Algemeen

Door de internetsites www.doorneweerd.nl en www.persoonlijkpensioenplan.online te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.  In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en de teksten op deze websites dan prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten van de desbetreffende banken en/of verzekeringsmaatschappijen en/of de dienstenvoorwaarden van Doorneweerd Assurantiën bv. Deze informatie is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Doorneweerd Assurantiën bv. Financiële adviezen en adviezen ter zake van financiële en/of premies en voorwaarden van verzekeringsproducten worden steeds naar beste vermogen gegeven op basis van de beschikbare informatie. Deze adviezen houden uiteraard geen garantie in dat het door de klant beoogde resultaat wordt bereikt. Het opvolgen van de adviezen en de aanschaf van financiële of verzekeringsproducten geschiedt voor eigen risico en Doorneweerd Assurantiën bv aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.Hoewel Doorneweerd Assurantiën bv tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Doorneweerd Assurantiën bv expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Doorneweerd Assurantiën bv beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Doorneweerd Assurantiën bv garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Doorneweerd Assurantiën bv hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Doorneweerd Assurantiën bv de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Doorneweerd Assurantiën bv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Doorneweerd Assurantiën bv niet geverifieerd. Aanbevelingen voor specifieke verzekeringsproducten zijn op basis van de actuele inzichten, premie- en voorwaardenvergelijkingen en feitelijke kennis en/of praktische ervaringen met het product of bank/verzekeringsmaatschappij. 

Uitgebrachte (mondelinge en/of schriftelijke) offertes, aanbiedingen en premieopgaven zijn in alle gevallen vrijblijvende opgaves.

Intellectuele eigendomsrechten

Doorneweerd Assurantiën bv, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Doorneweerd Assurantiën bv of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie

Wij gebruiken een SSL-certificaat. Met SSL wordt de vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden, zodat de gegevens niet onderschept kunnen worden. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Doorneweerd Assurantiën bv en/of haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Doorneweerd Assurantiën bv op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Doorneweerd Assurantiën bv of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Doorneweerd Assurantiën bv .

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Doorneweerd Assurantiën bv behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Uw privacy

Doorneweerd Assurantiën bv is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Doorneweerd Assurantiën bv leeft in dit kader de regels na die in de Wet persoonsregistratie en in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn gesteld.

Met uw gegevens optimaliseren wij onze service

Op de site kunnen diverse soorten gegevens worden ingevuld en achtergelaten. De gegevens worden zeer zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Doorneweerd Assurantiën bv zal uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Lees onze privacy statement voor alle details.

Inzage, aanpassing en verwijdering van uw gegevens

Indien u als bezoeker wilt weten welke persoonsgegevens Doorneweerd Assurantiën bv van u verwerkt, kunt een daartoe strekkend schriftelijk verzoek sturen aan Doorneweerd Assurantiën bv. U krijgt dan bij inzage de op u betrekking hebbende gegevens thuisgestuurd. In voorkomend geval heeft u tevens het recht om aanpassingen of verwijderingen van gegevens te vragen, aan welk verzoek Doorneweerd Assurantiën bv redelijkerwijs gevolg zal geven.