Aansprakelijkheid Administratiekantoor premie 2020

De aansprakelijkheid administratiekantoor dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Dat maakt de verzekering voor de aansprakelijkheid administratiekantoor tot een onmisbare verzekering.

Verplicht verzekeren Aansprakelijkheid Administratiekantoor

Aansprakelijkheid Administratiekantoor

Een belangrijke beroepsvereniging is de NOAB. NOAB is dé brancheorganisatie voor administratiekantoren en belastingadviseurs die zich richten op het MKB. Bij NOAB zijn ongeveer 1000 kantoren aangesloten. NOAB zet zich op verschillende manieren in om de belangen van haar leden binnen en buiten de sector te behartigen.

NOAB stelt een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht met een minimum verzekerd bedrag van € 500.000 per aanspraak en € 1.000.000 per jaar. Wij zorgen dat de verzekering voldoet aan de eisen die gesteld worden.Lees meer… »

Verzekeringen Reageer op dit artikel0

VVE Bestuurdersaansprakelijkheid premies online 2020

Uitleg VVE Bestuurdersaansprakelijkheid

VVE Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een Vereniging van Eigenaren bent u verantwoordelijk voor het nemen en uitvoeren van beslissingen. VVE Bestuurdersaansprakelijkheid moet helaas serieus worden bekeken gezien de forse persoonlijke risico’s van elke VVE bestuurder. Ondanks uw inzet kunt u, zelfs wanneer u de functie onbetaald vervult, persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Ook als een claim niet terecht blijkt, kunnen de verweerkosten aanzienlijk zijn. Met de Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering voor Vereniging van Eigenaren bent u uitstekend verzekerd voor de persoonlijke financiële risico’s van uw besluitvaardigheid.

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering premie VVE

Waarom VVE Bestuurdersaansprakelijkheid

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders staat de laatste jaren in de schijnwerpers. Door de toegenomen claimbewustheid en veranderende wet- en regelgeving, lopen ook bestuurders van VVE’s een steeds groter risico om door derden, de VVE of leden van de VVE aansprakelijk gesteld te worden. De VVE Bestuurdersaansprakelijkheid polis voorziet in bescherming van privé-vermogens wanneer verzekerden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Wiki info

Dekking VVE Bestuurdersaansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid ontstaan door een handelen of nalaten als een bestuurslid of toezichthouder van een vereniging van eigenaars. De dekking van de verzekering bestaat uit twee elementen:

Ook als de claim uiteindelijk onterecht blijkt te zijn worden de kosten van verweer vergoed. Deze kunnen fors oplopen door de complexiteit van de materie en de gespecialiseerde advocaten die moeten worden ingeschakeld. In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld, worden de kosten van juridisch verweer bij bestuurdersaansprakelijkheid niet gedekt door een reguliere rechtsbijstandverzekering.

Audio bestuurdersaansprakelijkheid

Voor wie is de VVE Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering

De VVE Bestuurdersaansprakelijkheid Polis is voor bestuurders en toezichthouders zowel in functie, afgetreden of nog te benoemen. Het voltallige bestuur is verzekerd, omdat zij wettelijk collectief verantwoordelijk is en iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor de gehele claim. De VVE sluit de verzekering af en betaalt de premie.

Verzekerden op de polis

Waarvoor kunt u aansprakelijk worden gesteld

In principe is de VVE zelf aansprakelijk voor eventuele schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat u als bestuurder of toezichthouder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van de rechtspersoon. Naast de aansprakelijkheid ten opzichte van derden (schuldeisers, leveranciers, curator etc.), de zogenaamde ‘externe aansprakelijkheid’, kan ook de rechtspersoon, bijvoorbeeld na een wisseling van het bestuur, van mening zijn dat u niet naar behoren hebt gehandeld en u aansprakelijk stellen, de zogenaamde ‘interne aansprakelijkheid’. Hierbij is het niet relevant of u voor uw diensten wordt betaald.

Werknemers of vrijwilliger schade

Als een werknemer of vrijwilliger schade oploopt in het verkeer, zowel tijdens woon-werk verkeer als tijdens werktijd is de werkgever schadevergoedingsplichtig. De verzekering is een prima aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Zo gaan uw werknemers voor, na en tijdens werktijd, verzekerd op pad. Werknemers- en vrijwilligersverzekering premie online.

Onbehoorlijk bestuur

Bij onbehoorlijk bestuur kan gedacht worden aan de VVE of een derde die financieel nadeel lijdt, omdat een bestuurder een besluit dat in de vergadering van de VVE is genomen, niet goed uitvoert. Bijvoorbeeld het niet voldoende vergewissen van de kredietwaardigheid van een contractspartner. Of het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is of bekend had kunnen zijn dat de VVE ze niet kan nakomen.

Voorbeelden van aanspraken VVE Bestuurdersaansprakelijkheid

Een van de bestuursleden van een VVE heeft een aannemer een opdracht gegeven tot het vernieuwen van de afvoerbuizen van de waterleiding. Er is echter onvoldoende geld in de kas waardoor de VVE haar contract niet kan nakomen. De aannemer lijdt hierdoor aanzienlijke schade. De aannemer gaat de bestuursleden in hun privé-vermogen aanspreken.

In de VVE-vergadering wordt besloten dat de dakbedekking volledig wordt vervangen. Een bestuurder geeft opdracht aan de plaatselijke dakdekker. Er wordt een flinke geldsom als aanbetaling overgemaakt. Kort daarna gaat de dakdekker failliet en is de VVE haar aanbetaling kwijt. Het bestuur had vooraf geen onderzoek gedaan naar de financiële positie van het dakdekkersbedrijf. De vereniging gaat de bestuursleden persoonlijk aansprakelijk stellen voor deze financiële schade.

Voor welke VVE’s niet geschikt

 1. VVE’s met een negatief eigen vermogen
 2. ‘slapende’ VVE’s (geen bestuurder benoemd, geen periodiek onderhoud, geen VVE vergaderingen)
 3. VVE’s zonder reservefonds conform artikel 5:126 lid 1 BW (in artikel 5:126 lid 1 BW wordt bepaald dat elke VVE een reservefonds dient aan te houden ter bestrijding van andere dan gewone jaarlijkse kosten)

Uitsluitingen

Met de VVE Bestuurdersaansprakelijkheid ­verzekering bent u verzekerd tegen schade waarvoor u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk bent. Maar er zijn situaties waarin wij geen vergoeding geven. De belangrijkste vindt u hieronder:

 1. U of een andere verzekerde heeft de schade met opzet veroorzaakt.
 2. Een boete- of schadevergoedingsbeding, tenzij verzekerde ook zonder dat beding aansprakelijk is.
 3. Boetes in welke vorm dan ook zijn van de dekking uitgesloten. Hieronder is ook begrepen dat deel van een schade dat de wet of gerechtelijke uitspraak boven de daadwerkelijk geleden schade wordt toegekend.
 4. Onrechtmatig bevoordelen van verzekerde persoonlijk of van derden, dan wel frauduleus handelen of nalaten door verzekerde.

Beëindiging uitloop bestuurdersaansprakelijkheid

Uitloop bestuurdersaansprakelijkheid

De noodzaak alert te reageren bij Uitloop bestuurdersaansprakelijkheid heeft alles te maken met het risico dat de curator vaak snel de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beëindigt. En dan is er het risico dat er geen claims meer kunnen worden ingediend. Afhankelijk van de verzekeraar moet, na het uitspreken van een faillissement, de claim direct worden ingediend. Vaak al binnen 3 maanden.

Om elk risico te vermijden rondom de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, is het verstandig zijn dus uw polis te controleren op dit Uitloop bestuurdersaansprakelijkheid risico. Wilt u dat we meekijken, stuur gerust de polis even digitaal naar ons toe. Het controleren van de uitloop clausule bestuurdersaansprakelijkheid is kosteloos.

Premieberekeningen online

Bestuurdersaansprakelijk premie stichting/vereniging
Bestuurdersaansprakelijk premieberekening BV
Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering premie VVE
VVE pakket verzekering (incl gebouw)
Vrijwilligers & werknemersschade verzekering
Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Heftruckverzekeringen en heftruckcertificaat 2020

heftruckverzekeringen

Er is een bittere noodzaak heftruckverzekeringen en heftruckcertificaat te hebben bij het bezit van een (vork)heftruck. Een heftruckcertificaat is niet verplicht volgens de Nederlandse wetgeving. Maar verzekeraars kunnen een heftruckcertificaat wel verplicht stellen. De meeste verzekeringsmaatschappijen van heftruckverzekeringen stellen het meestal nog niet verplicht. Vergeet ook niet de heftruck goed te onderhouden en tijdig te laten keuren gekeurd. Verzekeraars kunnen daar eisen aan stellen bij heftruckverzekeringen .

Heftruckverzekeringen wettelijk niet verplicht

Volgens de wet is dus een heftruckcertificaat niet verplicht. Maar een werkgever is wel verplicht om het personeel voldoende opleidingsniveau te geven. Een heftruckcertificaat bewijst namelijk wel de mate van ‘deskundigheid’. Zie Evo artikel over heftruckcertificaat.

 1. Een heftruckcertificaat
 2. Een kwaliteit heftruckverzekeringen. (premieberekening)
 3. Goede arbo instructies en interne afspraken
 4. Geen ondeskundig of oneigenlijk gebruik.

Het behalen van een heftruckcertificaat is dus naast goede heftruckverzekeringen, zeker verstandig. Niet alleen voor het bedrijf zelf maar ook voor de medewerker. Er is geen garantie dat er geen ongelukken gebeuren als er een heftruckcertificaat is. In het geval dat er toch iets gebeurt dan is er de heftruckverzekeringen om te zorgen dat de financiële schade wordt vergoed.Lees meer… »

Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Kentekenplicht tractor mei 2020 alle feiten

kentekenplicht tractor

Kentekenplicht tractor staat volop in de aandacht. Het LTO heeft aan de Minister Van Nieuwenhuizen gevraagd een regeling in te voeren die voor boeren en tuinders zo min mogelijk administratie en kosten oplevert. Ze willen daarom dat de Minister de kentekenplicht beperkt tot de voertuigen die vallen onder de APK-plicht: alleen tractoren en bijbehorende aanhangers met een constructiesnelheid van 40 kilometer per uur of hoger. De Europese regelgeving, die de apk verplicht stelt voor landbouwvoertuigen die harder kunnen dan 40 kilometer per uur, is sinds 1 mei 2017 van kracht.Lees meer… »

Verzekeringen Reageer op dit artikel5

webshop verzekering 2020 – 7 variaties en tips

Webshop verzekering is niet een onderwerp waar veel webshop ondernemers zich graag mee bezig houden. Hieronder concentreren we ons op de specifieke risico’s van webshop. Soms is er ook een “echte” fysieke winkel, opslag of kantoorruimte. Die zullen natuurlijk ook aandacht moeten krijgen. Hieronder kijken we echter alleen even naar de bedrijfsrisico’s rondom webshops.

7 webshop verzekering

webshop verzekering
 1. Bedrijfsaansprakelijkheid
 2. Bedrijfsschade
 3. Bedrijfsrechtsbijstand
 4. Cybercrime en datalekken
 5. Elektronica
 6. Eigen vervoer en transport verzekering
 7. Bestuurdersaansprakelijkheid

Eis een pakket webshop verzekering

Combineer deze 7 polissen in één pakket. Het scheelt veel premie en er zijn geen dubbele verzekeringen. Ook geven verzekeringsmaatschappijen nog kortingen en extra lage premies. Let er ook op dat er maar één keer een eigen risico bedrag wordt gevraagd. Het zijn juist deze verbogen clausules die een webshop te duur kunnen maken.

Premieberekeningen onlineLees meer… »

Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Minigraver verzekering minutieus uitgelegd 2020

Minigraver verzekering

Minigraver verzekering zijn verplicht. Want ook (juist)  deze kleine gravers kunnen grote schade veroorzaken.

Niet alleen tijdens het verkeersrisico (want dat risico is relatief beperkt), maar juist het werkrisico. Een minigraver verzekering nader bekijken is dus de moeite waard zodat de verzekering precies past bij de werkzaamheden en elk risico door de verzekeraar kan worden overgenomen. Daarbij zijn er grote premieverschillen en dus is een vergelijking verstandig. Die vergelijking maken wij en zorgen dat er precies de juiste verzekering wordt afgesloten tegen een gunstige prijs.Lees meer… »

Verzekeringen Reageer op dit artikelReacties uitgeschakeld voor Minigraver verzekering minutieus uitgelegd 2020

WA Hoogwerker verzekering – 2020 Premies tips

WA Hoogwerker verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) is de basisdekking die bij elke hoogwerker verplicht verzekerd hoort te zijn. Aanvullingen op de WA Hoogwerker verzekering zijn echter de moeite waard te overwegen.

Welke soorten hoogwerker verzekering?

WA hoogwerker verzekering
 1. Wettelijke aansprakelijkheid (WA hoogwerker verzekering.) Dit is een verzekeringsdekking die schade verzekert die wordt aangebracht aan anderen. Ook belangrijk is de dekking voor toegebrachte letselschade. De aanvullingen zijn:
  1. Beperkt Cascoverzekering. Naast de wettelijke aansprakelijkheid  is de hoogwerker  verzekerd bij brand, diefstal, verduistering en stormschade.
  2. Cascoverzekering. U kunt de hoogwerker ook naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid extra verzekeren voor “alle van buitenkomende onheilen”. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook verzekerd.
  3. Denk ook even aan het meeverzekeren van rechtsbijstand. Zo kunt u ook eenvoudig uw eigen schade verhalen op d veroorzaker.
  4. Ook letsel van de bestuurder (werknemer) kan meeverzekerd worden op een WA hoogwerker verzekering. weliswaar is dat geen wettelijke aansprakelijkheid maar wel plezierig om de hoogwerker bestuurder financieel te compenseren.


Lees meer… »

Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Diefstal tractor 8 prima verzekeringstips 2020

Diefstal tractor is een ernstig probleem. Niet alleen zorgt het voor veel extra werk zoals stagnatie van het werk maar ook vervolgschade. Ook zorgt het voor een stijgende verzekeringspremies en veel administratieve rompslomp. Los van eventuele extra kosten zoals het eigen risico op de tractorverzekering. De tijdsinvestering om een nieuwe tractor te kopen, moet ook niet onderschat worden.

Diefstal tractor en verzekeringsmaatschappijen

diefstal tractor

Die diefstal gebeurt natuurlijk vaak omdat het eenvoudig is voor dieven de tractor mee te nemen. Het toezicht is beperkt en de beveiliging is niet of beperkt aanwezig. Daar komt nog bij dat verzekeringsmaatschappijen vaak elektronische beveiliging of tracking systemen, niet verplicht stellen. Ze compenseren hun extra risico door de eigenaar van de verzekering op te zadelen met een hoger eigen risico bij diefstal van de tractor.

Meest gestolen

Ook door de hoge waarde van de tractor is diefstal de moeite waard. Naast tractoren zijn ook heftrucks, graafmachines en shovels geliefd. Maar veruit de meeste werkmaterielen die gestolen worden, zijn de tractoren. Vooral ook omdat de beveiliging, die op auto’s standaard wel aanwezig is bij tractoren ontbreekt.

Beperkt casco verzekering

Let bij verzekering altijd op het meeverzekeren van diefstal. Natuurlijk altijd bij Casco maar denk ook aan MINI casco als er alleen aansprakelijkheid wordt verzekerd. Vaak is er maar een geringe extra premie nodig om het diefstal risico verzekerd te krijgen.

8 prima verzekeringstips tegen diefstal tractor

 1. Uw tractor staat het meest veilig op een afgesloten terrein of een goed beveiligde opslagplaats.
 2. Laat de contactsleutel er niet inzitten. Natuurlijk erg gemakkelijk tijdens het werk maar u maakt het de dieven wel erg gemakkelijk.
 3. De ‘ruststand’ op een tractor is aan te bevelen. Natuurlijk maakt dat geen verschil in diefstal maar onbevoegde dan wel kinderen kunnen de tractor niet gemakkelijk starten.
 4. Leg de sleutels op een niet zichtbare plek in huis. Vaak zien wij de sleutels al op het plankje bij de voordeur liggen; dan wordt het wel erg gemakkelijk.
 5. Een paar lampen met bewegingssensors zijn erg effectief tegen diefstal. De dieven hebben de pest aan al teveel licht.
 6. Schrijf altijd het chassisnummer van uw tractor op. Wij vragen er ook altijd om bij het aangaan van een verzekering; gewoon omdat het traceren van de tractor daarna veel gemakkelijker wordt. Ook als uw tractor een kenteken heeft/krijgt vanwege de kentekenplicht.
 7. Fraaie gelaste naamplaat of speciale las is ook altijd erg plezierig voor het snel terugkrijgen van een eenmaal gestolen tractor. Het kan een dief ook afschrikken om de tractor überhaupt mee te nemen. Er blijft immers altijd een litteken achter op de tractor als ze deze eraf willen slijpen.
 8. Als de tractor op een transport-wagen of aanhanger staat, zorg dan dat ook die wagen goed is beveiligd met een disselslot of een zware wielklem.

De kosten bij diefstal tractor

 1. Het werk stagneert
 2. Eigen risico op de verzekering
 3. Stijgende verzekeringspremie
 4. Tijdverlies door politieaangifte
 5. Tijdverlies voor aankoop nieuwe tractor
 6. Kosten schadebehandeling
 7. Veel administratieve
 8. etc.

Er is veel meer informatie te vinden over de mogelijkheden van beveiliging tegen diefstal tractor via de volgende organisatie:

SCM (Stichting Certificering Motorrijtuigenbeveiliging)
Fedecom
BMWT

Premie online berekening


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Aansprakelijkheid accountant premies 2020

De aansprakelijkheid accountant dekt de gevolgen van fouten die een accountant of Register Accountant maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt dus sterk toe.

Eenvoudige keuzes aansprakelijkheid accountant

Aansprakelijkheid accountant

Het is jammer als u aansprakelijk wordt gesteld terwijl het tegen een geringe premie kan worden verzekerd. Heeft u een verzekering dan is namelijk zowel de claim zelf verzekerd als het juridische verweer. Maar wat is er in detail van belang voor een goede keuze? Hieronder een aantal verschillende zaken om aan te denken.

Acceptatievoorwaarden aansprakelijkheid accountant

De verzekering aansprakelijkheid accountant wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. De acceptatieprocedure is zeer zorgvuldig. Ervaring, kantoorbezetting en vele andere aspecten bepalen de premie en voorwaarden. Daarom is het vragenformulier gedetailleerd en is het van belang dat dit zo volledig mogelijk wordt ingevuld. Juist bij schade is discussie achteraf met de verzekeraar niet plezierig.Lees meer… »

Verzekeringen Reageer op dit artikel0

WA verzekering tractor 2020. Lage instap premies.

Er is de wa verzekering tractor (wettelijke aansprakelijkheid). Goed verzekerd zijn, is natuurlijk belangrijk en verplicht maar een verzekering alleen kopen op basis van de hoogte van de premie is best gevaarlijk. De premie is vaak niet het grootste probleem. Die vallen best mee; kijk maar.

Tractor premieberekening

Werk- en verkeersrisico wa verzekering tractor

wa verzekering tractor

Laten we eens kijken hoe die gevoelige aansprakelijkheid bij wa verzekering tractor is geregeld. Weliswaar is er een wettelijke plicht om een wa verzekering tractor te hebben, toch is er nog veel onduidelijk. Allereerst is het goed de aansprakelijkheid bij het gebruik van tractoren te analyseren. Er is een werkrisico en een verkeersrisico. Het werkrisico kan net zo goed tot schade leiden als het verkeersrisico. Bij een schade is het vooral verstandig de verschillen te zien in de verzekeringsdekking. De verzekeringsmaatschappij maakt geen verschil tussen beide risico’s maar een eigenaar moet wel zelf goede afspraken maken met de bestuurder van de tractor om het risico te beperken.

Beperken risico gebruik tractorLees meer… »

Aansprakelijkheid, Verzekeringen Reageer op dit artikelReacties uitgeschakeld voor WA verzekering tractor 2020. Lage instap premies.