Archief van "Verzekeringen"

WIA excedent verzekering 2018 premie uitgeplozen

Met de WIA excedent verzekering vult het inkomen van zijn medewerker aan tot een vast percentage van het salaris, meestal 70% maar lager mag ook. Deze verzekering is vooral interessant voor medewerkers met een hoog inkomen van € 56.000,- of meer. WIA excedent verzekeringWant met de wettelijke uitkering zijn zij slechts verzekerd tot een door de overheid vastgesteld maximumbedrag. De WIA excedent verzekering vult deze wettelijke uitkering aan, zodat de financiële terugval minder groot is.

Voor wie?

Het Sociale Verzekeringsloon is momenteel € 56.000,-. Deze WIA excedent verzekering is dus voor deze werknemers bedoeld. Voor wie niet? Deze verzekering is niet voor DGA’s, ZZP-ers of werknemers met een fulltime loon lager dan het SV loon.

De WIA excedent verzekering

Is verzekering nuttig?

Gewoon werken, een goed (hoog) inkomen ontvangen en plots gebeurt er iets waardoor er niet meer volledig gewerkt kan worden. Dan kan de terugval in inkomen groot zijn. Weinig werknemer zijn in staat om een 30% inkomensterugval op te vangen; laat staan 50% of meer. Daarom is een WIA excedent verzekering nuttig.

Werkners met ene inkomen lager dna het SV loon hebben wel vaka een maximale verzekeringsdekking. Juist bij de groep werknemers met een hoger inkomen zijn, met een WIA excedent verzekering de arbeidsvoorwaarden weer gelijkgetrokken.

De wet WIA in het kort

(meer…)

Verzekeringen, Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Bedrijfsaansprakelijkheid 9 cruciale uitsluitingen

Een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering wordt in de volksmond ook wel aansprakelijkheidsverzekering bedrijven genoemd. Hieronder een uitgebreide uitleg over deze verzekering met veel tips en premie. Maar eerst een overzicht wat er NIET verzekerd is.

Uitsluitingen bedrijfsaansprakelijkheid verzekering

Elke verzekeraar hanteert zijn eigen voorwaarden. Maar de meest gangbare en meest voorkomende uitsluitingen zijn:

 1. BedrijfsaansprakelijkheidOpzet
 2. Milieuschade
 3. Schade door/met motorrijtuigen en/of luchtvaartuigen
 4. Schade aan geleverde zaken
 5. Overtreding van voorschriften
 6. Schade aan geleverde zaken (dit is het zogenaamde ondernemersrisico)
 7. Molest, atoomkernreactie en brand
 8. Zaken onder opzicht
 9. Zuivere vermogensschade

Wat is er wel verzekerd

 1. De bedrijfsaansprakelijkheid verzekering AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiële schade en letselschade) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. De bedrijfsaansprakelijkheid verzekering wordt ook vaak bedrijfsaansprakelijkheid genoemd.

 2. De bedrijfsaansprakelijkheid verzekering AVB biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschade dekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein).

 3. Aansprakelijkheid van huiseigenaren kan apart worden verzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Verzekerden

Verzekerd zijn de onderneming, de ondernemer, diens ondergeschikten/werknemers, meewerkende familieleden alsmede de aansprakelijkheid van de werkgever ten opzichte van zijn werknemers. Het komt regelmatig voor dat bestuurders en commissarissen ook staan genoemd op het polisblad. Regelmatig hebben personeelsverenigingen en pensioenfondsen een aparte rechtspersoonlijkheid echter zij zijn wel mee te verzekeren op uw bedrijfsaansprakelijkheid verzekering.

Premie en omschrijving

De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of het WW-jaarloon (vóór franchise), waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave. Een goede omschrijving van de verzekerde hoedanigheid en de verzekerde producten c.q. dienstverlening is van essentieel belang. Verzekeraars bieden geen activiteiten anders dan die omschreven zijn in de hoedanigheid. Noem dus bij het aangaan van een verzekering ook al uw nevenactiviteiten. Ze kunnen de premie verhoging maar vaak ook positief beïnvloeden.

Premie factoren

Elk bedrijf of organisatie heeft een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering nodig. Welke premie u gaat betalen is van een aantal factoren afhankelijk. De belangrijkste factoren zijn:

 1.    Gevarenklasse
 2.    Hoogte van de verzekerde bedragen
 3.    Export (naar welke landen en in welke mate)
 4.    Hoogte van het eigen risico

Eigen risico

De bedrijfsaansprakelijkheid verzekering kent een verplicht eigen risico. Een hoger eigen risico leidt tot premiekorting. Bij een schade zal de uitkering dus worden verminderd met dit eigen risicobedrag. Vaak wordt er een basis eigen risico bedrag van € 250,- gehanteerd. Dit kan per verzekeraar en product sterk verschillen.

Verschil met beroepsaansprakelijkheid

Bij bedrijfsaansprakelijkheid verzekering wordt verzekerd zaak- en letselschade. Bij beroepsaansprakelijkheid is alleen sprake van een risico op vermogensschade.

 1. Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
 2. De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.

De verzekering wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. De acceptatieprocedure is zeer zorgvuldig. Daarom is het vragenformulier gedetailleerd en is het van belang dat dit zo volledig mogelijk wordt ingevuld.

Audio bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Audio beroepsaansprakelijkheid

Wat is niet verzekerd

 1. Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is niet gedekt. Hiervoor moet een milieuaansprakelijkheidsverzekering worden gesloten.
 2. Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is niet gedekt.
 3. schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt)
 4. schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen

Bijzonderheden 

De verzekeraar hanteert het `claims made’-principe. Alle (gedekte) aanspraken, gemeld binnen de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst, vallen binnen de polisdekking. De polis biedt standaard dekking binnen de EU. Als verzekerde ook daarbuiten werkzaam is, kan de polis in de meeste gevallen worden uitgebreid.

Dekking en voorwaarden

Sommige polissen bepalen niet dat de schade moet zijn ontstaan maar moet zijn veroorzaakt, of moet zijn ontstaan en veroorzaakt, binnen de verzekeringsduur. Voor u als (aspirant-)verzekerde is dit van belang omdat het mogelijk is dat u bij het (over-/af-)sluiten van een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering met een dekkingsgat kan komen te zitten; en dit is niet wenselijk. Men spreekt ook wel van het inlooprisico en het uitlooprisico.

Schadebegrip

Gedekt is de schade die zijn toegebracht aan personen of zaken en de eventuele gevolgschade die daaruit voortvloeit. Zuivere vermogensschade is niet verzekerd. Schade aan de goederen van verzekeringnemer zelf zijn ook niet verzekerd. Schade aan goederen van andere verzekerden (denk bijvoorbeeld aan uw personeel) zijn wel verzekerd.

Schadevergoeding bedrijfsaansprakelijkheid verzekering

Indien u aansprakelijk wordt gesteld door een derde zal de verzekeraar de zaak voor u behandelen en verder onderzoek doen naar de oorzaak van de schade.  Indien de verzekeraar namens u aansprakelijkheid erkent wordt het schade bedrag, eventueel onder aftrek van het eigen risico, rechtstreeks aan de benadeelde derde uitgekeerd. Ook al heeft u vorderingen

Regres

Brandverzekeraars mogen de schade verhalen op een eventuele aansprakelijke derde (dit kunt ú zijn). Hierbij kunt u denken aan ontploffing-, schroei-, zeng, smelt-, rook/roet-, water- en olieschade.  Verzekeraars hebben overigens onderling afgesproken dan brandschaden niet worden verhaald op particulieren omdat deze minder draagkrachtig zijn.

Verzekeringen

3 belangrijkste Horecaverzekeringen in 2018

Wij vinden de volgende horecaverzekeringen belangrijk om altijd een horecazaak mee te starten:

 1. horecaverzekeringenAansprakelijkheidsverzekering Horecaverzekeringen (AVB): onder andere letsel en materiële schade van een ander waarvoor u aansprakelijk bent, dus ook schade van uw werknemers. Uit te breiden met werknemerschade: letsel en materiële schade van uw werknemers als gevolg van een ongeval tijdens het werk, als u juist niet aansprakelijk bent
 2. Inventaris-/Goederen-/Huurdersbelangverzekering (eventueel met Glas-dekking, alleen wanneer u huurder bent van het bedrijfsgebouw): voor schade door bijvoorbeeld brand, diefstal en water aan uw inventaris en goederenvoorraad, en eventuele aanpassingen aan een gehuurd gebouw die u zelf heeft betaald. Alles kan onder een pakket horecaverzekeringen wordt afgesloten.
 3. Rechtsbijstandverzekering Bedrijven (eventueel met rechtsbijstand voor de auto): juridische bijstand in conflicten met bijvoorbeeld leveranciers en klanten.

Voorbeeld premie horecaverzekeringen

(meer…)

Verzekeringen

Recall verzekering en productaansprakelijkheid

Als uw product uit de markt moet worden gehaald vanwege een risico voor de gezondheid, kan dat verwoestende gevolgen hebben voor uw onderneming. Uw omzet, reputatie en marktaandeel staan op het spel. Een Recall verzekering kan ene oplossing zijn.

Oorzaken

recall verzekering

De oorzaak is dikwijls een fout in het productieproces als gevolg van een ongeluk, opzettelijk, een stommiteit of onoplettendheid. Soms omdat het productieproces niet correct i; of de controle onvoldoende aanwezig is of omdat een boze werknemer u een hak wilt zetten. Een productaantasting kan dus voortkomen uit

 1. Productiefouten;
 2. Onvoldoende controle;
 3. Een opzettelijke wraak;
 4. Afpersingsactie;
 5. etc.

Een recall verzekering kan zorgen dat er een vangnet is voor de enorme kosten die gepaard kunnen gaan met een recall actie. Recall-verzekering aanvraagformulier

Waarom een Recall verzekering?

(meer…)

Verzekeringen

Transportverzekering goederen of € 10 per 2018 kiloprijs

De transportverzekering verzekert uw handelsgoederen tegen diefstal, schade en verlies tijdens het transport. Want u krijgt bij schade of verlies vaak hooguit € 10,- per kilo van de vervoerder. Niet alleen vervoer met uw eigen bedrijfsauto maar ook transport dat u uitbesteedt aan anderen. Vliegtuig, vrachtwagen, fiets; het maakt niet uit.

Transport polispremie online

De vergoeding bij een schade Transportverzekering

U krijgt de waarde uitgekeerd. Vergoed wordt de inkoopwaarde plus 10% imaginaire winst of verkoopwaarde als die goederen al zijn verkocht.

Uitbesteden en de verliesvergoeding 

TransportverzekeringLaat u uw goederen vervoeren voor UPS, DHL, PostNL of een ander vervoersbedrijf dan geeft u uw goederen uit handen. Natuurlijk worden die bijna altijd netjes afgeleverd. Maar het kan mis gaan. Soms door schuld van de vervoerder maar soms ook buiten zijn schuld. Een vracht vat vlam of rijdt het kanaal in. Of de goederen worden uit die vrachtwagen gestolen of ze worden beschadigd afgeleverd. Natuurlijk kunt u een vergoeding krijgen van de vervoerder maar meestal is die vergoeding soms niet meer dan € 10,- per kilo en maximaal een paar tientjes per zending. U kunt ze terugvinden op de websites van bijvoorbeeld  UPS, DHL, PostNL (pdf). Een transportverzekering is al snel de moeite waard. Voor de premie hoeft u het niet te laten.

Wat zijn handelsgoederen?

 1. De goederen van uw eigen bedrijf waarmee u handel drijft;
 2. Maar ook de zaken die u van een ander in bewaring heeft;
 3. Zaken zaken ‘op zicht’; geleende spullen, reparatiezaken, consignatiezaken of zaken in bruikleen.

Die laatste zaken worden vaak vergeten. Heeft u spullen van een ander en stuurt u die bijvoorbeeld terug dan is verlies extra vervelend. Een transportverzekering kan dan een uitkomst zijn.

Bedrijfsuitrusting – gereedschappen

Het is ook vaak mogelijk op een transportverzekering om de eigen bedrijfsuitrusting te verzekeren. Denk maar eens aan gereedschappen, onderdelen of monstercollecties in uw bestelauto.

Vervoermiddelen en gebied transportverzekering

Daar stellen verzekeringsmaatschappij geen eisen aan bij een transportverzekering. Vliegtuig, vrachtwagen, eigen wagen, motor, fiets of bestelauto. Er wordt geen verschil gemaakt. Zolang er maar sprake is transport van handelsgoederen en schade waar het voertuig bij betrokken is. Europa wordt standaard genomen als dekkingsgebied. Natuurlijk zijn er andere mogelijkheden maar dan wordt het al snel maatwerk. Deze standaard premies gaan uit van dekkingsgebied Europa.

Extra schadeoorzaken:

(meer…)

Verzekeringen

Bouwverzekering particulieren vergelijking 2018

De Bouwverzekering particulieren is voor particuliere huiseigenaren die hun woning laten (ver)bouwen. U bent een particuliere huiseigenaar als uw woning van u is en niet van een (verhuur)bedrijf. Geeft u dus een opdracht aan een aannemer of bouwbedrijf dan zal dit bouwbedrijf zorgen dat er een CAR verzekering is. Maar gaat u zelf geheel of gedeeltelijk bouwen of verbouwen dan is deze Bouwverzekering particulieren een zekerheid is nodig is bij een – van nature – ingewikkeld en risicovol bouwproces.

CAR bouwverzekering eigen woning premie online

Waarom een Bouwverzekering voor particulieren?

Bouwverzekering particulierenEen woonhuis in aan- of verbouw (bijvoorbeeld de aanbouw van een garage of serre) staat bloot aan diverse risico’s. Vaak zijn dat risico’s die niet gedekt zijn onder uw particuliere opstal-, inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering vandaar dat een Bouwverzekering particulieren cruciaal is bij elke bouwactiviteit.

Schade voorbeelden

(meer…)

Verzekeringen

Beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren vergelijk

Beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren kan gelukkig op een grondige maar efficiënte manier online. Bij beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren worden de gevolgen van fouten die de accountant maakt verzekerd bij de uitoefening van zijn beroep. Dus ook stommiteiten van werknemers zijn gedekt. Er zijn er steeds meer mogelijkheden om accountants aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Dat maakt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering tot een belangrijke verzekering.

Meestal worden er twee aansprakelijkheidsverzekering  (wikidirect afgesloten. Hieronder het verschil.

Verschil Beroepsaansprakelijkheid en Bedrijfsaansprakelijkheid

 1. Beroepsaansprakelijkheid accountants verzekerenVermogensschade. Dat is beroepsaansprakelijkheid. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.wordt verzekerd
 2. Letselschade is bedrijfsaansprakelijkheid. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
 3. Zaakschade is bedrijfsaansprakelijkheid. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren in detail

(meer…)

Verzekeringen

Productaansprakelijkheidsverzekering premie 2018 checklist

Een productaansprakelijkheidsverzekering is vaak een onderdeel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Iemand stelt u als bedrijf aansprakelijk voor schade die een product heeft veroorzaakt. Dat kan terecht zijn, of volslagen onzin. Toch moet u zich er juridisch tegen verweren. Al met al brengt dat hoge kosten met zich mee. “Ik ben ziek geworden door uw product” of “mijn bedrijf heeft groot verlies geleden door uw product“. Een dergelijke claim kan al snel om grote bedragen en belangen gaan. Overigens, u hoeft niet direct een fabriek te zijn van levensmiddelen; ook de fietsenmaker die een Chinese fiets verkoopt kan al aansprakelijk zijn.

ProductaansprakelijkheidsverzekeringVoorbeeld productaansprakelijkheid Chinese racefiets. Een fietshandelaar koopt zijn fietsen in China, dus een “third country” van buiten de EER. De fietshandelaar zal dan financieel aansprakelijk worden gesteld als de voorvork afbreekt en een fietser vele maanden moet revalideren. De werkgever van de fietser en de verzekeraar van de ziektekosten en de fietser zelf zullen allemaal de fietsenhandelaar aansprakelijk stellen. Zeker zonder een productaansprakelijkheidsverzekering zal de fietsenmaker in een lastig pakket terecht komen. De fietshandelaar kan proberen de schade te verhalen op de Chinese fietsenproducent. Daar wensen we de handelaar veel succes mee…..

Wat is productaansprakelijkheid?

Een productaansprakelijkheidsverzekering lijkt een mooie oplossing maar eerst is de vraag wanneer kunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade van een ander. Dat is als: (meer…)

Verzekeringen

Technologie verzekeringen – innovatie zekerheid

Technologie verzekeringen kunnen snel en efficient worden opgezet. De technologie verzekeringen, en specifiek aansprakelijkheidsdekkingen, bieden uitgebreide en op maat gemaakte dekkingen voor aanspraken tot vergoeding van personen- en zaakschade van derden, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade en alle overige bedrijfsrisico’s.

Technologie verzekeringen

Hieronder een uitgebreid artikel over de elementen om serieus de revue te laten passeren zodra er innovatieve stappen worden genomen. Technologiebedrijven kennen vaak complexe risico’s. Hieronder een eerste kennismaking.

Aansprakelijkheidsrisico’s

 1. De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van ondernemingen en organisaties en het aansprakelijkheidsrisico.
 2. Steeds vaker stellen brancheverenigingen en opdrachtgevers de verplichting tot het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimum verzekerd bedrag.
 3. Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen. Eigen beperkende leveringsvoorwaarden geven vaak onvoldoende bescherming.
 4. Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt, zelfs wanneer deze persoon niets te verwijten valt.

Verzekerd op aansprakelijkheid technologie verzekeringen

 1. De aansprakelijkheid op de technologie verzekeringen dekt de schade die aan personen of zaken is toegebracht en als het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiële schade en letselschade) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. De aansprakelijkheidsdekking op de technologie verzekeringen wordt ook vaak bedrijfsaansprakelijkheid genoemd.
 2. De aansprakelijkheidsverzekering die onderdeel zijn van technologie verzekeringen biedt vaak ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein).

Premie berekening

(meer…)

Verzekeringen

VVE rechtsbijstandverzekering juridisch slot op de deur

Een VVE bestuurder zonder een VVE rechtsbijstandverzekering kan in een lastig pakket komen te zitten. Een bevriende “jurist” is natuurlijk best wel snel te vinden maar veel verder dan een vrijblijvend advies komt het vaak niet. VVE rechtsbijstandverzekeringDan is een vakkundige en onafhankelijke verzekeraar wel zo belangrijk. Niet alleen kan een bestuurder aan de bewoners laten zien dat er deskundigheid is ingeschakeld. Ook ontloopt de bestuurder een persoonlijke verantwoordelijkheid over het gegeven advies en hulp door de “eigen” bevriende adviseur. De juridische risico’s zijn ook vaak tegen een schappelijke prijs te verzekeren dus veel weerstand zal er niet zijn bij andere belanghebbenden en bewoners.

Een VVE standaard pakket de volgende onderdelen

 1. VVE Gebouwenverzekering (inclusief glas)
 2. Een VVE Aansprakelijkheidsverzekering
 3. De VVE Rechtsbijstandverzekering
 4. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De VVE rechtsbijstandverzekering gaan we hieronder bespreken maar ook verderop op onze website hebben we uitgebreide artikelen over de Gebouwenverzekering en de VVE aansprakelijkheidsverzekering. Gezien de toenemende juridisering van de samenleving en de verregaande complexiteit van de vastgoedzaken, en VVE in het bijzonder, is een deskundige verzekeringsmaatschappij een belangrijk element. Wij hebben hieronder een paar punten op een rij gezet om even langs te lopen en te kijken welke elementen voor uw VVE het meest van toepassing zijn.

VVE verzekering - premie berekening online

VVE Rechtsbijstandverzekering detail

(meer…)

Verzekeringen