Archief van "Pensioen Lijfrente AOW"

Eigen bijdrage pensioen berekenen in 7 stappen

Eigen bijdrage pensioen kan een onderdeel zijn van een pensioenregeling. De wijze van berekenen en de veel extra details vindt u hier. Reken het goed uit als u werknemer bent. En ook voor de werkgever is het verstandig, bij twijfel hulp te zoeken want …..een euro kan snel verdwijnen.

Creatief rekenen. Drie mensen kopen voor één nacht een hotelkamer. De kamer kost 30 euro. Ze betalen elk tien euro. Maar later blijkt dat die kamer maar 25 euro kost. De portier moet 5 euro teruggeven. Hij drukt echter 2 euro achterover en geeft ieder één euro terug. Ze hebben dus elk betaald 9 euro, totaal 27 euro. Samen met die 2 euro van de portier maakt dat 29 euro.

Natuurlijk als grapje bedoeld maar goed rekenwerk rond eigen bijdrage in pensioenregeling kan voor zowel de werknemer als de werkgever veel geld schelen.

Premievrij pensioen verdwijnt

Eigen bijdrage pensioenHet premievrij pensioen, vooral bedoeld om werknemers aan een onderneming te binden, lijkt te gaan verdwijnen. Door de vergrijzing is vooral het premievrij pensioen onbetaalbaar. De Nederlandsche Bank geeft aan dat vorig jaar nog slechts één vijfde van de Nederlandse bedrijven een premievrij pensioen aanbood. (Bron Financieel Dagblad)

Niemand kan toch bezwaar maken tegen zelf premie bijdragen in een pensioenregeling?

Berekenen van eigen bijdrages:

Een eigen bijdrage rekenvoorbeeld

 1. Salaris € 33.344,- fulltime
 2. AOW franchise 2018 € 13.344,
 3. Pensioengrondslag € 20.000,-
 4. Parttime percentage 80%
 5. Pensioengrondslag € 16.000,-
 6. Eigen pensioen bijdrage 2018 (stel) 4% per jaar  dus € 640,- per jaar
 7. Per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen

Maximum pensioengevend loon

Er kan geen pensioen worden opgebouwd over meer dan € 105.075.

Vergeten eigen bijdrage pensioen.

Is de eigen bijdrage pensioen vergeten op de salarisstrook? Een werknemer kan dit inhalen door het direct geheel af te storten via de eerstvolgende salarisstrook. Soms geeft een werkgever ook de gelegenheid dit over een periode van de komende 12 maanden te spreiden. Even goed overleggen en denk ook om de maandelijkse reguliere afdracht.

Te hoge eigen bijdrage pensioen.

Let er op dat er nooit meer eigen bijdrage kan worden berekend dan er aan premie door de werkgever wordt afgedragen.

Premieberekeningen

Afstandsverklaringen.

Die zijn feitelijk niet meer mogelijk. Hier staan de redenen. Wilt u een medewerker daarom alsnog aanmelden voor de pensioenregeling, denk dan aan een aantal zaken. De datum in dienst wordt dan veelal gesteld op bijvoorbeeld 1 januari 2018 terwijl de werkelijke datum in dienst ver in het verleden kan liggen. Vooral voor het nabestaandenpensioen kan dit een probleem zijn. Er wordt dan te weinig nabestaandenpensioen verzekerd. Leg het vervallen van de afstandsverklaring dus officieel en nauwkeurig vast. Start dus altijd direct bij in diensttreding met een eigen bijdrage pensioen bijdrage via de salarisstrook.

Partnerdefinitie.

Laat bij twijfel de partnerdefinitie controleren. Deze wijkt namelijk af van de fiscale partnerdefinitie. Een pensioenfonds of verzekeraar stelt soms specifieke eisen aan de partnerdefinitie. Het hoeft geen gevolgen te hebben voor de eigen bijdrage pensioen bijdrage van de werknemer.

Aanmelding.

Geef mutaties altijd door via dit online formulier. Wij helpen en corrigeren daar waar nodig is. U ontvangt altijd een bevestiging. Dat is wel zo gemakkelijk want vanaf dat moment zorgen wij dan voor alles. Achteraf alsnog een eigen bijdrage pensioen

AOW

Stel je gaat vanaf 25 jaar een inflatievast salaris van € 30.000,- verdienen. Over dat bedrag wordt 17,9% AOW-premie geheven. Je zet dat bedrag op een eigen Levenslooprekening tegen 3% en dan heb je al snel een kapitaal bij elkaar gespaard van € 1.000.000,- op 67 jaar: een hele conservatieve schatting. Daar zou je een hele beste uitkering voor kunnen kopen.

De kans dat de huidige 25-jarige een gewone AOW uitkering zal ontvangen, is echter nihil. De AOW is dan al lang gewijzigd in ene bijstandsuitkering of in een arbeidsgerelateerde uitkering.

Artikelen over eigen bijdrage

Pensioenadvies collectief
Pensioenbeheer collectief
15 klussen voor goed bedrijfspensioenbeheer
Offerte pensioen collectief aanvragen
68 jaar de emotie en de feiten

Pensioen Lijfrente AOW
Reacties uitgeschakeld voor 14 antwoorden over risicoloos DGA pensioen 2018

14 antwoorden over risicoloos DGA pensioen 2018

Nieuwe ronde DGA pensioen

DGA pensioenIn 2017 hebben veel DGA’s na moeten denken over hun DGA pensioen-opbouw. De accountants hebben hun werk gedaan en de opbouw van eigen beheer pensioenen zijn gestopt. De DGA-er kan nu op andere wijze pensioen bij elkaar sparen. Dat kan op veel manieren.

 

Actueel: 68 jaar een probleem voor DGA pensioen?

Pensioenleeftijd 68 jaar – De Emotie en alle Feiten 2018

Welk effect heeft DGA pensioen 2018 bij verhoging AOW leeftijd?

De AOW leeftijd werd per 1 januari 2015 voor het eerst verhoogd naar 65 jaar en 3 maanden. De AOW leeftijd wordt de komende jaren verder verhoogd. Het kan zijn dat de pensioenrichtleeftijd en de AOW leeftijd niet samenvallen. Met een goede DGA pensioen regeling hoeft dat geen probleem te zijn.

Online premie DGA_pensioen

Wie bepaalt wanneer DGA met pensioen gaat?

De pensioenleeftijd (dus niet de pensioenrichtleeftijd) bepaalt u zelf. Dus u bouwt kapitaal op in uw 2018 DGA pensioen regeling. Die pensioenregeling zal een eindrichtleeftijd vermelden. in de meeste gevallen zal die pensioenregeling een pensioenrichtleeftijd aangeven van 68 jaar. Maar als u besluit om op 64 jaar met pensioen te gaan dan kan niemand u tegenhouden. Het tot dan opgebouwde pensioenkapitaal gebruikt u op dat moment voor de aankoop van uw pensioenuitkeringen.

Wanneer kunt u stoppen met werken?

Die rekensom is in de kern eenvoudig. U rekent uit

Dat is het minimale bedrag dat nodig is om financieel te kunnen stoppen met werken. Houd daarnaast nog rekening met de inflatie en onverwachte kosten, belastingheffing en additionele inkomsten van u (en uw partner). Met een Excelsheet en enige financiële kennis kunt u zelf een goed overzicht maken. Veel pensioeninformatie is ook terug te vinden op Mijnpensioenoverzicht.nl Lukt dat niet, of wilt u er geen tijd aan besteden dan zijn er voldoende deskundigen (accountants, financiële planners of pensioenadviseurs) aanwezig die voor een klein bedrag dat uitzoek werk willen overnemen.

(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

Online premie DGA_pensioen
(meer…)

Pensioen DGA

DGA pensioen uitstel bij doorwerken – Hier de regels…..

DGA pensioen uitstel is inmiddels goed mogelijk. Bij DGA pensioen bedoelen we natuurlijk ook de ondernemer (niet DGA) pensioen uitstel. Als u de pensioendatum van uw huidige pensioenregeling of van uw premievrije pensioenrechten wilt uitstellen, dan gold de eis dat dit alleen mogelijk was indien en voor zover u in een dienstbetrekking doorwerkte.

Nieuw begrip “doorwerken

DGA pensioen uitstelDaarin is inmiddels verandering gekomen, want onder het begrip ‘doorwerken’ valt in dit verband nu ook het doorwerken als ondernemer na beëindiging van de dienstbetrekking. Vroeger was dit niet mogelijk maar nu is DGA pensioen uitstel  daarmee sinds kort wel mogelijk. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

DGA pensioen uitstel voorwaarden

 1. Zo moet onder meer uw pensioenregeling de mogelijkheid van uitstel bieden en
 2. moet de pensioenuitvoerder bereid zijn mee te werken aan het uitstel en de daaraan gekoppelde voorwaarden.
 3. Verder moet het aantal werkzame uren als ondernemer tenminste gelijk zijn aan het aantal uren dat u werkzaam was in loondienst. Bij minder werkzame uren moet het pensioen direct ingaan naar de mate van de vermindering van de omvang. DGA pensioen uitstel is dan geaccepteerd.

(meer…)

Miscellaneous, Pensioen DGA
Reacties uitgeschakeld voor Flexibel pensioen werkgever via heldere checklist

Flexibel pensioen werkgever via heldere checklist

Flexibel pensioen wordt steeds individueler

Pensioen wordt steeds meer een individuele aangelegenheid. De werknemer komt meer en meer zelf aan het roer. De tijd dat het pensioen “gewoon” geregeld was, wordt langzaam maar zeker verleden tijd. Een flexibel pensioen is een vereiste voor elke werkgever. De Nationale Pensioen Dialoog die gevoerd is, wijst in die richting. Het lijkt erop dat we steeds meer naar individuele pensioen potjes toegaan en er is een grote wens naar meer maatwerk en flexibiliteit. En daar zelf keuzes in maken. Bijvoorbeeld over het moment waarop een werknemer met pensioen wilt gaan. Flexibel pensioen lijkt meer een recht dan een gunst.

Pensioen collectief premies online

De werkgever en verplichte communicatie

Flexibel pensioen

De werknemer mag (wettelijk) niet aan zijn of haar lot worden overgelaten. Er is een belangrijke rol voor de werkgever weggelegd. Op 1 januari 2017 is de Wet Pensioen Communicatie volledig ingevoerd. Een van de zaken die daarin met nadruk is vastgelegd is de rol van de werkgever. Een flexibel pensioen regeling zal goed moeten worden gecommuniceerd om aan alle wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Zo moet de werkgever ervoor zorgen dat nieuwe werknemers binnen 3 maanden worden geïnformeerd over de pensioenregeling, de uitvoering van de pensioenregeling en over persoonlijke omstandigheden die een actie van de werknemer zouden kunnen vragen. Daarmee valt te denken aan zaken als wisseling van baan, scheiding, samenwonen en arbeidsongeschiktheid. Ook moet de werkgever de werknemer te informeren over de keuzes die een werknemer kan maken binnen de pensioenregeling. En daar hoort zeker de optie die de werknemer heeft om eerder of later met pensioen te gaan bij. Ook wijst de werkgever op de website van de pensioenuitvoerder en de mogelijkheid om mijnpensioenoverzicht te raadplegen.

Werkgever checklist flexibel pensioen

Om werkgevers te ondersteunen bij de grotere verantwoordelijkheid die ze krijgen met de Wet Pensioencommunicatie is er een checklist voor werkgevers (pdf) opgesteld om bij deze communicatie richting de werknemer te helpen. Wilt u deze als werkgever een flexibel pensioen regeling personaliseren, bel ons even, dan helpen we daarmee.

Flexibel pensioen

Pensioen komt bovenop de AOW. En daar verandert ook continu van alles aan. Langzaam maar zeker schuift de AOW-leeftijd steeds verder op. In 2022 is de AOW leeftijd 67 jaar en drie maanden. En daar blijft het niet bij:

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 op gezette tijden automatisch verder aangepast, gebaseerd op de dan geldende levensverwachting. Dat gebeurt met stappen van drie maanden per jaar.

Pensioen collectief premies online

Oplossing een overbruggingsuitkering?

(meer…)

Pensioen Lijfrente AOW

DGA bancair of pensioeninleg. Premie inleg 50% hoger bij ……


(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

DGA Pensioen

Bij de tweede optie wordt gekomen voor een DGA pensioen belegging. Hierbij wordt er een pensioeninvestering gedaan in een DGA pensioenvoorziening die extern wordt opgebouwd. Het is onder de huidige wetgeving alleen toegestaan dit extern op te bouwen. Hieronder ene link waarbij de uitkomsten van een dergelijke belegging zelf kan worden berekend.

DGA pensioen premie online

DGA Bancair

In de eerste optie; bancair beleggen, wordt er geld uit de BV gebruikt voor een lijfrente belegging op een DGA bancair spaar- of beleggingsrekening. We gaan hierbij voorbij aan het rendement van deze DGA bancaire lijfrente spaarvorm.

Keuze DGA bancair of pensioen sparen.

De DGA staat voor de keuze DGA bancair lijfrente of DGA pensioen. Uiteraard is er ook een optie om het geld niet naar privé te halen maar “achter te laten” in de BV. De vennootschapsheffing en aanmerkelijke belangheffing is daarop van toepassing.

Belegging of spaar

In de vergelijking is geen verschil gemaakt in de vorm van investering. Dat kan via een (relatie) risico-arme spaarvorm of via een risicovoller belegging in een gespreid fonds of specifieke aandelen, etc.

Conclusie

Cijfermatig is een DGA pensioen investering aantrekkelijker dan DGA bancair sparen. Bij DGA pensioen beleggen kunnen tevens een aantal andere zaken worden toegevoegd zoals partnerpensioen en premievrijstelling zodra er een DGA die geconfronteerd wordt met arbeidsongeschiktheid. In beide gevallen kan er flexibel met de pensioenrichtleeftijd 68 jaar worden omgegaan.

DGA pensioen premie online
dga-pensioen-in-eigen-beheer-2017
Reacties uitgeschakeld voor DGA pensioen verzekeren. Zelf online berekenen 2018 premies

DGA pensioen verzekeren. Zelf online berekenen 2018 premies

DGA pensioen verzekeren is een goed plan voor een directeur een eigen gegarandeerd pensioen op te bouwen met een beschikbare premie regeling. Dit doet u bij één van de meest vooraanstaande pensioenverzekeraars.

DGA pensioen premie online

DGA pensioen verzekeren zonder beleggingsrisico

DGA pensioen berekening

DGA pensioen verzekeren; in dit geval zelfs zonder een beleggingsrisico. De marktrente is namelijk het uitgangspunt dat de hoogte van de premie bepaalt. De pensioenverzekeraar past uw kapitaal aan aan de veranderingen in de marktrente. Dat wordt Rendementscorrectie genoemd.  Als er een rentestijging is dan stijgt dus ook uw pensioenkapitaal. In die premie zitten verder geen andere kosten. Die worden door de BV apart betaald. De BV gaat immers het DGA pensioen verzekeren Daardoor gaat er niets ten koste van de opbouw van pensioenkapitaal.

Flexibele beslissingen

U kunt uw oudedagsvoorziening naar eigen wensen inrichten met DGA pensioen verzekeren en tegelijkertijd een aantal risico’s opvangen. Denk aan het risico van overlijden of het risico dat u als DGA arbeidsongeschikt wordt. Maar u kunt dus ook volledig kiezen voor een maximale investering in alleen de opbouw van pensioenkapitaal. Hier kunt u dat berekenen en het DGA pensioen verzekeren.

Nabestaanden en wezenpensioen

(meer…)

Pensioen DGA, Pensioen Lijfrente AOW
Reacties uitgeschakeld voor Lijfrente jaarruimte 2018 en reserveringsruimte 2018 – alle cijfers en tips

Lijfrente jaarruimte 2018 en reserveringsruimte 2018 – alle cijfers en tips

Bij onderstaande cijfers van de jaarruimte 2018 en reserveringsruimte 2018 geven u snel inzicht in de aftrekmogelijkheden.

 Lijfrenteaftrek 2018
 Jaarruimte 2018 = 13,3% x premiegrondslag – 6,27A – FOR (*)
 AOW franchise  €    12.129,-
 Maximale pensioengrondslag  €  105.075,-
 Maximale jaarruimte 2018  €    12.362,-
 Reserveringsruimte 2018  €      7.167,-
 Reserveringsruimte 2018 vanaf 10 jaar >AOW  €    14.152,-
 Stakingswinst > AOW – 5 jaar  €  454.237,-
 Stakingswinst > AOW – 15 jaar  €  227.126,-
 Stakingswinst overige gevallen  €  113.569,-
 Tijdelijke oudedagslijfrente uitkering  €    21.483,-
 Overbruggingslijfrente uitkering  €    63.288,-
 Afkoopgrens bij arbeidsongeschiktheid  €    40.644,-
 Afkoopgrens kleine lijfrente  €       4.351,-

(*)
A staat voor ‘Factor A’. Dit is het pensioen dat in een bepaald jaar via de werkgever wordt opgebouwd.
F is de Fiscale Oudedagsreserve (FOR). Deze is alleen van toepassing voor zelfstandig ondernemers. 

Jaarruimte 2018

jaarruimte 2018 en reserveringsruimte 2018

Als u in een jaar een pensioentekort hebt, mag u uw uitgaven voor een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht aftrekken. Dat mag tot het bedrag van uw jaarruimte 2018. Om uw jaarruimte 2018 te berekenen, gebruikt u uw financiële gegevens van 2017. U hebt hiervoor uw jaaropgaaf van uw werk of uitkeringsinstantie nodig. En natuurlijk de opgaaf van uw pensioenaangroei van uw pensioenfonds of uw pensioenverzekeraar.

Aftrekbaar bij pensioentekort

(meer…)

Pensioen Lijfrente AOW

Willen werknemers geen pensioenregeling….?

Willen werknemers geen pensioenregeling, of is er iets anders aan de hand? Natuurlijk zal elke werknemer graag een hoger salaris willen. Maar ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn van belang. De achterkant van hun gelijk hebben we hieronder neergezet. Want waarom zou ik als werkgever mijn medewerkers een pensioenregeling geven?

 1. Ze hebben liever een hoger salaris. Maar voor de werkgever is dat meestal ongunstig. Mede door de overige werkgeverslasten is dat vaak veel duurder. Werknemers geen pensioenregeling aanbieden kan dus voor werkgevers financieel nadelig uitpakken.
 2. werknemers geen pensioenregelingNiemand snapt pensioen. Dat hoeft voor de werkgever en werknemer geen probleem te zijn; daarom “koopt” de werkgever een pensioenadviseur. Advies voor de werkgever en als een bedrijf dat wil, individuele begeleiding van de werknemers.
 3. Ik heb alleen jonge mensen in dienst en die hebben geen behoefte aan pensioen. De praktijk laat wat anders zien. Juist voor jongeren is pensioen een oplossing die ze anders niet zelf zouden regelen. Jonge mensen hebben prille relaties, jonge kinderen, veel financiële zorgen en weinig financiële kennis. Werknemers geen pensioenregeling geven is feitelijk de verantwoordelijkheid gedeeltelijk overnemen. Dat is paternalistisch maar daarom niet minder noodzakelijk.
 4. Mijn werknemers blijven maar even en dan vertrekken ze weer. Iemand die 42 werkgevers met 42 pensioenregelingen heeft, zal uiteindelijk net zoveel pensioen gaan opbouwen als iemand die “netjes” 42 jaar bij dezelfde baas blijft.
 5. Ze kunnen beter zelf beslissen hoe ze hun geld besteden. De praktijk is dat het geld opgaat in het huishouden, vakantie en lifestyle. Dat is geen veroordeling maar wel een feit. Geld opzij zetten voor later is een lastige keuze voor een werknemer.
 6. Werknemers kunnen het geld zelf slimmer beleggen. Ik ben die persoon nog nooit tegengekomen. Gebrek aan kennis en schaalgrootte zijn maar een paar redenen die van dat argument een fabeltje maken.
 7. Pensioen is duur. Een werknemer zal een eigen bijdrage als heel normaal ervaren. Een werkgever kan op die wijze de kosten van de pensioenregeling sterk beperken.
 8. Tegen die tijd is mijn pensioen toch verdampt. Bij een beschikbare pensioenregeling is er een eigen persoonlijke pensioenpot. Die verdampt niet zoals bij sommige pensioenfondsen. Niemand anders mag aan dat geld komen.
Pensioen collectief premies online

En nog een paar “zachte” argumenten:

(meer…)

Pensioen Lijfrente AOW

Oudedagsverplichting en DGA pensioenverzekering 2018

Er zijn stevige fiscale eisen rondom omzetting van een DGA pensioenverzekering naar een interne oudedagsverplichting. Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden.

Oudedagsverplichting versus pensioenverzekering

Omzetten DGA pensioenverzekering naar oudedagsverplichtingHet is vanaf 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 mogelijk om het in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak volledig af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting aanspraak. Bij volledige afkoop of omzetting in een ODV kan de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak worden prijsgegeven als de waarde in het economische verkeer van die aanspraak hoger is dan de fiscale balanswaarde van de bij het eigenbeheerlichaam tegenover die aanspraak staande pensioenverplichting. Dat prijsgeven is alleen toegestaan na schriftelijke instemming van de (ex) partner van de dga.

DGA pensioen premie online

Prijsgeven pensioenaanspraken

Dit prijsgeven kan alleen met een informatieformulier. Dit formulier moet worden ingevuld, ondertekend en ingezonden na het prijsgeven, afkopen dan wel omzetten in een oudedagsverplichting van de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak.  Mijn collega David Bakker adviseert “de DGA met een pensioenpolis moet wel vóór 1 juli de keuze maken om de polis wel of niet naar de eigen BV over te dragen. Want na 1 juli is overdracht niet meer mogelijk.“.  In een artikel op het assurantie magazine staat de verdere uitleg waarom een keuze nog belangrijk is. Acties richting verzekeraar zijn dus nodig voor 30 juni 2017. de opbouw van Pensioen in Eigen beheer heeft plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van de belastingadviseur of accountant. Overleg met deze accountant of belastingadviseur over deze keuze rondom het Pensioen in Eigen Beheer (PEB) is dan ook van belang voor een goede keuze.

Download informatieformulier prijsgeven pensioenaanspraken 2017_2018

Onzuiver pensioen

Als het informatieformulier niet wordt ingeleverd, niet wordt ondertekend door de dga en (indien nodig) door de (gewezen) partner, niet volledig wordt ingevuld, wordt ingevuld met onjuiste gegevens of niet op tijd wordt ingediend bij de Belastingdienst, wordt de waarde in het economische verkeer van de gehele pensioenaanspraak in een keer tot het loon uit vroegere dienstbetrekking wordt gerekend en is er revisierente verschuldigd. Onzuiver pensioen

Financiële motieven

DGA’s kunnen natuurlijk belangrijke financiële motieven zijn om verzekerde pensioenen toch af te kopen. Zie ook Belastingdienst pensioensite.

 1. DGA pensioeninleg bancair of pensioen
 2. Nadelen afkoop verzekerde pensioenen

Verzekeraars hebben gelukkig goede nieuwe pensioenverzekeringen geïntroduceerd om het wegvallen van de pensioenopbouw in eigen beheer op te vangen.Benieuwd naar een uitwerking, beheer of bemiddeling? Bel/email mij even dan stuur ik u onze vaste DGA pensioenadvies tarieven.

Audio

De pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten. Link en download


Alle bedrijven offertes
dga-pensioen-in-eigen-beheer-2017
Reacties uitgeschakeld voor 15 uitdagende vragen bij aankoop lijfrenteuitkeringen

15 uitdagende vragen bij aankoop lijfrenteuitkeringen

aankoop van lijfrenteuitkeringenAls er expiratiekapitaal beschikbaar komt om een pensioen of lijfrente aan te kopen, wordt er terecht gezocht naar de hoogste uitkering. Aankoop  lijfrenteuitkeringen kan echter een hele klus zijn. Het is veelal een eenmalige keuze waar men de rest van zijn leven niet meer op terug kan komen. Nu een foutje maken heeft dus verstrekkende gevolgen. Bij kleine kapitalen kan de aankoop lijfrenteuitkeringen eenvoudig zelf worden gedaan. Bij grotere kapitalen is soms een advies van een professional een goed idee. De prijzen voor een goed advies inclusief alle administratieve zaken variëren van € 300,- tot € 1.200,-. De prijs zal sterk afhangen van de complexiteit en uw financiële belang voor de toekomst bij de juiste aankoop lijfrenteuitkeringen.

Hieronder een lijstje met niet onbelangrijke details.

15 punten bij aankoop lijfrenteuitkeringen.

 1. Een bancaire lijfrente via een bank of een polis bij een verzekeraar.
 2. Beoordeling fiscale regimes; oud- of nieuw lijfrenteregime, pensioen.
 3. Is een knip te overwegen? Of doorbeleggen van een gedeelte van het kapitaal bij aankoop lijfrenteuitkeringen?
 4. Is er een splitsing van de kapitalen in verschillende uitkeringen interessant?
 5. Zijn dit jaar (fiscaal belaste) uitkeringen aantrekkelijk of zijn er mogelijkheden om uitkeringen in de toekomst fiscaal optimaal uitgekeerd krijgen. Oftewel tax-planning voor de komende jaren?
 6. Hoe verhouden de netto uitgaven zich tot de netto inkomen?
 7. Is een splitsing in een levenslange en een tijdelijke lijfrente-uitkering bij aankoop lijfrenteuitkeringen een aantrekkelijke mogelijkheid?
 8. Wat zijn de verschillen tussen een geïndexeerde of gelijkblijvende uitkering?
 9. Welke verantwoorde keuze moet genomen worden met betrekking tot de voortzetting van de uitkering naar de partner in geval van overlijden?
 10. Zijn er nog successierechtelijke gevolgen bij overlijden?
 11. Is elke verzekeraar solvabel genoeg om beiden levenslang een uitkering te verstrekken?
 12. Hoe is de ontwikkeling van het totale vermogen gedurende de uitkeringsperiode?
 13. Is een contraverzekering (extra overlijdensrisicoverzekering) bij aankoop lijfrenteuitkeringen belangrijk?
 14. Bij overlijden na ingangsdatum blijken veel relaties het op prijs te stellen dat wij een persoonlijke financiële begeleiding geven aan de nog in leven zijnde partner.
 15. Via onderhandelingen met de verzekeraars of banken is vaak een extra rendement te realiseren rondom de aankoop van lijfrenteuitkeringen.

Stel online uw vraag over aankoop lijfrenteuitkeringen en krijg binnen 24 uur reactie. Of bel ons even; ook in het weekend of ‘s avonds.

Pensioen Lijfrente AOW