Handige tips trekker kenteken plicht mei 2018

Trekker kenteken plicht

Er komt een trekker kenteken plicht. En daarmee tevens de mogelijkheid te controleren of elke trekker ook verzekerd is. Trekker kenteken plicht komt er dus nu toch, ondanks eerdere afwijzingen in het parlement. Mei 2018 staat nu gepland. Dit nieuwe wetsvoorstel van de regering voor een trekker kenteken plicht (en andere voertuigen) komt er, om te voldoen aan de Europese APK-plicht. De maximumsnelheid zal ook worden verhoogd. Tevens omdat een groot gedeelte van de Eerste en Tweede Kamer aan de regering vroegen ervoor zorgen dat landbouwvoertuigen sneller kunnen gaan rijden dan nu het geval is. De limiet zal worden gesteld op 40 kilometer/uur. Lees ons ook artikel APK-plicht tractoren mei 2018? Niets te vroeg.

 

Voor veel landbouwvoertuigen zal het vervelend en lastig zijn te voldoen aan de kenteken plicht en de verzekeringsplicht. Denk dan aan niet gekentekende voertuigen zoals MMBS en Quad zijn nauwelijks te verzekeren. Verzekeringen van een Quad of een MMBS worden nog maar door een handjevol verzekeraars opgepakt. Daardoor zijn de premies hoog en de voorwaarden vaak erg beperkend..

trekker kenteken plicht

MMBS

Het verzekeren van een teruggekeurd voertuig is een bijzonder lastige klus. Premies voor MMBS voertuigen zijn vaak hoger dan normale motorvoertuigen. Oorzaak is dat bij “teruggekeurde” voertuigen een verplichte APK niet meer nodig is. Deze voertuigen worden door veel verzekeringsmaatschappijen gezien als risicovoller dan bij wel APK gekeurde voertuigen. Verder is het toegestaan dat deze (vaak zwaardere) voertuigen op de openbare weg rijden. Ondanks dat ze dus vaak alleen maar op het “veilige” eigen terrein worden gebruikt, zien verzekeringsmaatschappijen ze dus toch als risicovolle motorvoertuigen. En dat is weer terug te zien in de vaak flink hogere wettelijke aansprakelijkheidspremies en casco premies. Met de nieuwe wet zullen verzekeringsmaatschappijen dus gerustgesteld worden en dat zal een dalend effect kunnen hebben op de verzekeringspremies.

Audio uitleg werkmaterieel

In een paar minuten hebben we nog een podcast met veel aspecten van het gebruik en verzekeringen van werkmaterieel zoals de trekker.

RDW controle trekker kenteken plicht .

Nu er een trekker kenteken plicht komt, zal er dus ook een scherpe controle door het Rijksdienst voor het Wegverkeer plaatsvinden op het wel/niet verzekerd zijn van de trekker. Immers, net als bij de huidige personenauto’s zijn de systemen aan elkaar “gekoppeld” en kan het RDW direct zien welke voertuigen niet verzekerd zijn. Een stevige RDW boete is dan al snel uitgeschreven want onverzekerd rondrijden is dan direct te constateren. De huidige situatie waarbij de chauffeur een WAM verklaring bij zich moet hebben, is dan ook ongetwijfeld verleden tijd. Het bewijs dat iemand met een trekker verzekerd is immers direct duidelijk. De trekker kenteken plicht is daarmee een effectief instrument om ervoor te zorgen dat elke trekker goed verzekerd is.

trekker kenteken plicht

T-Rijbewijs een bittere noodzaak

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

14 antwoorden over risicoloos DGA pensioen 2018

Nieuwe ronde DGA pensioen

In 2017 hebben veel DGA’s na moeten denken over hun DGA pensioen-opbouw. De accountants hebben hun werk gedaan en de opbouw van eigen beheer pensioenen zijn gestopt. De DGA-er kan nu op andere wijze pensioen bij elkaar sparen. Dat kan op veel manieren.

Actueel: 68 jaar een probleem voor DGA pensioen?

Pensioenleeftijd 68 jaar – De Emotie en alle Feiten

Welk effect heeft DGA pensioen 2018 bij verhoging AOW leeftijd?

De AOW leeftijd werd per 1 januari 2015 voor het eerst verhoogd naar 65 jaar en 3 maanden. De AOW leeftijd wordt de komende jaren verder verhoogd. Het kan zijn dat de pensioenrichtleeftijd en de AOW leeftijd niet samenvallen. Met een goede DGA pensioen regeling hoeft dat geen probleem te zijn.

Wie bepaalt wanneer DGA met pensioen gaat?

De pensioenleeftijd (dus niet de pensioenrichtleeftijd) bepaalt u zelf. Dus u bouwt kapitaal op in uw 2018 DGA pensioen regeling. Die pensioenregeling zal een eindrichtleeftijd vermelden. in de meeste gevallen zal die pensioenregeling een pensioenrichtleeftijd aangeven van 68 jaar. Maar als u besluit om op 64 jaar met pensioen te gaan dan kan niemand u tegenhouden. Het tot dan opgebouwde pensioenkapitaal gebruikt u op dat moment voor de aankoop van uw pensioenuitkeringen.

Wanneer kunt u stoppen met werken?

Die rekensom is in de kern eenvoudig. U rekent uit

Dat is het minimale bedrag dat nodig is om financieel te kunnen stoppen met werken. Houd daarnaast nog rekening met de inflatie en onverwachte kosten, belastingheffing en additionele inkomsten van u (en uw partner). Met een Excelsheet en enige financiële kennis kunt u zelf een goed overzicht maken. Veel pensioeninformatie is ook terug te vinden op Mijnpensioenoverzicht.nl Lukt dat niet, of wilt u er geen tijd aan besteden dan zijn er voldoende deskundigen (accountants, financiële planners of pensioenadviseurs) aanwezig die voor een klein bedrag dat uitzoek werk willen overnemen.


(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

Lees meer… »


Pensioen DGA Reageer op dit artikel0

Ziekteverzuim oproepkrachten 19 antwoorden FAQ

ziekteverzuim oproepkrachten Ziekteverzuim oproepkrachten blijft voor elke werkgever een lastig onderwerp. Soms moet het loon worden doorbetaald, soms kan een oproepkracht zich melden bij het UWV. Hieronder  vragen en antwoorden om u als werkgever op weg te helpen. Met het nul uren contract of oproepcontract sluit de werkgever een arbeidsovereenkomst met de werknemer, maar legt hierin geen vast aantal te werken uren vast. In plaats daarvan, staat in het nul-uren contract een clausule waarmee u de werknemer flexibel op kunt roepen. Maar hoe flexibel bent u en wanneer is er een loondoorbetalingsverplichting bij ziekteverzuim oproerkrachten. Dat valt tegen; het structureel inzetten van oproepkrachten levert bijna zeker een loondoorbetalingsverplichting op.

Luister eerst eens naar dit audio boodschap over verzuimverzekering met tips en veel antwoorden op vragen.

De basis verplichting voor de werkgever?

In de wet is geregeld dat er minimaal 70% van het loon moet worden doorbetaald in de eerste twee ziektejaren. Veel CAO’s (overzicht alle CAO’s) bepalen echter dat er meer loon moet worden doorbetaald. Veel komt voor 100% van het loon in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar. Dat kan ook gelden bij Ziekteverzuim oproepkrachten. Controleer dus eerst de CAO van uw bedrijfstak.

De eerstejaars verplichtingen werkgever?

 1. Ziektegevallen moeten veelal uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst, bedrijfsarts of verzekeraar. Ook bij ziekteverzuim oproepkrachten.
 2. Is de werknemer zes weken ziek, dan moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
 3. Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak (PvA) op. In dit plan staat beschreven wat beiden gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het Plan van Aanpak (PvA) is een onderdeel van het re-integratiedossier.
 4. Is er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.
 5. Elke zes weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken.
 6. Samen met de werknemer kiest de werkgever een casemanager. Deze persoon begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA.
 7. In de 42e week moet de werkgever de werknemer gaan ziek melden bij het UWV.

De tweedejaars verplichtingen werkgever?

 1. Blijft de werknemer onverhoopt lang ziek, dan volgt tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het voorgaande jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen.
 2. Is de werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan de slag, dan stelt de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op. Hierin staan de afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting.
 3. Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan ontvangt de werknemer in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit WIA-aanvraagformulier moet hij binnen drie weken terug sturen aan het UWV. Snel daarna beoordeelt UWV het re-integratieverslag en voert het een WIA-keuring uit en start de WIA-uitkering indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.
 4. Indien noodzakelijk moet de werkgever de werkplek, het werk en/of de arbeidsmiddelen van de werknemer aanpassen.

Basis verplichtingen werknemer bij ziekteverzuim?

Om aanspraak te maken op zijn rechten bij ziekte, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en re-integratie moet ook een werknemer zich houden aan wettelijke regels en arbeidsvoorwaardelijke afspraken rond verzuim, zoals:

Contract voor bepaalde of onbepaalde tijd?

Ziekteverzuim oproepkrachten. Moet ik doorbetalen?

Het hangt af van wat voor soort oproepcontract u heeft afgesloten, maar in de meeste gevallen moet u het loon doorbetalen. Er is immers een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst. Heeft u met uw oproepkracht een aantal garantie-uren afgesproken dan moet u die garantie-uren minimaal betalen, ook als hij of zij ziek is. Heeft uw zieke oproepkracht bijvoorbeeld de afgelopen drie maanden gemiddeld een aantal uren gewerkt, dan wordt dat als uitgangspunt genomen voor de hoogte van het door te betalen loon. Dat kunnen dus ook structurele overuren zijn.

Wanneer wordt een nul-uren contract een vaste arbeidsovereenkomst?

Lees meer… »


Ziekte en arbeidsongeschiktheid Reageer op dit artikel0

Reisverzekering zakenreis 14 keer oplossingen met tips

S.O.S. Hulpverlening reisverzekering zakenreis

S.O.S. Hulpverlening geeft verzekering voor noodzakelijke (terug)reis- en verblijfskosten ten gevolge van een ongeval/levensgevaarlijke ziekte/overlijden van uzelf of van een 1e of 2e graad familielid. Duit is het enige verplichte onderdeel in de reisverzekering zakenreis.

Ongevallen

Deze reisverzekering zakenreis biedt een uitkering bij een ongeval.

Bij uitvoering van wintersport of een bijzondere sport zijn de uitkeringen gemaximeerd tot:

Bagage

Het verzekerd bedrag bedraagt max. €5.000. Meer dan voldoende voor de gemiddelde zakenreis. Er zijn wel een paar beperkingen zoals de laptop, i-pod, smartphone, etc.: max. € 3.500,- Er is gene eigen risico.

Tip: Neemt u tijdens uw reis waardevolle zakelijke uitrusting mee? Kies dan ook voor de verzekering Uitbreiding zakelijke uitrusting. Of bel ons even.

Medische kosten

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

WA verzekering verreiker begrijpen en herijken

WA verzekering verreiker (Wettelijke aansprakelijkheid) is slechts de basisdekking die bij elke verreiker verzekerd zal moeten zijn. Het is immers een wettelijke eis om dit te regelen. Toch zijn aanvullingen op de WA verzekering verreiker de moeite waard te overwegen. Denk maar eens aan eigen gebrek (niet functioneren), beperkt/mini casco of volledige casco. Hieronder een  uitwerkingen met verschillende tips en uitleg van de mogelijkheden.


Welke soorten verzekeringen en verzekeringsdekkingen zijn er voor een verreikerverzekering? De keuze van de verzekeringsmaatschappij en product komen we in ene later stadium nog een keer uitgebreid op terug.

WA verzekering verreiker.

Dit is dus een verplichte polis die de schade verzekert die wordt aangebracht aan bijvoorbeeld omstanders. Wees er bij een verreiker altijd op bedacht dat er een werkrisico (op eigen terrein of openbaar terrein) is en een verkeersrisico als u ermee rijdt.  Vooral een belangrijke dekking is de toegebrachte letselschade. De financiële schade kan een fors risico zijn voor de eigenaar van de verreiker. Let op, dat is dus soms iemand anders dan die de verreiker bestuurt. Premieberekening.

Beperkt Casco dekking.

Bij een beperkte of mini casco verzekering naast de wettelijke aansprakelijkheid  is de verreiker ook verzekerd voor brand, bij diefstal en verduistering maar ook bij stormschade. Het kan dus handig zijn de WA verzekering verreiker uit te breiden met een bepertk casco dekking; De premie is vaak maar een fractie hoger en het geeft veel extra verzekerde dekking.

Volledige Cascodekking.

Als eigenaar kunt u de verreiker ook naast de  wettelijke aansprakelijkheid verzekering ook een extra dekking geven voor “alle van buiten komende onheilen”. Zelfs als de schade uw eigen schuld is. Want ook onverstandige handelingen zijn gewoon verzekerd. Schades door ongelukkige vernieling, onjuiste bediening zijn dus ook verzekerd.  Opzettelijke schades zijn uiteraard niet verzekerd. het is verder belangrijk dat u als eigenaar er op toeziet  dat de verreiker alleen gebruikt wordt voor de verreiker-functie.  Een “Geintje” uithalen met een verreiker wordt door een verzekeringsmaatschappij serieus behandelt en kan tot afwijzing van een schade leiden. Bij alcohol of druggebruik zal een verzekeraar dus ook niet uitkeren. Let op dat u als eigenaar strikte regels geeft aan de verreiker bestuurder en toeziet op naleving van die regels. Vrijdagmiddag ongein kan u immers als eigenaar duur komen te staan.

Eigen gebrek.

Heeft u eigen gebrek meeverzekerd dan bent u met de WA verzekering verreiker ook verzekert bij schade omdat de verreiker kapot gaat door bijvoorbeeld constructiefouten en materiaalgebrek. De verreieker mag vaak niet ouder zijn dan zes jaar; dan is deze extra dekking nog mogelijk toe te voegen aan een wa verzekering verreiker. De condities verschillen sterk per verzekeraar maar wij helpen er graag bij dit uit te zoeken. In hoeverre het ook ene zinvolle toevoeging hangt in hoge mate af van het gebruik, de mate waarin er onderhoud op wordt gepleegd en of de eigenaar zelf veel stortingen zelf kan verhelpen. Eigenaren met ene eigen onderhoudsdienst, monteurs en garage zullen hier niet vaak gebruik van maken.

Letselschade bestuurder.

Het meeverzekeren van dit bestuurdersrisico op een WA verzekering verreiker is een goed idee. Dat is perse nodig vanuit de wettelijke aansprakelijkheid maar het is altijd goed als de bestuurder van de verreiker financieel wordt gecompenseerd als er schade is.

Hieronder een korte audio toelichting voor alles rondom de wettelijke aansprakelijkheid bij verreiker verzekering. Dus ook van toepassing op andere werkmaterieelverzekeringen.

Er zijn natuurlijk altijd risico’s bij het niet juist gebruiken van de verreiker. De vele verreiker ongevallen met werkmaterieel geeft aan dat menig bestuurder onvoldoende besef heeft van de risico bij het gebruik van werkmaterieel zoals verreikers.  De schade kan enorm zijn. De schade aan de verreiker kan natuurlijk een groot probleem.zijn.  Maar denk eens aan letselschade. Dat kan een forse schadeclaim op de wettelijke aansprakelijkheid WA verzekering verreiker geven. Dat komt mede door de gevolgschade bij letselschade. Als iemand lange tijd niet kan werken zal een grote claim worden neergelegd bij de eigenaar van de verreiker. 

Een brokje ellende met verreikers hieronder…….

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

APK-plicht tractoren mei 2018? Niets te vroeg.

APK-plicht tractoren (de LBT landbouw- of bosbouwtrekkers) komt er vanaf 20 mei 2018 in combinatie met een registratieverplichting en een verhoging van de maximum snelheid naar 40 km/u. Dat is nu 25 km/u. Maar door de APK-plicht en registratie zal het ook direct duidelijk zijn, net als bij personenauto’s, of een LBT verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid. Elke LBT zal dan minimaal een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering moeten hebben. Is die niet aanwezig dan volgt er direct een pittige boete door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Aankondiging ministerie APK-plicht tractoren

APK-plicht tractoren volgt uit de brief van Schultz van Haegen van 1 juni 2017. Dit komt ondanks alle perikelen het afgelopen jaar toen de invoering van de APK-plicht tractoren werd weggestemd door het parlement. Er zal dus vanaf mei 2018 een periodieke technische controle komen van de LBT’s. Alle LBT’s met een maximum-constructiesnelheid van meer dan 40 km/u vanaf 20 mei 2018 zullen dus een APK-plicht krijgen. Door de verwerping van het oorspronkelijke wetsvoorstel voor een kentekenplicht voor snelle LBT’s was er geen wettelijke basis voor de APK-plicht tractoren voor deze voertuigen. En dat schept nu flinke problemen omdat “Europa” die APK-plicht eist. En dus moest de minister ingrijpen.

Er zal dus een RDW registratieplicht voor LBT’s komen. In dit registratiesysteem worden alle voertuigen met de benodigde technische gegevens geregistreerd, alsmede de houder/eigenaar van het voertuig. Er zal dan dus ook precies kunnen worden gecontroleerd welke tractoren wel/niet verzekerd zijn.

Europa niet akkoord

 1. Optie 1. Er was een plan om het te houden bij een registratie van alleen APK-plichtige LBT’s. Het handhaven daarvan en de kosten die daarbij horen zijn simpelweg te hoog (volgens het ministerie.) Ook zal de Europese Commissie niet akkoord gaan met dit plan.
 2. Optie 2. De tweede optie is om over te gaan tot volledige registratie van alle 270.000 LBT’s. Pas dan krijgen ze een sluitend systeem om het ook te handhaven. Dus ook de niet APK-plichtige LBT’s krijgen dan de kosten van een registratie, terwijl ze er geen enkel voordeel van deze registratie hebben. Dat is jammer maar het doel heiligt de middelen. Met deze tweede vorm van registratie wordt invulling gegeven aan de Europese verplichting een APK-plicht te introduceren voor LBT’s.

Snelheid

De tractoren snelheid is nu maximaal 25 km/u. Dat zal door dit voorstel opgetrokken worden naar 40 km/u. Met een kenteken en een goed registratiesysteem is het de politie immers dan ook duidelijk of een trekker daadwerkelijk aan de regels voldoet. Het verhoogt de verkeersveiligheid en de controlemogelijkheden voor de politie.

Controle verzekeringsplicht

Een LBT zonder kenteken kan eenvoudigweg niet goed gecontroleerd worden op snelheid en verzekeringsplicht. En daar is hard behoefte aan. Schade krijgen door een fout van een ander en die schade dan niet kunnen verhalen, is zuur. Het RDW zorgt dat er maar weinig personenauto’s meer onverzekerd rondrijden. Maatschappelijk een belangrijk feit. Volgend jaar zal dat ook door de kentekenplicht, registratie en APK-plicht tractoren gerealiseerd worden.

Ik laat mij gedurende een aantal maanden via Google Alert op de hoogte houden van alle tractoren ongevallen die in het nieuws komen. Het is geen pretje om alle berichten te lezen van het eenvoudig omkieperen van een tractor en lading maar ook de vele ongevallen met letsel of dodelijke ongevallen. Als een letselslachtoffer zijn/haar schade niet kan verhalen op de verzekering (omdat die niet was afgesloten), dan levert dat het slachtoffer veel extra leed op. Vergeleken met de kostprijs van een tractor valt de premie voor een WA-verzekering in het niet. Het blijft onbegrijpelijk dat zelfs nog een eenvoudige wa-verzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ontbreekt. Wij verkopen ze natuurlijk maar ook elders zijn ze vaak prima tegen een acceptabele premie snel af te sluiten.

Achtergrondartikelen

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Doorbeleggen. Moet de werkgever een mening hebben?

 

Doorbeleggen? Moet u daar als werkgever een mening over hebben? Wij denken van wel.

U betaalt als werkgever een klein fortuin aan pensioenpremies. U mag als werkgever dus ook verwachten dat de pensioenregeling als waardevol wordt ervaren. Dat gaat niet gebeuren zonder een goede pensioencommunicatie. Welke deelnemers snappen immers dat het bedrijfspensioen peperduur is maar dat zij er voorlopig nog geen brood voor kunnen kopen? Hieronder een korte uitleg over doorbeleggen. U kunt als werkgever hem daarbij helpen.

Doorbeleggen

Sinds vorig jaar is de Wet verbeterde premieregeling van kracht. Een belangrijk gevolg van deze wet is dat in een beschikbare premieregeling de mogelijk aanwezig is om door te beleggen na de pensioendatum. Het doel van deze nieuwe keuzemogelijkheid is dat een beter pensioenresultaat kan worden bereikt, tegen een aanvaardbaar risico. Het was tot vorig jaar alleen mogelijk om het opgebouwde kapitaal om te zetten in een vaste uitkering. Bij het bepalen van de hoogte van een vaste uitkering is de rentestand een belangrijk element. En die is al jaren laag. En dat betekent vaak een lager pensioen dan verwacht en gehoopt. Dat kan dus sinds kort slimmer.

Lifecycle beleggingen

In beschikbare premieregelingen wordt vaak belegd in lifecycles. Dit betekent dat er in de beleggingen rekening wordt gehouden met de leeftijd van de pensioendeelnemer tot de pensioenleeftijd. Naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt, wordt de beleggingsmix aangepast. Is de looptijd van de pensioenbelegging lang als een pensioendeelnemer jong is, dan is een belegging die meer gericht is op aandelen heel logisch. Naar mate de pensioenleeftijd dichterbij komt wordt het risico  geleidelijk afgebouwd. Zo wordt gestreefd naar meer zekerheid over de uiteindelijke omvang van het pensioen.

Voorsorteren

De keuze voor een vaste of variabele uitkering maak je op de pensioendatum. Maar nu komt het: als je later kiest voor een variabele uitkering dan zou je daar eigenlijk al ruim voor je pensioendatum op kunnen voorsorteren. Sterker nog, daar zou je op moeten voorsorteren. Als je wilt doorbeleggen hoeft het risico niet volledig afgebouwd te worden. Wat normaal gesproken wel gebeurt. Daarom introduceren de pensioenuitvoerders van beschikbare premieregelingen nieuwe lifecycles. Deze bouwen het risico niet geheel meer af en passen daardoor goed in de mogelijkheid van doorbeleggen. De verwachting is dat te zijner tijd een 30% hogere uitkering kan worden verwacht in het eerste jaar als een werknemer kiest voor een variabele uitkering in plaats van een vaste uitkering. Maar zeker is dat niet en in de jaren erna kan de uitkering ofwel omhoog ofwel omlaag gaan

Werkgever en pensioencommunicatie

Al met al krijgt de werknemer er (weer) een keuze bij. En hoe meer keuzes de werknemer krijgt, hoe moeilijker het wordt voor de deelnemer om de keuze te maken. Het wordt daarmee belangrijk dat de werknemer eenvoudige en heldere communicatie ontvangt van zijn werkgever. De werkgever krijgt hierin een belangrijke rol ten aanzien van de pensioenuitleg. Het kan niet meer van deze tijd dat er informatie wordt gegeven bij aanmelding in de pensioenregeling als een werknemer in dienst komt en vervolgens pas weer als de werknemer met pensioen gaat.

15 tot 20 jaar voor de pensioendatum zou de werknemer eigenlijk al moeten nadenken over hoe het pensioen na de pensioendatum het beste kan worden uitgekeerd. Daar is voor elke werkgever ook een taak weggelegd.

Meer veranderingen: 68 jaar pensioenleeftijd

De komende weken zal een flinke discussie ontstaan over de nieuwe pensioenleeftijd 68 jaar. Financieel zullen bijna alle pensioenregelingen worden aangepast. Meestal zullen de pensioenkosten dalen! Maar de werknemers zullen ook door (moeten) werken tot 68 jaar. Of elke werkgever daar blij zal zijn, valt te bezien. Wij hebben er een uitgebreid verhaal over geschreven. De moeite waard om dit 68-jaar pensioenleeftijd artikel even door te lezen.

Arbeidsvoorwaarden: Half uur pensioensessies

Pensioencommunicatie kan eenvoudig. Plan voor elke deelnemer binnen een bedrijf een half uur een één op één gesprek met onze pensioenadviseur. Hij vertelt over de pensioenregeling, geeft tips en is soms een luisterend oor. “What’s in it for me” als werkgever? Tevreden werknemers die begrijpen waarom de bedrijfspensioenregeling van uw organisatie zo belangrijk is. Dat levert tevreden werknemers op, minder persoonlijke financiële problemen en een stevig positief imago voor het bedrijf.

Nieuw? Heeft u nog geen pensioenregeling? Via dit eenvoudige online formulier kunt u een offerte eenvoudig aanvragen. of bel ons even.


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Heftruck verzekering uitsluitingen 5 keer bron van ellende

heftruck verzekering uitsluitingenHeftruck verzekering uitsluitingen zijn aanwezig bij alle drie verzekeringsvormen. Die drie vormen zijn: Wettelijke aansprakelijkheid bij het gebruik van een heftruck. Eventuele brand/diefstal van de heftruck. Als dit  risico aanwezig is, en de heftruck al iets ouder is, dan wordt er vaak gekozen voor beperkt casco heftruck verzekering. Het volledig casco verzekeren van een heftruck is eigenlijk alleen zinvol als de dagwaarde een redelijke verhouding heeft tot de nieuwwaarde. Is het dus een redelijk nieuwe heftruck kies dan voor volledig casco verzekering, maar het blijft een afwegen tussen kans en risico.

Zeker zo belangrijk bij het uitzoeken van een goede verzekering, is het bekijken van de uitsluitingen. De meesten van de uitsluitingen zijn goed zelf na te gaan. Voorbeelden van een lijstje uitsluitingen voor beperkt casco en het volledig casco gedeelte staan hieronder.

5 Heftruck verzekering uitsluitingen

Extra informatie heftruck verzekering uitsluitingen

Lees dus ook eens de algemene en bijzondere heftruck verzekering uitsluitingen door. De teksten zijn gelukkig veel beter leesbaar dan vroeger.
Mocht het toch onduidelijk zijn; bel ons even; we helpen er graag bij.
Luister verder naar deze audio over o.a. heftruck verzekeringen en de bijbehorende heftruck verzekering uitsluitingen.
Wilt u een premieopgave ontvangen. hier een online offerteaanvraag formulier voor een heftruck verzekering.

Video compilatie heftruckongevallen

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering. De ellende wordt betaald door…..

Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering afsluiten is eenvoudig. Maar is het een zinvolle verzekering? Weegt de premie ook op tegen de voordelen? Hieronder gaan we daar uitgebreid op in. Voor kleine tot middelgrote stichtingen en verenigingen is het voor bestuurder goed te realiseren om hun privé vermogen te beschermen tegen claims. Bij bestuurdersaansprakelijkheid gaat het echter niet direct om de schadeclaim maar vooral om de hoge juridische kosten die gepaard gaan met een aansprakelijkheidsstelling. Niet zelden worden bestuurders tot wanhoop gedreven door vasthouden juristen van de tegenpartij die terecht of onterecht geld vordert. De meeste stichtingen, verenigingen of coöperaties kunnen volstaan met een online goedkope basis verzekering. Maar is het ingewikkelder of voldoet uw stichting niet aan de voorwaarden start dan met een maatwerkofferte aanvraag.

Is Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering nuttig?

Als een bestuurder van een Stichting of vereniging (privé) aansprakelijk wordt gesteld dan is met deze verzekering verzekerd voor alle kosten van verweer. Zelfs bij onterechte claims. Als er een uiteindelijke schadevergoeding betaald gaat worden dan wordt die schadevergoeding ook vergoed door de bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering. Alle bestuurder, commissarissen, vrijwilligers met bestuurstaken, medebeleidsbepalers, rechtsopvolgers en echtgenoten zijn meeverzekerd.

Zijn ex-bestuurders ook meeverzekerd

Maar ook ex-bestuurders zijn meeverzekerd. Let op, het kan direct bij aanvang aantrekkelijk zijn deze, zogenaamde uitloop, direct mee te verzekeren. Weliswaar is die opslag op het oog een stevige opslag van vaak 50%; bij het nadien extra meeverzekeren van deze uitloop op een bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering dan wordt die opslag al snel 125% van de premie. De verzekeringsmaatschappij schat immers dan in dat de kans op bestuurdersaansprakelijkheid veel groter is geworden. Denk dan bijvoorbeeld aan een faillissement waarbij u als bestuurder plots door de curator als ex-bestuurder wordt aangemerkt. U heeft dus de mogelijkheid om vooraf uitloopdekking in te kopen indien de polis wordt beëindigd als gevolg van een fusie, overname, faillissement of bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Door dit reeds bij aanvang van de polis in te kopen voorkomt men dat u in alle hectiek van een faillissement, fusie of opheffing van de rechtspersoon verzuimt (om op tijd) een uitloopdekking in te kopen en dus dat de (ex) bestuurders zelf moeten opdraaien voor de tekorten. 

Niet verzekerd zijn de volgende organisaties

Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering kan vaak wel worden afgesloten maar dan is er maatwerk nodig. op deze pagina kunt u die maatwerkofferte aanvraag. De premie zal hoger zijn dan de basis bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering.

Toename claims richting bestuurders

Het aantal claims voor bestuurdersaansprakelijkheid neemt elk jaar toe. Toch komen dergelijke claims slechts incidenteel in het nieuws. Organisaties houden dit liever buiten de publiciteit en vaak worden zaken geschikt. Met onderstaande schadevoorbeelden in de vorm van een beknopte casus kunt u zich een beeld vormen van dit risico. Op de website rechtspraak.nl zijn de vele uitspraken te vinden van de bestuurlijke aansprakelijkheid. Let even op dat bestuurdersaansprakelijkheid ook vaak buiten de rechtsgang komt vanwege het feit dat partijen onderling overeenstemming bereiken over het schikken van de claim.

Wie is de verzekeraar HDI?

HDI is één van de leidende schadeverzekeringsmaatschappijen voor het bedrijfsleven in Nederland. Hun kernactiviteit is het verzorgen van specialistische schadeverzekeringen voor organisaties en hun bestuurders, zowel nationaal als grensoverschrijdend en van MKB tot multinational. HDI is vooral bekend onder andere op het gebied van Brand, Bedrijfs-, Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheid,
Transport, Motorrijtuigen, Technische verzekeringen, Specie, Glas, Product Recall en Kidnap&Ransom. Vaak specialistische verzekeringen met een hoog noodzakelijke verzekeringskennisniveau.

Voorbeeld Stichting Woning

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Aannemer verzekering 4 keer uitgeplozen

aannemer verzekeringDe meest zinnige en onzinnige aannemer verzekering kunnen we eenvoudig  aangeven. Dus om dat duidelijkheid te krijgen, is hieronder een eenvoudig maar doeltreffend lijstje gemaakt. Gewoon doorstrepen welke aannemer verzekering niet past bij uw aannemer verzekeringbedrijf. Daarna eenvoudig zelf berekenen welke premie er voor betaald moet worden.

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid aannemer verzekering. Elke particulier heeft een aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Deze aannemer bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de zakelijke variant erop. Een aannemer verzekering verzekert zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de aannemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Twee voorbeelden om dat duidelijk te maken.
  • U vernielt in een flat in een waterleiding en alle verdiepingen krijgen waterschade. De financiële schade is groot maar een aannemer verzekering zorgt voor deze aansprakelijkheidsdekking. De zaakschade wordt dus vergoed op deze aannemer verzekering.
  • U rijdt naar een klant toe. Onderweg rijdt u met uw fiets een voetganger aan en deze krijgt een dwarslaesie. Het is slechts één van de vele risico’s die u dagelijks loopt. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van een aannemer verzekering keert dan de letselschade uit.
 2. Constructie All Risk. U heeft als aannemer een grote opdracht maar vlak voordat u moet opleveren, is er een stevige storm en al het werk gaan verloren. Ook de geïnvesteerde uren zijn zinloos geweest. U moet dan zelf de schade herstellen. Uw eigen werk is verloren gegaan. Heeft u veel kleine opdrachten maar nooit een grote opdracht dan is deze aannemer verzekering minder nodig.
 3. Bedrijfsrechtsbijstand. Discussies met relaties, leveranciers, inhuur of overheden. Altijd plezierig als juridische hulp beschikbaar is en die kosten worden. Overleg met een jurist, vaak soms alleen maar even om te klankborden, als er mogelijke problemen aan gaan komen.
 4. Gereedschap en materialen aannemer. Heeft u een vrachtwagen of bestelauto dan kan met zo’n eigen vervoerverzekering diefstal verzekerd worden. Is de kans gering en gebruikt u geen dure gereedschappen of materialen dan kan deze aannemer verzekering ook best worden gemist.

En dan zijn er nog veel andere dekkingen voor een aannemer verzekering die misschien toch zinnig zijn. kijk eens even onze checklijst even door. Denk daarbij vooral aan de risico’s die (als ze zich voordoen)  u persoonlijke financieel in problemen brengen of het voorbestaan van uw aannemersbedrijf in gevaar brengen. Premieberekening online aannemer

Bel ons dan even als u een risico wilt verzekeren of gewoon een vraag heeft. Wij begrijpen het verzekeren van uw aannemerswerk; profiteer daar van.

aannemer verzekering

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0