Uitloop bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement 2020

Faillissementsrisico en uitloop bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder die het meegemaakt heeft kent de zorgen rondom een faillissement. Zelfs als er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is. Een klein maar essentieel detail is de moeite waard even te noemen. Als er een schade is, dan is het belangrijk dat de verzekeraar van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zo snel mogelijk wordt ingelicht. Technisch hebben we dan te maken met een “Uitloop bestuurdersaansprakelijkheid” risico. Zie ook artikel van Veen Advocaten.

Beëindiging uitloop bestuurdersaansprakelijkheid

Uitloop bestuurdersaansprakelijkheid

De noodzaak alert te reageren bij uitloop bestuurdersaansprakelijkheid heeft alles te maken met het risico dat de curator vaak snel de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beëindigt. En dan is er het risico dat er geen claims meer kunnen worden ingediend. Afhankelijk van de verzekeraar moet, na het uitspreken van een faillissement, de claim direct worden ingediend. Vaak al binnen 3 maanden.

https://www.doorneweerd.nl/wp-content/uploads/2017/01/Verzekeringen-bestuurdersaansprakelijkheid-podcast-Doorneweerd.mp3
(Een gesproken uitleg over de aansprakelijkheid van bestuurders bij een faillissement.)

Om elk risico te vermijden rondom de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, is het verstandig zijn dus uw polis te controleren op dit uitloop bestuurdersaansprakelijkheid risico. Wilt u dat we meekijken, stuur gerust de polis even digitaal naar ons toe. Het controleren van de uitloop bestuurdersaansprakelijkheid clausule is kosteloos.

UitsluitingenLees meer… »

Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants 2020

Veel accountants en register accountants RA’s zullen op zoek moeten naar een nieuwe aanbieder want de beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants want Nationale-Nederlanden stopte 2018. Wij hebben de  vergelijking al gemaakt en de voorwaarden en prijs vergeleken. Want vergelijken is cruciaal omdat u als accountant / ondernemer te maken krijgt met eigen beroepsfouten.

Algemeen beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants

Een beroepsaansprakelijkheids­verzekering waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade als gevolg van onrechtmatige daad of wanprestatie. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (vaak afgekort met BAV) kon als hoofdverzekering deel uitmaken met een extra module voor het risico van bedrijfsaansprakelijkheid en soms het bestuurdersaansprakelijkheid. Van belang bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants is de beschrijving van de verzekerde hoedanigheid waarbij het totaal van werkzaamheden dit men verricht onder de dekking moet komen te vallen. Een incomplete opgave of onjuiste weergave van de werkelijke activiteiten kan een dekkingshiaat tot gevolg hebben. Natuurlijk zal een verzekeringsmaatschappij binnen de reikwijdte van polisvoorwaarden ook vaak dekking bieden voor bereddingskosten, wettelijke rente en juridische bijstand.

Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering NBA verplichting

Voor sommige beroepen, zoals accountants, is deze verzekering wettelijk verplicht. Dus niet voor alle beroepen. Toch zijn er veel situaties waarin u wel zo’n verzekering moet afsluiten. Omdat een klant of opdrachtgever erom vraagt bijvoorbeeld. Of omdat de brancheorganisatie waarbij u bent aangesloten dit eist. De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) leggen aan accountantskantoren de verplichting op om een Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering af te sluiten met betrekking tot al hun gehele dienstverlening.

De vereisten die in de NVKS worden gesteld aan de Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering zijn, net zoals de te verzekeren bedragen, minimumvereisten. Daarmee is niet gezegd dat het voldoen aan deze minimumvereisten toereikend is in de specifieke situatie van een kantoor. Het bestuur van een kantoor zal dan ook moeten overwegen of kan worden volstaan met het voldoen aan de minimumvereisten. Wij adviseren kantoren om hierover te overleggen met een adviseur.

Verplichte verzekerde bedragen Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants bij NBA.

Het verzekerd bedrag Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering per aanspraak bedraagt verplicht door het NBA:

 1. bij een jaaromzet tot € 500.000, ten minste € 300.000;
 2. bij een jaaromzet van € 500.000 tot € 1.000.000, ten minste € 500.000;
 3. bij een jaaromzet van € 1.000.000 tot € 2.500.000, ten minste € 1.250.000;
 4. bij een jaaromzet van € 2.500.000 of meer, ten minste € 3.000.000.

Het verzekerd bedrag Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering per aanspraak bedraagt:

 1. Het eigen risico bedraagt bij een jaaromzet tot € 2.500.000, maximaal € 25.000.
 2. Bij een jaaromzet van meer dan € 2.500.000 bepaalt het accountantskantoor zelf de hoogte van het eigen risico.

Audio

27 keuze vragen ter vergelijken

Het afsluiten van  beroepsaansprakelijkheidsverzekering is specialistenwerk.

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid. Is dit onderdeel meeverzekerd?
 2. Verzekert de polis tegen nalatigheid?
 3. Is dekking tegen het geven van verkeerde adviezen of het maken van fouten tijdens uw werkzaamheden
 4. Is er dekking voor schadeclaims wegens schending van privacy of inbreuk op geheimhoudingsplicht
 5. Wordt het herstel van verloren of beschadigde documenten of data verzekerd op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants.
 6. Is er een vergoeding voor verdediging en de eventuele schadevergoeding als u ervan wordt beschuldigd iemands eer of goede naam te hebben aangetast?
 7. Is er dekking voor inbreuk op de rechten van derden, zoals auteurs- en merkenrechten?
 8. Hoe hoog is het eigen risico?
 9. Geldt er voor verdedigingskosten een eigen risico?
 10. Vergoedt de verzekeraar eventuele proceskosten, kosten van juridische bijstand, andere kosten in verband met een schadeclaim en wettelijke rente?
 11. Kijk of er voldoende expertise is bij de verzekeraar.
 12. Kunnen de beste interne en externe deskundigen die gespecialiseerd zijn in uw vakgebied worden ingezet?
 13. Is de verzekerde hoedanigheid goed omschreven?
 14. Welke uitsluitingen zijn er?
 15. Dekkingsgebied goed vastgesteld? Europa, Nederland of wereld dekking?
 16. Wat gebeurt er als er uitbreiding is met buitenlandse opdrachtgevers?
 17. Wie zijn er wel/niet verzekerd? Uzelf, partners/maten?
 18. Zijn er beperkende maatregelen bij schade?
 19. Hoe wordt omgegaan met afwijkende algemene voorwaarden?
 20. Denk even na over het inloop- en uitlooprisico en de voorwaarden waaronder.
 21. Op welke manier is de naverrekening georganiseerd?
 22. Hoe gaat de verzekeraar om met wijziging of uitbreiding van werkzaamheden?
 23. En wijziging leveringsvoorwaarden, omzetstijging, omzetdaling en wijziging rechtsvorm?
 24. Fusie / overname / Samenwerkingsverbanden
 25. Welke diensten en deskundigheid is er bij de adviseur aanwezig?
 26. Zijn de registratie AFM en Kifid van de adviseur op orde. En is er voldoende continuïteit?

Zowel de adviseur als de accountant zullen beiden alert moeten zijn op belangrijke veranderingen die gedurende de looptijd kunnen gebeuren. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken bewijst zich met dit lijst haar nut.

Een beroepsaansprakelijkheids­verzekering is een no-brainer

Voor beroepen, zoals accountants  is deze verzekering niet altijd verplicht. Lange tijd was de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants Nationale-Nederlanden één van de belangrijkste mogelijkheden dit risico te verzekeren. Nu is vergelijken nu een belangrijke beslissing.

Wat wordt niet vergoed?

De beroepsaansprakelijkheids­verzekering is een aanvulling op de aansprakelijkheids­verzekering voor Bedrijven. Het is geen vervanging. Schade aan personen of zaken is dan ook niet gedekt op de beroepsaansprakelijkheids­verzekering. Het kan dus verstandig dit risico mee te verzekeren op de HDI polis.

Verschil Bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering en de Beroepsaansprakelijkheids­verzekering?

De AVB (Aansprakelijkheids­verzekering voor Bedrijven) verzekert alleen schade aan zaken, maar geen zuivere vermogensschade.

Ook is letselschade meeverzekerd dus. Op de fiets naar kantoor rijden en een voetganger aanrijden is dus een voorbeeld van een verzekerde gebeurtenis. Maar ook een koffiezetapparaat dat u ‘s nachts heeft aan laten staan en tot een regres leidt door de verzekeraar van de buren bij een veroorzaakte brand. Lees een koffiezetapparaat van 2,5 miljoen.

Vermogensschade beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants

Vermogensschade is een financiële schade, ontstaan door beroepsfouten van een accountants. Met de beroepsaansprakelijkheids­verzekering accountants is de accountant hiervoor verzekerd.

Combinatie

Door deze verzekeringsdekkingen te combineren bij één verzekeringsmaatschappij en de juiste beroepsaansprakelijkheidsverzekering te nemen als alternatief voor Nationale-Nederlanden, blokkeert u het mogelijk afschuiven van de ene verzekeringsmaatschappij naar de andere verzekeringsmaatschappij. Oftewel, u komt nooit in een discussie terecht tussen de verschillende verzekeraars. Als naast beroepsaansprakelijkheid ook zaak- of personenschade denkbaar is als gevolg van een beroepsfout, is het dus zeker verstandig om voor één verzekeringsmaatschappij te kiezen. In veel gevallen is het nuttig om de  verzekering te combineren met uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De hoofddekking is meestal de beroepsaansprakelijkheidsverzekering waar direct of later de bedrijfsaansprakelijkheid aan kan worden toegevoegd.

De accountants aansprakelijk stellen gaat heel gemakkelijk.

Wat is uitgesloten bij beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants?

Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants bieden de volgende aansprakelijkheden géén verzekeringsdekking:
• Algemene aansprakelijkheid
• Werkgeversaansprakelijkheid
• Productenaansprakelijkheid
• Milieuaansprakelijkheid
• Bestuurdersaansprakelijkheid

Video


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Cyber- en Gijzelsoftware verzekering tips en premie 2020

Stel dat een gijzelsoftware-aanval een bedrijf gedurende 32 uur grotendeels plat legt. De financiële schade door het stilliggen van bedrijfsprocessen is dan groot, maar wat te denken van de imagoschade? Die is misschien nog wel groter. Vraag die al snel rijst, is of het de aanval had kunnen voorkomen? In een cyberverzekering is geeft de gijzelsoftware verzekering voldoende dekking om de belangrijkste kosten vergoed te krijgen.

Cyber- Gijzelsoftware verzekering ook voor Zero-day.

gijzelsoftware verzekering

Vorige week schreef een Tech-redacteur van NOS Nieuws dat verschillende Nederlandse bedrijven waren getroffen door geavanceerde gijzelsoftware. Om welke bedrijven het gaat, is niet bekend gemaakt en ook niet hoeveel Nederlandse bedrijven zijn getroffen. Wereldwijd gaat het om minimaal 1.800 getroffen bedrijven en de gevolgen kunnen groot zijn. Dat zou blijken uit een vertrouwelijk overheidsrapport, dat in handen is van de NOS.

Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van het Nationaal Cyber Security Centrum. Het NCSC denkt dat de aanvallers toegang hadden tot zogenoemde zero day-kwetsbaarheden. Dat zijn krachtige digitale wapens, waar nog geen goede oplossing voor bestaat en die daarom zeer effectief zijn. Schade die hierdoor ontstaat is veelal verzekerd op de gijzelsoftware verzekering.

Zero-day is een fout in software, hardware of firmware die onbekend is bij de partij of partijen die verantwoordelijk zijn voor het patchen of anderszins verhelpen van de fout. De term zero-day kan verwijzen naar het beveiligingslek zelf, of een aanval die nul dagen heeft tussen het moment waarop het beveiligingslek wordt ontdekt en de eerste aanval.Lees meer… »

Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Aansprakelijkheid Aandeelhouders BV 2020 – 5 tips

Het aantal collectieve schadeclaims voortkomende uit aansprakelijkheid aandeelhouders stijgt sterk. De aansprakelijkheid aandeelhouders zijn risico’s die veel verder gaan dan zaken die onder het strafrecht vallen. Hoe ontwikkelen deze risico’s zich en wat valt er allemaal onder bestuurdersaansprakelijkheid?

Een korte terugblik aansprakelijkheid aandeelhouders

aansprakelijkheid aandeelhouders

Na het uiteenspatten van de internetzeepbel werden via de aansprakelijkheid aandeelhouders veel juridisch vervolgd wegens nalatigheid, fraude en het schenden van fiduciaire verplichtingen. Nog meer rechtszaken tegen aandeelhouders werden in gang gezet na de wereldwijde financiële crisis van 2008. Met welke bedreigingen krijgen de aandeelhouders de komende jaren te maken? En hoe kunnen ze de risico’s beperken?

Collectieve aansprakelijkheid aandeelhouder

Collectieve schadeclaims van en aansprakelijkheid aandeelhouders vormen het grootste deel van de zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Zelfs voor gevallen die niet ontvankelijk verklaard worden, kunnen de kosten voor de verdediging oplopen tot vele miljoenen euro’s. Het aantal collectieve schadeclaims door aansprakelijkheid aandeelhouders zal ook de komende jaren steeds verder groeien..

Vijf tips aansprakelijkheid aandeelhouders

 1. Wees alert op wetswijzigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en opkomende risico’s. Het volgen van de hoort een gezamenlijke verantwoordelijkheid te zijn tussen de adviseur, verzekeraar en de aandeelhouders.
 2. Laat zien dat uw bedrijf verder gaat dan de wettelijke voorschriften om zich te beschermen tegen gegevens lekken, cybercriminaliteit en andere risico’s. De AVG is een voorbeeld van nieuwe wetgeving dit de aansprakelijkheid van aandeelhouders vergroot.
 3. Stel specifieke personen aan die belast worden met grote risico’s zoals gegevensbescherming, arbeidsrelaties en milieu-invloed.
 4. Vraag om betrouwbaar professioneel advies over integraal risicobeheer. De accountant zal zich slechts concentreren op zijn verantwoordelijkheid van dynamische risico rondom de jaarcijfers. Statische risico’s herbergen echter dezelfde, zo niet grotere financiële belangen. Wees alert op constant veranderende risico’s.
 5. Beoordeel of hoe uw bedrijf omgaat met aansprakelijkheidsrisico’s. Aansprakelijkheid Aandeelhouders; Bestuurdersaansprakelijkheid; milieu; product; werkgeversaansprakelijkheid; etc.
 6. Kijk eens of deze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV past bij uw bedrijf.


Lees meer… »

Verzekeringen Reageer op dit artikelReacties uitgeschakeld voor Aansprakelijkheid Aandeelhouders BV 2020 – 5 tips

Webshop aansprakelijkheid verzekering premies 2020

Met een Webshop aansprakelijkheid verzekering kunnen verschillende risico’s goed worden verzekerd. De kosten zijn beperkt en dus geeft dat voldoende zekerheid om met een gerust hart een webwinkel te hebben.

Webshop aansprakelijkheid verzekering – 5 risico’s

Welke soort risico’s zijn er v.w.b. aansprakelijkheid webwinkel ? Een aantal voorbeelden zijn:

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid
 2. Productaansprakelijkheid
 3. Bedrijfsrechtsbijstand
 4. Cyber en hacking aansprakelijkheid
 5. Bestuurdersaansprakelijkheid

1. Webshop aansprakelijkheid verzekering. 2 onderdelen.

Dit is de zakelijke basisverzekering om schade aan zaken en letselschade risico aansprakelijkheid webwinkel verzekerd te houden.

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
  1. Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
  2. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

2. Product aansprakelijkheid webwinkel – Een CE-markering?Lees meer… »

Verzekeringen Reageer op dit artikel0

CyberClear verzekering voorwaarden en premies 2020

CyberClear verzekering voorwaarden en Data Risks verzekering toelichtingen zijn onmisbaar om een nauwkeurige afweging te maken welke verzekering past bij een bedrijf. En CyberClear verzekering, bedrijfsaansprakelijkheid of bedrijfsschade; zij hebben elk hun eigen voorwaarden en toelichting nodig.

Cyber en DataRisk premieberekening

Algemeen

CyberClear verzekering

Informatie over de CyberClear verzekering voorwaarden en Data Risks verzekering voor de risico’s van cyberaanvallen en datalekken. Door technologie kunnen we met elkaar in contact komen op manieren die nog niet zo heel lang geleden ondenkbaar waren. Met een druk op een knop maken we doktersafspraken, kopen we aandelen en betalen we met creditcards enz. We laten overal digitale vingerafdrukken achter; het verzamelen van al die gegevens brengen grote risico’s met zich mee. Denk aan cyberaanvallen en datalekken. Als bedrijf bewaart en gebruikt u gegevens die vaak onderling verbonden zijn en snel toenemen. Cyberaanvallen en datalekken kunnen die gegevens compromitteren.

Wettelijke verplichting

Aan u is de wettelijke verplichting en de maatschappelijke taak om op een veilige manier met die gegevens om te gaan en cyberaanvallen en datalekken tegen te gaan en op te lossen. Sluwe en vindingrijke cybercriminelen weten vaker dan ooit sluiproutes te vinden. Wetgevers, burgers en ondernemers lijken altijd net een stap achter te lopen als het gaat om de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en/of persoonsgegevens.Lees meer… »

Verzekeringen Reageer op dit artikelReacties uitgeschakeld voor CyberClear verzekering voorwaarden en premies 2020

Stichtingen aansprakelijkheid Bestuurders premie 2020

Wordt een bestuurder van een Stichting of vereniging (privé) aansprakelijk gesteld dan is met deze Stichtingen aansprakelijkheid Bestuurders verzekering de bestuurder verzekerd de kosten van verweer. Ook bij onterechte claims. Als er een uiteindelijke schadevergoeding moet worden betaald dan wordt deze ook vergoed. Alle (ex) bestuurder, commissarissen, vrijwilligers met bestuurstaken, medebeleidsbepalers, rechtsopvolgers en echtgenoten zijn meeverzekerd. Premie bestuurdersaansprakelijkheid verzekering stichtingen en verenigingen is hieronder direct te berekenen. Onze keuze van verzekeringsmaatschappij voor dit risico is Markel

Schadevoorbeelden Stichtingen aansprakelijkheid Bestuurders

Een van de bestuursleden van een VVE heeft een aannemer een opdracht gegeven tot het vernieuwen van de afvoerbuizen van de waterleiding. Er is echter onvoldoende geld in de kas waardoor de VVE haar contract niet kan nakomen. De aannemer lijdt hierdoor aanzienlijke schade. De aannemer gaat de bestuursleden in hun privé-vermogen aanspreken.

In de VVE-vergadering wordt besloten dat de dakbedekking volledig wordt vervangen. Een bestuurder geeft opdracht aan de plaatselijke dakdekker. Er wordt een flinke geldsom als aanbetaling overgemaakt. Kort daarna gaat de dakdekker failliet en is de VVE haar aanbetaling kwijt. Het bestuur had vooraf geen onderzoek gedaan naar de financiële positie van het dakdekkersbedrijf. De vereniging gaat de bestuursleden persoonlijk aansprakelijk stellen voor deze financiële schade.Lees meer… »

Aansprakelijkheid Reageer op dit artikelReacties uitgeschakeld voor Stichtingen aansprakelijkheid Bestuurders premie 2020

Beroepsaansprakelijkheid Accountant 2020

beroepsaansprakelijkheid accountant

Beroepsaansprakelijkheid accountant verzekeren kan op een grondige maar gunstige manier online. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten.

Dekking beroepsaansprakelijkheid Accountant

 1. Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
 2. De juridische kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.

Beroepsaansprakelijkheid Accountant verplichting NBA

Voor sommige beroepen, zoals accountants, is deze Beroepsaansprakelijkheid Accountant verzekering wettelijk verplicht. Dus niet voor alle beroepen. Toch zijn er veel situaties waarin u wel zo’n verzekering moet afsluiten. Omdat een klant of opdrachtgever erom vraagt bijvoorbeeld. Of omdat de brancheorganisatie waarbij u bent aangesloten dit eist. De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) leggen aan accountantskantoren de verplichting op om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met betrekking tot al hun gehele dienstverlening.Lees meer… »

Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Productaansprakelijkheid verzekering Brexit 2020

Productaansprakelijkheid verzekering bij Brexit blijft de gemoederen bezig houden. Als er iets mis is met uw product dat u heeft verkocht en een koper ondervindt daardoor schade, dan kan het zijn dat u aansprakelijk bent. Door het naderende vertrek van Verenigd Koninkrijk uit de EU wijzigt ook de productaansprakelijkheid. Hieronder praktische tips om productaansprakelijkheid Brexit risico’s te beperken.

Productaansprakelijkheid verzekering bij Brexit

Productaansprakelijkheid Brexit

Produceert u zelf uw producten, dan bent u aansprakelijk voor schade door deze zaken. Logisch. En dat is ook het geval  als u goederen koop van buiten de EU of een eigen bedrijfslabel hangt aan producten die u inkoopt binnen de EU. Ook dan wordt u gezien als producent van dat product en kunt u al snel productaansprakelijk worden.

Is Productaansprakelijkheid verzekering de oplossing?

 1. Verzekeringen. Bent u importeur van producten uit het Verenigd Koninkrijk, controleer uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en uw productaansprakelijkheidspolis. Zorg ervoor dat uw nieuwe “eigen” aansprakelijkheid voor die producten ook verzekerd worden op die verzekeringen. Het Verenigd Koninkrijk is na Brexit ‘buitenimporteur’ geworden en u wordt eindverantwoordelijk in de zin van de productaansprakelijkheid Brexit regelgeving.
 2. Contracten. Beoordeel de contractuele verhoudingen met handelspartners in het Verenigd Koninkrijk. Bekijk welke aansprakelijkheidsrisico worden door uw bedrijf gelopen als er een zaakschade of letselschade wordt veroorzaakt door een product uit het Verenigd Koninkrijk. Contractueel moet dat helder en juridisch afdwingbaar worden vastgelegd. Vermoedelijk kunt u immers niet meer de hulp van het Europees Hof van Justitie inroepen bij geschillen. Via onze rechtsbijstandsverzekeraars kunnen wij helpen met het opstellen van de juiste contracten en leveringsvoorwaarden bij het Verenigd Koninkrijk als nieuwe buitenimporteur.


Lees meer… »

Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Mobiele kraanverzekering – 7 prima 2020 tips

Mobiele kraanverzekeringEen goede mobiele kraanverzekering is onmisbaar. Maar ook de 7 nuttige toevoegingen bij een mobiele kraanverzekering zijn zeker de moeite waard te overwegen.

Mobiele kraanverzekering

U bent wettelijk verplicht voor de gemotoriseerde transportmiddel zoals een mobiele kraan aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekeringsplicht geldt ook voor het gebruik van mobiele kraan op uw eigen terrein. Dus ook als de mobiele kraan niet op de openbare weg wordt gebruikt. Zowel het werkrisico als het verkeersrisico is immers aanwezig. Een mobiele kraan die een magazijnstelling raakt; Of een mobiele kraan die tegen een auto aanrijdt. Bij schade aan uw werkmaterieel of aansprakelijkheid voor schade aan anderen is een goede verzekering onmisbaar.

Premie opvragen

Hijskraan premie opvragen online

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikelReacties uitgeschakeld voor Mobiele kraanverzekering – 7 prima 2020 tips