Vakantieverlof zieke werknemers

In de vakantieperiode zijn regelmatig vragen van werkgevers over hoe om te gaan met het opnemen van vakantieverlof door zieke werknemers. Hierbij is vaak onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de loondoorbetaling bij ziekte en een eventuele uitkering vanuit de verzuimverzekering.

Waar moet een werkgever bij vakantieverlof door zieke werknemers in deze situatie rekening mee moet houden.

Toestemming geven vakantieverlof zieke werknemers

Net als iedere andere werknemer heeft een (gedeeltelijk) zieke werknemer het recht om vakantieverlof op te nemen. Het verlenen van toestemming en het verrekenen van het verlofsaldo gebeurt altijd in overleg tussen de werkgever en de werknemer, eventueel na afstemming met de bedrijfsarts.

Tijdens ziekte bouwt een werknemer wettelijke vakantiedagen op, net als niet zieke werknemers. De opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen loopt ook door, tenzij hierover andere afspraken in de arbeidsovereenkomst of cao zijn gemaakt.

Een werknemer die arbeidsongeschikt is en vakantieverlof opneemt krijgt 100% van het loon doorbetaald. Het vakantieverlof wordt dan, net als bij niet zieke werknemers, in mindering gebracht op het opgebouwde verlofsaldo.

Verzuimverzekeringen offertes

Reintegratieverplichting tijdens vakantieverlof zieke werknemers

Ook is de zieke werknemer gedurende de verlofperiode volledig vrijgesteld van re-integratieverplichtingen. In deze situatie is er geen sprake van loondoorbetaling in verband met ziekte en valt de verlofperiode niet onder de dekking van de verzuimverzekering. Wanneer de werknemer zijn vakantiedagen behoudt, volgt er wel een uitkering vanuit de verzuimverzekering.

Audio verzuim

7 tips voor beperken ziekteverzuim

 1. Zorg voor duidelijke afspraken en verwachtingen
  • Maak duidelijke afspraken en zorg dat de drempel voor ziekmelden niet te laag ligt. Sta bijvoorbeeld niet toe dat mensen zich per WhatsApp ziek kunnen melden.
 2. Geef alle ziekmeldingen door.
  • Ook kort verzuim, zoals een griepgeval. Hierdoor komt frequent verzuim in beeld voor uzelf en kan de Arbo-dienst helpen, wanneer dit nodig blijkt te zijn.
 3. Voer een actief preventief beleid. 
  • Ga in gesprek met medewerkers als er signalen zijn die vaak vooraf gaan aan (langdurig) verzuim, zoals frequent verzuim.
 4. Vakantieperiode
  • Maak duidelijke afspraken voor vakantieverlof zieke werknemers
 5. Kijk naar de samenstelling van het team.
  • Hebben medewerkers te maken met fysieke arbeid, piekmomenten en wisselende diensten? Zorg dan voor een evenwichtige teamsamenstelling, met een goede verdeling van taken en een adequate inzet van uren en capaciteiten.
 6. Ga het gesprek aan over duurzame inzetbaarheid.
  • Bespreek bijvoorbeeld met oudere medewerkers hoe zij fit for the job blijven en tot hun pensioen kunnen doorwerken. Denk daarbij ook vooral out of the box. Misschien is een dag minder werken per week of een vermindering van het aantal uren per dag wel de beste oplossing om gezond en vitaal verder te kunnen.
 7. Neem medewerkers mee in het beleid.
  • Laat zien waar het bedrijf naartoe gaat. Bijvoorbeeld door middel van een workshop over digitalisering, waarbij de toegevoegde waarde van veranderingen duidelijk wordt. Maak de vertaalslag, waardoor medewerkers begrijpen waarom veranderingen nodig zijn. Dit vergroot de betrokkenheid en leidt tot een lager verzuim.
 8. Breng risico’s in kaart.
  • Een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) geeft inzicht in alle risico’s. Het formuleren van acties in een plan van aanpak helpt bij het terugdringen van ziekteverzuim.
 9. Kies een sparring partner.
  • Heb je hier aan gedacht? Als jullie nu eens proberen om….? Als we eens een alternatieve benadering zoeken? Werkt het verzuimprotocol goed? Talloze vragen om eens met ons te klankborden. Eigen gezond verstand is belangrijk maar toets het eens met ons.
 10. Kies een goede arbodienst voor beperken ziekteverzuim.
  • Best lastig om een goede arbodienst te kiezen. Vergelijk grondig en kies niet altijd voor het goedkoopste pakket.

Verzuimprotocollen over vakantieverlof zieke werknemers zinvol?

Goede afspraken met werknemers en oproepkrachten zijn belangrijk om ziekteverzuim oproepkrachten onder controle te houden. Ook zeker als het gaat over vakantieverlof zieke werknemers. Het werken met verzuimprotocollen is cruciaal om het ziekteverzuim oproepkrachten onder controle te houden. Wilt u een concept? Stuur even een emailtje aan info@doorneweerd.nl met in het onderwerpveld “verzuimprotocol” en wij sturen zonder verplichtingen een uitgebreid concept (.docx) toe die u zelf kunt aanpassen aan uw persoonlijke wensen.

Moet ik altijd loon doorbetalen?

Op de verplichte loondoorbetaling bestaan ook uitzonderingen. U mag als werkgever de loonbetaling staken of opschorten als uw werknemer. Dat geldt dus ook rondom vakantieverlof zieke werknemers. Overleg wel eerst even nauwkeurig met een jurist en de andere stakeholders.

 • de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt. Hiernaast een uitspraak van een rechter waar veel werkgevers mee te maken krijgen; sportblessures. Bij dit voorbeeld heeft Rechtsbijstand MKB zijn waarde aangetoond.
 • bij zijn aanstelling gebreken heeft verzwegen die wel van belang waren bij de beoordeling of de werknemer in staat is de werkzaamheden uit te voeren
 • weigert mee te werken aan zijn herstel
 • weigert passende arbeid te verrichten
 • weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak voor re-integratie
 • geen gegevens verstrekt om het recht op loon vast te stellen

Premies en informatie

Verzuimverzekeringen offertes Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Overzicht alle bedrijven verzekeringen