Eigen pensioen bijdrage 2024 berekening

Eind van de maand januari 2024 zal iedereen een nieuwe salarisstrook hebben. Voor werkgevers is het dus zaak (indien van toepassing) de nieuwe eigen pensioen bijdrage 2023 te vermelden. De berekening van de eigen bijdrage is als volgt. Als er sprake is van een eigen pensioen bijdrage 2024 in een pensioenregeling dan bedraagt die bijdrage vaak een percentage van de pensioengrondslag. (zeg 4%)

Pensioengrondslag = fulltime jaarsalaris -/- AOW franchise 2024. Die pensioengrondslag maal het parttime percentage levert de pensioengrondslag op. De eigen pensioen bijdrage 2024 is dus een percentage van deze pensioengrondslag.

Een rekenvoorbeeld eigen pensioen bijdrage 2024

 1. Salaris € 37.545,- fulltime
 2. AOW franchise 2024 € 17.545,- *
 3. Pensioengrondslag € 20.000,-
 4. Parttime percentage 80%
 5. Pensioengrondslag € 16.000,-
 6. Eigen pensioen bijdrage 2024 (stel) 4% per jaar dus € 640,- per jaar
 7. Per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen

* De franchise kan per bedrijf verschillen.

[Read more…] about Eigen pensioen bijdrage 2024 berekening

Algemene leveringsvoorwaarden, beperk aansprakelijkheid 99 euro

Wanneer je zaken doet met leveranciers of klanten is het belangrijk om je algemene leveringsvoorwaarden grondig vast te leggen. Zo beschermt u, samen met de juiste beroepsaansprakelijkheidsverzekering (info en premie) en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (info en premie), het bedrijf optimaal. Er zijn verschillende benamingen: algemene voorwaarden, algemene leveringsvoorwaarden of dienstenvoorwaarden.

Waarom algemene leveringsvoorwaarden opstellen? Klik hier

Algemene leveringsvoorwaarden  kunnen de risico’s die u als ondernemer loopt verkleinen.  Met algemene leveringsvoorwaarden is het  duidelijk welke rechten en plichten u en uw klant hebben. De ‘kleine lettertjes’ besparen u een hoop tijd. Uw klanten weten precies waar ze aan toe zijn.

Vier redenen Algemene leveringsvoorwaarden

[Read more…] about Algemene leveringsvoorwaarden, beperk aansprakelijkheid 99 euro

CAR verzekering projectontwikkelaar 9 x onmisbaar

CAR verzekering projectontwikkelaar

CAR verzekering projectontwikkelaar per project kan financieel verstandig en interessant zijn. Daarmee regelt de projectontwikkelaar een tijdelijke CAR als opdrachtgever. Daarmee is er een grote flexibiliteit mogelijk per project. Elk project kent immers haar eigen bijzonderheden; een bestaand pand verbouwen of nieuwbouw, etc.

Aannemer pakketverzekering formulier Of bereken eerst de premie hier.

CAR verzekering projectontwikkelaar 9 keer

Tijdens de bouw is een eigen CAR verzekering projectontwikkelaar verstandig. Een CAR is dus een verzekering voor eigen schade tijdens de bouw. Hieronder de redenen om een eigen tijdelijke CAR per project te starten:

 1. Er is zekerheid dat het werk is verzekerd. Een controle van de aannemerspolis bij de aanvang van het werk garandeert niet dat tijdens de uitvoering van het werk de polis (ongewijzigd) blijft bestaan. Er bestaat geen garantie dat de premie is voldaan.
 2. U weet wat er is verzekerd. Uiteraard kent u de polis die u zelf heeft afgesloten beter dan de verschillende onderdelen van diverse polissen bij meerdere verzekeraars.
 3. In geval van schade ontvangt u de schadepenningen. Naast een betere controle wordt hiermede voorkomen dat indien de aannemer tijdens de bouwperiode failliet gaat, schadepenningen aan de curator ter beschikking komen, en mogelijk niet aan u.
 4. Het controleren van de verschillende aannemerspolissen, wat een goede assurantiekennis verlangt, is niet langer nodig.
 5. U hebt de beschikking over de CAR verzekering projectontwikkelaar. Bij een aansprakelijkstelling na afloop van het werk kan een aannemerspolis tot moeilijkere communicatie leiden.
 6. De aannemer verzekert veelal alleen zijn eigen aanneemsom. Voor de opdrachtgever is het totale werk van belang, dus inclusief neven- en onderaannemers, werken buiten het bestek en eventueel de niet verrekenbare B.T.W.
 7. U als opdrachtgever heeft belang bij de kwaliteit van het bouwwerk. Als u de verzekering hebt afgesloten dient de aannemer een schade in ieder geval bij u te melden. Afhankelijk van de claim bepaalt u in hoeverre u bij de afhandeling betrokken wilt zijn.
 8. Uiteindelijk betaalt u de premie voor de CAR verzekering projectontwikkelaar. Door de aannemer wordt deze via de aanneemsom aan de opdrachtgever doorberekend. Dit overwegende is het verstandiger zelf als verzekeringnemer op te treden en aldus het assurantiearrangement geheel volgens uw eisen in te richten.
 9. Indien de verzekering via de aannemer(s) wordt afgesloten zal zeer waarschijnlijk algemene kosten, winst en risico over de verschuldigde premie in rekening worden gebracht.
[Read more…] about CAR verzekering projectontwikkelaar 9 x onmisbaar

Pensioen werknemers via heldere checklist met online premies en prijzen

Flexibel pensioen

Pensioen wordt steeds meer een individuele aangelegenheid. De werknemer komt meer en meer zelf aan het roer. De tijd dat het pensioen “gewoon” geregeld was, wordt langzaam maar zeker verleden tijd. Een Pensioen werknemers is bijna een vereiste voor elke werkgever. De Nationale Pensioen Dialoog die gevoerd is, wijst in die richting. Het lijkt erop dat we steeds meer naar individuele pensioen potjes toegaan en er is een grote wens naar meer maatwerk en flexibiliteit. En daar zelf keuzes in maken. Bijvoorbeeld over het moment waarop een werknemer met pensioen wilt gaan. Pensioen werknemers lijkt meer een recht dan een gunst.

Bedrijfspensioen - berekening

De werkgever en verplichte communicatie

[Read more…] about Pensioen werknemers via heldere checklist met online premies en prijzen

WIA excedent verzekering 2023 premie uitgeplozen

WIA excedent verzekering

Met de WIA excedent verzekering vult het inkomen van zijn medewerker aan tot een vast percentage van het salaris, meestal 70% maar lager mag ook. Deze verzekering is vooral interessant voor medewerkers met een hoog inkomen van € 66.000,- (2023) of meer. Want met de wettelijke uitkering zijn zij slechts verzekerd tot een door de overheid vastgesteld maximumbedrag. De WIA excedent verzekering vult deze wettelijke uitkering aan, zodat de financiële terugval minder groot is.

Arbeidsongeschiktheid collectief offerte

Voor wie?

Het Sociale Verzekeringsloon is momenteel € 66.000,-. Deze WIA excedent verzekering is dus voor deze werknemers bedoeld. Voor wie niet? Deze verzekering is niet voor DGA’s, ZZP-ers of werknemers met een fulltime loon lager dan het SV loon.

De WIA excedent verzekering

 • zijn er voor medewerkers met een hoog inkomen (boven maximale SV loon) bij arbeidsongeschiktheid beschermd moeten worden tegen een grote inkomensterugval
 • zorgt dat medewerkers de aanvulling bij alle soorten WIA-uitkeringen ontvangen;
 • regelt bij arbeidsongeschiktheid voor een intensieve ondersteuning bij de re-integratie.

Is verzekering nuttig?

Gewoon werken, een goed (hoog) inkomen ontvangen en plots gebeurt er iets waardoor er niet meer volledig gewerkt kan worden. Dan kan de terugval in inkomen groot zijn. Weinig werknemer zijn in staat om een 30% inkomensterugval op te vangen; laat staan 50% of meer. Daarom is een WIA excedent verzekering nuttig.

Werknemers met een inkomen lager dan het SV loon hebben wel vaak een maximale verzekeringsdekking. Juist bij de groep werknemers met een hoger inkomen zijn, met een WIA excedent verzekering de arbeidsvoorwaarden weer gelijkgetrokken.

De wet WIA in het kort

[Read more…] about WIA excedent verzekering 2023 premie uitgeplozen

Pensioenakkoord beslisboom

De Pensioenakkoord beslisboom geeft in het kort een paar belangrijke elementen aan en onze verwachting voor collectieve pensioenregelingen die werkgevers meestal hebben.

Pensioenakkoord beslisboom
 1. Nieuwe regelingen vanaf 1 juli 2023 alleen beschikbare premieovereenkomst met vlakke premie.
 2. Beschikbare premieovereenkomsten met staffel (ook wel progressieve premies genoemd) kennen een overgangsperiode tot 1 januari 2028. Je mag wachten tot 2028. Oftewel je maakt als werkgever geen gebruik van het overgangsrecht. Maar verstandiger is het om actie te nemen want compensatieverplichtingen per werknemer kunnen flink stijgen. Directe actie aanbevolen.
 3. Het overgangsrecht is van toepassing op pensioenregelingen die vóór 1 januari 2023 zijn ingevoerd.
 4. Dit overgangsrecht in de Wet toekomst pensioenen (WTP) heeft betrekking op de overgang van bestaande pensioenregelingen naar de nieuwe regels van het pensioenstelsel
  • Alle pensioenregelingen moeten uiterlijk 1 januari 2027 voldoen aan de regels van het nieuwe pensioenstelsel.
  • Er is echter één uitzondering: het Overgangsrecht (ook wel de Eerbiedigende Werking genoemd).
  • Sociale partners kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op dit overgangsrecht.
 5. Beperkingen en Toekomst:
  • Vanaf 1 januari 2027 is het overgangsrecht alleen nog van toepassing op bestaande medewerkers; nieuwe medewerkers kunnen niet meer toetreden.
  • Dit betekent dat er voor nieuwe medewerkers een separate, pensioenakkoord-proof regeling moet komen.
 6. Er moet nagedacht worden wat te doen met nieuwe werknemers. Een beslissing kan zijn een eerbiedigende werking bestaande werknemers en een nieuwe regeling voor nieuwe deelnemers. Verstandig dus om niet te wachten.
 7. Er is eindelijk een nieuwe omschrijving wie er nu wel/niet een partner is. Directe actie aanbevolen.
 8. Hoogte nabestaandenpensioen wordt een percentage (maximaal 50%) van het salaris. Meestal is er nu in de huidige pensioenregelingen onvoldoende nabestaandenpensioen verzekerd. Niet wachten
 9. Uitbreiding behoud nabestaandenpensioen na uitdiensttreding. De werkgever kan aangeven 3 of 6 maanden.
 10. Verlaging toetredingsleeftijd naar 18 jaar vanaf 1 januari 2024. Directe HR-actie nodig.
 11. Maximaal 10% van het ouderdomspensioen als bedrag ineens bij pensionering. Geen actie nodig want de wetgeving is nog niet afgerond.
 12. Standaard doorbeleggen in de lifecycle is nu gelukkig mogelijk. Verstandig om niet te wachten
 13. Informeer de werknemer op tijd, eventueel via een collectieve of individuele uitleg. Directe actie aanbevolen.
 14. Opstellen transitieplan (opschrijven wat de verschillen zijn.) verplicht vóór 1 juli 2025. Verzekeraars willen deze vaak al op 1 juli 2024. ontvangen bij wijziging regeling. Nieuwe pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling. (geen gebruik van eerbiedigende werking)
 15. Is er een verplichting van een werkgever om toestemming te vragen aan elke individuele werknemer. Ja, dat is de hoofdregel.

Deze Pensioenakkoord beslisboom is natuurlijk voor het gemak gemaakt omdat het pensioenakkoord flink veel meer details kent en een totaal overzicht lastig te krijgen is. Overleg dus zeker met een pensioenadviseur voor de juiste keuze.

WTP Presentatie 2023-2024 voor werkgevers van Doorneweerd Pensioenadviseurs

[Read more…] about Pensioenakkoord beslisboom

Verkiezing 2023 AOW programma politieke partijen

Verkiezing 2023 AOW
Verkiezing 2023 AOW

Verkiezing 2023 AOW zal ook in het teken moeten staan van de financiële plannen met de AOW van alle politieke partijen. De AOW wordt door de leeftijdsopbouw tussen grijs en groen een kritisch omslagsysteem waar politieke partijen een doordachte mening over zouden moeten hebben. We hopen dat ze ons in 2023 gaan verrassen.

Verkiezing 2023 AOW standpunten

Met de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen is de 2e pijler pensioenvoorziening uitgebreid onder handen genomen. De AOW als grootste oudedagsvoorziening” zou voldoende aandacht moeten krijgen bij de politieke partijen. Denk daarbij aan de financiële positie van de AOW-ers, de toekomstige rechten van jongeren, het financieringssysteem, de uitvoeringskosten, de koppelingen aan andere voorzieningen, de invloed van kortingen en toeslagen, de hoogte van het bestaansminimum, flexibilisering, de AOW als basisinkomen, de AOW als oplossing voor zware beroepen, etc. Hieronder de Verkiezing 2023 AOW standpunten.

[Read more…] about Verkiezing 2023 AOW programma politieke partijen

VVE Appartementsclausule en opzettelijke brand. Kies juiste VVE polis.

Bij het verzekeren van een VVE is de appartementsclausule van groot belang om te overwegen. Als er met grove opzet schade door een bewoner wordt veroorzaakt dan kunnen andere bewoners ernstige schade leiden. Verzekeraars zullen immers niet snel de schade uitkering. De oplossing is de appartementsclausule.

VVE appartementsclausule

Een verzekeraar vergoedt normaal gesproken geen schade wanneer je dit opzettelijk of door grove schuld zelf hebt veroorzaakt.

Heeft de buurman in het appartementencomplex bijvoorbeeld opzettelijk brand gesticht, dan hoeft de verzekeraar deze schade bij hem niet uit te keren. Maar de kans is groot dat een ander appartement inde VVE ook beschadigd is door de brand die hij heeft veroorzaakt. In dit geval biedt de VVE appartementenclausule uitkomst.

Audio over afsluiten en verzekeringsdekking

[Read more…] about VVE Appartementsclausule en opzettelijke brand. Kies juiste VVE polis.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen 2023 premies

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn de zakelijke variant van de aansprakelijkheidspolis. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen verzekeren zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over te praten. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt. Maar ook stommiteiten zijn natuurlijk gewoon verzekerd.

[Read more…] about Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen 2023 premies

Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar?

Zijn advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar bij de aangifte IB?

Antwoord: Op de vraag of de advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar zijn moet in principe “nee” worden geantwoord. De premies zijn weliswaar “persoonlijke verplichtingen“; maar dat geldt niet voor de apart gefactureerde advieskosten. De regering heeft aangegeven dat apart betaalde advieskosten voor lijfrente of AOV niet aftrekbaar zijn bij de aangifte IB.

Zie ook Update aan het eind van dit artikel

[Read more…] about Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar?