Wet Toekomst Pensioenen (WTP) – een uitleg voor werkgevers.

De Wet Toekomst Pensioenen (WTP) voor werkgevers is een nieuwe wet die de aankomende jaren veranderingen aanbrengt in het pensioenstelsel. Deze wet is gebaseerd op een akkoord uit 2019 tussen de regering en werknemers- en werkgeversorganisaties over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Het doel van de WTP voor werkgevers is om de hoofdlijnen van dit akkoord vast te leggen in wetgeving.

Waarom moeten we over naar een nieuw pensioenstelsel?

Het huidige pensioenstelsel is helaas niet langer houdbaar. De redenen variëren maar het komt mede door de vergrijzing, veranderende arbeidsmarkt, stijgende levensverwachting, onzekerheid over pensioenuitkeringen, moeilijke beleggingsrendementen en gebrek aan transparantie en flexibiliteit. Uiteindelijk gaat het gewoon over geld. Met deze WTP voor werkgevers probeert de overheid de pensioenen houdbaar te maken voor de toekomst.

Bij de transitie van het oude pensioenstelsel naar het nieuwe pensioenstelsel gaan alle werknemers over naar een vlakke premie. Voorheen werd er gewerkt met een progressieve premie (staffels) werd gewerkt. Een vlakke premie betekent dat iedereen dezelfde premie betaalt en een staffelpremie varieert op basis van leeftijd. Om alles gelijk te trekken zal de werkgever een beslissing moeten maken tussen een eerbiedige werking of direct over te gaan naar de vlakke premie. Er wordt dus verwacht van de werkgevers dat zij bij de WTP een weloverwogen keuze maken tussen deze opties, samen met een pensioenadviseur. Beide opties hebben voor- en nadelen die ook nog verschillen per bedrijf, afhankelijk van hoe uw bedrijfsdemografie eruit ziet. U als werkgever maar ook uw werknemers zullen in sommige gevallen de figuurlijke en letterlijke prijs moeten betalen voor deze noodzakelijke transitie.

Het verschil tussen het oude pensioenstelsel en Wet Toekomst Pensioenen (WTP) voor werkgevers.

Het oude pensioenstelsel.

Het oude pensioenstelsel kenmerkte zich door een aantal belangrijke aspecten. Allereerst was het zo dat pensioenen over het algemeen niet of nauwelijks stegen. Dit betekende dat gepensioneerden gedurende lange perioden dezelfde uitkering kregen. Dit bedrag was zonder heel significante aanpassingen op basis van bijvoorbeeld de economische situatie of rendementen van pensioenfondsen.

Een ander kenmerk in tegenstelling tot de nieuwe WTP voor werkgevers was dat pensioenopbouw voornamelijk gebaseerd was op het aantal jaren dat een individu werkte. Dit betekende dat mensen die gedurende lange tijd bij één werkgever bleven werken. Ook bouwde ze meer pensioen op dan mensen die vaker van baan wisselden. Dit systeem hield daarbij een subsidie in van jong naar oud. Dit was omdat jongere werknemers bijdroegen aan de pensioenen van oudere werknemers.

Ook werd er in het oude stelsel het merendeel van het pensioen opgebouwd aan het einde van iemands loopbaan. Dit betekende dat veranderingen in hun werk, zoals het wisselen van baan of zonder werk komen te zitten, aan het einde van de loopbaan hele grote gevolgen kon hebben voor de hoogte van het individuele pensioen. Daarnaast waren werknemers vaak gebonden aan één werkgever gedurende een lange periode. Hierdoor hadden ze weinig flexibiliteit om hun pensioenopbouw aan te passen aan hun eigen wensen.

Het nieuwe pensioenstelsel voor werkgevers (WTP)

Online bedrijfspensioen rekenmodule 2024 vlakke premie (WTP-proof)

De nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP) voor werkgevers brengt hier verandering in door verschillende gedeeltes van het pensioenstelsel aan te passen. Een belangrijke verandering is dat pensioenuitkeringen sneller kunnen stijgen. De pensioenfondsen kunnen de opbrengsten van hun beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen. Dit zorgt voor meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen in het pensioenstelsel. De pensioenen kunnen zo beter meegroeien met bijvoorbeeld de stijgende kosten van levensonderhoud.

Daarnaast wordt de pensioenopbouw persoonlijker, duidelijker en voornamelijk meer transparant in het nieuwe stelsel. Het pensioen van een individu bestaat voortaan uit alle premies die namens die persoon zijn betaald. Daarbij kun je het rendement wat het heeft opgeleverd bijtellen. Dit maakt het voor deelnemers van de pensioenregeling eenvoudiger om inzicht te krijgen in hun eigen pensioensituatie. Ook is het makkelijker om eventuele aanpassingen te maken als dit nodig is.

Een andere belangrijke verandering is dat de premie die werknemers betalen op elke leeftijd ten gunste komt van hun eigen pensioen. Dit betekent dat werknemers meer controle hebben over hun eigen pensioenopbouw en dat er minder nadelen zijn bij veranderingen in de loopbaan.

Kortom, de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP) introduceert verschillende maatregelen. Het pensioenstelsel wordt transparanter, flexibeler en persoonlijker. Met als uiteindelijk doel om beter aan te sluiten bij de behoeften van de moderne arbeidsmarkt en de individuele werknemers.

Wat veranderd er nog meer voor de werkgevers met de Wet Toekomst Pensioenen (WTP)?

De WTP bevat voorstellen voor het standaardiseren van het nabestaandenpensioen. Het voorstel gaat over het makkelijker maken voor zelfstandigen om pensioen te sparen en het sneller geven van voordelen aan uitzendkrachten.

wettelijke verplichtingen verzuim

Voor het partnerpensioen betekent dit dat er duidelijke regels worden vastgesteld bijvoorbeeld op wie recht heeft op dit pensioen. Ook hoeveel je partner gaat ontvangen en onder welke omstandigheden. Dit zorgt ervoor dat iedere werknemer weet waar ze aan toe zijn als een partner overlijdt. Dat maakt het makkelijker te begrijpen en te plannen voor de toekomst.

Bij het experimenteren met de pensioenopbouw wordt er gekeken naar nieuwe manieren waarop zelfstandigen pensioen kunnen opbouwen. Dit houdt in dat werknemers de mogelijkheid krijgen om op een flexibele manier bij te dragen aan hun eigen pensioenpotje. Hiermee is het doel meer zekerheid te bieden in de toekomst en transparant te helpen bij het opbouwen van een pensioen.

De WTP voor werkgevers is al door zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen. Er zijn verschillende bijeenkomsten en stemmingen geweest om de wet te bespreken en goed te keuren. Dit omvat technische briefings, rondetafelgesprekken, en deskundigenbijeenkomsten waarbij verschillende aspecten van de wet zijn besproken en geëvalueerd.

De valkuilen bij de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP)

De Wet Toekomst Pensioenen (WTP) brengt grote veranderingen in de pensioensector met zich mee. Het nieuwe systeem richt zich vooral op individuele pensioenopbouw, wat betekent dat pensioenen worden gebaseerd op het geld van de individuele deelnemers. Dit is anders dan het oude systeem waarbij pensioenen collectief werden beheerd.

Een belangrijk punt van kritiek is dat het nieuwe systeem niet goed omgaat met inflatie, wat kan betekenen dat pensioenen in de toekomst minder waard worden. Ook maakt het nieuwe systeem pensioenfondsen gevoeliger voor schommelingen in de rente, wat kan leiden tot financiële problemen.

Er zijn ook zorgen over hoe de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) voor werkgevers de pensioenen verdeelt tussen verschillende leeftijdsgroepen. De samenwerking met het nabestaandenpensioenen is nog een heikel punt. Al met al zijn er nog veel vragen en zorgen over de invoering van de WTP en hoe dit allemaal uitpakt voor de pensioenen van de deelnemers.

Het vervallen van bezwaarrecht voor individuele deelnemers WTP voor werkgevers

cyber verzekering

Een belangrijke verandering is dat het individuele bezwaarrecht van deelnemers niet langer geldig zal zijn. Pensioenfondsen zijn al bezig met het uitwerken van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) voor werkgevers en het opstellen van nieuwe regelingen. Door het verdwijnen van het individuele bezwaarrecht zullen fondsen ook het overgangsrecht kunnen afschaffen. Zowel voor actieve deelnemers als gepensioneerden kan dit negatief beïnvloeden. Daarnaast kan de WTP voor werkgevers leiden tot een lagere pensioenopbouw, omdat het huidige ‘doorsneesysteem’ wordt afgeschaft. Hierbij betaalt elke deelnemer dezelfde premie en bouwt hetzelfde pensioen op, maar met de WTP dreigt een groep deelnemers mogelijk niet adequaat gecompenseerd te worden.

DGA Pensioen bij de Wet Toekomst Pensioenen (WTP)

De nieuwe Pensioenwet hebben nog geen concrete antwoorden over de positie van de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Hoewel de DGA wordt gelijkstelt aan zelfstandigen voor pensioenexperimenten. Het is tot dusver nog onduidelijk of de DGA hier gebruik van zal maken.

De meest voor de hand liggende weg voor de DGA om een pensioen op te bouwen is via de derde pijler. De Wet Toekomst Pensioenen (WTP) voor werkgevers biedt uitbreiding van zowel jaarruimte als reserveringsruimte. Hierdoor was erin 2023 maximaal €72.000 aan mogelijke lijfrenteaftrek.

Daarnaast is er de Fiscale Verzamelwet 2025, voorgesteld door het ministerie van Financiën. Hierin staan enkele opmerkelijke voorstellen die de pensioenregeling van de dga kunnen beïnvloeden. Een van deze voorstellen is dat een legataris (een persoon die via een legaat iets erft) ook als begunstigde bij de oudedagsverplichting (ODV) kan worden aangemerkt. Dit voorkomt fiscale problemen als de ODV wordt nagelaten aan een partner die geen erfgenaam is.

Een andere maatregel heeft betrekking op belastingontwijking bij niet-reguliere afwikkeling van pensioenen. Als een handeling in strijd met fiscale voorwaarden wordt verricht, kan de navorderingstermijn worden herleefd, waardoor belastingheffing alsnog kan plaatsvinden.

Gaat er nog veel veranderen in de aankomende tijd?

Kortgezegd is het antwoord hierop ‘Ja.’ Maar dat de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) voor werkgevers er daadwerkelijk gaat komen lijkt op dit moment vrij zeker. Met de nieuwe regering en de vele onzekerheden bij de transitie van pensioenfondsen zal er de komende tijd veel veranderingen en uitstellen plaatsvinden. Het is moeilijk te zeggen waar deze veranderingen zullen liggen. Er zijn nog genoeg problemen die zullen opborrelen bij de implementatie en transitie van het nieuwe pensioenstelsel. De WTP voor werkgevers is nog niet bekend bij het grote publiek, daar wil de overheid binnenkort verandering in brengen. Er komt een voorlichtingscampagne voor alle Nederlanders om dit meer onder de aandacht te brengen.

Bedrijfspensioen - berekening Eigen pensioen bijdrage 2024 berekenen DGA pensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

8 veranderingen voor werknemer in nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen zal een paar ingrijpende veranderingen doormaken voor de werknemer met het nieuwe WTP pensioenakkoord. Deze veranderingen zijn bedoeld om het systeem minder ingewikkeld te maken en het risico voor de nabestaanden te verkleinen. Belangrijk hierbij is dat het WTP nabestaandenpensioen voor de werknemer voortaan een vast percentage van het laatst verdiende salaris zal zijn, ongeacht hoe lang iemand in dienst is geweest.

Werknemers met dezelfde functie en hetzelfde salaris hebben daarom recht op een gelijkwaardig WTP nabestaandenpensioen. Daarnaast zal het pensioen alleen nog maar op risicobasis worden verzekerd, wat betekent dat de dekking stopt zodra het dienstverband eindigt, behalve in enkele specifieke situaties:

Deze veranderingen zijn bedoeld om de complexiteit te verminderen en duidelijkheid te verschaffen over wat nabestaanden kunnen verwachten, zelfs als een werknemer van baan verandert. Bent u werkgever, bekijk dan op deze pagina onze tips.

1. Minder risico, minder complex

In de huidige situatie lopen nabestaanden het risico dat het inkomen sterk afneemt als de werknemer overlijdt. Om dat risico vóór de pensioendatum te verkleinen en om het WTP nabestaandenpensioen voor de werknemer minder complex te maken, zijn er verschillende veranderingen voorgesteld. De belangrijkste verandering is misschien wel de hoogte van het nabestaandenpensioen voor de werknemer. Dat wordt straks een standaard een vast percentage van het laatst verdiende salaris. Dit is veel duidelijker dan in het huidige stelsel waar de hoogte afhankelijk is van de diensttijd en het een percentage is van de pensioengrondslag. Het partnerpensioen mag in de nieuwe regeling maximaal 50% van het salaris zijn. Het wezenpensioen mag maximaal 20% van het salaris bedragen. Voor het wezenpensioen geldt een vaste eindleeftijd van 25 jaar.

2. Dienstjaren geen invloed op hoogte van WTP nabestaandenpensioen voor de werknemer

Ook essentieel is de wijziging omtrent de afhankelijkheid van dienstjaren. In het nieuwe pensioenstelsel is de hoogte van het WTP nabestaandenpensioen diensttijdonafhankelijk. Hoe lang je in dienst bent bij een werkgever heeft geen invloed meer op de hoogte van het WTP nabestaandenpensioen. Werknemers met hetzelfde salaris in dezelfde regeling bij een werkgever hebben een even hoog nabestaandenpensioen voor de werknemer. 

3. Risicobasis in plaats van opbouwbasis

De manier waarop het WTP nabestaandenpensioen voor de werknemer wordt gedekt, verandert ook. Tot nu toe had je als werkgever de keuze uit opbouwbasis en risicobasis. In het nieuwe pensioenstelsel is het nabestaandenpensioen alleen nog maar op risicobasis. Dat betekent dat het WTP nabestaandenpensioen voor de werknemer alleen is verzekerd zolang er sprake is van een dienstverband. Na uitdiensttreding is er geen dekking meer behoudens een aantal uitzonderingen.

4. Geen dienstverband, tóch (tijdelijk) verzekerd 

In het nieuwe pensioenstelsel wordt het WTP nabestaandenpensioen voor de werknemer verzekerd op risicobasis. Hierdoor kan het gebeuren dat de nabestaanden onvoldoende verzekerd zijn als de verzekerde op het moment van overlijden niet meer in dienst en ook nog niet met pensioen is. Om dat risico een beetje in te damen, is een aantal extra verplichtingen opgenomen in de wet: 

 • Een uitloopperiode van drie maanden; na beëindiging van een dienstverband loopt de dekking van het partnerpensioen standaard nog drie maanden door. Zodat de werknemer in die tijd een nieuwe baan kan vinden en de risico’s dan weer gedekt zijn via die nieuwe werkgever. Deze uitloopperiode is maximaal drie maanden en vervalt als het nieuwe dienstverband eerder begint. 
 • Een uitloopperiode tijdens de WW-periode (werkloosheidsuitkering) voor de dekking van het partnerpensioen als de werknemer direct na het dienstverband in de WW komt.
 • Mogelijkheid van het voortzetten van het partnerpensioen door de werknemer zelf. Dit kan bijvoorbeeld als hij of zij een sabbatical neemt of als zzp’er verder gaat. Die dekking gaat dan wel ten koste van het opgebouwde pensioenkapitaal.

5. Duidelijkheid over de definitie ‘partner’ bij WTP nabestaandenpensioen werknemer

Het partnerpensioen gaat straks gelden voor alle partners waarbij er een vaste definitie is van het begrip ‘partner’. Dit is de echtgenoot of echtgenote, de geregistreerde partner of de meerderjarige persoon waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Aan die laatste zijn nog wel diverse voorwaarden verbonden.

6. Standaardisatie in het wezenpensioen

Het wezenpensioen, onderdeel van het WTP nabestaandenpensioen voor de werknemer, verandert ook. De standaard wordt dat het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot de leeftijd van 25 jaar. De hoogte van het wezenpensioen is maximaal 20% van het salaris, tenzij er sprake is van ‘dubbele wezen’ waarbij beide ouders niet meer in leven zijn. In dat geval is het wezenpensioen maximaal 40% van het salaris. In verhouding tot de hoogte van het partnerpensioen betekenen die percentages een verdubbeling van het wezenpensioen ten opzichte van de huidige situatie.

7. Al opgebouwd WTP nabestaandenpensioen voor de werknemer

Het WTP nabestaandenpensioen dat nu al is opgebouwd, blijft ook na de wijziging van de pensioenregeling in stand. Werknemers die al een flink partnerpensioen hebben opgebouwd en die vlak voor de pensioendatum zitten, laten hun partner bij overlijden voor de pensioendatum, mogelijk een ruim partnerpensioen na.

8. Nog wel Anw-pensioen mogelijk

Doordat het WTP nabestaandenpensioen straks een percentage van het salaris is, is het duidelijk wat de hoogte van het pensioen zal zijn. Dit maakt de pensioenberekening meteen een stuk minder ingewikkeld. Ook kan het alleen nog maar op risicobasis worden verzekerd. Een aanvullend Anw-pensioen (tijdelijk partnerpensioen tot de AOW-datum van de partner) blijft mogelijk in het nieuwe stelsel en kan nog steeds onderdeel uitmaken van de totale pensioenregeling.

Nabestaandepensioen WTP voor werknemer & werkgever
Bedrijfspensioen - berekening Eigen pensioen bijdrage 2024 berekenen DGA pensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Pensioenadvies Zekere Zaak Pensioen.

IT-bedrijf Cyber aansprakelijkheid verzekering

Voor de ‘Zekere Zaak Pensioen’-regeling bieden wij persoonlijk pensioenadvies om werkgevers in de culturele en creatieve sector te ondersteunen bij het implementeren van een pensioenregeling voor hun werknemers. We hebbn diepgaande kennis en expertise op het gebied van pensioenwetgeving en de financiële planning, wat ons in staat stelt om advies te leveren dat volledig is afgestemd op de behoeften van de organisatie en haar medewerkers.

Het opzetten van een pensioenregeling kan best een pittige klus zijn, dit is meestal gevuld met juridische en financiële valkuilen als je het niet goed organiseert. Graag helpen we verder met pensioenadvies Zekere Zaak Pensioen om je gemakkelijk door dit proces te leiden, van de verkenning tot aan de uiteindelijke pensioenregeling. Wij gaan ervoor zorgen dat je een helder inzicht krijgt in alle beschikbare opties, inclusief alle details die rondom een gezonde pensioenregeling.

Ons pensioenadvies bij de Zekere Zaak Pensioen geeft een uitgebreide analyse van uw huidige situatie, de ontwikkeling van het pensioenplan en begeleiding bij het navigeren voor de subsidieaanvraag van ‘Oog voor Impuls’. Door ons advies kunt u niet alleen profiteren van financiële steun om de kosten van de implementatie te verlagen, maar verzekert u zich ook van een duurzame pensioenoplossing die de loyaliteit en tevredenheid van uw werknemers verhoogt. Onze aanpak garandeert dat uw pensioenregeling niet alleen voldoet aan de huidige wettelijke vereisten, maar ook flexibel genoeg is om mee te evolueren met toekomstige veranderingen in de markt en wetgeving.

Oog voor Impuls subsidie – Pensioenadvies Zekere Zaak Pensioen

Oog voor Impuls. Pensioenadvies Zekere Zaak Pensioen.

Het programma ‘Oog voor Impuls’ is in het leven geroepen om werkgevers te ondersteunen en vooral motiveren om te implementeren van pensioenregelingen voor hun werknemers binnen de culturele en creatieve sector. Dit initiatief laat het belang zien van een zorgvuldige voorbereiding en de cruciale rol van onafhankelijke pensioenadviseurs in dit proces. Als reactie op de adviezen van de SER en de Stichting van de Arbeid, stimuleren zij werkgevers om samen met een adviseur de mogelijkheden door te nemen.

Om deze verkenning te vergemakkelijken, is er een verkenningssubsidie beschikbaar die op kan lopen tot €3.000. Deze financiële steun is toegankelijk voor werkgevers die vanaf 1 juli 2022 een adviseur hebben betrokken bij hun plannen of dit voornemen hebben.

Daarnaast introduceert ‘Oog voor Impuls’ een stimulans specifiek gericht op de implementatiefase van de pensioenregeling, die start vanaf 1 juli 2023. Deze stimulans hebben twee financiële bijdragen:

 • De startbijdrage bedraagt €1.000 per werknemer en dient als compensatie voor de initiële kosten die gepaard gaan met het opzetten van de pensioenregeling.
 • De premiebijdrage dekt 50% van de pensioenpremies die de werkgever het eerste jaar voor zijn werknemers afgedragen heeft, met een maximum van €1.000 per werknemer. Deze bijdrage wordt uitgekeerd na het eerste jaar, gebaseerd op de ingediende declaraties.

Deze bijdrge verzekert dat werkgevers zowel in de verkenningsfase als bij de daadwerkelijke implementatie van de pensioenregeling ondersteund worden. Bij pensioenadvies van Zekere Zaak Pensioen worden deze zaken via de overheid vergoed.

Audio pensioenadvies Zekere Zaak Pensioen werknemers

Luister ook even naar onze pensioen podcast waar we verder ingaan op het pensioengebouw.

Pensioenadviseur Zeker Zaak Pensioen

 • Een pensioenadviseur voor pensioenadvies Zekere Zaak Pensioen zal controleren wie er beslissingsbevoegd zijn om de collectief vlakke premie pensioen regeling aan te gaan. Ook de ondernemingsraad kan beslissende invloed uitoefenen dus ga vooraf goed na welke eisen er door pensioenverzekeraars en adviseurs worden gesteld bij de gesprekken.
 • De pensioenadviseur Zekere Zaak Pensioen werkgever of de pensioenadviseur van de OR horen verschillende adviseurs te zijn. Beiden hebben immers (soms) tegengestelde belangen.
 • Betrek als werkgever ook direct de accountant bij de gesprekken.
 • Het kan aantrekkelijk zijn een tijdelijk regeling op te stellen in afwachting van de definitieve opzet. Zorg dat alle stakeholders de verschillen kent.
 • Beoordeel samen met de adviseur of er een Tender moet/kan worden uitgeschreven;
 • Laat maatmensen berekeningen maken. Dit levert een extra element op in de totale vergelijking van de pensioenuitvoerders, waardoor u de voorstellen van de diverse aanbieders nog beter op waarde kunt schatten.
 • Bestaande uitvoeringsovereenkomst, pensioenreglement, startbrieven aanwezig? Kijk dan goed of bij een wijziging elk verschil goed verklaarbaar is.
 • Het verzamelen van achtergrond informatie over de verschillende pensioenuitvoerders levert een waardevolle bron om voor correcte beslissingen.
 • Elk verzekeraars produkt kent specifieke productkenmerken. Laat die duidelijk zijn voorafgaande aan een regeling

Leeftijden op een rij

 • Aanvangsleeftijd. De aanvangsleeftijd is de leeftijd vanaf wanneer de werknemer start met het verzekeren van zijn pensioenregeling. De minimum aanvangsleeftijd is 18 jaar.
 • Staffel-leeftijd. Voor het bepalen van de hoogte van de maximale premie geldt de leeftijd zoals vermeld is in de premiestaffels. Voor de Zekere Zaak Pensioen is er pensioenadvies om de juiste staffel uit te kiezen.
 • AOW-leeftijd. Vastgesteld door de overheid. De leeftijd kan niet door een werknemer worden gewijzigd. Er is geen verplichting om dus ook te stoppen met werken. De fiscale tarieven zijn na de AOW-leeftijd lager doordat er geen premies volksverzekeringen meer zijn verschuldigd.
 • Pensioenleeftijd. De werkelijke datum dat de werknemer zijn/haar pensioenuitkeringen laat ingaan.
 • Pensioen richtleeftijd. De leeftijd waarmee in de regeling actuarieel is gerekend waarop de werknemer met pensioen gaat. Als pensioenrichtleeftijd zijn mogelijk: de 60-, 61-, 62-, 63-, 64-, 65-, 66-, 67- en 68-jarige leeftijd van de werknemer.

Kies de juiste vorm pensioenregeling

 • Vaste premie, staffel beschikbare premie, middelloon of eindloonregeling. Oftewel Defined Benefit of Defined Contribution of een combinatie.
 • Kijk of er al een basisregeling is in de vorm van bijvoorbeeld een vrijwillig bedrijfspensioenfondsregeling.
 • De financiering en keuze van de onderdelen zijn de details die in elke pensioenregeling worden besproken.
 • Staffelkeuze oudedagspensioen;
 • Financiering nabestaandenpensioen en wezen pensioen;
 • Indexeren van pensioenen;
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid;
 • Voor- en nadelen van de diverse pensioensystemen.
 • Een pensioenadviseur gespecialiseerd in Zekere Zaak Pensioen
 • Keuze van verzekeraar en product. De aanbieders zijn royaal aanwezig. Choose wisely. Kijk naar de volgende elementen:
  • Vergelijking voorwaarden;
  • Flexibiliteit;
  • Administratieve traject;
  • Solvabiliteit verzekeraar;
  • Rentabiliteit pensioenopbouw;
  • Dienstverlening en ondersteuning zorgplicht;
  • Keuze eenjarige of gelijkblijvende risicopremie;
  • Rekenrente voor de opbouw- en pensioenuitkeringsfase;
  • Opbouw van kosten en rendement;
  • Exit-clausules en het in- en uitlooprisico.

Logistiek collectief vlakke premie pensioen regeling

 • Administratieve begeleiding en controle waardeoverdrachten. Sommige medewerkers willen van de hoed en de rand weten wat de voordelen en nadelen zijn. Hun goed recht maar binnen een bedrijf ontbreekt vaak de praktische kennis om dat efficiënt af te wikkelen. En de pensioenuitvoerders geven slechts gekleurde informatie.
 • Aanpassen pensioenregeling aan salariswijzigingen. Het lijkt zo eenvoudig. Maar onze ervaring is dat op elke 10 werknemers er wel één casus zit die technische aandacht nodig heeft.
 • Persoonlijke wijzigingen op individueel niveau. Adreswijziging, een andere partner, kinderen, waardeoverdrachten, arbeidsongeschiktheid, etc. De mutatie doorgeven is vaak maar de fractie van de tijdsinvestering. Een persoonlijke begeleiding en uitleg wordt ook vaak terecht als noodzakelijk ervaren. Een pensioenadviseur van Zekere Zaak Pensioen kan daarbij een uitkomst bieden.
 • Financiële kostenbeheersing collectief vlakke premie pensioen regeling contract. Eenmaal een pensioenuitvoerder gekozen, zorgt voor een constante noodzaak de kosten te beperken. Briefjes van verzekeraars met “hieronder graag tekenen” inclusief een administratieve factuur verpakt in een rekening courant pensioenoverzicht, komen te vaak voor.
 • Coördinatie pensioengevolgen pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden van een werknemer. Op dat onverwachte moment is directe technische actie nodig maar vooral ook een zorgvuldige begeleiding verstandig.

Extra pensioenadvies Zekere Zaak Pensioen vlakke pensioenregeling

 • Vastleggen pensioenteksten in personeelsgidsen en arbeidsvoorwaarden. Het is vaak een verrassing als de beoogde pensioenregeling, de toezegging in de arbeidsovereenkomst , het personeelshandboek en de Pensioen 1-2-3 informatie voor de werknemer, op één lijn liggen.
 • Administratieve logistiek rondom polissen, pensioenovereenkomsten en uitvoeringsovereenkomsten. Wij helpen met een heldere logistiek, archivering en verslaglegging.
 • Controle premiestelling, afrekeningen en afwikkeling eigen bijdrage werknemers. Wilt u beter inzicht in de kosten en de afdracht? Kom eens met ons praten.
 • Verwerken en controle aanvullende dekkingen zoals WGA-hiaat/excedent en ANW Hiaat en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Pensioen is vaak een onderdeel van een breed pakket aan arbeidsvoorwaarden. Het is van belang dat deze zaken bij elkaar aansluiten en administratief goed te verwerken zijn.
 • Informatie verstrekking aan salarisadministrateur. Het berekenen van bijvoorbeeld een 30% ruler of de juiste eigen bijdrage blijkt ook voor ervaren salarisadministrateurs best een uitdaging.

De 3 voordelen van een makelaars verzekering – online premie

DGA pensioen 2019

In de huidige vastgoedmarkt is een makelaars verzekering essentieel om eventuele risico’s voor te zijn. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering van Allianz biedt uitgebreide bescherming tegen materiële schade, letselschade en zaakschade die tijdens alle professionele activiteiten kunnen ontstaan. Allianz is wereldwijd een van de grootste financiële dienstverleners, met een dienstverlening aan meer dan zestig miljoen klanten in meer dan zeventig landen.

Pakket verzekering makelaar

Wat zijn de voordelen van een makelaars verzekering?

Voordeel 1. De verzekering biedt financiële bescherming. Het beschermt je tegen de financiële gevolgen van claims die komen door materiële schade of letselschade. Vooral letselschade kan voor zeer hoge kosten zorgen, wat vaak wordt vergeten. Denk bijvoorbeeld aanDit omvat zowel de directe schadeclaims als de indirecte kosten die gepaard gaan met het verdedigen tegen deze claims.

Voordeel 2. Je ontvangt juridische ondersteuning als je aansprakelijk wordt gesteld. In sommige gevallen omvat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook de juridische kosten die noodzakelijk zijn voor het verdedigen van je kantoor tegen gerechtelijke aansprakelijkheidsstellingen. Met een rechtsbijstand verzekering zorg je dat je volledig hierin gedekt bent, ook als je advies wilt hebben.

Voordeel 3. Er is een brede dekking. De verzekering is zeer relevant voor makelaars die zowel met bedrijven als particulieren werken binnen de vastgoedsector. Of het nu gaat om advies bij vastgoedtransacties, vastgoedbeheer of andere specialistische diensten, de verzekering biedt een dekking die is afgestemd op de unieke risico’s van de sector.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor makelaar

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de zakelijke variant op de aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over te praten. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt. Maar ook stommiteiten zijn natuurlijk gewoon verzekerd.

Voorbeelden letselschade bij klant in het makelaars

Voorbeeld 1: Klant bezoekt een prachtige villa met een idyllische tuin. Terwijl klant naar het huis loopt, struikelt de klant over een losliggende tegel op het tuinpad en valt. De klant verstuikt z’n enkel en kan nauwelijks lopen.

Voorbeeld 2: Klant is op zoek naar zijn droomwoning en bezoekt een modern appartement met de makelaar. Terwijl jullie de ruime keuken bekijken, stapt hij op een natte plek op de tegelvloer en glijdt uit. Hij valt hard op zijn rug en na onderzoek blijkt er permanente schade aan z’n rug.

Voorbeeld 3: Klant is enthousiast om de bovenverdieping van een herenhuis te bekijken. De makelaar leidt hem naar de trap, maar door de slecht verlichte gang mist klant een trede en valt naar beneden. Ze breekt haar pols en moet naar het ziekenhuis.

Rechtsbijstandverzekering voor makelaar & details

Met de bedrijfsrechtsbijstand verzekering voor makelaars krijgt uw bedrijf juridisch advies en deskundige rechtshulp door juristen en advocaten van DAS. Ook de eventuele kosten van rechtsbijstand zijn verzekerd. Denk daarbij aan kosten van deskundigen en getuigen, expertisekosten en gerechtskosten. De verzekering keert geen geld uit.

 • De bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt ondersteuning bij juridische conflicten.
 • Onafhankelijke rechtshulp
 • Onbeperkt telefonisch advies, zelfs zonder conflict
 • Altijd vrije advocaatkeuze bij gerechtelijke en administratieve procedures
 • U kunt de Bedrijfsrechtsbijstandverzekering combineren met andere verzekeringen. U beschermt zijn het eigen bedrijf dan in één keer tegen de meest voorkomende schaderisico’s. Nationale-Nederlanden biedt verschillende mogelijkheden om verzekeringen te combineren.

Het belang van de makelaars verzekering

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is onmisbaar geworden gezien het groeiende aantal aansprakelijkheidsclaims tegen makelaars. Met een ongekend drukke woningmarkt zijn makelaars in trek, waardoor het risico ook steeds groter wordt. Deze claims kunnen sterk van elkaar variëren, zie hier een aantal voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan nalatigheid en vergissingen tot onachtzaamheid tijdens de uitoefening van het beroep. Het aantal claims en de potentiële kosten die daaruit voortvloeien, benadrukken de noodzaak van een robuuste makelaars verzekering.

Wat is de procedure voor het aanvragen van makelaars verzekering

De aanvraag van de verzekering vereist een zorgvuldige benadering. Wij zullen na het invullen van het formulier de aanvraag controleren. Vervolgens wordt er een offerte opgemaakt of we vragen de verzekering direct aan als dat wordt aangegeven. Een nauwkeurige invulling van het aanvraagformulier is essentieel om alle relevante risico’s correct in te schatten en een passende dekking te bieden.

Specifieke kenmerken van de verzekering

EU-dekking. Standaard biedt de verzekering dekking binnen de Europese Unie, maar uitbreiding voor activiteiten buiten de EU is mogelijk, afhankelijk van de behoeften.

Claims Made Principe. Deze polis werkt op basis van het ‘claims made’-principe, waarbij dekking wordt geboden voor claims die worden ingediend binnen de looptijd van de verzekering.

Voorrisico. Voor makelaars die klantendossiers overnemen van een vorige werkgever, wordt rekening gehouden met eventuele preëxistente risico’s bij de makelaars verzekering.

Verschil Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en Bedrijfsaansprakelijkheid

 1. Beroepsaansprakelijkheid
  • Vermogensschade. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn of haar beroep wordt verzekerd. Bij bedrijven zijn vrijwel iedereen verzekert die in opdracht van het bedrijf werken zoals ZZP-ers en uitzendkrachten. Controleer altijd bij een verzekeraar welke medewerkers er wel/niet onder de dekking vallen.
 2. Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
  • Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Dit zijn vaak de schade die financieel het hoogst kunnen oplopen.
  • Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Maar denk ook bijvoorbeeld aan het feit dat door uw schuld het bedrijf van uw buurman afbrandt en de verzekeraar dan de schade op u verhaalt.

Waarom bij ons de makelaars verzekering afsluiten?

Wij streven naar volledige klanttevredenheid door flexibele en betaalbare oplossingen te bieden die nauwkeurig aansluiten bij uw zakelijke behoeften. Wij bieden gratis premieberekeningen, efficiënte aanvraagprocessen, en zijn beschikbaar voor ondersteuning buiten reguliere werkuren.

Eigen Risico

Het eigen risico is een vast bedrag dat u zelf betaalt bij een schadeclaim, naast de premie van de verzekering. De hoogte van het eigen risico kan invloed hebben op de premie.

Voor een directe berekening van uw premie of voor meer informatie, nodigen wij u uit contact op te nemen met onze klantenservice of bezoek onze website om een aanvraagformulier in te vullen.

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Inventaris en goederen - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsschade verzekering - premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Cyber en DataRisk - premie Werkgeversaansprakelijkheid premies Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

‘Oog voor Impuls’ pensioen subsidie in culturele en creatieve sector

De pensioenregeling ‘Oog voor Impuls‘ biedt veel mogelijkheden voor pensioenopbouw in de creatieve en culturele sector. We erkennen allemaal dat een goede pensioenopbouw goed is voor de werknemer en aantrekkelijk voor werkgevers om aan te bieden. We merken alleen op dat niet elke werkgever deze mogelijkheid biedt. Precies om deze reden heeft het initiatief ‘Oog voor Impuls’ speciale fondsen vrijgemaakt om werkgevers in deze sector te stimuleren en ondersteunen. Zij willen financieel helpen bij het opzetten van een solide pensioenvoorziening voor werknemers. Het initiatief ‘Oog voor Impuls’ zet zich in voor stabiele inkomens binnen de bruisende culturele en creatieve sector. Er zijn twee aantrekkelijke financiële stimulansen beschikbaar:

1. Verkenningssubsidie Oog voor Impuls:

Als je als werkgever een pensioenregeling wilt opzetten voor de werknemers is het verstandig om de opties te verkennen met een onafhankelijke pensioenadviseur. Dit is ook zoals het advies van de SER en de Stichting van de Arbeid aangeeft.

‘Oog voor Impuls’ biedt een verkenningssubsidie van maximaal €3.000 aan om dit te faciliteren. Deze subsidie is beschikbaar voor werkgevers die sinds 1 juli 2022 een adviseur hebben ingehuurd of van plan zijn dit te doen. Dat is een vergoeding die vaak ruim onder onze pensioen advieskosten valt.

2. Pensioenstimulans Oog voor Impuls:

[Read more…] about ‘Oog voor Impuls’ pensioen subsidie in culturele en creatieve sector

Zekere Zaak Pensioen – subsidie informatie & advies

Oog voor Impuls. De Zekere Zaak Pensioen.

Het opzetten van een pensioenregeling klinkt misschien niet als het meest opwindende onderdeel van het runnen van een bedrijf in de bruisende culturele en creatieve sector. Maar, hier is het goede nieuws: de Zekere Zaak Pensioen regeling is in het leven geroepen om het hele proces een stuk aantrekkelijker te maken.

De Zekere Zaak Pensioen is speciaal gemaakt voor werkgevers en werknemers in de creatieve en culturele sector en beschikt over een aantrekkelijke subsidie van € 3000,- om dit te realiseren. De Zekere Zaak Pensioen is het steuntje in de rug, ontworpen om je als werkgever te motiveren en te ondersteunen bij het zetten van deze belangrijke stap. Of je nu nog maar net de mogelijkheden aan het verkennen bent of klaar bent om de regeling in te voeren, er is financiële ondersteuning beschikbaar. Ook 50% van de eerste pensioen jaarpremie is een vlotte start voor het opzetten van pensioen voor de werknemers.

[Read more…] about Zekere Zaak Pensioen – subsidie informatie & advies

Kentekenplicht graafmachines 1 januari 2025


Met ingang van 1 januari 2025 wordt een algemene kentekenplicht ingevoerd voor alle landbouwvoertuigen, onafhankelijk van de constructiesnelheid of de snelheid waarmee het voertuig zich op de weg beweegt. Ook komt er dus een Kentekenplicht graafmachines.

kentekenplicht graafmachines verzekering

Tot deze datum zijn graafmachines die geregistreerd staan en die niet in staat zijn tot of niet sneller rijden dan 25 kilometer per uur, vrijgesteld van het voeren van een kentekenplaat. Echter, aangezien de meerderheid van de bestuurders met snelheden boven de 25 kilometer per uur rijdt, hebben veel voertuigeigenaren reeds een kentekenplicht graafmachines aangebracht.

[Read more…] about Kentekenplicht graafmachines 1 januari 2025

Bedrijfspensioen beheer 2024 met 19 tips

Bedrijfspensioen beheer

Bedrijfspensioen beheer komt kijken na de werkzaamheden rondom Pensioenadvies voor werkgevers. Beheer van een collectieve pensioenregeling is, zelfs voor professionals, een complex en veelal intensieve traject. De werkgever heeft immers een wettelijke pensioen zorgplicht om aan de vele eisen te voldoen. De aansprakelijkheid voor deze zorgplicht kan voor een werkgever een reden zijn die verantwoordelijkheid uit te besteden.

Bedrijfspensioen beheer

Het bedrijfspensioen beheer organiseren voor werknemers is voor elk bedrijf, HR-afdeling of boekhouder een lastige en vervelende klus. Kleine foutjes kunnen door de strakke Pensioenwet tot grote problemen uitgroeien. Een pensioenorganisator zoals wij trekken bedrijfspensioen beheer, de verantwoordelijkheid en de financiële aansprakelijkheid naar ons toe. Maar wat valt er dan zoals onder bedrijfspensioen beheer?

19 bedrijfspensioen beheer activiteiten

[Read more…] about Bedrijfspensioen beheer 2024 met 19 tips

Eigen bijdrage pensioen berekenen in 7 snelle stappen

Eigen bijdrage pensioen kan een onderdeel zijn van een pensioenregeling. De wijze van berekenen en de veel extra details vindt u hier. Reken het goed uit als u werknemer bent. En ook voor de werkgever is het verstandig, bij twijfel hulp te zoeken.

Berekenen vlak premiepensioen:

Een eigen bijdrage pensioen rekenvoorbeeld 2024

 1. Salaris € 37.545,- fulltime
 2. AOW franchise 2024 € 17.545,
 3. Pensioengrondslag € 20.000,-
 4. Parttime percentage 80%
 5. Pensioengrondslag € 16.000,-
 6. Eigen pensioen bijdrage 2024 (stel) 4% per jaar  dus € 640,- per jaar
 7. Per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen
Pensioen collectief premieberekening [Read more…] about Eigen bijdrage pensioen berekenen in 7 snelle stappen