Benadelingshandelingen door zieke werknemers

TPI078T0ISEen werkgever kan eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet en de WGA. Dat is voor bedrijven een prima mogelijkheid om meer invloed te hebben bij ziekte van een werknemer. Die Ziektewet wordt uitgevoerd door de UWV. Als een werknemer echter een handeling uitvoert die nadelig is voor het traject dan mag de uitkering worden geweigerd. Dit heet een zogenaamd benadelingshandeling. Dat moet voorkomen dat er een onnodig beroep gedaan wordt op Ziektewet: Een arbeidsongeschikte werknemer die recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte, dient alles te doen of na te laten om te voorkomen dat hij zijn recht op loon ‘inwisselt’ voor een Ziektewetuitkering.

De vraag was echter of een ex-werkgever ook als eigenrisicodrager ook een beroep kan doen op een benadelingshandeling en op die manier kan bewerkstelligen dat een gewezen werknemer geen uitkering krijgt. Want als de betreffende werknemer geen recht op een uitkering dan heeft de ex-werkgever als Eigenrisicodrager ook geen kosten.

De rechter heeft, na een klacht van de UWV, de ex-werkgever gelijk gegeven. De ex-werkgever kan aan UWV vragen een Ziektewet-uitkering van een gewezen werknemer te weigeren wanneer die werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan een benadelingshandeling. Dat kan een ZW- en WGA eigenrisicodrager veel geld opleveren.

Zo blijkt maar weer dat zelf invloed houden op de zieke werknemer (en later een eventuele WGA-er) financieel gunstig kan uitpakken. Samen met de rechtsbijstandsvoorziening die veelal gekoppeld is aan het eigenrisicodragerschap levert juridisch ingaan tegen een UWV beslissing al snel een flink financieel voordeel op.

Informatie pagina WGA

 

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

WGA ziektewet eigenrisicodrager Reageer op dit artikel0

Mercator pensioen voor vrouwen

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

Verzekeringsfilmpjes Reageer op dit artikel1

Terugkeerpremie publieke bestel UWV

Vanaf 2017 wordt de premie voor (middel)grote werkgevers die na een periode van eigenrisicodragen terugkeren naar het UWV, gebaseerd op alle historische WGA-lasten. Dit zijn de WGA-lasten die zijn ontstaan tijdens publieke verzekering bij het UWV én tijdens eigenrisicodragerschap, de zogenoemde ‘terugkeerpremie‘.

Houdt dus bij uw overweging privaat verzekeren of publiek bij UWV rekening met het feit dat een WGA-eigenrisicodrager die vanaf 2017 terugkeert naar het publiek bestel, niet meer automatisch vier jaar lang het minimale premiepercentage betaalt. Het premiedeel ZW-flex zal volgens de Belastingdienst in de 2 kalenderjaren na het einde van het eigenrisicodragerschap de helft zijn van de sectorale premie ZW-flex die geldt voor de sector waarbinnen de werkgever valt. Als UWV een hogere premie kan vaststellen op basis van een eerdere periode waarin de werkgever geen eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet is geweest, dan geldt deze hogere premie.

Los van een goed verzuimbeleid en management blijft dus nauwkeurig calculeren een methode om steeds slim de juiste keuzes te maken.

Let ook op dat in de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) een anti-duiventilmaatregel is opgenomen. Deze houdt in dat toestemming voor eigenrisicodragen niet wordt verleend gedurende drie jaren nadat het door de werkgever zelf dragen van het WGA-risico is beëindigd. Dus terug naar het UWV betekent weer 3 jaren bij het UWV. En in de jaren 2017 e.v. jaren zal de premie dus gebaseerd worden op de WGA-instroom. Een verzekeraar kan dan wellicht toch een betere optie zijn als zowel de Ziektewet en WGA premies redelijk zijn en de voorwaarden gunstig genoeg. Een premieopgave kan via deze WGA-en Ziektewet offerteaanvraagpagina

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

WGA ziektewet eigenrisicodrager Reageer op dit artikel0

Gedifferentieerde WGA premie, een stil bedrijfsrisico

uwv gedefferentieerde wga premiesWerkhervattingskas (Whk) is voor elke werkgever de som van drie onderliggende premiecomponenten:

Een werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de afzonderlijke componenten WGA-vast en ZW-flex. Voor elk premiecomponent waarvoor een werkgever eigenrisicodrager is, is de gedifferentieerde premie 0%. De berekeningswijze is voor elk van de drie gedifferentieerde premies gelijk.

Grens groot/middelgroot/klein

Elke bij UWV verzekerde werkgever wordt ingedeeld in één van de drie grootte-klasses:  kleine werkgevers  middelgrote werkgevers  grote werkgevers De indeling is bepalend voor de wijze waarop de gedifferentieerde premie wordt berekend. Een werkgever wordt aangemerkt als ‘groot’, indien hij een loonsom heeft van > 100 maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer, berekend over alle werknemers in Nederland. Bij een loonsom van ≤ 10 maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer wordt een werkgever beschouwd als ‘klein’. Indien de loonsom > 10 en ≤ 100 maal het gemiddelde premieplichtige loon is, wordt een werkgever aangemerkt als ‘middelgroot’. Voor de premievaststelling van jaar t wordt gekeken naar het gemiddelde premieplichtig loon in het jaar t-2. Dit betekent dat UWV bij de premievaststelling van het jaar 2016 kijkt naar het gemiddelde premieplichtig loon van alle werknemers in het jaar 2014. Het gemiddelde premieplichtig loon is gebaseerd op gegevens van het Centraal Planbureau. In 2014 steeg het premieplichtige loon van € 31.400 naar € 31.900.

Gedifferentieerde premie

Bij de berekeningswijze van de drie gedifferentieerde premies voor een individuele werkgever is in eerste instantie de werkgeversgrootte leidend. Voor kleine werkgevers zijn de gedifferentieerde premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex gelijk aan de sectorale premies voor deze premiecomponenten. Voor grote werkgevers is de gedifferentieerde premie gelijk aan de individuele premie. Voor middelgrote werkgevers wordt een gewogen gemiddelde bepaald van de sectorale premie en de individuele premie.

gedfifferentieerde wga premie

Bij de berekening zijn dus twee premies van belang: de sectoraal bepaalde premie, voor kleine en middelgrote werkgevers, en de individueel bepaalde premie, voor middelgrote en grote werkgevers.

Sectoraal bepaalde premie

Lees meer… »

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

WGA ziektewet eigenrisicodrager Reageer op dit artikel0

WGA-lasten als eigen bijdrage inhouden op nettoloon

UP9J4EZYNJWerknemers mee laten betalen aan de WGA-lasten als WGA-Eigenrisicodrager; het kan gedeeltelijk. U houdt de eigen bijdrage in op het nettoloon.

Als eigenrisicodrager voor de WGA kunt u een deel van uw WGA-lasten voor werknemers met een vast dienstverband verhalen op al uw werknemers. Dit doet u door een bedrag in te houden op het nettoloon van uw werknemers. (In 2016 mag u niet alleen een deel van de kosten van het eigenrisicodragerschap voor de WGA-vast op uw werknemers verhalen, maar ook maximaal 50% van de premiecomponent WGA-flex.)

Natuurlijk hoeft u over het niet-verhaalde bedrag geen loonheffingen te betalen als u niets inhoudt op het nettoloon,

Als u het WGA-risico particulier hebt verzekerd, kunt u maximaal de helft van de premie voor het WGA-risico inhouden op het nettoloon van uw werknemers. Als de verzekering ook andere risico’s dekt dan het WGA-risico, moet u bij uw verzekeraar nagaan welk deel van de premie betrekking heeft op het WGA-risico.

Hieronder ziet u hoe de Belastingdienst ermee omgaat als u als bedrijf het risico zelf draagt. 

Lees meer… »

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

WGA ziektewet eigenrisicodrager Reageer op dit artikel0

Gevolgen ingetrokken WGA garantieverklaring

ANMTHDGHGJDe regeling rondom het eigenrisicodragerschap Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is weer  verder aangescherpt.

Er  moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor het eigenrisicodragerschap voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Oftewel, de voorwaarde voor de zogenoemde driejaarstermijn voor de eigenrisicodrager WGA is uitgebreid.

Het was al duidelijk dat als een werkgever 3 jaar vóór de beoogde ingangsdatum een eerder eigenrisicodrager voor de WGA had beëindigd de werkgever geen eigenrisicodrager voor de WGA meer kon worden. De belastingdienst heeft deze voorwaarde is nu verder uitgebreid. De driejaarstermijn geldt nu ook als het eigenrisicodragen is geëindigd door bijvoorbeeld het intrekken van de garantieverklaring.

Het voorbeeld van de Belastingdienst: “Uw eigenrisicodragerschap voor de WGA is in de 3 jaar voor de ingangsdatum niet beëindigd of geëindigd (zie hierna onder ‘Einde eigenrisicodragerschap voor de WGA’). Als uw garantieverklaring bijvoorbeeld is ingetrokken op 25 mei 2015, kunt u pas per 1 juli 2018 weer eigenrisicodrager worden.”

Zie voor meer informatie handboek loonheffingen 5.15.1.

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

WGA ziektewet eigenrisicodrager Reageer op dit artikel0

Ziektewet en fictieve dienstverbanden

UYPK53YC65Als er geen sprake is van een echte dienstbetrekking, kan de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (en zelfs de hulpen van de opdrachtnemer) een fictieve dienstbetrekking zijn. Dat betekent dat u de dienstbetrekking behandelt als een echte dienstbetrekking en dat u voor het inhouden en betalen van loonheffingen dezelfde regels moet toepassen als bij echte dienstbetrekkingen.

Voor de Ziektewet is voor deze groep het ZW-Eigenrisicodragerschap mogelijk. De belastingdienst geeft de volgende arbeidsrelaties als fictieve dienstbetrekkingen voor alle loonheffingen: De paragrafen verwijzen naar de nummers in het handboek loonheffing

U kunt WGA en Ziektewet ZW offertes hier opvragen.

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

WGA ziektewet eigenrisicodrager Reageer op dit artikel0

WGA ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging advies

Is bij u een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) actief?
Dan moet u dit orgaan om advies vragen over de aanvraag van eigenrisicodragen voor de WGA.

Een bedrijf kan uit het publieke stelsel stappen: op 1 januari en 1 juli. Dit betekent dat het bedrijfsbesluit moet worden genomen vóór 1 oktober, respectievelijk 1 april. Het is dus verstandig als bedrijven, gelet op de advies- en de instemmingstrajecten van de ondernemingsraad ruim daarvoor met het onderzoek starten. Het hele proces duurt vaak vele maanden. In sommige gevallen zullen MKB en Groot zakelijke bedrijven dus, als ze van Publiek naar Private willen overstappen, ruim van te voren moeten beginnen met het uitwerken van een advies en het opvragen van WGA en Ziektewet ZW offertes.

Het is onverstandig als er een beslissing wordt genomen, zonder overleg met de ondernemingsraad. Dat geldt dus ook voor een verzekeringsovereenkomst met een private verzekeraar. De Wet op de Ondernemingsraden WOR (Artikel 25 (lid 1 onder m) wil dat de ondernemer zijn beweegredenen kenbaar maakt, maar ook dat de werkgever een overzicht geeft van de te verwachten gevolgen – waaronder die voor het personeel – en van de voorgenomen maatregelen naar aanleiding daarvan. De ondernemingsraad kan de werkgever aangeven welke stappen zij van belang vinden voor het de gevolgen die het voor het gehele verzuim en re-integratietraject zal hebben. Er zijn immers veel praktische gevolgen van het WGA  en Ziektewet eigenrisicodragerschap zodra iemand ziek wordt en later uit het zicht “verdwijnt“.

Vooral de positie van de werkgever t.o.v. degene die een tijdelijk contract hebben, zal fors verschillen met het verleden. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging zou zich hierover een mening moeten vormen om de gevolgen voor werknemers optimaal te beschermen. De financiële voordelen voor de werkgever met Eigenrisicodragerschap komen met een goede begeleiding van de ondernemingsraad op die wijze maximaal tot zijn recht.

De ondernemingsraad zou zich in onze visie moeten bemoeien met de volgende onderdelen:

Natuurlijk is het vastleggen van dergelijke elementen in goede overeenkomsten een ‘must”. Want ziek personeel zal voor werkgevers steeds grotere financiële en organisatorisch gevolgen hebben. Het is dan plezierig als de ondernemingsraad daarbij kan helpen.

Online Offerteaanvraag WGA en ZW Eigenrisicodrager

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

WGA ziektewet eigenrisicodrager Reageer op dit artikel0

WGA 1 oktober of 1 januari 2017 termijnen

RAW1RLRTM7

De WGA tijd dringt

Volgens de Wet financiering sociale verzekeringen moet de aanvraag voor het eigenrisicodragerschap WGA (inclusief garantieverklaring) uiterlijk dertien weken vóór de ingangsdatum van het eigenrisicodragerschap worden ingediend bij de Belastingdienst.

Begin september 2016 Verzekeraars. Let op, verzekeraars willen vaak dat uiterlijk begin september 2016 alles bij hun voor akkoord en compleet is aangeleverd.

Minister Asscher heeft dus aangegeven dat de uiterste termijn zal worden verruimd voor werkgevers die reeds eigenrisicodrager voor de WGA-vast zijn. Zij dienen vóór 31 december 2016 aan te geven of zij eigenrisicodrager voor de WGA willen blijven, inclusief indiening van de garantieverklaring. Voor werkgevers die vanuit de publieke verzekering per 1 januari 2017 eigenrisicodrager willen worden blijft de geldende termijn van kracht. Zij moeten de aanvraag inclusief de garantieverklaring vóór 1 oktober 2016 indienen.

Kamerbrief verlenging garantieverklaring eigenrisicodragers wga-ziektewet-zw

Online Offerteaanvraag WGA en ZW Eigenrisicodrager

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

WGA ziektewet eigenrisicodrager Reageer op dit artikel0

Wel of geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet?

‘Een werkgever heeft de meeste grip op zijn flex-schadelast als hij eigenrisicodrager is voor de Ziektewet’.

Maar is het waar? Vanuit de 12-jaarsgedachte lijkt daar ook veel voor te zeggen. Een werkgever heeft als eigenrisicodrager voor de Ziektewet immers het heft meer in eigen hand en is zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke werknemers.

Toch zijn er op dit moment nog maar zo’n 7.000 (vooral grotere) werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet. Een groot deel van de werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), is dat dus niet voor de Ziektewet. Hoe kan hij in dat geval toch zijn schadelast beheersen?

Hieronder een aantal tips & trucs die u als werkgever kunt gebruiken:
De cijfers liegen er niet om: het aantal eigenrisicodragers voor de WGA ligt tien keer zo hoog als voor de Ziektewet. Er zullen veel werkgevers zijn die wel eigenrisicodrager zijn voor de WGA, maar niet voor de Ziektewet.

1:  Het gaat om inzicht

Inzicht is daarbij cruciaal. Want met welke risico’s heeft de werkgever te maken en hoe groot zijn die risico’s in de praktijk? De volgende informatie geeft u het inzicht dat u nodig hebt.
Benodigde informatie

Geen van deze bronnen is volledig, maar de combinatie maakt het totaalplaatje en daarmee de controle makkelijker.

Online Offerteaanvraag WGA en ZW Eigenrisicodrager

Lees meer… »

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

WGA ziektewet eigenrisicodrager Reageer op dit artikel0

WGA tijdelijke krachten en Eindedienstverbanders

BeZaVa maatregelenWGA Flex gaat niet alleen over tijdelijke krachten. Beter is het om te spreken over werknemers die ziek zijn wanneer hun dienstverband eindigt; de Eindedienstverbanders (EDV’ers).

WGA Flex gaat zowel om mensen die uit een tijdelijk, als uit een vast dienstverband in de Ziektewet terecht komen. Dat kan bijvoorbeeld ook gebeuren bij saneringen of faillissementen. Ook een werknemer met een vast dienstverband kan dus onder de WGA (Flex) vallen.

Het WGA Flex-risico van een werkgever bestaat daarmee uit:

  1. Instroom van “Einde-Dienstverbanders” (EDV’ers) . Dat zijn dus werknemers die bij het einde van hun vast of tijdelijk dienstverband ziek zijn en Ziektewet instromen.
  2. Werknemers die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek zijn, terwijl er geen definitief WW-recht bestaat. Dit wordt ook wel de nawerking van de Ziektewet genoemd.
  3. Werknemers met een fictief dienstverband (zoals thuiswerkers en stagiaires) die ziek uit dienst gaan. Zo hebben studenten uit de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) vaak een arbeidsovereenkomst. Daarmee is ook het arbeids- en sociaal verzekeringsrecht op hen van toepassing.

Wat is een “Eindedienstverbanders” (EDV’ers) . Dat zijn werknemers die aan het Einde van hun Dienstverband ziek uit dienst gaan, verschillen vaak op de volgende punten van vaste werknemers blijkt uit cijfers UWV:

Het is dus voor een werkgever van belang om vooral deze groep tijdelijke krachten en Eindedienstverbanders EDV-ers scherp in het vizier te houden want de financiële gevolgen liggen bij een Eigenrisicodrager volledig bij de werkgever.

Online Offerteaanvraag WGA en ZW Eigenrisicodrager

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

WGA ziektewet eigenrisicodrager Reageer op dit artikel0

WGA een loonsanctie? Een jaarsalaris boete

Afgelopen jaar legde UWV 3500 loonsancties op aan werkgevers. Dit betekent dat de werkgever een jaar lang het salaris door moet betalen aan werknemer. Het gaat om grote bedragen bij deze loonsancties, maar gelukkig kunt u veel doen om een loonsanctie te voorkomen. Loonsancties zijn dus grote financiële risico’s. Maar eerst een uitleg.

Loondoorbetaling bij ziekte

Werkgevers betalen bij ziekte van een werknemer twee jaar lang het loon door. Na twee jaar kan een WIA-uitkering worden aangevraagd. Bij de WIA-aanvraag beoordeelt UWV of de werkgever heeft voldaan aan zijn verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WvP). UWV kijkt of de werkgever er aantoonbaar alles aan heeft gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het is belangrijk dat het re-integratieverslag compleet en inhoudelijk volledig is.

Gevolgen voor werkgever

Als de werkgever niet voldaan heeft aan haar verplichtingen volgt een loonsanctie van één jaar. Dit betekent dat de werkgever nóg een jaar het loon moet doorbetalen. In dat jaar krijgt de werkgever de kans om alsnog te voldoen aan zijn verplichtingen. Zodra de werkgever denkt hieraan te hebben voldaan wordt dit voorgelegd aan UWV. Dit kan leiden tot een verkorting van de loonsanctie, bijvoorbeeld naar een half jaar.

Belangrijkste reden voor een loonsanctie

Hoe voorkomt u een loonsanctie?

Lees meer… »

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

WGA ziektewet eigenrisicodrager Reageer op dit artikel0