Beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren vergelijk

Beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren kan gelukkig op een grondige maar efficiënte manier online. Bij beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren worden de gevolgen van fouten die de accountant maakt verzekerd bij de uitoefening van zijn beroep. Dus ook stommiteiten van werknemers zijn gedekt. Er zijn er steeds meer mogelijkheden om accountants aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Dat maakt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering tot een belangrijke verzekering.

Meestal worden er twee aansprakelijkheidsverzekering  (wikidirect afgesloten. Hieronder het verschil.

Verschil Beroepsaansprakelijkheid en Bedrijfsaansprakelijkheid

 1. Beroepsaansprakelijkheid accountants verzekerenVermogensschade. Dat is beroepsaansprakelijkheid. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.wordt verzekerd
 2. Letselschade is bedrijfsaansprakelijkheid. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
 3. Zaakschade is bedrijfsaansprakelijkheid. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren in detail

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Productaansprakelijkheidsverzekering premie 2018 checklist

Een productaansprakelijkheidsverzekering is vaak een onderdeel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Iemand stelt u als bedrijf aansprakelijk voor schade die een product heeft veroorzaakt. Dat kan terecht zijn, of volslagen onzin. Toch moet u zich er juridisch tegen verweren. Al met al brengt dat hoge kosten met zich mee. “Ik ben ziek geworden door uw product” of “mijn bedrijf heeft groot verlies geleden door uw product“. Een dergelijke claim kan al snel om grote bedragen en belangen gaan. Overigens, u hoeft niet direct een fabriek te zijn van levensmiddelen; ook de fietsenmaker die een Chinese fiets verkoopt kan al aansprakelijk zijn.

ProductaansprakelijkheidsverzekeringVoorbeeld productaansprakelijkheid Chinese racefiets. Een fietshandelaar koopt zijn fietsen in China, dus een “third country” van buiten de EER. De fietshandelaar zal dan financieel aansprakelijk worden gesteld als de voorvork afbreekt en een fietser vele maanden moet revalideren. De werkgever van de fietser en de verzekeraar van de ziektekosten en de fietser zelf zullen allemaal de fietsenhandelaar aansprakelijk stellen. Zeker zonder een productaansprakelijkheidsverzekering zal de fietsenmaker in een lastig pakket terecht komen. De fietshandelaar kan proberen de schade te verhalen op de Chinese fietsenproducent. Daar wensen we de handelaar veel succes mee…..

Wat is productaansprakelijkheid?

Een productaansprakelijkheidsverzekering lijkt een mooie oplossing maar eerst is de vraag wanneer kunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade van een ander. Dat is als:

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Recall verzekeringen bij productaansprakelijkheid

Recall verzekeringen verzekeren de kosten van een Product recall. Product recall is het uit de markt (schappen) halen van producten die zodanig zijn aangetast dat zij ongeschikt of zelfs gevaarlijk zijn voor gebruik. De gevolgen van een product recall kunnen enorm zijn. De vroegst mij bekende product recall was de nasi van Iglo. Schade in 1980 2,5 miljoen euro. In Amerika is er zelfs een website US Recallnews met alle soorten recalls. Recall verzekeringen zijn voor verschillende productgroepen een interessante wijze om de kosten te kunnen afwentelen op een verzekeringsmaatschappij bij schade.

Recall verzekeringen verschillen

Recall verzekeringenEr zijn speciale verzekeringen tegen de financiële gevolgen van (opzettelijke) productaantasting.

 1. Basis Recall verzekeringen. De Basis Recall verzekering is bestemd voor producenten/handelaren van eindproducten, met een omzet tot € 75.000.000.
 2. De MMR-verzekering is bestemd voor De MMR-verzekering is bedoeld voor middelgrote ondernemingen met een omzet tot € 75.000.000.
 3. De CPI-verzekeringen zijn de meest uitgebreide Recall verzekeringen. Deze verzekering is – naast de bovengenoemde doelgroep – tevens geschikt voor bedrijven met ‘private labelling’.
 4. Product contaminatie verzekeringen. De Product Contaminatie-verzekering houdt daar rekening mee en vergoedt gederfde winst, gemaakte kosten en de kosten voor ingehuurde experts en crisis/PR-consultants in verband met de recall. Brochure Recall en product contaminatie

Preventie ideeën

 1. Produceert u de producten die u zelf verkoopt? Kijk dan eens nauwkeurig naar uw productieproces. Controleer de grondstoffen of halffabricaten die u gebruikt goed en eindig met regelmatige steekproeven waarbij u de kwaliteit van uw product beoordeelt. Zorg voor controlemomenten die u vastlegt en uitvoert.  De verzekeraar van de Recall verzekeringen zal dit proces zeker beoordelen.
 2. De fabrikant van uw producten is belangrijk. Maak goede afspraken en leg die vast in een contract en voer een kwaliteitscontrole uit voordat de producten naar u worden verzonden. Kunt u de kwaliteitscontrole niet zelf uitvoeren, bijvoorbeeld omdat uw producten helemaal uit China komen? Schakel dan ter plaatse een bedrijf in dat hierin is gespecialiseerd.
 3. Denk aan goede eigen leveringsvoorwaarden of inkoopvoorwaarden. Leg afspraken die u met uw leveranciers maakt vast in heldere contracten waaraan u goede inkoopvoorwaarden verbindt. Leg de zaken rondom de aansprakelijkstelling nadrukkelijk in deze voorwaarden vast. Maakt u eigen inkoopvoorwaarden? Laat die dan juridisch toetsen door een rechtsbijstandverzekeraar.
 4. Kijk niet vreemd op als uw kopers uit verre landen komen. Wees attent bij aanvragen uit de Verenigde Staten en Canada. De schadeclaims zijn daar vaak erg hoog, bedenk daarom goed of u het risico van een aansprakelijkstelling kunt en wilt nemen. Gaat het dan toch mis dan kan met Recall verzekeringen de schade worden beperkt.

Wilt u een indicatie van een premie, dan kunt u ons hier bereiken. Meer informatie over productaansprakelijkheidsverzekering vindt u hier.


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel2

Technologie verzekeringen – innovatie zekerheid

Technologie verzekeringen kunnen snel en efficient worden opgezet. De technologie verzekeringen, en specifiek aansprakelijkheidsdekkingen, bieden uitgebreide en op maat gemaakte dekkingen voor aanspraken tot vergoeding van personen- en zaakschade van derden, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade en alle overige bedrijfsrisico’s.

Technologie verzekeringen

Hieronder een uitgebreid artikel over de elementen om serieus de revue te laten passeren zodra er innovatieve stappen worden genomen. Technologiebedrijven kennen vaak complexe risico’s. Hieronder een eerste kennismaking.

Aansprakelijkheidsrisico’s

 1. De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van ondernemingen en organisaties en het aansprakelijkheidsrisico.
 2. Steeds vaker stellen brancheverenigingen en opdrachtgevers de verplichting tot het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimum verzekerd bedrag.
 3. Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen. Eigen beperkende leveringsvoorwaarden geven vaak onvoldoende bescherming.
 4. Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt, zelfs wanneer deze persoon niets te verwijten valt.

Verzekerd op aansprakelijkheid technologie verzekeringen

 1. De aansprakelijkheid op de technologie verzekeringen dekt de schade die aan personen of zaken is toegebracht en als het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiële schade en letselschade) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. De aansprakelijkheidsdekking op de technologie verzekeringen wordt ook vaak bedrijfsaansprakelijkheid genoemd.
 2. De aansprakelijkheidsverzekering die onderdeel zijn van technologie verzekeringen biedt vaak ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein).

Premie berekening

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Eigen bijdrage pensioen berekenen in 7 stappen

Eigen bijdrage pensioen kan een onderdeel zijn van een pensioenregeling. De wijze van berekenen en de veel extra details vindt u hier. Reken het goed uit als u werknemer bent. En ook voor de werkgever is het verstandig, bij twijfel hulp te zoeken want …..een euro kan snel verdwijnen.

Creatief rekenen. Drie mensen kopen voor één nacht een hotelkamer. De kamer kost 30 euro. Ze betalen elk tien euro. Maar later blijkt dat die kamer maar 25 euro kost. De portier moet 5 euro teruggeven. Hij drukt echter 2 euro achterover en geeft ieder één euro terug. Ze hebben dus elk betaald 9 euro, totaal 27 euro. Samen met die 2 euro van de portier maakt dat 29 euro.

Natuurlijk als grapje bedoeld maar goed rekenwerk rond eigen bijdrage in pensioenregeling kan voor zowel de werknemer als de werkgever veel geld schelen.

Premievrij pensioen verdwijnt

Eigen bijdrage pensioenHet premievrij pensioen, vooral bedoeld om werknemers aan een onderneming te binden, lijkt te gaan verdwijnen. Door de vergrijzing is vooral het premievrij pensioen onbetaalbaar. De Nederlandsche Bank geeft aan dat vorig jaar nog slechts één vijfde van de Nederlandse bedrijven een premievrij pensioen aanbood. (Bron Financieel Dagblad)

Niemand kan toch bezwaar maken tegen zelf premie bijdragen in een pensioenregeling?

Berekenen van eigen bijdrages:

Een eigen bijdrage rekenvoorbeeld

 1. Salaris € 33.344,- fulltime
 2. AOW franchise 2018 € 13.344,
 3. Pensioengrondslag € 20.000,-
 4. Parttime percentage 80%
 5. Pensioengrondslag € 16.000,-
 6. Eigen pensioen bijdrage 2018 (stel) 4% per jaar  dus € 640,- per jaar
 7. Per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen

Maximum pensioengevend loon

Er kan geen pensioen worden opgebouwd over meer dan € 105.075.

Vergeten eigen bijdrage pensioen.

Is de eigen bijdrage pensioen vergeten op de salarisstrook? Een werknemer kan dit inhalen door het direct geheel af te storten via de eerstvolgende salarisstrook. Soms geeft een werkgever ook de gelegenheid dit over een periode van de komende 12 maanden te spreiden. Even goed overleggen en denk ook om de maandelijkse reguliere afdracht.

Te hoge eigen bijdrage pensioen.

Let er op dat er nooit meer eigen bijdrage kan worden berekend dan er aan premie door de werkgever wordt afgedragen.

Premieberekeningen

Afstandsverklaringen.

Die zijn feitelijk niet meer mogelijk. Hier staan de redenen. Wilt u een medewerker daarom alsnog aanmelden voor de pensioenregeling, denk dan aan een aantal zaken. De datum in dienst wordt dan veelal gesteld op bijvoorbeeld 1 januari 2018 terwijl de werkelijke datum in dienst ver in het verleden kan liggen. Vooral voor het nabestaandenpensioen kan dit een probleem zijn. Er wordt dan te weinig nabestaandenpensioen verzekerd. Leg het vervallen van de afstandsverklaring dus officieel en nauwkeurig vast. Start dus altijd direct bij in diensttreding met een eigen bijdrage pensioen bijdrage via de salarisstrook.

Partnerdefinitie.

Laat bij twijfel de partnerdefinitie controleren. Deze wijkt namelijk af van de fiscale partnerdefinitie. Een pensioenfonds of verzekeraar stelt soms specifieke eisen aan de partnerdefinitie. Het hoeft geen gevolgen te hebben voor de eigen bijdrage pensioen bijdrage van de werknemer.

Aanmelding.

Geef mutaties altijd door via dit online formulier. Wij helpen en corrigeren daar waar nodig is. U ontvangt altijd een bevestiging. Dat is wel zo gemakkelijk want vanaf dat moment zorgen wij dan voor alles. Achteraf alsnog een eigen bijdrage pensioen

AOW

Stel je gaat vanaf 25 jaar een inflatievast salaris van € 30.000,- verdienen. Over dat bedrag wordt 17,9% AOW-premie geheven. Je zet dat bedrag op een eigen Levenslooprekening tegen 3% en dan heb je al snel een kapitaal bij elkaar gespaard van € 1.000.000,- op 67 jaar: een hele conservatieve schatting. Daar zou je een hele beste uitkering voor kunnen kopen.

De kans dat de huidige 25-jarige een gewone AOW uitkering zal ontvangen, is echter nihil. De AOW is dan al lang gewijzigd in ene bijstandsuitkering of in een arbeidsgerelateerde uitkering.

Artikelen over eigen bijdrage

Pensioenadvies collectief
Pensioenbeheer collectief
15 klussen voor goed bedrijfspensioenbeheer
Offerte pensioen collectief aanvragen
68 jaar de emotie en de feiten


Pensioen Lijfrente AOW Reageer op dit artikel2

VVE rechtsbijstandverzekering juridisch slot op de deur

Een VVE bestuurder zonder een VVE rechtsbijstandverzekering kan in een lastig pakket komen te zitten. Een bevriende “jurist” is natuurlijk best wel snel te vinden maar veel verder dan een vrijblijvend advies komt het vaak niet. VVE rechtsbijstandverzekeringDan is een vakkundige en onafhankelijke verzekeraar wel zo belangrijk. Niet alleen kan een bestuurder aan de bewoners laten zien dat er deskundigheid is ingeschakeld. Ook ontloopt de bestuurder een persoonlijke verantwoordelijkheid over het gegeven advies en hulp door de “eigen” bevriende adviseur. De juridische risico’s zijn ook vaak tegen een schappelijke prijs te verzekeren dus veel weerstand zal er niet zijn bij andere belanghebbenden en bewoners.

Een VVE standaard pakket de volgende onderdelen

 1. VVE Gebouwenverzekering (inclusief glas)
 2. Een VVE Aansprakelijkheidsverzekering
 3. De VVE Rechtsbijstandverzekering
 4. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De VVE rechtsbijstandverzekering gaan we hieronder bespreken maar ook verderop op onze website hebben we uitgebreide artikelen over de Gebouwenverzekering en de VVE aansprakelijkheidsverzekering. Gezien de toenemende juridisering van de samenleving en de verregaande complexiteit van de vastgoedzaken, en VVE in het bijzonder, is een deskundige verzekeringsmaatschappij een belangrijk element. Wij hebben hieronder een paar punten op een rij gezet om even langs te lopen en te kijken welke elementen voor uw VVE het meest van toepassing zijn.

VVE verzekering - premie berekening online

VVE Rechtsbijstandverzekering detail

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Onbehoorlijk bestuur VVE is geen dode letter

Onbehoorlijk bestuur VVE komt vaker voor dan gedacht wordt, met grote gevolgen voor een bestuurder tot gevolg. Een VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is daarom cruciaal voor de bestuurder omdat deze privé aangesproken worden voor financiële risico’s verbonden aan de VVE.

Onbehoorlijk bestuur VVE voorbeelden:

 1. Onbehoorlijk bestuur VVEEen van de bestuursleden van een VVE heeft een aannemer een opdracht gegeven tot het vernieuwen van de afvoerbuizen van de waterleiding. Er is echter onvoldoende geld in de kas waardoor de VVE haar contract niet kan nakomen. De aannemer lijdt hierdoor aanzienlijke schade. De aannemer gaat de bestuursleden in hun privé-vermogen aanspreken.
 2. In de VVE-vergadering wordt besloten dat de dakbedekking volledig wordt vervangen. Een bestuurder geeft opdracht aan de plaatselijke dakdekker. Er wordt een flinke geldsom als aanbetaling overgemaakt. Kort daarna gaat de dakdekker failliet en is de VVE haar aanbetaling kwijt. Het bestuur had vooraf geen onderzoek gedaan naar de financiële positie van het dakdekkersbedrijf. De vereniging gaat de bestuursleden persoonlijk aansprakelijk stellen voor deze financiële schade vanwege onbehoorlijk bestuur VVE.
 3. Er waait, door slecht onderhoud, een stuk dakbedekking van een appartement en verwond een voetganger zeer ernstig. De letselclaim blijkt door de VVE niet verzekerd te zijn en de VVE gaat failliet.
 4. De VVE blijkt een onduidelijke en incomplete financiële verslaglegging te hebben,  de noodzakelijke reserveringsfonds blijkt onvoldoende te zijn en er is geen Meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
 5. De VVE heeft opdracht gegeven en bij een renovatie onvoldoende rekening gehouden met brandwerende materialen waardoor bij een brand de schade veel groter was dan verwacht. De verzekeringsmaatschappij zal de schade uiteindelijk op de bestuurders kunnen verhalen.

Verweer onbehoorlijk bestuur VVE

Gezien de toenemende juridisering van de samenleving en de complexiteit van zaken rondom de VVE zijn deskundige verzekeringsmaatschappijen een belangrijk element in het opvangen van de gevolgen van onbehoorlijk bestuur VVE.

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Hannie van Leeuwen “convenant” is dood

Hannie van Leeuwen is vandaag op 92 jarige leeftijd overleden.

Er zijn vast dagen dat jullie niet aan haar gedacht hebben….. Toch hebben wij (en jullie) dagelijks met haar te maken via het van Leeuwen convenant.

Dat convenant betekent kort door de bocht: Een verzekeringmaatschappij vraagt geen gezondheidsverklaring of keuring als iemand in dienst komt en een pensioen- of inkomensvoorziening krijgt. Ook iemand met gezondheidsklachten bij verandering van baan kan dus gewoon verzekerd blijven voor arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Hieronder een artikel uit 2010 vlak nadat het van Leeuwen-convenant van kracht werd. Dit convenant is één van de kleine pareltjes uit het arbeidsvoorwaarden pakket voor werknemers (en werkgevers). Goed dat zij, als drijvende kracht erachter, dit geregeld heeft.

Ze is tot op hoge leeftijd nog actief gebleven. In 2017 was ze op 91 jaar zelfs nog lijstduwer van de CDA 2e Kamer fractie. Vandaag is ze definitief gestopt met duwen.

Chapeau en RIP. Gerrit-Jan Doorneweerd

Lees meer… »


Ziekte en arbeidsongeschiktheid Reageer op dit artikel0

Nieuwe technologie verzekeren – premies 2018

Nieuwe technologie verzekeren kan met een speciale maatwerk verzekering. De nieuwe technologie verzekeren biedt de mogelijkheid uitgebreid en op maat gemaakte dekking voor aanspraken tot vergoeding van personen- en zaakschade van derden, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade op te zetten.

Waarom nieuwe technologie verzekeren

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Nieuwe technologie verzekeren is voor veel onderdelen niet veel anders dan normale risico’s. Het verzekeren van bedrijfsaansprakelijkheid is echter een bijzondere zaak om extra aandacht aan te geven.

Wat is verzekerd bij aansprakelijkheid

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor- en nadelen

Een VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is cruciaal voor de bestuurder omdat deze privé aangesproken worden voor financiële risico’s verbonden aan de VVE. Gezien de toenemende juridisering van de samenleving en de complexiteit van zaken rondom de VVE zijn deskundige verzekeringsmaatschappijen een belangrijk element. Wij hebben hieronder een paar zaken op een rij gezet om even langs te lopen en te kijken welke elementen voor uw VVE het meest van toepassing zijn. Met speciale aandacht voor de VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Een VVE standaard pakket kent de volgende onderdelen

 1. VVE BestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringEen VVE Gebouwenverzekering (inclusief glas)
 2. Een VVE Aansprakelijkheidsverzekering
 3. De VVE Rechtsbijstandsverzekering
 4. De VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De VVE bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gaan we hieronder bespreken maar ook verderop op onze website hebben we uitgebreide artikelen over de

Wanneer is er aansprakelijkheid?

In principe is de VVE zelf aansprakelijk voor eventuele schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat u als bestuurder of toezichthouder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van de rechtspersoon. Naast de aansprakelijkheid ten opzichte van derden (schuldeisers, leveranciers, curator etc.), de zogenaamde ‘externe aansprakelijkheid’, kan ook de rechtspersoon, bijvoorbeeld na een wisseling van het bestuur, van mening zijn dat u niet naar behoren hebt gehandeld en u aansprakelijk stellen, de zogenaamde ‘interne aansprakelijkheid’. Hierbij is het niet relevant of u voor uw diensten wordt betaald. Vrijwilligers lopen dezelfde risico’s als betaalde bestuurders. Een VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is dus ene aanrader.

Behoorlijk en onbehoorlijk bestuur

Bestuurdersaansprakelijkheid is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat bestuurders verplicht zijn tot het voeren van ‘behoorlijk bestuur’ over de rechtspersoon. Dit begrip is echter niet in de wet gedefinieerd, maar wordt ingevuld door jurisprudentie, literatuur en actuele ontwikkelingen.

Blunders zijn ook verzekerd.

Bij onbehoorlijk bestuur kan gedacht worden aan de VVE of een derde die financieel nadeel lijdt, omdat een bestuurder een besluit dat in de vergadering van de VVE is genomen, niet goed uitvoert. Bijvoorbeeld het niet voldoende vergewissen van de kredietwaardigheid van een contractpartner. Of het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is of bekend had kunnen zijn dat de VVE ze niet kan nakomen. Fouten of blunders zijn dus ook gewoon verzekerd op de VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Voorbeelden van aanspraken bij een VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering:

Uitsluitingen VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Met de VVE Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering bent u verzekerd tegen schade waarvoor u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk bent. Maar er zijn situaties waarin wij geen vergoeding geven. De belangrijkste vindt u hieronder:

Audio

Een column van Joan Wurfbain over de VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering  formuleert de elementen nog eens duidelijk in zijn column;

Premies VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering


Verzekeringen Reageer op dit artikel0