegen die tijd is mijn pensioen toch verdampt. Bij een beschikbare pensioenregeling is er een eigen persoonlijke pensioenpot. Die verdampt niet zoals bij sommige pensioenfondsen. Niemand anders mag aan dat geld komen.
 8. Pensioen is duur. Een werknemer zal een eigen bijdrage als heel normaal ervaren. Een werkgever kan op die wijze de kosten van de pensioenregeling sterk beperken. Bereken het gerust zelf even.

En nog een paar “zachte” argumenten:

 • Het imago van een bedrijf. Voor werknemers zal het werken bij een bedrijf met/zonder pensioenregeling een verschil maken. Zeker bij “gelijke geschiktheid” zal een werknemer liever voor een bedrijf kiezen met een pensioenregeling. Geen collectief vlakke premie pensioen regeling regeling aanbieden kan een extra drempel zijn voor het aantrekken van gekwalificeerd personeel.
 • Salarisverhoging i.p.v. pensioen. Zeker bij een wisselend personeelsbestand weet na een tijdje niemand meer wat precies de overwegingen waren van de werkgever om geen pensioenregeling te hebben.  En eerst een salarisverhoging geven en later alsnog met een pensioenregeling starten, maakt het wel heel ongunstig voor u als werkgever.
 • Overlijden. Een werkgever wil niet, bij overlijden van een werknemer, een telefoontje krijgen van de privé partner met de vraag of er eigenlijk voor een nabestaandenpensioenregeling was.
 • Arbeidsongeschiktheid. Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer stopt, als er geen pensioenregeling is, de mogelijkheid om nog pensioen op te bouwen voor de werknemer.

Waarom wij?

Uw werknemers zijn uw bedrijfskapitaal. Daar moet zorgvuldig mee omgegaan worden. Zeker als het om arbeidsvoorwaarden. We zorgen dat u daar tevreden over blijft. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is bij een pensioenregeling. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. Lees het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd.

✅ Handige online premieopgave
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Efficiënt en op dagverwerking
✅ Betaalbaar en passend voor de werknemers
✅ Professionele arbeidsvoorwaardenvoorziening.

Artikelen over Collectief vlakke premie pensioen regelingen

Pensioenadvies collectief
Pensioenbeheer collectief
15 klussen voor goed werknemerspensioen beheer
Offerte pensioen collectief aanvragen
68 jaar de emotie en de feiten

Overige formulieren

Bedrijfspensioen - berekening Eigen pensioen bijdrage 2024 berekenen DGA pensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Informatieve video’s van pensioenverzekeraars

Eigen pensioen bijdrage 2024 berekening

Eind van de maand januari 2024 zal iedereen een nieuwe salarisstrook hebben. Voor werkgevers is het dus zaak (indien van toepassing) de nieuwe eigen pensioen bijdrage 2023 te vermelden. De berekening van de eigen bijdrage is als volgt. Als er sprake is van een eigen pensioen bijdrage 2024 in een pensioenregeling dan bedraagt die bijdrage vaak een percentage van de pensioengrondslag. (zeg 4%)

Pensioengrondslag = fulltime jaarsalaris -/- AOW franchise 2024. Die pensioengrondslag maal het parttime percentage levert de pensioengrondslag op. De eigen pensioen bijdrage 2024 is dus een percentage van deze pensioengrondslag.

Een rekenvoorbeeld eigen pensioen bijdrage 2024

 1. Salaris € 37.545,- fulltime
 2. AOW franchise 2024 € 17.545,- *
 3. Pensioengrondslag € 20.000,-
 4. Parttime percentage 80%
 5. Pensioengrondslag € 16.000,-
 6. Eigen pensioen bijdrage 2024 (stel) 4% per jaar dus € 640,- per jaar
 7. Per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen

* De franchise kan per bedrijf verschillen.

[Read more…] about Eigen pensioen bijdrage 2024 berekening

Algemene leveringsvoorwaarden, beperk aansprakelijkheid 99 euro

Wanneer je zaken doet met leveranciers of klanten is het belangrijk om je algemene leveringsvoorwaarden grondig vast te leggen. Zo beschermt u, samen met de juiste beroepsaansprakelijkheidsverzekering (info en premie) en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (info en premie), het bedrijf optimaal. Er zijn verschillende benamingen: algemene voorwaarden, algemene leveringsvoorwaarden of dienstenvoorwaarden.

Waarom algemene leveringsvoorwaarden opstellen? Klik hier

Algemene leveringsvoorwaarden  kunnen de risico’s die u als ondernemer loopt verkleinen.  Met algemene leveringsvoorwaarden is het  duidelijk welke rechten en plichten u en uw klant hebben. De ‘kleine lettertjes’ besparen u een hoop tijd. Uw klanten weten precies waar ze aan toe zijn.

Vier redenen Algemene leveringsvoorwaarden

[Read more…] about Algemene leveringsvoorwaarden, beperk aansprakelijkheid 99 euro

Eigen bijdrage pensioen berekenen in 7 snelle stappen

Eigen bijdrage pensioen kan een onderdeel zijn van een pensioenregeling. De wijze van berekenen en de veel extra details vindt u hier. Reken het goed uit als u werknemer bent. En ook voor de werkgever is het verstandig, bij twijfel hulp te zoeken.

Berekenen vlak premiepensioen:

Een eigen bijdrage pensioen rekenvoorbeeld 2024

 1. Salaris € 37.545,- fulltime
 2. AOW franchise 2023 € 17.545,
 3. Pensioengrondslag € 20.000,-
 4. Parttime percentage 80%
 5. Pensioengrondslag € 16.000,-
 6. Eigen pensioen bijdrage 2024 (stel) 4% per jaar  dus € 640,- per jaar
 7. Per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen
Pensioen collectief premieberekening [Read more…] about Eigen bijdrage pensioen berekenen in 7 snelle stappen

CAR verzekering projectontwikkelaar 9 x onmisbaar

CAR verzekering projectontwikkelaar

CAR verzekering projectontwikkelaar per project kan financieel verstandig en interessant zijn. Daarmee regelt de projectontwikkelaar een tijdelijke CAR als opdrachtgever. Daarmee is er een grote flexibiliteit mogelijk per project. Elk project kent immers haar eigen bijzonderheden; een bestaand pand verbouwen of nieuwbouw, etc.

Aannemer pakketverzekering formulier Of bereken eerst de premie hier.

CAR verzekering projectontwikkelaar 9 keer

Tijdens de bouw is een eigen CAR verzekering projectontwikkelaar verstandig. Een CAR is dus een verzekering voor eigen schade tijdens de bouw. Hieronder de redenen om een eigen tijdelijke CAR per project te starten:

 1. Er is zekerheid dat het werk is verzekerd. Een controle van de aannemerspolis bij de aanvang van het werk garandeert niet dat tijdens de uitvoering van het werk de polis (ongewijzigd) blijft bestaan. Er bestaat geen garantie dat de premie is voldaan.
 2. U weet wat er is verzekerd. Uiteraard kent u de polis die u zelf heeft afgesloten beter dan de verschillende onderdelen van diverse polissen bij meerdere verzekeraars.
 3. In geval van schade ontvangt u de schadepenningen. Naast een betere controle wordt hiermede voorkomen dat indien de aannemer tijdens de bouwperiode failliet gaat, schadepenningen aan de curator ter beschikking komen, en mogelijk niet aan u.
 4. Het controleren van de verschillende aannemerspolissen, wat een goede assurantiekennis verlangt, is niet langer nodig.
 5. U hebt de beschikking over de CAR verzekering projectontwikkelaar. Bij een aansprakelijkstelling na afloop van het werk kan een aannemerspolis tot moeilijkere communicatie leiden.
 6. De aannemer verzekert veelal alleen zijn eigen aanneemsom. Voor de opdrachtgever is het totale werk van belang, dus inclusief neven- en onderaannemers, werken buiten het bestek en eventueel de niet verrekenbare B.T.W.
 7. U als opdrachtgever heeft belang bij de kwaliteit van het bouwwerk. Als u de verzekering hebt afgesloten dient de aannemer een schade in ieder geval bij u te melden. Afhankelijk van de claim bepaalt u in hoeverre u bij de afhandeling betrokken wilt zijn.
 8. Uiteindelijk betaalt u de premie voor de CAR verzekering projectontwikkelaar. Door de aannemer wordt deze via de aanneemsom aan de opdrachtgever doorberekend. Dit overwegende is het verstandiger zelf als verzekeringnemer op te treden en aldus het assurantiearrangement geheel volgens uw eisen in te richten.
 9. Indien de verzekering via de aannemer(s) wordt afgesloten zal zeer waarschijnlijk algemene kosten, winst en risico over de verschuldigde premie in rekening worden gebracht.
[Read more…] about CAR verzekering projectontwikkelaar 9 x onmisbaar