DGA pensioen verzekeren met 2020 premies en uitkomsten

DGA pensioen verzekeren is een goed plan voor een directeur een eigen gegarandeerd pensioen op te bouwen met een beschikbare premie regeling. Dit doet u bij één van de meest vooraanstaande pensioenverzekeraars.

DGA pensioen verzekeren

DGA pensioen berekening

Een DGA pensioen verzekeren in dit geval zelfs zonder een beleggingsrisico. De marktrente is namelijk het uitgangspunt dat de hoogte van de premie bepaalt. De pensioenverzekeraar past uw kapitaal aan aan de veranderingen in de marktrente. Dat wordt Rendementscorrectie genoemd.  Als er een rentestijging is dan stijgt dus ook uw pensioenkapitaal. In die premie zitten verder geen andere kosten. Die worden door de BV apart betaald. De BV gaat immers het DGA pensioen verzekeren Daardoor gaat er niets ten koste van de opbouw van pensioenkapitaal.

DGA pensioen premieberekening

Flexibele beslissingen

U kunt uw oudedagsvoorziening naar eigen wensen inrichten met DGA pensioen verzekeren en tegelijkertijd een aantal risico’s opvangen. Denk aan het risico van overlijden of het risico dat u als DGA arbeidsongeschikt wordt. Maar u kunt dus ook volledig kiezen voor een maximale investering in alleen de opbouw van pensioenkapitaal. Hier kunt u dat berekenen en het DGA pensioen verzekeren.

Nabestaanden en wezenpensioen

[Lees meer…] overDGA pensioen verzekeren met 2020 premies en uitkomsten

Faillissement en DGA pensioen – Ultieme bescherming vermogen

Faillissement en DGA pensioen

Plots de curator er met de BV en het pensioenspaargeld vandoor zien gaan, is geen plezierig beeld. Dit is het angstgevoel dat meestal geschetst wordt rondom pensioen. Toch, faillissement en DGA pensioen zijn gevoelige onderwerpen met veel aspecten die wel degelijk goed kunnen worden opgelost.

Conclusie

Een verzekerd DGA pensioen geeft voldoende bescherming bij een faillissement van de DGA.

DGA pensioen premieberekening

Waar op letten?

 1. Is de DGA pensioenregeling bij een verzekeraar verzekerd onder gebracht?
 2. Staat er nog een oudedagsreserve ODV of pensioen in eigen beheer op de balans?
 3. Heeft de (ex) partner voldoende rechten?
 4. Kan een curator via bestuurdersaansprakelijkheid via een omweg aan het persoonlijke pensioengeld van de DGA komen?

De emotionele belasting bij een faillissement is is groot. Persoonlijke fouten, economische omstandigheden, privé problemen, een agressieve curator, gezichtsverlies en geldproblemen; elke DGA-er zal er slapeloze nachten over krijgen. Maar blijf zolang mogelijk pragmatisch en zoek een goede advocaat. Just business and nothing personal.

Faillissement en DGA pensioen

Menig DGA heeft een BV van waaruit hij een fee declareert aan “zijn” werk BV. Die werk BV kan in de financiële problemen komen waarna de DGA bijvoorbeeld de euro’s in zijn eigen BV gebruikt om de werk BV financieel ondersteunen. Bij een faillissement blijft dan een lege werk BV maar ook een lege holding BV over.

[Lees meer…] overFaillissement en DGA pensioen – Ultieme bescherming vermogen

DGA Pensioenopbouw met slimme 2020 oplossingen

Er waren in het kort 3 mogelijkheden voor een DGA om een DGA Pensioenopbouw te verzorgen:

 • Pensioen opbouwen verzekeringsconstructie (sinds 2019)
 • DGA Pensioenopbouw in eigen beheer (tot 2017)
 • Pensioen opbouwen door oprichting van een eigen pensioenlichaam (tot 2017)

DGA Pensioenopbouw door verzekeringsconstructies

DGA Pensioenopbouw

U koopt als DGA een levensverzekering aan met een pensioenclausule. Op de datum van pensionering kunt hiervoor een pensioenuitkering aankopen. De kapitaalverzekering is in te richten zoals u wilt. Er zijn een aantal aanbieders van verzekerde DGA pensioenen. Meestal op beleggingsbasis waarbij het risico door het lifecycle karakter relatief beperkt is. Soms zijn er ook DGA pensioen op rentebasis.

DGA pensioen premieberekening

Overlijden & DGA pensioenopbouw

DGA pensioenopbouw koppelen met een nabestaandenpensioen kan binnen de mogelijkheden van de meeste DGA pensioenen. Vaak wordt echter gekozen voor voldoende privé voorzieningen (overlijdensrisicoverzekeringen) zodat er precies passend voor de partner een regeling tot stand komt.

Bij de juiste vorm kan er ook gezorgd worden dat er geen kapitaalverlies zal zijn bij overlijden.

Audio

Luister ook even naar onze DGA pensioenopbouw podcast waar we verder ingaan op het verzekeren.

[Lees meer…] overDGA Pensioenopbouw met slimme 2020 oplossingen

Onzuiver pensioen DGA met dramatische gevolgen

onzuiver pensioen

Wees bedacht onzuiver pensioen want verboden handelingen kan u duur komen te staan. Een beetje eufemistisch noemen ze dat de pensioenregeling dan onzuiver wordt. Onzuivere verboden handelingen pensioen kunnen u duur komen te staan

Een klein foutje dat is toch niet erg…..“.

De gehele waarde van het pensioen wordt namelijk bij een onzuiver pensioen direct bij uw loon geteld. Daarbovenop komt nog een heftige revisierente boete van 20%. Een fout in de pensioenregeling kan dus extreme financiële nadelige gevolgen hebben.

Proportionaliteit bij onzuiver pensioen?

Proportionaliteit is echter een begrip dat de belastingdienst nauwelijks kent. 1 euro teveel pensioenopbouw dan gaat meestal  het gehele pensioenwaarde direct volledig naar de filistijnen. Het is nog vrij ingewikkeld aan te geven wanneer er sprake is van onzuiver pensioen. Afkoop, vervreemding, prijsgeven, zekerheidstelling, te hoge opbouw, incorrecte pensioenovereenkomst, etc.  Zeker met alle wetswijzigingen wordt het de komende jaren een financieel feest voor de belastingdienst. Meer juridische zaken.

DGA pensioen premieberekening

Verboden handelingen leiden tot onzuiver pensioen

Er is sprake van een onzuivere pensioenregeling indien de regeling in strijd komt met de voorwaarden die de Wet LB 1964 verbindt aan de vrijstelling van een pensioenaanspraak. De aanspraak wordt dan aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking (art. 19b Wet LB 1964). De waarde in het economisch verkeer wordt als loon in aanmerking genomen (art. 13 lid 1 Wet LB 1964). De heffing over de waarde in het economisch verkeer wordt nog vermeerderd met 20% revisierente (art. 30i lid 1 onderdeel a en lid 2 AWR). De verzekeraar is inhoudingsplichtig. Houdt de verzekeraar geen loonbelasting in, dan kan hij op grond van art. 44b lid 1 IW 1990 aansprakelijk worden gesteld, tot ten hoogste de waarde in het economisch verkeer, voor de belasting die ter zake door de verzekeringnemer of gerechtigde verschuldigd is, alsmede voor de verschuldigde revisierente. Overigens is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk op verzoek van de belastingplichtige de revisierente te stellen op een lager bedrag dan 20% (art. 30i lid 3 AWR). In geval van oneigenlijke handelingen ten aanzien van beroepspensioen, zoals bijvoorbeeld afkoop, vindt eveneens bijtelling bij het inkomen als negatieve uitgave voor inkomensvoorzieningen plaats, ter grootte van de waarde in het economisch verkeer van de pensioenaanspraak (art. 3.135 en 3.137 Wet IB 2001). De heffing wordt vermeerderd met 20% revisierente over deze waarde (art. 30i AWR).

Pensioen collectief premieberekening

Afkoopverbod is onzuiver pensioen

Van onzuiverheid kan al sprake zijn indien het afkoopverbod, in afwijking van het voorschrift van art. 18 Wet LB 1964, niet is opgenomen in de pensioenregeling. Een andere vorm van verboden handelingen pensioen is een bovenmatig pensioen. Een pensioen is bovenmatig wanneer de hoogte van het pensioen boven de grenzen uitkomt die de Wet LB 1964 heeft gesteld. Het is mogelijk om een bovenmatig pensioen te splitsen in een zuiver en onzuiver gedeelte (art. 18 lid 3 Wet LB 1964). Een van de voorwaarden is dat de inhoudingsplichtige, uiterlijk op het moment dat de fiscale grenzen voor het eerst gaan worden overschreden, zich meldt bij de fiscus. Praktisch gezien zijn deze regeling en de bijbehorende nadere voorwaarden (art. 60 Uitv.reg. LB 2001) onuitvoerbaar. Indien splitsing van een bovenmatig pensioen niet op genoemde wijze plaatsvindt, zal de gehele aanspraak tot het loon worden gerekend (art. 19b Wet LB 1964).

Verboden handelingen bij onzuiver pensioen

Art. 19b Wet LB 1964 noemt ook expliciet een aantal handelingen die tot onzuiver pensioen leiden. Deze ‘verboden handelingen pensioen’ zijn:

 1. afkoop en vervreemding van pensioenrechten;
 2. pensioenrechten worden formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid (tenzij dit geschiedt in het kader van uitstel van betaling van een conserverende aanslag);
 3. afzien van voor verwezenlijking vatbare pensioenrechten die zijn ondergebracht bij een eigenbeheerlichaam;
 4. overdracht van pensioen naar een niet-toegestane pensioenuitvoerder.

Afkoop van pensioenrechten

Afkoop van pensioenrechten is op grond van de Pensioenwet in een aantal gevallen mogelijk. Deze vormen van afkoop c.q. vervreemding of vermindering van het pensioen worden fiscaal niet gesanctioneerd (zie art. 19b Wet LB 1964):

 1. afkoop in het kader van waardeoverdracht naar een toegestane uitvoerder (zie de art. 70 tot en met 91 PW);
 2. afkoop van kleine pensioenen (in 2008 maximaal € 406 op jaarbasis, zie de art. 66, 67 en 68 PW);
 3. afkoop van het gedeelte van het pensioen uit hoofde van een beschikbarepremieregeling dat boven de fiscale 100%-grens uitkomt (art. 69 PW);
 4. vervreemding van het bijzonder partnerpensioen (art. 57 lid 5 PW);
 5. vermindering van het pensioen in verband met de financiële positie van het pensioenfonds (art. 57 lid 5 PW).

Door de overdracht van DGA-pensioen van een professionele verzekeraar naar een eigenbeheerlichaam kan een ‘bovenmatig’ gedeelte ontstaan vanwege de beperkingen die gelden uit hoofde van art. 10c Uitv.besl. LB 1965 (zie par. 3.4.1). Onder de werking van de PSW was het toegestaan om dit ‘bovenmatige’ gedeelte af te kopen (art. 4a Afkoopregeling PSW). Met de invoering van de PW is hier niets meer voor geregeld. Fiscaal gezien kan in dit geval geen sprake zijn van afkoop. Het ‘fiscaal bovenmatige’ gedeelte verdwijnt automatisch uit de pensioensfeer en zal tot het belaste loon van de DGA behoren. Onzuiver pensioen ligt op de loer daardoor. (De verdere opbouw van pensioen in eigen beheer is sinds juli 2017 niet meer toegestaan)

Een afkoop van kleine pensioenen door een DGA is fiscaal niet toegestaan. Immers art. 19b lid 4 Wet LB 1964 laat een dergelijke afkoop alleen toe als sprake is van een afkoop in de zin van de PW.

Vervreemding van pensioenaanspraken in het kader van de pensioenverdeling bij echtscheiding is onder voorwaarden toegestaan (art. 19b lid 3 Wet LB 1964).

Prijsgeven van pensioenrechten kan leiden tot onzuiver pensioen

Een pensioenregeling dient niet alleen een afkoopverbod te bevatten, maar ook een verbod op het prijsgeven van pensioenaanspraken (art. 18 lid 1 onderdeel b Wet LB 1964). Ontbreekt een dergelijk verbod, dan is de pensioenregeling onzuiver en kan op grond van art. 19b lid 1 onderdeel a Wet LB 1964 heffing plaatsvinden. Indien het verbod niet wordt nageleefd en de pensioengerechtigde het recht op pensioen prijsgeeft, leidt dit tot sancties indien het pensioen is ondergebracht bij een eigenbeheerlichaam (art. 19b lid 1 onderdeel c Wet LB 1964). Par. 3.4.5 gaat nader in op het prijsgeven van pensioenrechten bij eigenbeheerlichamen. (bron dl)

(De verdere opbouw van pensioen in eigen beheer is sinds juli 2017 niet meer toegestaan)


Uitspraak Gerechtshof afzien pensioen

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 10 juli 2014 een uitspraak gedaan in een situatie waarbij na de ingangsdatum van het pensioen (65 jaar) er geen pensioen werd uitgekeerd aan de pensioengerechtigde directeur aandeelhouder (dga). Hier komt het onzuiver pensioen ook ter sprake.

De casus

In 1989 werd een pensioen toegezegd aan de dga. In de pensioenbrief was overeengekomen dat de BV een pensioen zou aankopen ter grootte van het op de pensioendatum (65 jaar) gereserveerde bedrag bij een verzekeringsmaatschappij. Op 12 juli 2008 werd de dga 65 jaar. Op 31 december 2007 had de BV € 668.505 gereserveerd als pensioenvoorziening op de fiscale balans. In 2008 en volgende jaren werd echter geen pensioen uitgekeerd aan de dga. Bovendien ontbrak de pensioenvoorziening op de fiscale balansen 2008 en 2009 en had de BV geen pensioen aangekocht bij een verzekeringsmaatschappij.

Het geschil

De inspecteur oordeelde dat sprake was van afkoop van pensioen en legde een naheffingsaanslag op. Hij verhoogde het inkomen met de commerciële waarde ad € 964.777 en verhoogde de belastingheffing met 20% revisierente en 25% verzuimboete. (Bij een toptarief van 52% betekent dit een totale heffing van 97%.)

Volgens de dga was het niet opnemen van de pensioenvoorziening op de fiscale balans een administratieve fout (deze was wel vermeld op de vennootschappelijke balans) en was het pensioen niet voor verwezenlijking vatbaar wegens een claim van de ING voor de garantstelling van zijn zoon.

Beslissing Gerechtshof

Het Hof concludeerde dat inderdaad sprake was van een administratieve fout, maar dat het pensioen wel voor verwezenlijking vatbaar was. Verder concludeerde het Hof dat het pensioen onzuiver was geworden door het niet uitbetalen van het pensioen.

Volgens het Hof verrichtte de dga vanaf de pensioendatum geen werkzaamheden meer voor de BV. Hieruit concludeerde het Hof dat de dienstbetrekking kennelijk was geëindigd. Uitstel van pensioen is dan niet mogelijk, waardoor het pensioen onzuiver was geworden en de waarde van het pensioen in 2008 tot het loon van de dga diende te worden gerekend. Die waarde is volgens het Hof gelijk aan de reserve op de fiscale balans. Dus de bijtelling van de inspecteur ad € 964.777 werd verlaagd naar € 668.505. Verder was volgens het Hof de dga wel revisierente van 20% en verzuimboete van 25% verschuldigd. Het kostte deze dga nu in totaal € 648.450 aan belasting, rente en boete.

Conclusie

Uit bovenstaande uitspraak blijkt dat de pensioenafspraken in de pensioenbrief dienen te worden nagekomen en dat al snel sprake kan zijn van een onzuiver pensioen. In bovengenoemde casus was dat het geval bij het niet tijdig uitkeren. Van een onzuiver pensioen kan echter ook sprake zijn bij het niet op orde zijn van het pensioendossier, zoals strijdigheid met de meest recente wetgeving of zelfs het geheel ontbreken van een ondertekende pensioenbrief.

Artikelen over pensioen

Pensioenadvies collectief
Pensioenbeheer collectief
15 klussen voor goed bedrijfspensioenbeheer
Offerte pensioen collectief aanvragen
68 jaar de emotie en de feiten

Premie online berekenen

Pensioen collectief premieberekening DGA pensioen premieberekening Eigen pensioen bijdrage 2020 berekening Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Bestuurdersaansprakelijk premieberekening BV Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Bedrijfspensioen. Direct online berekenen premies 2020

Een bedrijfspensioen is een pensioenregeling voor bedrijven die is bedoeld als aanvulling op het pensioen van de overheid, de AOW.  De AOW en het pensioen via de werkgever moet voldoende inkomen geven als de werknemer met pensioen gaat. Bovendien is overlijden en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid vaak automatisch meeverzekerd. Bereken als werkgever zelf de kosten van een collectief pensioen premie regeling. Lees ook “Pensioen werknemers de 11 voordelen en 3 nadelen“.

Budgettair bedrijfspensioen

Budget

Budgettair is een bedrijfspensioen goed te calculeren. De premiehoogte wordt uitgedrukt in een % van de pensioengrondslag. Dit is de maximale fiscaal acceptabele premie. Minder mag uiteraard altijd. Een voorbeeld van de maximale premie staffel.

Pensioen collectief premieberekening

Staffel percentages

 • 20 t/m 24 jaar 7,7 %
 • 25 t/m 29 jaar 8,9 %
 • 30 t/m 34 jaar 10,4 %
 • 35 t/m 39 jaar 12,0 %
 • 40 t/m 44 jaar 14,0 %
 • 45 t/m 49 jaar 16,3 %
 • 50 t/m 54 jaar 19,0 %
 • 55 t/m 59 jaar 22,3 %
 • 60 t/m 64 jaar 26,5 %
 • 64 t/m 67 jaar 30,6 %

Er zijn veel verschillende andere premiestaffels. Ze zijn sterk afhankelijk van de rentestand en het soort bedrijfspensioen.

[Lees meer…] overBedrijfspensioen. Direct online berekenen premies 2020

Pensioen werknemers de 11 voordelen en 3 nadelen

Pensioen werknemers

Pensioen werknemers regelen is interessant uitdaging. Maar ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn van belang. De achterkant van hun gelijk hebben we hieronder neergezet. Want waarom zou ik als werkgever mijn medewerkers een pensioenregeling geven? En waar moet ik op letten.

Geen pensioen werknemers want…

 1. Ze hebben liever een hoger salaris. Maar voor de werkgever is dat meestal ongunstig. Mede door de overige werkgeverslasten is dat vaak veel duurder. Werknemers geen pensioenregeling aanbieden kan dus voor werkgevers financieel nadelig uitpakken.
 2. Niemand snapt pensioen. Dat hoeft voor de werkgever en werknemer geen probleem te zijn; daarom huurt de werkgever een pensioenadviseur. Advies voor de werkgever en als een bedrijf dat wil, individuele begeleiding van de werknemers.
 3. Ik heb alleen jonge mensen in dienst en die hebben geen behoefte aan pensioen werknemers. De praktijk laat wat anders zien. Juist voor jongeren is pensioen een oplossing die ze anders niet zelf zouden regelen. Jonge mensen hebben prille relaties, jonge kinderen, veel financiële zorgen en weinig financiële kennis. Werknemers wel pensioenregeling geven, is de verantwoordelijkheid gedeeltelijk overnemen. De praktijk is dat het geld opgaat in het huishouden, vakantie en lifestyle. Dat is geen veroordeling maar wel een feit. Geld opzij zetten voor later is een lastige keuze voor een jonge werknemer.
 4. Mijn werknemers blijven maar even en dan vertrekken ze weer. Iemand die 42 werkgevers met 42 pensioen werknemers regelingen heeft, zal uiteindelijk net zoveel pensioen gaan opbouwen als iemand die “netjes” 42 jaar bij dezelfde baas blijft.
 5. Werknemers kunnen het geld zelf slimmer beleggen. Wij zijn die werknemer nog nooit tegengekomen. Gebrek aan kennis en schaalgrootte zijn maar een paar redenen die van dat argument een fabeltje maken.
 6. Tegen die tijd is mijn pensioen toch verdampt. Bij een beschikbare pensioen werknemers regeling is er een eigen persoonlijke pensioenpot. Die verdampt niet zoals bij sommige pensioenfondsen. Niemand anders mag aan dat geld komen.
 7. Pensioen is duur. Een werknemer zal een eigen bijdrage als heel normaal ervaren. Een werkgever kan op die wijze de kosten van de pensioenregeling sterk beperken. Bereken het gerust zelf even.
 8. Het imago van een bedrijf. Voor werknemers zal het werken bij een bedrijf met/zonder pensioen werknemers regelingen een verschil maken. Zeker bij “gelijke geschiktheid” zal een werknemer liever voor een bedrijf kiezen met een pensioenregeling. Geen pensioenregeling aanbieden kan een extra drempel zijn voor het aantrekken van gekwalificeerd personeel.
 9. Salarisverhoging i.p.v. pensioen. Zeker bij een wisselend personeelsbestand weet na een tijdje niemand meer wat precies de overwegingen waren van de werkgever om geen pensioenregeling te hebben.  En eerst een salarisverhoging geven en later alsnog met een pensioenregeling starten, maakt het wel heel ongunstig voor u als werkgever.
 10. Overlijden. Een werkgever wil niet, bij overlijden van een werknemer, een telefoontje krijgen van de privé partner met de vraag of er eigenlijk voor een nabestaandenpensioenregeling was.
 11. Arbeidsongeschiktheid. Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer stopt, als er geen pensioen werknemers regeling is, de mogelijkheid om nog pensioen op te bouwen voor de werknemer.
Pensioen collectief premieberekening [Lees meer…] overPensioen werknemers de 11 voordelen en 3 nadelen

Doorbeleggen pensioen. Hoe werkt dat?

Doorbeleggen pensioen? Moet u daar als werkgever een mening over hebben? Wij denken van wel.

U betaalt als werkgever een flink bedrag aan pensioenpremies. U mag als werkgever dus ook verwachten dat de pensioenregeling als waardevol wordt ervaren. Dat gaat niet gebeuren zonder een goede pensioencommunicatie. Welke deelnemers snappen immers dat het bedrijfspensioen peperduur is maar dat zij er voorlopig nog geen brood voor kunnen kopen? Hieronder een korte uitleg over doorbeleggen pensioen. U kunt als werkgever hem daarbij helpen.

Doorbeleggen pensioen

Sinds 2017 is de Wet verbeterde premieregeling van kracht. Een belangrijk gevolg van deze wet is dat in een beschikbare premieregeling de mogelijk aanwezig is om door te beleggen na de pensioendatum. Het doel van deze nieuwe keuzemogelijkheid is dat een beter pensioenresultaat kan worden bereikt, tegen een aanvaardbaar risico.

Het was tot voor kort alleen mogelijk om het opgebouwde kapitaal om te zetten in een vaste uitkering. Bij het bepalen van de hoogte van een vaste uitkering is de rentestand een belangrijk element. En die is al jaren laag. En dat betekent vaak een lager pensioen dan verwacht en gehoopt. Dat kan dus sinds kort slimmer.

Lifecycle beleggingen

In beschikbare premieregelingen wordt vaak belegd in lifecycles. Dit betekent dat er in de beleggingen rekening wordt gehouden met de leeftijd van de pensioendeelnemer tot de pensioenleeftijd. Naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt, wordt de beleggingsmix aangepast. Is de looptijd van de pensioenbelegging lang als een pensioendeelnemer jong is, dan is een belegging die meer gericht is op aandelen heel logisch. Naar mate de pensioenleeftijd dichterbij komt wordt het risico  geleidelijk afgebouwd. Zo wordt gestreefd naar meer zekerheid over de uiteindelijke omvang van het pensioen.

Doorbeleggen pensioen bij lifecycle-fondsen

De keuze voor een vaste of variabele uitkering maak je op de pensioendatum. Maar nu komt het: als je later kiest voor een variabele uitkering dan zou je daar eigenlijk al ruim voor je pensioendatum op kunnen voorsorteren. Sterker nog, daar zou je op moeten voorsorteren. Als je wilt doorbeleggen pensioen hoeft het risico niet volledig afgebouwd te worden. Wat normaal gesproken wel gebeurt.

Daarom introduceren de pensioenuitvoerders van beschikbare premieregelingen nieuwe lifecycles. Deze bouwen het risico niet geheel meer af en passen daardoor goed in de mogelijkheid van doorbeleggen pensioen . De verwachting is dat te zijner tijd een 30% hogere uitkering kan worden verwacht in het eerste jaar als een werknemer kiest voor een variabele uitkering in plaats van een vaste uitkering. Maar zeker is dat niet en in de jaren erna kan de uitkering ofwel omhoog ofwel omlaag gaan

Doorbeleggen pensioenen pensioencommunicatie

doorbeleggen pensioen

Al met al krijgt de werknemer er (weer) een keuze bij. En hoe meer keuzes de werknemer krijgt, hoe moeilijker het wordt voor de deelnemer om de keuze te maken. Het wordt daarmee belangrijk dat de werknemer eenvoudige en heldere communicatie ontvangt van zijn werkgever. De werkgever krijgt hierin een belangrijke rol ten aanzien van de pensioenuitleg. Het kan niet meer van deze tijd dat er informatie wordt gegeven bij aanmelding in de pensioenregeling als een werknemer in dienst komt en vervolgens pas weer als de werknemer met pensioen gaat.

15 tot 20 jaar voor de pensioendatum zou de werknemer eigenlijk al moeten nadenken over hoe het pensioen na de pensioendatum het beste kan worden uitgekeerd. Daar is voor elke werkgever ook een taak weggelegd. Pensioenbeheer voor werkgevers ziet er als volgt uit.

Meer veranderingen: 68 jaar pensioenleeftijd

De komende weken zal een flinke discussie ontstaan over de nieuwe pensioenleeftijd 68 jaar. Financieel zullen bijna alle pensioenregelingen worden aangepast. Meestal zullen de pensioenkosten dalen! Maar de werknemers zullen ook door (moeten) werken tot 68 jaar. Of elke werkgever daar blij zal zijn, valt te bezien. Wij hebben er een uitgebreid verhaal over geschreven. De moeite waard om dit 68-jaar pensioenleeftijd artikel even door te lezen.

Half uur over financien en doorbeleggen pensioen

Pensioencommunicatie kan eenvoudig; zeker ook als het gaat over doorbeleggen pensioen. Plan voor elke deelnemer binnen een bedrijf een half uur een één op één gesprek met onze pensioenadviseur. Hij vertelt over de pensioenregeling, geeft tips en is soms een luisterend oor. “What’s in it for me” als werkgever? Tevreden werknemers die begrijpen waarom de bedrijfspensioenregeling van uw organisatie zo belangrijk is. Dat levert tevreden werknemers op, minder persoonlijke financiële problemen en een stevig positief imago voor het bedrijf.

Waarom wij?

Uw werknemers zijn uw bedrijfskapitaal. Daar moet zorgvuldig mee omgegaan worden. Zeker als het om arbeidsvoorwaarden en doorbeleggen pensioen. We zorgen dat u daar tevreden over blijft. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is bij een pensioenregeling. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. Lees het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd.

✅ Handige online premieopgave
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Efficiënt en op dagverwerking
✅ Betaalbaar en passend voor de werknemers
✅ Professionele arbeidsvoorwaardenvoorziening.

Premies

Pensioen collectief premieberekening DGA pensioen premieberekening Eigen pensioen bijdrage 2020 berekening Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Bestuurdersaansprakelijk premieberekening BV Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Technische uitleg over pensioenflexibitliteit

DGA pensioen 2020 – alle opmerkelijke vragen en antwoorden

Meer DGA’s kiezen voor een solide DGA pensioen-opbouw. De DGA-er kan nu op andere wijze pensioen bij elkaar sparen. Dat kan op veel manieren.

 • Het bedrijf verder in waarde laten stijgen.
 • Gewoon sparen bij een bank
 • Lijfrente bancaire sparen
 • Of een DGA pensioen starten ….

Nabestaanden- en wezenpensioen DGA pensioen

Bij een DGA pensioen kan het nabestaandenpensioen worden ingebouwd. Na het overlijden van de DGA zal de privé partner een, vaak levenslange, pensioenuitkering ontvangen. Vaak is die uitkering niet passend of te hoog, te laag of te lang. Daarom wordt er vaak voor gekozen voor een op maat gemaakte overlijdensrisicoverzekering die voor de achterblijvende partner op maat kan worden aangepast.

DGA pensioen premieberekening

Leeftijden bij een DGA pensioen

 • Aanvangsleeftijd. De aanvangsleeftijd is de leeftijd vanaf wanneer de DGA start met het verzekeren van zijn pensioenregeling. De minimum aanvangsleeftijd is 18 jaar.
 • Staffel-leeftijd. Voor het bepalen van de hoogte van de maximale premie geldt de leeftijd zoals vermeld is in de premiestaffels.
 • AOW-leeftijd. Vastgesteld door de overheid. De leeftijd kan niet door een DGA worden gewijzigd. Er is geen verplichting om dus ook te stoppen met werken. De fiscale tarieven zijn na de AOW-leeftijd lager doordat er geen premies volksverzekeringen meer zijn verschuldigd.
 • Pensioenleeftijd. De werkelijke datum dat de DGA zijn/haar pensioenuitkeringen laat ingaan.
 • Pensioen richtleeftijd. De leeftijd waarmee in de regeling actuarieel is gerekend waarop de DGA met pensioen gaat. Als pensioenrichtleeftijd zijn mogelijk: de 60-, 61-, 62-, 63-, 64-, 65-, 66-, 67- en 68-jarige leeftijd van de DGA.

Welk salaris DGA pensioen

DGA Pensioenopbouw

Als uitgangspunt voor de hoogte van de premie investering wordt altijd genomen de pensioengrondslag.Die pensioengrondslag wordt bepaald door het salaris van een DGA. Als het salaris wordt genomen dan heet dit dus het pensioengevend loon. Er mag geen pensioenopbouw zijn over de toekomstige AOW. Die AOW-inbouw resulteert in een zogenaamde franchise. Die moet dus in mindering worden gebracht op dat pensioengevend loon,

Pensioengevend loon

 • 12 maal vast maandloon (+ eventueel 8% vakantietoeslag).
 • 13 maal vast maandloon (+ eventueel 8% vakantietoeslag over 12 maanden).
 • Maximum pensioengevend loon bedraagt globaal € 110.000,-

Pensioengrondslag = Pensioengevend loon -/- AOW-franchise.

AOW-franchise

De AOW-franchise bedraagt meestal 100/75 van de enkelvoudige AOW (inclusief vakantietoeslag) voor een gehuwde. Soms zijn er andere berekeningen om de inbouw van de AOW. De exacte bedragen van de AOW via het SVB. De AOW franchise via onze pensioenpagina.

Bij een franchise kan er ook een bedrag worden gekozen om zodoende een excedent pensioenregeling correct op te zetten. Voorbeeld is het maximum Bedrijfspensioenfonds horeca pensioensalaris te nemen. In praktijk betekent dit dan dat er een hoge franchise wordt gebruikt

[Lees meer…] overDGA pensioen 2020 – alle opmerkelijke vragen en antwoorden

DGA loondoorbetaling bij ziekte. 4 Verschillende DGA’s

DGA loondoorbetaling bij ziekte

De DGA loondoorbetaling bij ziekte is gekoppeld aan het bestaan van de arbeidsovereenkomst. Anders dan bij de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen speelt de gezagsverhouding geen rol.

Sociale verzekeringen bij DGA loondoorbetaling bij ziekte

Is er DGA loondoorbetaling bij ziekte van diezelfde DGA? Oftewel valt de DGA’s net als werknemers onder de sociale werknemers verzekeringen vallen en recht hebben op loondoorbetaling bij ziekte. De DGA is immers aan de ene kant eigen baas, maar aan de andere kant is de DGA werknemer bij de eigen BV.

Laten we de hoofdregels nog eens op een rij gezet.

Werknemersverzekeringen en de DGA loondoorbetaling bij ziekte

De DGA is verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen als in een dienstbetrekking werkzaamheden worden verricht voor de eigen BV. Het aanwezig zijn van een arbeidsovereenkomst op grond waarvan de DGA tegen een vergoeding arbeid voor de BV verricht, is daarbij niet voldoende. Er moet tevens sprake zijn van een gezagsverhouding tussen de BV waarvoor werkzaamheden worden verricht en de DGA. Van een gezagsverhouding is geen sprake als de DGA het eigen ontslag kan tegenhouden.

[Lees meer…] overDGA loondoorbetaling bij ziekte. 4 Verschillende DGA’s

DGA pensioen uitstel bij doorwerken. Hier de regels…..

DGA pensioen uitstel is inmiddels goed mogelijk. Bij DGA pensioen bedoelen we natuurlijk ook de ondernemer (niet DGA) pensioen uitstel. Als u de pensioendatum van uw huidige pensioenregeling of van uw premievrije pensioenrechten wilt uitstellen, dan gold de eis dat dit alleen mogelijk was indien en voor zover u in een dienstbetrekking doorwerkte.

Nieuw begrip “doorwerken

DGA pensioen uitstel

Daarin is inmiddels verandering gekomen, want onder het begrip ‘doorwerken’ valt in dit verband nu ook het doorwerken als ondernemer na beëindiging van de dienstbetrekking. Vroeger was dit niet mogelijk maar nu is DGA pensioen uitstellen  daarmee sinds kort wel mogelijk. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

DGA pensioen premieberekening

DGA pensioen uitstel voorwaarden

 1. Zo moet onder meer uw pensioenregeling de mogelijkheid van uitstel bieden en
 2. moet de pensioenuitvoerder bereid zijn mee te werken aan het uitstel en de daaraan gekoppelde voorwaarden.
 3. Verder moet het aantal werkzame uren als ondernemer tenminste gelijk zijn aan het aantal uren dat u werkzaam was in loondienst. Bij minder werkzame uren moet het pensioen direct ingaan naar de mate van de vermindering van de omvang. DGA pensioen uitstel is dan geaccepteerd.

Voor voormalige DGA’s die op latere leeftijd zelfstandig ondernemer zijn geworden, kan dit een welkome verruiming zijn in de uitstelmogelijkheden van hun eerder opgebouwde pensioen. Direct berekenen

[Lees meer…] overDGA pensioen uitstel bij doorwerken. Hier de regels…..