Clausuleblad werkmaterieel particulieren

W022 Alleen dekking voor privé gebruik

Nationale-Nederlanden polisvoorwaarden Zakelijk Zekerheidspakket

Deze verzekering biedt alleen dekking als het verzekerde werkmaterieel voor privédoeleinden wordt gebruikt.
Niet verzekerd is het gebruik van het werkmaterieel voor bedrijfsmatige werkzaamheden.

W041 Schade aan eigen zaken (€ 50.000,-)

Artikel Schade aan eigen zaken uit de polisvoorwaarden is niet van kracht. In plaats daarvan geldt:
Wij dekken schade die door het verzekerde werkmaterieel is veroorzaakt aan:
a. Zaken die uw eigendom zijn; of
b. Zaken die u of de verzekerde die voor de schade aansprakelijk is, heeft gehuurd, geleend of op basis van een
andere soortgelijke overeenkomst in gebruik heeft.

Nationale-Nederlanden dekken geen:

a. Bedrijfs- en/of gevolgschade; of
b. Schade aan het werkmaterieel zelf; of
c. Waardevermindering; of
d. Schade aan percelen grond die verzekerde ter bewerking onder zich had; of
e. Schade aan zaken die zich op of in het werkmaterieel bevinden, daarop zijn geladen of daarvan zijn gelost; of
f. Schade aan zaken die aan het werkmaterieel zijn gekoppeld of op een andere manier door het Werkmaterieel
worden voortbewogen; of
g. Schade die gedekt zou zijn onder een andere verzekering als deze Werkmaterieelverzekering niet zou bestaan.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal € 50.000.
Er geldt een eigen risico van € 500,-.

W045 Schade aan ondergrondse zaken (particulier)

Schade aan ondergrondse zaken en de gevolgschade daarvan is gedekt tot een verzekerde som van
€ 1.000.000,- per gebeurtenis.
Ondergrondse zaken zijn bijvoorbeeld kabels, leidingen en buizen.
Er geldt per schade aan ondergrondse zaken en de gevolgschade een eigen risico van € 500,-.

Deze informatie is onlosmakelijk verbonden aan de aanvraag werkmaterieel particulieren van Nationale-Nederlanden

Werkmaterieel particulieren afsluitprovisie

Wij ontvangen meestal ongeveer 17,5% provisie van de premie van de verzekeringsmaatschappij. In de meeste gevallen zal dat bij deze verzekering ongeveer € 50,- bedragen.

Wij geven ook voor deze particuliere verzekering een volledige dienstverlening. Dat betekent dat wij zorgen dat de aanvraag compleet wordt gemaakt voor acceptatie; wij controleren de voortgang zodat u redelijk op tijd de polis ontvangt en ook controleren wij de polis en doen alle toekomstige beheerwerkzaamheden. Verder helpen wij bij een schade.

De provisie is dan onvoldoende om deze belangrijke verzekering aan te bieden. Wij vinden dit echter wel een belangrijke dienstverlening zodat ook particulieren zich (verplicht) kunnen verzekeren met hun werkmaterieel.

Wij hebben daarom een extra vergoeding nodig om de kosten van aanvraag tot polis (en afhandeling van een schadeclaim) kostendekkend te krijgen. Daarom worden er door ons 1 extra administratieve uur (€ 85,- per uur excl 21%) extra in rekening worden gebracht.

Denkt u dat het onredelijk voor u uitpakt omdat er bijvoorbeeld sprake is van het verzekeren van meerdere werkmaterielen, neem dan even contact met ons op.

Additionele ondertekeningsinformatie

Deze informatie is onlosmakelijk verbonden aan de aanvraag werkmaterieel particulieren van Nationale-Nederlanden

Persoonsgegevens

Nationale-Nederlanden polisvoorwaarden Zakelijk Zekerheidspakket

Bij de aanvraag of wijziging van deze verzekering of een dekking en bij schade worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door Nationale Nederlanden verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële. instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacy statement van Nationale-Nederlanden van toepassing. Dit vindt u op www.nn.nl/privacv. In verband met het voeren van een verantwoord acceptatie- en schaderegelingsbeleid kan Nationale-Nederlanden persoonsgegevens bij de Stichting CIS raadplegen. Wij kunnen daar ook een gemelde schade in h.et systeem laten opnemen. Hiervoor geldt het privacyreglement van de Stitching CIS. Meer informatie- vindt u op www.stichtîngcis.nl.

[indien van toepassing:] Wij kunnen ook gegevens raadplegen van Roy-data. Dit is een centraal bestaand met informatie over schadevrije jaren die u heeft opgebouwd. U kunt deze gegevens ook zelf opvragen via www.roy-dáta.nl.

Mededelingsplicht

Aanvrager is verplicht de vragen in deze aanvraag volledig en naar waarheid te beantwoorden voor zichzelf en voor iedere andere persoon wiens belangen worden meeverzekerd, over wat hij zelf weet en wat die and.ere andere persoon weet. Aanvrager is hiervoor zelf verantwoordelijk, ook al beantwoordt een ander die vragen namens hem. Aan de hand van de gegevens en antwoorden op deze vragen en de vragen in de eventuele gezondheidsverklaring moet verzekeraar een juiste inschatting van het
te verzekeren risico kunnen maken. Aanvrager verklaart met de ondertekening van dit formulier en/of de aanvaarding van de polis dat de vragen :volledig en naar waarheid zijn beantwoord om daarmee de aangevraagde verzekering en/of dekking te verkrijgen.
Wanneer later, na het afsluiten van de overeenkomst, blijkt dat een of meer Vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord, kan dit tot gevolg hebben dat het recht op uitkering wordt beperkt of vervalt. Indien de vragen met opzet onjuist of onvolledig zijn beantwoord om verzekeraar te misleiden, of indien verzekeraar de verzekering niet zou hebben gesloten indien de vragen volledig en naar waarheid zouden·zijn beantwoord, heeft verzekeraar bovendien het recht de verzekering op te zeggen.

Klachten

Klachten die betrekking hebben op deze verzekering kunnen worden ingediend via internet op www.nn.nl of schriftelijk bij de Klachtendesk van verzekeraar, Postbus 93604, 2509 AV Den Haag.

Vestigingsplaats verzekeraar en toepasselijk recht

Op alIe verzekerîngsovereenkomsten die worden gesloten met Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N;V., statutair gevestigd te Den Haag, is Nederlands recht van toepassing.

Opschortende voorwaarde

Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsovereenkomst met u sluiten. Er bestaan nationale en internationale (sanctie)regels waaruit dit volgt. De overeenkomst komt niet tot stand als u of een andere belanghebbende voorkomt op een nationale of internationale sanctielijst. Wij toetsen dit achteraf. Daarom is een ‘opschortende voorwaarde’ van kracht. De toetsing voeren wij zo snel mogelijk uit. Als u of een andere belanghebbende niet voorkomt op een sanctielijst, dan is de overeenkomst geldig vanaf de op de polis vermelde ingangsdatum. En als een persoon wel voorkomt op een sanctielijst? Dan informeren wij de aanvrager daarover schriftelijk. Wij doen dit in ieder geval binnen 10 dagen nadat wij de polis hebben verzonden.
De opschortende voorwaarde luidt:
De overeenkomst komt alleen tot stand ab uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op grond van sanctiewet- of regelgeving
financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van:

• verzekeringnemer;
-Verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts)personen die voordeel zouden kunnen hebben bij het bestaan van de overeenkomst;

Deze informatie is onlosmakelijk verbonden aan de aanvraag werkmaterieel particulieren van Nationale-Nederlanden

Werkmaterieel voor particulieren premies en aanvraag 2020


Kies werkmaterieel

Wat is de waarde

Excl. eenmalig administratiekosten € 102,85 – Toelichting
Premie inclusief 21% assurantiebelasting
Verplichte automatische incasso

Kies verzekeringsvorm


Verzekeringsinformatie
Wettelijke Aansprakelijkheid (Wet WAM)
Personenschade € 7.500.000,-
Zaakschade € 2.500.000,-
Aansprakelijkheid werkrisico Personen-/zaakschade € 2.500.000,-


Verzekerde som beperkt casco is de dagwaarde
Verzekerde som casco Zie verzekeringsvoorwaarden


Voor de wettelijke aansprakelijkheid verzekeringsdekking geldt geen eigen risico.
Voor de verzekeringsdekking (beperkt) casco geldt een eigen risico € 250,-.


Dekkingsgebied Nederland, België, Luxemburg en Duitsland
1 maand opzegtermijn

Niet verzekerd is een:

 • Schadeinzittendeverzekering
 • Motorrijtuigenrechtsbijstand
 • Meer informatie over de Verzekeringsvoorwaarden klik hier voor pdf
 • Meer informatie over schade aan eigen zaken en ondergrondse schade, alleen privé-gebruik en uitsluitingen klik hier

Aanvraagformulier particulieren werkmaterieelverzekering

Persoonsgegevens

Dieze verzekering is exclusief voor particulieren. met een werkmaterieel Bedrijfsmatig (gebruik) van dit werkmaterieel is/kan niet verzekerd worden met deze persoonlijke verzekering.

Verzekeringsinformatie

Automatische incasso (verplicht)

Voor onze werkzaamheden ontvangt u een aparte nota (€ 102,85)

Werkmaterieel gegevens

Verzekeringsgeschiedenis vragen

De hieronder genoemde feiten hebben betrekking op de voorgeschiedenis van verzekeringnemer.

U gaat akkoord met:

 • Electronische verzending van de polis, polisvoorwaarden en verzekeringskaarten.
 • Electronische verzending van mededeling en informatie over deze verzekering
 • Automatische incasso van de premie.
 • De eenmalige afsluitkosten € 102,85
 • Overige ondertekeningsinformatie klik hier
 • Verzekeringsvoorwaarden klik hier voor pdf

The Hiscox CyberClear Cyber Insurance online premium 2020

Hiscox CyberClear Cyber Insurance

The Hiscox CyberClear Cyber Insurance covers the consequences of: System intrusion, Theft or loss of confidential information, Cyber liability, Hacking or Cyber extortion. Responding quickly and purposefully to data loss, hackers or cyber attacks limits the damage. Hiscox cyber insurance includes assistance from experienced security professionals, with global reach and extensive legal expertise. Hiscox is one of the largest expert insurers in the world in the field of cyber insurance. The Hiscox CyberClear Cyber Insurance premium and conditions are competitive in relation to other Dutch insurers.

Choose your annual revenue (excl btw):

Premium per month €

Premium per year €

excl. 21% insurance tax and € 12.10 policy costs.Privacy liability
Cyber liability
Data infringement
Business damage
Hacker damage
Cyber extortion
Loss of money on account


Application form

Final questions


Reservation. We are able to offer the premiums and conditions of many insurance companies online in a transparent and expert manner. We can often even provide you with provisional insurance coverage. Final acceptance will always be provided by the insurance company, by issuing an insurance policy or by email / letter. Everything is explained clearly in our disclaimer . Our own delivery conditions under which we work, you can download here .


Information and conditions Hiscox CyberClear Cyber Insurance

Conditions Hiscox CyberClear

Leaflet Hiscox CyberClear

1. Hiscox CyberClear Cyber Insurance and System Intrusion

This coverage of a Hiscox CyberClear Cyber Insurance covers its own costs resulting from burglary systems or data:

Cyberrisk insurance
 • cost of forensics.
 • costs of communication with customers, regulators, prosecutors, and credit companies other stakeholders.
 • cost of additional customer support, for example via a call center.
 • cost of crisis management, reputation recovery and PR campaigns.

2. Privacy:

This coverage of a Hiscox CyberClear Cyber Insurance covers consequences of stolen private information:

 • cost of examination by, for example, law enforcement or credit card companies.
 • claims of individuals.
 • fines imposed by regulators or other mandatory fees.

3. Hiscox CyberClear Cyber Insurance covers digital liability

This coverage covers damage resulting for example the website or e-mail unintentionally violates copyright, libel spread or contain a virus.

4. Hacking

This coverage covers damage caused by hackers:

 • repair, replacement or repair of websites, programs or data.
 • cost of stolen software or data insured with this Cyber insurance.
 • costs of research and consulting in system.
 • cost of forensic investigation into the cause of hacking.

5. Extortion:

Protect your relationship from the damage of hackers who hijack the website or data. Your relationship gets assistance from professional security consultancy and possibly paid ransom reimbursed with this Cyber insurance.

6. Turnover loss by cyberattacks:

Cover lost revenue by, for example DDoS action or Another attack on the computer systems of your relationship, leading to loss of revenue, for example by failure an online store

All our business insurances including the Cyberrisk insurance here.

Data breach reporting desk

Since January 1, 2016, the data breach reporting obligation applies. This obligation to report means that organizations (both companies and governments) must immediately report to the Personal Data Authority as soon as they have a serious data breach. And sometimes they also have to report the data breach to those involved (the people whose personal data have been leaked). Organizations that want to report a data breach to the Dutch Data Protection Authority can do so via the data breach reporting desk.

Cyber insurance excluded branches

 • financial institution (for example: banks, insurers, asset managers, pension funds)
 • advising on and mediation in financial products (for example: insurance, credit, pension, and mortgage advisor, etc.)
 • payment processing (payment processing, for example: Equens, iDeal, PayPal, Mastercard, ICS, American Express etc.)
 • social media and social networks (for example: YouTube, Tumblr, Facebook, Linkedln, Twitter etc.)
 • credit rating agency (rating agencies, for example: D&B, Moody’s, Fitch Ratings, Standard & Poor’s etc.)
 • gambling sector
 • sex industry

About Hiscox

Hiscox is an international niche insurer listed on the London Stock Exchange (LSE: HSX). Hiscox has offices in Belgium, Bermuda, Germany, France, Guernsey, Ireland, the Netherlands, Spain, Portugal, the United Kingdom and the United States.

The group has three underwriting units: Hiscox London Market, Hiscox Re & ILS and Hiscox Retail.

 • Hiscox London Market and Hiscox Re & ILS carry out large or complex projects that they sometimes share with other insurers or which require Lloyd’s international licenses.
 • Hiscox Retail offers a wide range of niche insurance for professionals, business customers and high net worth individuals. This includes operations in the US, UK, Europe, Hiscox Special Risks and DirectAsia.
 • Cyber insurance is the leading insurance policy whereby Hiscox is often used as reinsurer for regular insurers.

Video. Live cyber attack:

Other insurances

English contact form General liability applicationform Hiscox CyberClear Cyber insurance Premium Dutch Business Insurances

Management consultant verzekering voor 15 kennisgebieden

Management Consultancy aansprakelijkheid

Een Management consultant verzekering houdt rekening met de de belangrijkste aansprakelijkheidsrisico’s die kleven aan uw beroep of bedrijf. De management consultancy aansprakelijk verzekering zorgt dat, u zowel met de rechtelijke verweer procedure juridisch wordt geholpen, maar ook dat er een schadeuitkering komt die de schadeclaim betaald.

Management consultant verzekering premies

Waarom een Management consultant verzekering?

Management consultant verzekering

Tijdsdruk en complexiteit. Het is dagelijkse kost voor een Management consultant. Maar ook een voedingsbodem voor fouten. Meestal geen probleem. Maar soms heeft het forse gevolgen.  Een Management consultant verzekering lost dat probleem vaak op. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de risico’s af die specifiek gelden voor u of uw bedrijf. Een Management consultant verzekering voor een uiterst concurrerende premie. Zoals u mag verwachten van een verzekeraar die weet wat beroepsaansprakelijkheid inhoudt.

[Lees meer…] overManagement consultant verzekering voor 15 kennisgebieden

IT automatisering aansprakelijkheid online premie 2020

IT aansprakelijkheid

IT automatisering aansprakelijkheid verzekering verzekert risico’s die kleven aan: Advies/consultancy, ontwikkeling, verkoop, implementatie, licentie, beveiliging, testen, audit/onderzoek, beheer & managed services (asp/isp), onderhoud, cloud (SaaS, PaaS, IaaS) domeinnaamregistratie, co-locatie, back-up, project- en interim management, detachering, werving & selectie, opleiding & training van technologieproducten en/of diensten (hard- en software en bijbehorende infrastructuur).


Uw verwachte jaaromzet:

Beroepsaansprakelijkheid

Maandpremie €

Bedrijfsaansprakelijkheid

Verzekerd bedrag € 2.500.000,- (max. € 5.000.000,-)

Uw keuze

Premie informatie

Premies per maand.
Excl. 21% assurantiebelasting.
Poliskosten eenmalig € 12,10.
Premietermijn keuze: maand, kwartaal, (half)jaar.
Eigen risico € 0,-.

Aanvraagformulier verzekering


Slotvragen

Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Download en informatie IT automatisering aansprakelijkheid

Informatiepagina aansprakelijkheidsverzekering

Verzekeringsvoorwaarden pakket Hiscox

IT automatisering aansprakelijkheid verzekering

Om van dit online-aanbod gebruik te kunnen maken voor de IT automatisering aansprakelijkheid verzekering, moet u het volgende kunnen verklaren. Dat er geen activiteiten (technologie producten en/of diensten) worden geleverd en/of uitgevoerd ten behoeve van

 1. De automotive sector gericht op de beveiliging of aansturing van het productieproces en/of het produceren van de motorrijtuigen zelf
 2. Systemen/machines die een productie- of logistiek proces aansturen (process control software/industriële automatisering/embedded software)
 3. Medische- en/of laboratorium doeleinden die bij een falen daarvan direct resulteert in personenschade
 4. Systemen die beveiliging of aansturing van motorrijtuigen, luchtvaartuigen en/ of treinen regelen
 5. Games, ringtones, music downloads, sound logo’s
 6. Dat er geen omzet wordt gegenereerd direct of indirect in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada.
 7. Dat er geen vestigingen buiten de Europese Economische Ruimte (EU + IJsland + Noorwegen + Liechtenstein) aanwezig zijn die moeten worden verzekerd.
 8. Niet als IT automatisering aansprakelijkheid gesteld te zijn voor fouten begaan bij het uitoefenen van de te verzekeren activiteiten in de afgelopen 3 jaar en niet bekend te zijn met enige (lopende) aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een vordering van een derde jegens verzekeringnemer/verzekerden tot vergoeding van schade.

Cyberverzekering

De Hiscox CyberClear Cyberverzekering dekken de gevolgen van:  Systeeminbraak, Diefstal of verlies van vertrouwelijke informatie, Cyber aansprakelijkheid, Hacking of Cyber afpersing.  Snel en doelgericht reageren op dataverlies, hackers of cyberaanvallen beperkt de schade. De cyberverzekering van Hiscox is inclusief assistentie van ervaren security-professionals, met wereldwijd bereik en met uitgebreide juridische expertise. 

Audio beroepsaansprakelijkheid

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Premieberekeningen online

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid maatwerk offerte Cyber en DataRisk premieberekening Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Hiscox

Opzichtclausule. Spullen van een ander kapot maken…

Opzichtclausule
opzichtclausuleopzichtclausule

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kent meestal een opzichtclausule. Dat betekent dat sommige schades niet vergoed worden als er sprake is van opzicht.

Die moet apart worden meeverzekerd. Hier gaat het om schade aan zaken van anderen die u ter behandeling of ter bewerking heeft en kapot gaan. Meestal zien we dat dus vooral bij bouwbedrijven. maar ook timmerlieden, schilders, onderhoud- en schoonmaakbedrijven, reparatiebedrijven enzovoorts) Ook al bent u aansprakelijk, de schade wordt dan niet vergoed. Zo’n schade aan spullen van een ander wordt dan niet vergoed omdat de opzichtclausule standaard aanwezig is op de verzekering. Tenzij u er aan gedacht heeft dat extra mee te verzekeren.

Wanneer een opzichtclausule

U heeft ongetwijfeld regelmatig spullen van een ander onder opzicht (of quasi eigenaarsrisico). U doet dan net alsof het uw eigen spullen zijn. Daar bedoelen we dus mee dat u spullen van anderen heeft om te

[Lees meer…] overOpzichtclausule. Spullen van een ander kapot maken…

Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering premie 2020

Een Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering houdt rekening met de de belangrijkste aansprakelijkheidsrisico’s die kleven aan uw beroep of bedrijf. U kunt immers tijdens uw werk aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken, stommiteiten of simpel weg omdat u een fout maakt tijdens uw werk.

Juridische kosten en claim bij Bewindvoerder aansprakelijkheid

Bewindvoerder aansprakelijkheid

Dan zijn er eerst juridische kosten en daarna mogelijk zelfs een schadeclaim die betaald moet worden. Dat zijn soms kleine schadebedragen maar soms kan het ver buiten uw financiële mogelijkheden terecht komen. De Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering zorgt dan dat, u zowel met de rechtelijke verweer procedure wordt geholpen, maar ook dat er een schadeuitkering komt die de schadeclaim betaald. U staat er met deze verzekering niet alleen voor; een professionele verzekeraar en een betrokken adviseur en uw eigen deskundigheid maken aansprakelijkheidsclaims goed beheersbaar. Hieronder ziet u de zakelijke verzekeringspremies voor u als bewindvoerder.


Uw verwachte jaaromzet:

Beroepsaansprakelijkheid

Maandpremie €

Bedrijfsaansprakelijkheid

Uw keuze

Premie informatie

Premies per maand.
Excl. 21% assurantiebelasting.
Poliskosten eenmalig € 12,10.
Premietermijn keuze: maand, kwartaal, (half)jaar.
Eigen risico max. € 100,-.

Bedrijfsinformatie

Slotvragen

Verzenden

Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Download en informatie

Informatiepagina aansprakelijkheidsverzekering

Verzekeringsvoorwaarden pakket Hiscox

Beroepsaansprakelijkheid Bewindvoerder aansprakelijkheid

Tijdsdruk en complexiteit. Het is dagelijkse kost voor een Bewindvoerder. Maar ook een voedingsbodem voor fouten. Meestal geen probleem. Maar soms heeft het forse gevolgen.  Een Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering lost dat probleem vaak op. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de risico’s af die specifiek gelden voor u of uw bedrijf. Een Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering voor een uiterst concurrerende premie. Zoals u mag verwachten van een verzekeraar die weet wat beroepsaansprakelijkheid inhoudt.

Verzekerd bedrag Bewindvoerder aansprakelijkheid.

Wij hebben gekozen voor een verzekerd bedrag  voor een Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering van maximaal € 250.000,- per aanspraak eenmalig per jaar. Op verzoek is het mogelijk dit bedrag (tegen een opslag) te verhogen naar € 500.000,- of € 1.000.000,-.

2 Schade claims in een jaar

Standaard is één claim per jaar verzekerd bij een Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering. Wilt u 2 claims per jaar verzekeren dan is dat additioneel mogelijk. Beide claims hebben als maximum het gekozen verzekerde bedrag.

Bedrijfsaansprakelijkheid

U of uw bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld wanneer u (of een van uw medewerkers) onder werktijd materiële schade of letselschade toebrengt aan derden. Dat kan zaakschade (schade aan spullen van een ander) zijn of letselschade. Onder bedrijfsaansprakelijkheid valt bovendien uw verantwoordelijkheid als werkgever richting uw werknemers. Niet alleen directe schade maar ook eventuele gevolgschade kan fors oplopen, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer als gevolg van het incident arbeidsongeschikt raakt. Een paar voorbeelden.

Verzekerd bedrag bij een Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering. Wij hebben gekozen voor een verzekerd bedrag € 2.500.000 per aanspraak en maximaal € 5.000.000 per verzekeringsjaar. Voor bedrijfsaansprakelijkheid geldt een eigen risico van € 100 per aanspraak voor zaakschade.

Cyber en Data Risks Bewindvoerder aansprakelijkheid

Cyber en Data Risks  verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. Het is een verzekering die voortbouwt op onze jarenlange ervaring met de gevolgen van data-inbraak en hackers.

Het sublimiet bedraagt € 100.000 per aanspraak als onderdeel van het totaal verzekerde bedrag beroepsaansprakelijkheid. Het eigen risico bedraagt € 1.000 per schade/aanspraak (incl. kosten)

Activiteiten van afgelopen jaar meeverzekeren

Uw bedrijf kan ook nu nog aansprakelijk gesteld worden voor activiteiten uit het verleden. U bent dan gedekt volgens alle geselecteerde dekkingen. Heeft het bedrijf al een verzekering gehad die aansluit op de nieuw af te sluiten verzekering (inloop met voorgaande verzekering) dan is dit gratis meeverzekerd. Wilt u activiteiten uit het verleden meeverzekeren, geeft u dat dan aan bij opmerkingen.

Zie ook onze verzekeringsvoorwaarden

Voordelen Bewindvoerder aansprakelijkheid

 1. Snelle afhandeling (geen offertetraject, direct afgifte voorlopige polis) van een Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering.
 2. Scherpe premie.
 3. Geen eigen risico (beroepsaansprakelijkheid).
 4. Hoogwaardige dekking afgestemd op de beroepsgroep /sector dus ook Bewindvoerder aansprakelijkheid.
 5. Dekkings- en rechtsgebied wereld exclusief Verenigde Staten van Amerika/Canada.
 6. Vrijheid hantering leveringsvoorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers.

Voorbeeld Bewindvoerder aansprakelijkheid

Al sinds 2012 staat een cliënt onder bewind bij een bewindvoerder. Meerdere jaren behartigt de bewindvoerder de belangen van zijn cliënt en in 2015 besluit de bewindvoerder om de zorg van de cliënt anders te organiseren. De bewindvoerder wil de Zorg In Natura (ZIN) omzetten naar een PGB. De zorg wordt niet langer betrokken via de gemeente, de bewindvoerder besluit voortaan zelf de zorg in te kopen.

In de uitspraak van de Rechtbank Limburg ontbreekt de motivatie van deze beslissing maar waarschijnlijk zal de bewindvoerder de overtuiging hebben gehad dat een PGB beter past bij de zorgbehoefte van zijn cliënt. Laten we veronderstellen dat de cliënt van deze bewindvoerder iedere dag zorg nodig heeft, ook dit blijkt verder niet uit de uitspraak. De bewindvoerder heeft geen enkele twijfel aan de omzetting van de ZIN in het PGB. Op zondag ontvangt de cliënt voor het laatst zorg op grond van de ZIN en de daarop aansluitende maandag staat een zorgverlener klaar die de bewindvoerder heeft gecontracteerd op grond van het PGB. De procedure voor het toekennen van het PGB loopt nog, de zorg is al wel begonnen. Een formaliteit verwacht de bewindvoerder. Dit blijkt een misvatting. Het zorgkantoor van de zorgverzekeraar kent geen PGB toe. Tegen deze beslissing wordt bezwaar gemaakt, terwijl de zorg nog iedere dag wordt afgenomen.

De bestuursrechter geeft uiteindelijk het zorgkantoor gelijk. Er zijn door het zorgkantoor gegronde redenen aangevoerd om de toekenning van het PGB af te wijzen. Ondertussen komt de zorgverlener nog steeds dagelijks langs.

De cliënt belandt verder in de financiële misère en komt onder curatele te staan. De curator constateert dat er circa € 20.000 aan zorgkosten gemaakt is. De curator voert aan dat de bewindvoerder een zorgovereenkomst heeft gesloten terwijl de financiering nog niet rond was. Hiermee is de bewindvoerder toerekenbaar tekort geschoten, in hetgeen van een redelijk handelend bewindvoerder verwacht mag worden. en dus is er een bewindvoerder aansprakelijkheid. De rechter geeft de curator gelijk. De bewindvoerder draait op voor de zorgkosten.

Met de juiste verzekering worden de verweerkosten voor de bewindvoerder door de verzekeraar betaald en de schadeclaim (zorgkosten in dit geval).

Audio beroepsaansprakelijkheid

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Premies en formulieren

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid maatwerk offerte Cyber en DataRisk premieberekening Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Hiscox

Gids aansprakelijkheid verzekering online premie 2020

gids aansprakelijkheid

Een gids aansprakelijkheid verzekering houdt rekening met de de belangrijkste aansprakelijkheidsrisico’s die kleven aan een gids met toeristen. U kunt immers tijdens uw werk aansprakelijk worden gesteld omdat u een fout maakt tijdens uw werk. Dan zijn er eerst juridische kosten en daarna mogelijk zelfs een schadeclaim die betaald moet worden. De gids aansprakelijkheid verzekering zorgt dan dat, u zowel met de rechtelijke verweer procedure wordt geholpen, maar ook dat er een schadeuitkering komt die de schadeclaim betaald.


Uw verwachte jaaromzet:

Beroepsaansprakelijkheid

Maandpremie €

Bedrijfsaansprakelijkheid

Uw keuze

Premie informatie

Premies per maand.
Excl. 21% assurantiebelasting.
Poliskosten eenmalig € 12,10.
Premietermijn keuze: maand, kwartaal, (half)jaar.
Eigen risico max. € 100,-.

Bedrijfsinformatie

Slotvragen

Verzenden

Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Download en informatie

Informatiepagina aansprakelijkheidsverzekering

Verzekeringsvoorwaarden pakket Hiscox

Beroepsaansprakelijkheid gids aansprakelijkheid

Tijdsdruk en complexiteit. Het is dagelijkse kost voor een gids. Maar ook een voedingsbodem voor fouten. Meestal geen probleem. Maar soms heeft het forse gevolgen.  Een gids aansprakelijkheid verzekering lost dat probleem vaak op. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de risico’s af die specifiek gelden voor u of uw bedrijf. Een gids aansprakelijkheid verzekering voor een uiterst concurrerende premie. Zoals u mag verwachten van een verzekeraar die weet wat beroepsaansprakelijkheid inhoudt.

Audio beroepsaansprakelijkheid

Verzekerd bedrag gids aansprakelijkheid

Wij hebben gekozen voor een verzekerd bedrag  voor een gids aansprakelijkheid verzekering van maximaal € 250.000,- per aanspraak eenmalig per jaar. Op verzoek is het mogelijk dit bedrag (tegen een opslag) te verhogen naar € 500.000,- of € 1.000.000,-.

2 Schade claims gids aansprakelijkheid in een jaar

Standaard is één claim per jaar verzekerd bij een gids aansprakelijkheid verzekering. Wilt u 2 claims per jaar verzekeren dan is dat additioneel mogelijk. Beide claims hebben als maximum het gekozen verzekerde bedrag.

Bedrijfsaansprakelijkheid

U of uw bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld wanneer u (of een van uw medewerkers) onder werktijd materiële schade of letselschade toebrengt aan derden. Dat kan zaakschade (schade aan spullen van een ander) zijn of letselschade. Onder bedrijfsaansprakelijkheid valt bovendien uw verantwoordelijkheid als werkgever richting uw werknemers. Niet alleen directe schade maar ook eventuele gevolgschade kan fors oplopen, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer als gevolg van het incident arbeidsongeschikt raakt. Een paar voorbeelden.

Verzekerd bedrag bij een gids aansprakelijkheid verzekering. Wij hebben gekozen voor een verzekerd bedrag € 2.500.000 per aanspraak en maximaal € 5.000.000 per verzekeringsjaar. Voor bedrijfsaansprakelijkheid geldt een eigen risico van € 100 per aanspraak voor zaakschade.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Cyber en Data Risks

Cyber en Data Risks  verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. Het is een verzekering die voortbouwt op onze jarenlange ervaring met de gevolgen van data-inbraak en hackers.

Het sublimiet bedraagt € 100.000 per aanspraak als onderdeel van het totaal verzekerde bedrag beroepsaansprakelijkheid. Het eigen risico bedraagt € 1.000 per schade/aanspraak (incl. kosten)

Activiteiten van afgelopen jaar meeverzekeren

Uw bedrijf kan ook nu nog aansprakelijk gesteld worden voor activiteiten uit het verleden. U bent dan gedekt volgens alle geselecteerde dekkingen. Heeft het bedrijf al een verzekering gehad die aansluit op de nieuw af te sluiten verzekering (inloop met voorgaande verzekering) dan is dit gratis meeverzekerd. Wilt u activiteiten uit het verleden meeverzekeren, geeft u dat dan aan bij opmerkingen.

Zie ook onze verzekeringsvoorwaarden

Voordelen gids aansprakelijkheid verzekering

 1. Snelle afhandeling (geen offertetraject, direct afgifte voorlopige polis) van een gids aansprakelijkheid verzekering.
 2. Scherpe premie.
 3. Geen eigen risico (beroepsaansprakelijkheid).
 4. Hoogwaardige dekking afgestemd op de beroepsgroep /sector dus ook uw aansprakelijkheid.
 5. Dekkings- en rechtsgebied wereld exclusief Verenigde Staten van Amerika/Canada.
 6. Vrijheid hantering leveringsvoorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers.

Overige premies en formulieren

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid maatwerk offerte Cyber en DataRisk premieberekening Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Hiscox