Eigen bijdrage pensioen berekenen in 7 stappen

Eigen bijdrage pensioen kan een onderdeel zijn van een pensioenregeling. De wijze van berekenen en de veel extra details vindt u hier. Reken het goed uit als u werknemer bent. En ook voor de werkgever is het verstandig, bij twijfel hulp te zoeken want …..een euro kan snel verdwijnen.

Creatief rekenen. Drie mensen kopen voor één nacht een hotelkamer. De kamer kost 30 euro. Ze betalen elk tien euro. Maar later blijkt dat die kamer maar 25 euro kost. De portier moet 5 euro teruggeven. Hij drukt echter 2 euro achterover en geeft ieder één euro terug. Ze hebben dus elk betaald 9 euro, totaal 27 euro. Samen met die 2 euro van de portier maakt dat 29 euro.

Natuurlijk als grapje bedoeld maar goed rekenwerk rond eigen bijdrage in pensioenregeling kan voor zowel de werknemer als de werkgever veel geld schelen.

Berekenen Eigen bijdrage pensioen:

Een Eigen bijdrage pensioen rekenvoorbeeld 2020

 1. Salaris € 34.167,- fulltime
 2. AOW franchise 2020 € 14.167,
 3. Pensioengrondslag € 20.000,-
 4. Parttime percentage 80%
 5. Pensioengrondslag € 16.000,-
 6. Eigen pensioen bijdrage 2020 (stel) 4% per jaar  dus € 640,- per jaar
 7. Per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen
Pensioen collectief premieberekening [Lees meer…] overEigen bijdrage pensioen berekenen in 7 stappen

DGA Pensioenopbouw 2020 oplossingen

Er waren in het kort 3 mogelijkheden voor een DGA om een DGA Pensioenopbouw te verzorgen:

 • Pensioen opbouwen verzekeringsconstructie (sinds 2019)
 • DGA Pensioenopbouw in eigen beheer (tot 2017)
 • Pensioen opbouwen door oprichting van een eigen pensioenlichaam (tot 2017)

DGA Pensioenopbouw door verzekeringsconstructies

DGA Pensioenopbouw

U koopt als DGA een levensverzekering aan met een pensioenclausule. Op de datum van pensionering kunt hiervoor een pensioenuitkering aankopen. De kapitaalverzekering is in te richten zoals u wilt. Er zijn een aantal aanbieders van verzekerde DGA pensioenen. Meestal op beleggingsbasis waarbij het risico door het lifecycle karakter relatief beperkt is. Soms zijn er ook DGA pensioen op rentebasis.

Overlijden & DGA pensioenopbouw

DGA pensioenopbouw koppelen met een nabestaandenpensioen kan binnen de mogelijkheden van de meeste DGA pensioenen. Vaak wordt echter gekozen voor voldoende privé voorzieningen (overlijdensrisicoverzekeringen) zodat er precies passend voor de partner een regeling tot stand komt.

Bij de juiste vorm kan er ook gezorgd worden dat er geen kapitaalverlies zal zijn bij overlijden.

Audio

Luister ook even naar onze DGA pensioen podcast waar we verder ingaan op het verzekeren.

[Lees meer…] overDGA Pensioenopbouw 2020 oplossingen

DGA pensioen verzekeren – 2020 premies

DGA pensioen verzekeren is een goed plan voor een directeur een eigen gegarandeerd pensioen op te bouwen met een beschikbare premie regeling. Dit doet u bij één van de meest vooraanstaande pensioenverzekeraars.

DGA pensioen premieberekening

DGA pensioen verzekeren

DGA pensioen berekening

Een DGA pensioen verzekeren in dit geval zelfs zonder een beleggingsrisico. De marktrente is namelijk het uitgangspunt dat de hoogte van de premie bepaalt. De pensioenverzekeraar past uw kapitaal aan aan de veranderingen in de marktrente. Dat wordt Rendementscorrectie genoemd.  Als er een rentestijging is dan stijgt dus ook uw pensioenkapitaal. In die premie zitten verder geen andere kosten. Die worden door de BV apart betaald. De BV gaat immers het DGA pensioen verzekeren Daardoor gaat er niets ten koste van de opbouw van pensioenkapitaal.

Flexibele beslissingen

U kunt uw oudedagsvoorziening naar eigen wensen inrichten met DGA pensioen verzekeren en tegelijkertijd een aantal risico’s opvangen. Denk aan het risico van overlijden of het risico dat u als DGA arbeidsongeschikt wordt. Maar u kunt dus ook volledig kiezen voor een maximale investering in alleen de opbouw van pensioenkapitaal. Hier kunt u dat berekenen en het DGA pensioen verzekeren.

Nabestaanden en wezenpensioen

[Lees meer…] overDGA pensioen verzekeren – 2020 premies

14 antwoorden DGA pensioen 2020

DGA pensioen

Meer DGA’s kiezen voor een solide DGA pensioen-opbouw. De DGA-er kan nu op andere wijze pensioen bij elkaar sparen. Dat kan op veel manieren.

 • Het bedrijf verder in waarde laten stijgen.
 • Gewoon sparen bij een bank
 • Lijfrente bancaire sparen
 • Of een DGA pensioen starten ….
DGA pensioen premieberekening

Nabestaanden- en wezenpensioen

Bij een DGA pensioen kan het nabestaandenpensioen worden ingebouwd. Na het overlijden van de DGA zal de privé partner een, vaak levenslange, pensioenuitkering ontvangen. Vaak is die uitkering niet passend of te hoog, te laag of te lang. Daarom wordt er vaak voor gekozen voor een op maat gemaakte overlijdensrisicoverzekering die voor de achterblijvende partner op maat kan worden aangepast.

Effect DGA pensioen bij verhoging AOW leeftijd

De AOW leeftijd werd per 1 januari 2015 voor het eerst verhoogd naar 65 jaar en 3 maanden. De AOW leeftijd wordt de komende jaren verder verhoogd. Het kan zijn dat de pensioenrichtleeftijd en de AOW leeftijd niet samenvallen. Met een goede DGA pensioen regeling hoeft dat geen probleem te zijn.

Wie bepaalt DGA pensioen datum

De pensioenleeftijd (dus niet de pensioenrichtleeftijd) bepaalt u zelf. Dus u bouwt kapitaal op in uw DGA pensioen regeling. Die pensioenregeling zal een eindrichtleeftijd vermelden. in de meeste gevallen zal die pensioenregeling een pensioenrichtleeftijd aangeven van 68 jaar. Maar als u besluit om op 64 jaar met pensioen te gaan dan kan niemand u tegenhouden. Het tot dan opgebouwde pensioenkapitaal gebruikt u op dat moment voor de aankoop van uw pensioenuitkeringen.

Geen premieverplichting

Een DGA pensioenverzekering is een eenzijdig contract. U gaat het contract aan met de “passieve” pensioenverzekeraar. Voor een DGA is er daarom altijd een mogelijkheid om, binnen de fiscale wetgevingskaders, de premiebetaling te wijzigen of te stoppen. Het opgebouwde pensioenkapitaal moet echter om fiscale redenen ook daadwerkelijk worden gebruikt voor de aankoop van een pensioenuitkering. Ook als u eerder stopt met premiebetaling.

DGA pensioen

Wanneer stoppen met werken

Die rekensom is in de kern eenvoudig. U rekent uit

 • hoeveel woonlasten u heeft na pensionering;
 • hoeveel u maandelijks uitgeeft aan vaste en variabele lasten;
 • welk bedrag u besteed aan overige kosten.

Dat is het minimale bedrag dat nodig is om financieel te kunnen stoppen met werken. Houd daarnaast nog rekening met de inflatie en onverwachte kosten, belastingheffing en additionele inkomsten van u (en uw partner). Met een Excelsheet en enige financiële kennis kunt u zelf een goed overzicht maken.

Totaal overzichten

Veel pensioen informatie is ook terug te vinden op Mijnpensioenoverzicht.nl Lukt dat niet, of wilt u er geen tijd aan besteden dan zijn er voldoende deskundigen (accountants, financiële planners of pensioenadviseurs) aanwezig die voor een klein bedrag dat uitzoek werk willen overnemen.

Audio DGA Pensioen

(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

[Lees meer…] over14 antwoorden DGA pensioen 2020

Onzuivere verboden handelingen pensioen voorkomen en oplossen

verboden handelingen pensioenWees bedacht op Verboden handelingen pensioen, dat kan u duur komen te staan. Een beetje eufemistisch noemen ze dat de pensioenregeling dan onzuiver wordt. Onzuivere verboden handelingen pensioen kunnen u duur komen te staan

De gehele waarde van het pensioen wordt namelijk bij een onzuivere verboden handelingen pensioen direct bij uw loon geteld. Daarbovenop komt nog een heftige revisierente boete van 20%. Een fout in de pensioenregeling kan dus extreme financiële nadelige gevolgen hebben.

Een klein foutje dat is toch niet erg…..“.

Proportionaliteit?

Proportionaliteit is echter een begrip dat de belastingdienst nauwelijks kent. 1 euro teveel pensioenopbouw dan gaat meestal  het gehele pensioenwaarde direct volledig naar de filistijnen. Het is nog vrij ingewikkeld aan te geven wanneer er sprake is van onzuivere handelingen pensioenregeling. Afkoop, vervreemding, prijsgeven, zekerheidstelling, te hoge opbouw, incorrecte pensioenovereenkomst, etc.  Zeker met alle wetswijzigingen wordt het de komende jaren een financieel feest voor de belastingdienst. Meer juridische zaken.

DGA pensioen premieberekening

De theorie verboden handelingen pensioen

Er is sprake van een onzuivere pensioenregeling indien de regeling in strijd komt met de voorwaarden die de Wet LB 1964 verbindt aan de vrijstelling van een pensioenaanspraak. De aanspraak wordt dan aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking (art. 19b Wet LB 1964). De waarde in het economisch verkeer wordt als loon in aanmerking genomen (art. 13 lid 1 Wet LB 1964). De heffing over de waarde in het economisch verkeer wordt nog vermeerderd met 20% revisierente (art. 30i lid 1 onderdeel a en lid 2 AWR). De verzekeraar is inhoudingsplichtig. Houdt de verzekeraar geen loonbelasting in, dan kan hij op grond van art. 44b lid 1 IW 1990 aansprakelijk worden gesteld, tot ten hoogste de waarde in het economisch verkeer, voor de belasting die ter zake door de verzekeringnemer of gerechtigde verschuldigd is, alsmede voor de verschuldigde revisierente. Overigens is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk op verzoek van de belastingplichtige de revisierente te stellen op een lager bedrag dan 20% (art. 30i lid 3 AWR). In geval van oneigenlijke handelingen ten aanzien van beroepspensioen, zoals bijvoorbeeld afkoop, vindt eveneens bijtelling bij het inkomen als negatieve uitgave voor inkomensvoorzieningen plaats, ter grootte van de waarde in het economisch verkeer van de pensioenaanspraak (art. 3.135 en 3.137 Wet IB 2001). De heffing wordt vermeerderd met 20% revisierente over deze waarde (art. 30i AWR).

Pensioen collectief premieberekening

Afkoopverbod is onzuiverheid

Van onzuiverheid kan al sprake zijn indien het afkoopverbod, in afwijking van het voorschrift van art. 18 Wet LB 1964, niet is opgenomen in de pensioenregeling. Een andere vorm van verboden handelingen pensioen is een bovenmatig pensioen. Een pensioen is bovenmatig wanneer de hoogte van het pensioen boven de grenzen uitkomt die de Wet LB 1964 heeft gesteld. Het is mogelijk om een bovenmatig pensioen te splitsen in een zuiver en onzuiver gedeelte (art. 18 lid 3 Wet LB 1964). Een van de voorwaarden is dat de inhoudingsplichtige, uiterlijk op het moment dat de fiscale grenzen voor het eerst gaan worden overschreden, zich meldt bij de fiscus. Praktisch gezien zijn deze regeling en de bijbehorende nadere voorwaarden (art. 60 Uitv.reg. LB 2001) onuitvoerbaar. Indien splitsing van een bovenmatig pensioen niet op genoemde wijze plaatsvindt, zal de gehele aanspraak tot het loon worden gerekend (art. 19b Wet LB 1964).

Verboden handelingen pensioen

Art. 19b Wet LB 1964 noemt ook expliciet een aantal handelingen die tot onzuiverheid van de pensioenregeling leiden. Deze ‘verboden handelingen pensioen’ zijn:

 1. afkoop en vervreemding van pensioenrechten;
 2. pensioenrechten worden formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid (tenzij dit geschiedt in het kader van uitstel van betaling van een conserverende aanslag);
 3. afzien van voor verwezenlijking vatbare pensioenrechten die zijn ondergebracht bij een eigenbeheerlichaam;
 4. overdracht van pensioen naar een niet-toegestane pensioenuitvoerder.

Afkoop van pensioenrechten

Afkoop van pensioenrechten is op grond van de Pensioenwet in een aantal gevallen mogelijk. Deze vormen van afkoop c.q. vervreemding of vermindering van het pensioen worden fiscaal niet gesanctioneerd (zie art. 19b Wet LB 1964):

 1. afkoop in het kader van waardeoverdracht naar een toegestane uitvoerder (zie de art. 70 tot en met 91 PW);
 2. afkoop van kleine pensioenen (in 2008 maximaal € 406 op jaarbasis, zie de art. 66, 67 en 68 PW);
 3. afkoop van het gedeelte van het pensioen uit hoofde van een beschikbarepremieregeling dat boven de fiscale 100%-grens uitkomt (art. 69 PW);
 4. vervreemding van het bijzonder partnerpensioen (art. 57 lid 5 PW);
 5. vermindering van het pensioen in verband met de financiële positie van het pensioenfonds (art. 57 lid 5 PW).

Door de overdracht van DGA-pensioen van een professionele verzekeraar naar een eigenbeheerlichaam kan een ‘bovenmatig’ gedeelte ontstaan vanwege de beperkingen die gelden uit hoofde van art. 10c Uitv.besl. LB 1965 (zie par. 3.4.1). Onder de werking van de PSW was het toegestaan om dit ‘bovenmatige’ gedeelte af te kopen (art. 4a Afkoopregeling PSW). Met de invoering van de PW is hier niets meer voor geregeld. Fiscaal gezien kan in dit geval geen sprake zijn van afkoop. Het ‘fiscaal bovenmatige’ gedeelte verdwijnt automatisch uit de pensioensfeer en zal tot het belaste loon van de DGA behoren. (De verdere opbouw van pensioen in eigen beheer is sinds juli 2017 niet meer toegestaan)

Een afkoop van kleine pensioenen door een DGA is fiscaal niet toegestaan. Immers art. 19b lid 4 Wet LB 1964 laat een dergelijke afkoop alleen toe als sprake is van een afkoop in de zin van de PW.

Vervreemding van pensioenaanspraken in het kader van de pensioenverdeling bij echtscheiding is onder voorwaarden toegestaan (art. 19b lid 3 Wet LB 1964).

Prijsgeven van pensioenrechten

Een pensioenregeling dient niet alleen een afkoopverbod te bevatten, maar ook een verbod op het prijsgeven van pensioenaanspraken (art. 18 lid 1 onderdeel b Wet LB 1964). Ontbreekt een dergelijk verbod, dan is de pensioenregeling onzuiver en kan op grond van art. 19b lid 1 onderdeel a Wet LB 1964 heffing plaatsvinden. Indien het verbod niet wordt nageleefd en de pensioengerechtigde het recht op pensioen prijsgeeft, leidt dit tot sancties indien het pensioen is ondergebracht bij een eigenbeheerlichaam (art. 19b lid 1 onderdeel c Wet LB 1964). Par. 3.4.5 gaat nader in op het prijsgeven van pensioenrechten bij eigenbeheerlichamen. (bron dl)

(De verdere opbouw van pensioen in eigen beheer is sinds juli 2017 niet meer toegestaan)

DGA pensioen premieberekening


Uitspraak Gerechtshof afzien pensioen

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 10 juli 2014 een uitspraak gedaan in een situatie waarbij na de ingangsdatum van het pensioen (65 jaar) er geen pensioen werd uitgekeerd aan de pensioengerechtigde directeur aandeelhouder (dga).

De casus
In 1989 werd een pensioen toegezegd aan de dga. In de pensioenbrief was overeengekomen dat de BV een pensioen zou aankopen ter grootte van het op de pensioendatum (65 jaar) gereserveerde bedrag bij een verzekeringsmaatschappij. Op 12 juli 2008 werd de dga 65 jaar. Op 31 december 2007 had de BV € 668.505 gereserveerd als pensioenvoorziening op de fiscale balans. In 2008 en volgende jaren werd echter geen pensioen uitgekeerd aan de dga. Bovendien ontbrak de pensioenvoorziening op de fiscale balansen 2008 en 2009 en had de BV geen pensioen aangekocht bij een verzekeringsmaatschappij.

Het geschil
De inspecteur oordeelde dat sprake was van afkoop van pensioen en legde een naheffingsaanslag op. Hij verhoogde het inkomen met de commerciële waarde ad € 964.777 en verhoogde de belastingheffing met 20% revisierente en 25% verzuimboete. (Bij een toptarief van 52% betekent dit een totale heffing van 97%.)

Volgens de dga was het niet opnemen van de pensioenvoorziening op de fiscale balans een administratieve fout (deze was wel vermeld op de vennootschappelijke balans) en was het pensioen niet voor verwezenlijking vatbaar wegens een claim van de ING voor de garantstelling van zijn zoon.

Beslissing Gerechtshof
Het Hof concludeerde dat inderdaad sprake was van een administratieve fout, maar dat het pensioen wel voor verwezenlijking vatbaar was. Verder concludeerde het Hof dat het pensioen onzuiver was geworden door het niet uitbetalen van het pensioen.

Volgens het Hof verrichtte de dga vanaf de pensioendatum geen werkzaamheden meer voor de BV. Hieruit concludeerde het Hof dat de dienstbetrekking kennelijk was geëindigd. Uitstel van pensioen is dan niet mogelijk, waardoor het pensioen onzuiver was geworden en de waarde van het pensioen in 2008 tot het loon van de dga diende te worden gerekend. Die waarde is volgens het Hof gelijk aan de reserve op de fiscale balans. Dus de bijtelling van de inspecteur ad € 964.777 werd verlaagd naar € 668.505. Verder was volgens het Hof de dga wel revisierente van 20% en verzuimboete van 25% verschuldigd. Het kostte deze dga nu in totaal € 648.450 aan belasting, rente en boete.

Conclusie
Uit bovenstaande uitspraak blijkt dat de pensioenafspraken in de pensioenbrief dienen te worden nagekomen en dat al snel sprake kan zijn van een onzuiver pensioen. In bovengenoemde casus was dat het geval bij het niet tijdig uitkeren. Van een onzuiver pensioen kan echter ook sprake zijn bij het niet op orde zijn van het pensioendossier, zoals strijdigheid met de meest recente wetgeving of zelfs het geheel ontbreken van een ondertekende pensioenbrief.

Pensioenconversie 2021. Verdeling pensioen bij scheiding.

De regels rond de verdeling van het pensioen bij scheiding gaan veranderen als het wetsvoorstel pensioenconversie dat is ingediend wordt aangenomen. De ex-partner krijgt nu een deel van het ouderdomspensioen uitbetaald dat de andere ex-partner (werknemer) heeft opgebouwd. Straks krijgt de ex-partner een eigen recht op ouderdomspensioen.

Huidige regeling bij scheiding

Pensioenconversie

In de huidige vorm wordt het ouderdomspensioen bij scheiding gelijk verdeeld. Dit betekent dat de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, voor de ex-partner is. Zo lang de gepensioneerde werknemer leeft, ontvangt de ex-partner zijn/haar deel. Overlijdt de gepensioneerde werknemer dan eindigt ook de uitkering aan de ex-partner. Mogelijk komt daar dan nabestaandenpensioen voor in de plaats. Overlijdt de ex-partner vóórdat de gepensioneerde werknemer overlijdt, dan groeit het verdeelde ouderdomspensioen weer aan bij de gepensioneerde werknemer. Die krijgt dan weer het ‘volle’ ouderdomspensioen.

Ook voor het partnerpensioen is er een wettelijke regeling. Deze houdt nu in dat het volledige partnerpensioen dat is opgebouwd, dus ook het voorhuwelijks opgebouwde partnerpensioen, aan de ex-partner toekomt. Dat wordt het ‘bijzonder partnerpensioen‘ genoemd.

Nieuwe regeling pensioen bij scheiding

[Lees meer…] overPensioenconversie 2021. Verdeling pensioen bij scheiding.

DGA Oudedagsvoorziening tips en toelichting

Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en de DGA oudedagsvoorziening in werking getreden. r zijn sinds 2017 geen fiscale mogelijkheden meet om een in eigen beheer interne DGA oudedagsverplichting op te bouwen.  De mogelijkheden om in de eigen BV nog verder in eigen beheer pensioen op te bouwen zijn daarmee feitelijk vervallen.

DGA pensioen premieberekening

DGA Oudedagsvoorziening

Het is vanaf 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 mogelijk om het in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak volledig af te kopen of om te zetten in een DGA oudedagsvoorziening aanspraak.

Omzetten DGA pensioenverzekering naar oudedagsverplichting

Bij volledige afkoop of omzetting in een DGA oudedagsvoorziening kan de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak worden prijsgegeven als de waarde in het economische verkeer van die aanspraak hoger is dan de fiscale balanswaarde van de bij het eigen beheer lichaam tegenover die aanspraak staande pensioenverplichting. Dat prijsgeven is alleen toegestaan na schriftelijke instemming van de (ex) partner van de DGA.

Audio

De pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten. Link en download

[Lees meer…] overDGA Oudedagsvoorziening tips en toelichting

Bevriezen DGA pensioen simpel geregeld.

Bevriezen DGA pensioen kan op verschillende manieren worden toegepast.

 • Het premievrijmaken van een verzekerd DGA Pensioen. 
 • Omzetten van het oude in eigen beheer opgebouwd pensioen.

DGA Pensioen verzekeren

Bevriezen DGA pensioen

U koopt als DGA een levensverzekering aan met een pensioenclausule. Op de datum van pensionering kunt hiervoor een pensioenuitkering aankopen. De kapitaalverzekering is in te richten zoals u wilt. Er zijn een aantal aanbieders van verzekerde DGA pensioenen. Meestal op beleggingsbasis waarbij het risico door het lifecycle karakter relatief beperkt is. Soms zijn er ook DGA pensioen op rentebasis. Het bevriezen DGA pensioen is eenvoudig als het financieel verstandig is.

Wie betaalt de DGA pensioenpremie?

De kosten van de pensioenregeling worden betaald door “uw werkgever”. Dat zal in veel gevallen uw eigen BV zijn. De premies en kosten kunnen aftrekbaar zijn van het bedrijfsresultaat. Ze worden dus betaald door de BV van de DGA vanwaaruit hij of zij het salaris ontvangt. Dit kan u direct een besparing opleveren voor de te betalen vennootschapsbelasting. De premies worden niet aangemerkt als loon. Natuurlijk gaat u er uiteindelijk wel belasting over betalen. Dat zal gebeuren zodra u in de toekomst de DGA pensioen uitkeringen ontvangt. Er is dus vaak een zeer lange tijd van belastinguitstel met een DGA pensioen. Het bevriezen DGA pensioen zien we tijdens de opbouwfase dan ook weinig voorkomen gezien de voordelen van belastingvrije opbouw.

Geen premieverplichting

Een DGA pensioenverzekering is een eenzijdig contract; het bevriezen DGA pensioen is dus uw eigen beslissing. U gaat het contract aan met de “passieve” pensioenverzekeraar. Voor een DGA is er daarom altijd een mogelijkheid om, binnen de fiscale wetgevingskaders, de premiebetaling te wijzigen of te stoppen. Het opgebouwde pensioenkapitaal moet echter om fiscale redenen ook daadwerkelijk worden gebruikt voor de aankoop van een pensioenuitkering. Ook als u eerder stopt met premiebetaling.


DGA pensioen eigen beheer

Als de DGA er voor kiest zijn reeds opgebouwde aanspraken ingevolge het pensioen in eigen beheer niet af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting blijft voor hem alleen over het bevriezen van de aanspraken. Oftewel het handhaven van de tot en met 31 december 2016 in eigen beheer opgebouwde aanspraken volgens de huidige regelgeving in de vennootschapsbelasting en loon- en inkomstenbelasting. Aan deze reeds opgebouwde aanspraken kan niet meer worden gedoteerd. Actuariële oprenting van tot en met 31 december 2016 opgebouwde aanspraken vindt (voor zover voorzien in de pensioenovereenkomst) nog wel plaats.

Bevriezen DGA pensioen door omzetting naar ODV

Een DGA zal zijn in pensioen in eigen beheer opgebouwde met korting hebben afgekocht of omgezetten naar een oudedagsvoorziening ODV. Plezierig want daarmee zorgt de DGA voor een gunstige omzetting van de beklemmende pensioenreserve. Vooral het verschil tussen de commerciële waarde en de fiscale pensioenreserve werd zo fraai opgelost.

Bevriezen DGA pensioen eigen beheer partnergevolgen

Soms zal een DGA daar niet voor willen kiezen. Dat kan vrijwillig zijn of omdat hij niet kan kiezen voor afkopen of omzetting omdat de (ex) partner niet wil meetekenen. De enige oplossing is dan dat de pensioenreserve in eigen beheer opgebouwd wordt bevroren. Hier is het bevriezen DGA pensioen van pensioenopbouw in eigen beheer, dus een wettelijke verplichting (of afkoop) sinds 2017.

Audio DGA Pensioen

(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

Premieberekening

DGA pensioen uitstel bij doorwerken – Hier de regels…..

DGA pensioen uitstel is inmiddels goed mogelijk. Bij DGA pensioen bedoelen we natuurlijk ook de ondernemer (niet DGA) pensioen uitstel. Als u de pensioendatum van uw huidige pensioenregeling of van uw premievrije pensioenrechten wilt uitstellen, dan gold de eis dat dit alleen mogelijk was indien en voor zover u in een dienstbetrekking doorwerkte.

Nieuw begrip “doorwerken

DGA pensioen uitstelDaarin is inmiddels verandering gekomen, want onder het begrip ‘doorwerken’ valt in dit verband nu ook het doorwerken als ondernemer na beëindiging van de dienstbetrekking. Vroeger was dit niet mogelijk maar nu is DGA pensioen uitstellen  daarmee sinds kort wel mogelijk. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

DGA pensioen uitstel voorwaarden

 1. Zo moet onder meer uw pensioenregeling de mogelijkheid van uitstel bieden en
 2. moet de pensioenuitvoerder bereid zijn mee te werken aan het uitstel en de daaraan gekoppelde voorwaarden.
 3. Verder moet het aantal werkzame uren als ondernemer tenminste gelijk zijn aan het aantal uren dat u werkzaam was in loondienst. Bij minder werkzame uren moet het pensioen direct ingaan naar de mate van de vermindering van de omvang. DGA pensioen uitstel is dan geaccepteerd.

[Lees meer…] overDGA pensioen uitstel bij doorwerken – Hier de regels…..

DGA lijfrente of DGA pensioen. 50% hoger

DGA lijfrente. Het verschil in uitkomst tussen DGA lijfrente sparen en DGA pensioen
Verschil in lijfrente premie of of DGA pensioen investering.

DGA lijfrente

In de eerste optie; DGA lijfrente beleggen, wordt er geld uit de BV gebruikt voor een lijfrente belegging op een DGA bancaire spaar- of beleggingsrekening. We gaan hierbij voorbij aan het rendement van deze DGA bancaire spaarvorm.

DGA Pensioen 50% hoger

Bij deze optie wordt gekozen voor een DGA pensioen belegging. Hierbij wordt er een pensioeninvestering gedaan in een DGA pensioenvoorziening die extern wordt opgebouwd. Het is onder de huidige wetgeving alleen toegestaan dit extern op te bouwen. Hieronder een link waarbij de uitkomsten van een dergelijke belegging zelf kan worden berekend. Het verschil is eenvoudig te verklaren doordat er bij een DGA Pensioen meer fiscale ruimte (tot max. 31,5%) is dan met een DGA lijfrenteverzekering (tot max. 13,3%).

Keuze DGA lijfrente of pensioenopbouw

De DGA staat voor de keuze DGA lijfrente of DGA pensioen. Uiteraard is er ook een optie om het geld niet naar privé te halen maar “achter te laten” in de BV. De vennootschapsheffing en aanmerkelijke belangheffing is daarop van toepassing.

Beleggen of sparen

In de vergelijking is geen verschil gemaakt in de vorm van investering. Dat kan via een (relatie) risico-arme spaarvorm of via een risicovoller belegging in een gespreid life cycle fonds of specifieke aandelen, etc.

Audio

[Lees meer…] overDGA lijfrente of DGA pensioen. 50% hoger