Dutch Indemnity insurance pricing 2020

Indemnity Insurance (Professional insurance)

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Dutch translation
Indemnity Insurance

Business owners providing services sometimes insure their professional liability/ Indemnity Insurance (additionally acknowledged as “errors and omissions insurance”). This kind of liability coverage protects your business against misconduct, errors, and negligence in provision of services to your customers / client. Depending on your profession, you may be required by your client or a government to hold such a policy. For instance, physicians are obliged to procure malpractice insurance as a stipulation of practicing in most countries.

Average Indemnity Insurance cover € 500.000,-.

[Lees meer…] overDutch Indemnity insurance pricing 2020

Cyber insurance Dutch online price 2020

Every organization should be having an Cyber insurance because of the risk of interception, manipulation and loss of data. Of course there is an urgeny for every company to make sufficient measures to make sure the risks are limited. But an Cyber insurance is a vital aspect for an oraganisation to limited the const if a will happen. below you find the main aspects of a cyber insurance.

Cyber en DataRisk premieberekening

1. Cyber insurance and System Intrusion

This coverage of a Cyber insurance covers its own costs resulting from burglary systems or data:

Cyberrisk insurance
 • cost of forensics.
 • costs of communication with customers, regulators, prosecutors, and credit companies other stakeholders.
 • cost of additional customer support, for example via a call center.
 • cost of crisis management, reputation recovery and PR campaigns.
[Lees meer…] overCyber insurance Dutch online price 2020

Horecaverzekering premie vergelijken 2020

Een Horecaverzekering premie vergelijken is goed uit te voeren om te zorgen dat de kosten laag blijven tegen goede voorwaarden. Bij de opsomming hieronder kijken we alleen naar de financiële risico’s die een horecabedrijf kan ervaren als er schade is; aansprakelijkheidsclaim van een klant, de bakwand vat vlam, er is brandstichting, etc.

Horecaverzekering premie vergelijken

Direct premie online voor de volgende verzekeringen:

 1. Inventaris en handelsgoederen
 2. Bedrijfsaansprakelijkheid
 3. Bedrijfsschade
 4. Huurdersbelang
Horeca verzekeringen premies online

Onze volgorde van belangrijkheid:

horecaverzekering premie vergelijken
 1. Inventaris en handelsgoederen.
 2. Aansprakelijkheidsverzekering
 3. Bedrijfsschade horeca (bedrijfsstilstand door bijvoorbeeld brand)
 4. Horecagebouw verzekering (opstal)
 5. Huurdersbelang in gehuurd pand
 6. Verzuimverzekering
 7. Horeca rechtsbijstand
 8. Werknemersschade
 9. Geldverzekering horeca
 10. Auto’s en vrachtwagens
 11. Aanhangwagens horeca
 12. Horeca Elektronica verzekering (inclusief computers)
 13. Milieuschade verzekering horeca
 14. Eigen vervoer en transport verzekering
 15. Eigen bedrijfsuitrusting

Horecaverzekering premie vergelijken heeft dus zeker zin.

[Lees meer…] overHorecaverzekering premie vergelijken 2020

MKB verzuim ontzorg verzekering 2020 premie

MKB Verzuim ontzorg verzekering wordt financieel landelijk ondersteund met 450 miljoen om voor kleine ondernemers de kosten te beperken. Met onze MKB Verzuim-ontzorgverzekering bent u verzekerd voor de eerste twee jaar loondoorbetaling van een zieke werknemer. Daarbij helpt de verzekeraar pro actief bij het begeleiden van een zieke werknemer. Dit kun u van ze verwachten:

MKB verzuim ontzorg verzekering offerte 2020

Verzekeraars oplossingen

 • Verzekeraars vergoeden vaak 100% van de interventies die de ontzorgmanager noodzakelijk acht voor de re-integratie van je zieke werknemer.
 • De verzekering is inclusief een goede arbodienst. Zij stellen namelijk hoge eisen aan de arbodiensten waar mee wordt samengewerkt. De Arbodiensten zijn aangesloten bij OVAL of SBCA.
 • Er is intensieve begeleiding van een ontzorgmanager die alle verschillende partijen coördineert en er op toeziet dat de juiste stappen worden gezet vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.
 • Zij geven een werknemer inzicht in de financiële consequenties van het verzuim. Een werknemer ziet zo ook het voordeel van een snelle re-integratie.
 • Zij laten de werknemer actief meedenken bij zijn of haar eigen re-integratie.
 • Geen grote schommelingen in de premie én poortwachtergarantie waardoor financiële risico’s goed afgedekt zijn bij het ziek worden van een werknemer.

Bestemd voor MKB tot 25 werknemers

Veel MKB bedrijven tot 25 werknemers hebben geen verzuim verzekering. Vaak vanwege de complexiteit en de tijdsinvestering die een verzuimverzekering met zich meebrengt. 40.000 MKB bedrijven hebben met de MKB verzuim ontzorg verzekering de mogelijkheid om alle werkzaamheden uit te besteden aan de verzekeraar. Er is daardoor wel minder invloed op het verzuim en vaak een iets hogere premie.

[Lees meer…] overMKB verzuim ontzorg verzekering 2020 premie

Een rumoerige pensioenpresentatie

Soms zorgt mijn pensioenpresentatie voor een ongemakkelijke situatie.

“We zijn 65 jaar en hebben netjes onze hypotheeklening afgelost. Maar we hebben alleen een AOW uitkering en een klein pensioentje. Nu kunnen we niet rondkomen van dit geld maar willen heel, heel graag in ons huis blijven wonen. Kunnen we echt geen extra hypotheeklening krijgen?” De paniek was af te lezen aan de wijze waarop ze dicht tegen elkaar aan zaten. 

Een kleine anekdote aan het begin van een pensioenpresentatie. Het zette direct de toon want er ontstond gelijk rumoer. “Maar de hypotheeklening aflossen is toch een goed pensioenplan?”. Ja misschien wel, maar soms niet.

Verwarring tijdens de pensioenpresentatie

pensioenpresentatie

Het is grote groep in de pensioenpresentatie geïnteresseerde slimme deelnemers maar plots realiseer een gedeelte zich het gebrek aan financiële kennis. Op de gezichten is de verwarring af te lezen.

Plots zien ze tijdens de pensioenpresentatie dat de verzorgingsstaat weg is. Verdwenen in een woud van bezuinigingen, wetten en maatschappelijke veranderingen. Waar is de vertrouwde vakbeweging die in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw netjes voor een werknemer zorgde. Onderlinge solidariteit is vervangen door woorden als zelfredzaamheid en burgerparticipatie.

[Lees meer…] overEen rumoerige pensioenpresentatie

DGA pensioenpolis. De voor- en nadelen op een rij

DGA pensioenpolis

Waarom zou u starten met een pensioenregeling.? Ik spaar wel gewoon in de BV of ik spaar wel gewoon bij de bank. Natuurlijk zijn daar iets voor de zeggen. Maar de aantrekkelijke voordelen van een DGA pensioenpolis laat u liggen. Hieronder verschillende aspecten om eens nauwkeurig te kijken naar de voor- en nadelen van een DGA pensioenpolis.

DGA pensioen premieberekening

Wie betaalt de DGA pensioenpolis premie?

De kosten van de pensioenregeling worden betaald door “uw werkgever”. Dat zal in veel gevallen uw eigen BV zijn. De premies en kosten kunnen aftrekbaar zijn van het bedrijfsresultaat. De DGA pensioenpolis premies worden dus betaald door de BV van de DGA vanwaaruit hij of zij het salaris ontvangt. Dit kan u direct een besparing opleveren voor de te betalen vennootschapsbelasting. De premies worden niet aangemerkt als loon. Natuurlijk gaat u er uiteindelijk wel belasting over betalen. Dat zal gebeuren zodra u in de toekomst de DGA pensioen uitkeringen ontvangt. Er is dus vaak een zeer lange tijd van belastinguitstel met een DGA pensioen.

Audio DGA pensioenpolis

Kan ik direct stoppen met betalen pensioenpremies?

Jazeker, u wel. Bij toezegging aan gewone werknemers ligt dat veel complexer. Maar een DGA heeft ook de pet op van werkgever en kan zonder gevolgen stoppen met betalen. Op elk moment. Bij beëindiging van de verzekering wordt de DGA pensioenpolis premievrij gemaakt. Bij beëindiging van de verzekering heeft u ook het recht om (een gedeelte van) het kapitaal bij leven om te zetten naar een levenslang partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum. Dit wil zeggen dat er ingeval van uw overlijden vóór de pensioendatum is er toch een uitkering van een levenslang partnerpensioen.

Niet hoger dan de 100%-norm

Net als voor iedere andere werknemer geldt ook voor de DGA dat het ouderdomspensioen niet hoger mag worden dan 100% van het pensioengevend loon. Als de DGA vóór zijn AOW leeftijd de 100%-norm bereikt, moet het pensioen direct ingaan. Het is niet toegestaan het pensioen te bevriezen tot de AOW leeftijd. De accountant kan dan uitstekend adviseren welke stappen het beste fiscaal/financieel te nemen zijn. De opgepotte gelden zullen, als ze niet in ene DGA pensioenpolis zijn ondergebracht worden belast met o.a. AB-belasting. Maar slechts weinig DGA’s zullen in de buurt komen van deze 100% grens.

Wat zijn de alternatieve keuzes naast DGA pensioenpolis

Eén van de meest gebruikte is lijfrente banksparen. U stort een bedrag op een (geblokkeerde) bankrekening. Die storting mag u fiscaal aftrekken als persoonlijke verplichting/ Het geld staat op die geblokkeerde bankrekening. Dat geld gebruikt u als u met pensioen gaat om een lijfrente mee te kopen.

Premies voor lijfrenteproducten mogen alleen in aftrek worden gebracht als sprake is van een pensioentekort (jaarruimte). Voor zover die ruimte in een bepaald jaar niet volledig wordt gebruikt, ontstaat er een extra aftrekruimte, de reserveringsruimte, die in een van de zeven daaropvolgende jaren alsnog kan worden gebruikt.

Er is echter een beperking; bij de opbouw van een DGA pensioenpolis is sprake van aan de DGA toekomende aanspraken volgens een DGA pensioenregeling. Een dergelijke opbouw telt dan ook mee voor de beantwoording van de vraag of en in hoeverre sprake is van een pensioentekort. En daarmee wordt dus de fiscaal aftrekbare premie verlaagd.

Het financiële verschil tussen een bancaire lijfrente en een DGA pensioen regeling ziet u hieronder.

DGA pensioenpolis versus Bancair sparen

DGA pensioenpolis
Bancair sparen beperkt de DGA in de pensioenopbouw. Ook kunnen nabestaanden- en wezen niet geregeld worden met bancair sparen. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is alleen mogelijk met DGA pensioen premie sparen.

DGA pensioen veilig stellen

Een eigen pensioenopbouw zal voor elke DGA een persoonlijke afweging zijn. Het uitgangspunt kan daarbij zijn de verzorgingsgedachte of uit beleggingsoverwegingen om een goed rendement te realiseren. Met een DGA pensioen (berekening) kan een goede solide basis worden verzekerd zodat financiële tegenvallers bij de verkoop van de eigen onderneming geen effect hebben op voldoende oudedagsvoorzieningen. Maar ook kunnen de partner en kinderen worden verzekerd, net als het risico van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast wordt er een solide rendement geleverd met een uitgekiende “life-cycle” belegging.

Premie online berekenen

DGA pensioen premieberekening Pensioen collectief premieberekening Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Bestuurdersaansprakelijk premieberekening BV Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Hacking verzekering. Het 2020 probleem van het jaar

Aanvallen nemen steeds verder toe en dus is de noodzaak voor een hacking verzekering groot. Kleine bedrijven hebben de neiging om te denken dat ze veilig wegkomen, maar Symantec constateerde dat meer dan 30 procent van de phishing-aanvallen tegen organisaties met minder dan 250 werknemers werd gelanceerd. Symantec’s Internet Security Threat Report gaf aan dat 43 procent van alle aanvallen gericht waren op kleine bedrijven.

Hacking verzekering

Op grotere schaal bedroeg het Centrum voor Strategische en Internationale Studies in 2014 de geschatte jaarlijkse kosten voor de wereldeconomie van cybercriminaliteit tussen $ 375 miljard en $ 575 miljard. Hoewel de bronnen verschillen, bedraagt ​​de gemiddelde kosten van een gegevensbreuk voor grote bedrijven ruim 3 miljoen dollar. Elke organisatie moet beslissen of zij die kostenpost kunnen riskeren en of een Cyber – Hacking verzekering nodig is om de kosten te compenseren voor wat wel gebeurt. Een opstelling van de voordelen en nadelen Cyberverzekering zijn dan een goed uitgangspunten voor de beslissing.

Cyber en DataRisk premieberekening

Voordelen Cyber – Hacking verzekering afsluiten

Het begint echter met het in kaart brengen van de risico’s. Wilt u een grondige analyse van de kwetsbare onderdelen van uw bedrijf; neem even contact met ons op. Wij kunnen dit faciliteren. Daarna afsluiten en beheren de verzekering en zorgen dat deze past bij het bedrijf.

[Lees meer…] overHacking verzekering. Het 2020 probleem van het jaar

Bedrijfsschade verzekering. In de brand, uit de brand.

Wij beoordelen een bedrijfsschade verzekering en de verzekeraars op de volgende punten:

bedrijfsschade verzekering
 1.  Premie bedrijfsschade verzekeringen
 2.  Eigen risico bedrag
 3.  Poliskosten
 4.  Schadeafhandeling
 5.  Branche kennis en voorwaarden bedrijfsschade verzekeraars
 6.  Avond en weekend service
Bedrijfsschadeverzekering premie aanvraag

Vergelijking bedrijfsschade verzekering

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van bedrijfsschade verzekering resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft.  Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen dan bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

[Lees meer…] overBedrijfsschade verzekering. In de brand, uit de brand.

DGA pensioen uitstel bij doorwerken – Hier de regels…..

DGA pensioen uitstel is inmiddels goed mogelijk. Bij DGA pensioen bedoelen we natuurlijk ook de ondernemer (niet DGA) pensioen uitstel. Als u de pensioendatum van uw huidige pensioenregeling of van uw premievrije pensioenrechten wilt uitstellen, dan gold de eis dat dit alleen mogelijk was indien en voor zover u in een dienstbetrekking doorwerkte.

Nieuw begrip “doorwerken

DGA pensioen uitstel

Daarin is inmiddels verandering gekomen, want onder het begrip ‘doorwerken’ valt in dit verband nu ook het doorwerken als ondernemer na beëindiging van de dienstbetrekking. Vroeger was dit niet mogelijk maar nu is DGA pensioen uitstellen  daarmee sinds kort wel mogelijk. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

DGA pensioen uitstel voorwaarden

 1. Zo moet onder meer uw pensioenregeling de mogelijkheid van uitstel bieden en
 2. moet de pensioenuitvoerder bereid zijn mee te werken aan het uitstel en de daaraan gekoppelde voorwaarden.
 3. Verder moet het aantal werkzame uren als ondernemer tenminste gelijk zijn aan het aantal uren dat u werkzaam was in loondienst. Bij minder werkzame uren moet het pensioen direct ingaan naar de mate van de vermindering van de omvang. DGA pensioen uitstel is dan geaccepteerd.

Voor voormalige DGA’s die op latere leeftijd zelfstandig ondernemer zijn geworden, kan dit een welkome verruiming zijn in de uitstelmogelijkheden van hun eerder opgebouwde pensioen. Direct berekenen

[Lees meer…] overDGA pensioen uitstel bij doorwerken – Hier de regels…..

Naverrekening 2020 of bijbetalen som verrassing

Achteraf nog even geld bijbetalen  via naverrekening bij een verzekeringspremie is bijna altijd een teleurstelling. In de privé sfeer komt dat gelukkig nauwelijks voor. Maar zakelijk komt naverrekening des te meer voor. Dat komt omdat de premie is gebaseerd op variabele factoren, zoals omzet, loonsom of bruto winst dan wel op de samenstelling van de verzekerde “objecten”.

Achteraf naverrekening

naverrekening

Praktisch betekent bij naverrekening dat een verzekeraar achteraf bekijkt of de in rekening gebracht premie klopt met de uitgangspunten. Zij vragen daarom jaarlijks om opgave van diverse bedrijfsgegevens om de premie “na te verrekenen”. Het gevolg kan zijn dan er moet worden bijbetaald, of dat u geld terug krijgt. Dus ook als de verzekering al gestopt is kan er een nieuwe aanvullende premie worden gevraagd.

Op basis van de nieuwe informatie zal de verzekeraar weer een nieuwe “voorschot” premie vragen voor het lopende jaar. Al met al een flink gereken elk jaar door deze naverrekening.

Deze naverrekening premie wordt dus berekend op basis van de gegevens van uw bedrijf die op dat moment beschikbaar waren. Pas na afloop van het kalenderjaar weet u precies hoeveel medewerkers u in dienst had, hoeveel loon u betaald heeft en hoe hoog de omzet en de kosten van verzuim waren. Bij de de premievaststelling wordt op basis van de precieze gegevens de premie voor het afgelopen jaar berekend.

Welke verzekeringen naverrekening

Deze naverrekening komen vooral vaak voor bij ,

 1. transportverzekeringen
 2. bedrijfsrechtsbijstand,
 3. bedrijfsschade,
 4. Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid
 5. verzuimverzekeringen
 6. en verzekeringen die zijn gekoppeld aan lonen van werknemers.

Hieronder hebben we ook nog even voor de liefhebber de consequenties gezet v.w.b. de assurantiebelasting.

Assurantiebelasting

[Lees meer…] overNaverrekening 2020 of bijbetalen som verrassing