Archief van "Pensioen Lijfrente AOW"

Verdeling ouderdomspensioen bij ex-samenwoners

Verdeling ouderdomspensioen bij ex-samenwoners

De verdeling ouderdomspensioen bij ex-samenwoners

In 2009 ben ik gaan samenwonen met mijn partner. In die periode bouwde hij al pensioen op. In 2012 zijn we getrouwd. Onlangs hebben wij besloten te gaan scheiden en het opgebouwde pensioen te verdelen. Heb ik alleen recht op een deel van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd? Of deel ik ook in het ouderdomspensioen dat is opgebouwd toen we alleen nog maar samenwoonden? Oftewel, hoe is de verdeling ouderdomspensioen bij ex-samenwoners?

U vraagt zich af of u recht heeft op een deel van de aanspraken op ouderdomspensioen die tijdens de periode van samenwonen door uw partner zijn opgebouwd. Dus hoer is de verdeling ouderdomspensioen bij ex-samenwoners. Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de afspraken die u daarover heeft gemaakt met uw partner. Doorgaans zijn dergelijke afspraken opgenomen in het samenlevingscontract. Een afspraak om pensioen te delen ligt dan in het verlengde van de overeengekomen verzorgingsverplichting. Als er geen afspraken over pensioendeling (in het samenlevingscontract) zijn gemaakt, dan bestaat in beginsel geen recht op deling van het tijdens die periode opgebouwde ouderdomspensioen. Simpele uitleg Pensioenverdeling bij Echtscheiding (meer…)

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Pensioen Lijfrente AOW

DGA pensioeninleg bancair of pensioen


(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
DGA-pensioen-in-eigen-beheer-2017

Uitfasering formulier pensioen in eigen beheer aanvraag

De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 het voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen aangenomen.
Ook de Novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is aangenomen. In deze novelle is opgenomen dat de maatregelen voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer op 1 april 2017 in werking treden. Als u het in eigen beheer verzekerde pensioen afkoopt, of omzet in een aanspraak vanwege een oudedagsverplichting, dan moet u een informatieformulier invullen en indienen bij de Belastingdienst.

Belastingdienst aanvraag informatieformulier uitfasering pensioen eigen beheer 2017 Doorneweerd
Meer informatie uitfasering en pensioen in eigen beheer.


(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)
(meer…)

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
DGA-pensioen-in-eigen-beheer-2017

Einde pensioen eigen beheer per 1 april 2017 – uitfasering

Wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is op 7 maart door de Eerste Kamer aangenomen.

De uitfasering van pensioen in eigen beheer houdt in dat DGA’s vanaf 1 april 2017 geen pensioen in eigen beheer meer kunnen opbouwen. Vanaf die datum kan een DGA evenmin verzekerd pensioenkapitaal overhevelen naar de eigen BV. DGA’s krijgen na de ingangsdatum van de wet drie maanden de tijd om hun regeling aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Dat houdt in dat DGA’s een pensioenregeling in eigen beheer vóór 1 juli 2017 premievrij gemaakt moeten hebben. Tot 1 juli staat de regering overdracht van pensioenkapitaal aan de eigen BV ook nog toe. Om gebruik te maken van de fiscaal geruisloze overdracht van pensioenkapitaal naar de BV moeten DGA’s vóór 1 juli 2017 een verzoek tot overdracht doen aan de verzekeraar. (meer…)

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
DGA-pensioen-in-eigen-beheer-2017

Cijfers maximale lijfrentepremieaftrek 2017 en 2018

De AOW als eerste pijler van het pensioengebouw is volop in de aandacht. Gelukkig zijn de pensioenregeling in de collectieve sfeer in een rustiger vaarwater terecht gekomen. Er is nog wel anno 2017 een pensioenvuiltje op te lossen voor DGA’s. De opbouw van het pensioen in eigen beheer is immers afgeschaft. Zij zijn dus aangewezen om hun pensioen op te bouwen bij een verzekeraar. Dat kan de DGA via een pensioenverzekering maar kan ook via Lijfrentepremieaftrek.

Zelfstandigen (of werknemers met een pensioentekort) hebben alleen de mogelijkheid om fiscaalvriendelijk “pensioen” op te bouwen via de lijfrenteaftrek. De fiscale jaarruimte bepaalt de maximale lijfrentepremieaftrek. Die premieaftrek moest worden aangepast omdat de opbouwruimte voor pensioen is verlaagd.

Voor 2017 bedraagt de maximale Lijfrentepremieaftrek jaarruimte:

2017: 13,8% x premiegrondslag – (6,5 x factor A) -/- F.

Met ingang van 1 januari 2018 gaan de vermenigvuldigingspercentage en – factor van respectievelijk de premiegrondslag en factor A in deze formule omlaag. Deze veranderingen in de formule zijn het gevolg van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2018 met één jaar.

Voor 2018 is de maximale Lijfrentepremieaftrek jaarruimte:

2018: 13,3% x premiegrondslag – (6,27 x factor A) -/- F. (meer…)

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Pensioen Lijfrente AOW

Ministeriële staffels januari 2017

Er zijn weer nieuwe beschikbare premiestaffels gemaakt door het Ministerie. Het formele staffelbesluit met een 3% en 4% rekenrente. De langere levensverwachting was de reden voor deze aanpassing.
De staffel met een rekenrente 2% hebben we ook toegevoegd aanvullend op de mogelijkheid voor deze 3% en 4% rekenrente.

Bij een 2% staffel wordt dus uitgegaan van de gedachte dat op de pensioenleeftijd de rentestand 2% is.
Dat is een laag percentage en dus is het toegestaan meer te investeren in een pensioenverzekering. Natuurlijk nooit meer dan de staffel zoals hieronder staat.
Ook moet steeds bekeken worden of het pensioen niet bovenmatig wordt.

Wees erop attent dat ook dit jaar weer een nieuw staffelbesluit zal volgen omdat er uitgegaan moet gaan worden van een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. De levensverwachting van een 68 jaar is natuurlijk korter dan een 67-jarige en dus zal de staffel dan weer dalen.


(meer…)

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Pensioen Lijfrente AOW

Eigen pensioen bijdrage 2017 berekenen

rekenmachine ne toetsenbordEind van de maand januari 2017 zal iedereen een nieuwe salarisstrook ontvangen. Voor werkgevers is het dus zaak (indien van toepassing) de nieuwe eigen pensioenbijdrage te vermelden. De berekening van de eigen bijdrage is als volgt. Als er sprake is van een eigen bijdrage in een pensioenregeling dan bedraagt die bijdrage vaak een percentage van de pensioengrondslag. (zeg 4%)

Pensioengrondslag = fulltime jaarsalaris -/- AOW franchise 2017. Die pensioengrondslag maal het parttime percentage levert de pensioengrondslag op. De eigen bijdrage is dus een percentage van deze pensioengrondslag.

Een rekenvoorbeeld

  1. Salaris € 33.123,- fulltime
  2. AOW franchise 2017 € 13.123,
  3. Pensioengrondslag € 20.000,-
  4. Parttime percentage 80%
  5. Pensioengrondslag € 16.000,-
  6. Eigen bijdrage (stel) 4% per jaar  dus € 640,- per jaar
  7. Per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen

Bijzondere omstandigheden.

 

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Pensioen Lijfrente AOW

Uitstel uitfasering pensioen in eigen beheer DGA

Staatssecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer een brief gestuurd waarin hij de Kamer verzoekt om de stemmingen over het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen uit te stellen.

Wiebes bereidt een novelle voor waarin hij eventueel flankerende maatregelen zal opnemen. (…. hij gaat dus zijn fouten corrigeren) Daarin neemt hij ook een wijziging van de datum van inwerkingtreding op. In die novelle zal dan terugwerkende kracht worden voorzien voor de overige pensioenmaatregelen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen.

Reden van deze verrassende wending is dat er signalen zijn over het gebruik van de mogelijkheden om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen. Oftewel een fijne extra aftrekpost voor de BV van een DGA-er. En dat alles terwijl het juist de bedoeling was dat er veel extra belastinginkomsten binnen kwamen door de  kortingsregeling. Verder onderzoek naar de effecten moet nog plaatsvinden. Maar de klok tikt.

De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel aannemen of verwerpen, maar niet wijzigen. Als een wijziging (of aanvulling) gewenst is, kan dat gebeuren met een novelle. Een novelle is een nieuw wetsvoorstel. Zolang een novelle in de Tweede Kamer ligt kan de Eerste Kamer besluiten de behandeling van het oorspronkelijk wetsvoorstel op te schorten.

Het is de vraag wat de vertraging betekent voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer. Duidelijk is dat de wetgeving pas na 1 januari 2017 in werking treedt. Onduidelijk is of en, zo ja, op welke onderdelen er wijzigingen gaan komen. Ook is niet duidelijk wat dit betekent voor DGA’s, die al actie hebben ondernomen.
In het wetsvoorstel zijn ook een aantal ‘overige pensioenmaatregelen’ opgenomen. Denk hierbij aan: (meer…)

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
DGA-pensioen-in-eigen-beheer-2017

Uitkerend pensioen doorbeleggen

pc schermAls er op de pensioendatum kapitaal vrij komt dat kan dit geld gebruikt worden om een maandelijkse pensioenuitkering te kopen. Sinds 1 september 2016 is het mogelijk om het geld voor uw pensioen te beleggen. Met beleggen kan het pensioen hoger worden. Maar ook lager. De pensioenuitkering zal ieder jaar anders kunnen zijn. Het is belangrijk dat u daar goed over nadenkt en het is belangrijk te realiseren dat de keuze tussen een garantiepensioen en uitkerend beleggingspensioen maar één keer gemaakt kan worden.

Hoe werkt het?
Als eerste moet er een keuze worden gemaakt over het partnerpensioen. Is er geen partner? Dan bent u daar snel mee klaar. Wel een partner? Denk dan goed na wat er moet gebeuren voor de partner bij overlijden. Geen partnerpensioen nodig dan krijgt uw partner krijgt dus geen pensioen na overlijden. Daardoor is het ouderdomspensioen hoger. Er kan ook gekozen worden voor een gegarandeerd partnerpensioen; de partner krijgt dan pensioen na uw overlijden. De hoogte van dit partnerpensioen staat vast. De hoogte van het eigen pensioen gaat door deze keuze naar beneden. En de derde optie: Uw partner krijgt pensioen na uw overlijden. De hoogte van dit partnerpensioen staat niet vast. Het partnerpensioen is namelijk afhankelijk van beleggingen.

Kiest u voor pensioenbeleggen van het oudedagspensioen dan kunt u dat later niet meer wijzigen. U kunt na een paar slechte jaren niet alsnog overstappen naar een gegarandeerd pensioen. Het pensioen is niet alleen afhankelijk van het rendement op het pensioenkapitaal. Een hogere of lagere rente en de ontwikkeling van onze levensverwachting spelen ook een grote rol. Inflatie zorgt er bovendien voor dat boodschappen en andere uitgaven duurder worden.

Is het verstandig om hiervoor te kiezen? Dat valt moeilijk te zeggen zonder inzicht in alle financiële zaken, maar een heel zorgvuldige keuze is belangrijk. Zorgkosten bijvoorbeeld stijgen vaak sterk tegen het eind van een leven en zullen een steeds groter gedeelte van het pensioeninkomen gebruiken. Samen met een mogelijke sterke  stijging van de inflatie, dalende beleggingsopbrengsten en een lange levensduur maakt een keuze voor een uitkerend beleggingspensioen een gewaagde keuze.

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Pensioen Lijfrente AOW

Voortgang uitfasering pensioen in eigen beheer

PensioenontslagbedingStaatssecretaris Wiebes beantwoordt vragen over het voorstel Wet uitfasering Pensioen in Eigen beheer voor een DGA (PEB). Dit doet hij in de nota naar aanleiding van het verslag en een brief van 3 november 2016. Nota naar aanleiding van het verslag (Wet uitfasering PEB) en schriftelijke antwoorden WGO.

Op Prinsjesdag 2016 is het wetsvoorstel over het uitfaseren van pensioen in eigen beheer (PEB) bij de Tweede Kamer ingediend. Kort geleden heeft staatssecretaris Wiebes vragen over dit wetsvoorstel beantwoord. Allereerst in de Nota naar aanleiding van het verslag en ten tweede in een brief van 3 november 2016 aan de Tweede Kamer.

Belang voor de praktijk (meer…)

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Pensioen Lijfrente AOW

Het DGA pensioen in eigen beheer en de lijfrente reserveringsruimte

stopJammer, een mooi trucje, het pensioen in eigen beheer afkopen in 2017 om extra lijfrenteaftrek te krijgen, wordt helaas gedwarsboomd door de fiscus.

Premies voor lijfrenteproducten mogen alleen in aftrek worden gebracht als sprake is van een pensioentekort (jaarruimte). Voor zover die ruimte in een bepaald jaar niet volledig wordt gebruikt, ontstaat er een extra aftrekruimte, de reserveringsruimte, die in een van de zeven daaropvolgende jaren alsnog kan worden gebruikt Bij de opbouw van een Pensioen in Eigen beheer (PEB) is sprake van aan de dga toekomende aanspraken volgens een pensioenregeling. Een dergelijke opbouw telt dan ook mee voor de beantwoording van de vraag of en in hoeverre sprake is van een pensioentekort.

In de jaren dat PEB is opgebouwd, is er voor dat deel dan ook geen pensioentekort en dus geen ruimte om de premies voor een lijfrenteproduct in aftrek te brengen. Dit verandert niet (met terugwerkende kracht) bij beëindiging van het PEB. Nog steeds blijft er dan in de jaren dat gedoteerd is aan het PEB geen ruimte om premies voor een lijfrenteproduct in aftrek te brengen. Beëindiging van het PEB met gebruikmaking van een gefaciliteerde afkoop leidt dan ook niet tot extra inhaalruimte voor de aankoop van een derdepijler lijfrente.

Als in de jaren dat het PEB is opgebouwd niet de volledige opbouwruimte is benut, is er voor deze niet-benutte opbouwruimte uiteraard wel de mogelijkheid een lijfrenteproduct aan te schaffen. Deze ruimte is reeds bestaande ruimte die er ook zou zijn als het PEB niet beëindigd zou worden.

Hulp nodig: kijk eens naar deze pagina.


(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
DGA-pensioen-in-eigen-beheer-2017

Is Nederland, Europa en USA pensioenproof ?

jm65v3jk8xIn lezingen en in mijn artikelen probeer ik een kleine bijdrage te leveren aan het immense pensioenprobleem. De lage rente, de dekkingsgraden van vele fondsen, de AOW-leeftijd en de opvattingen van politici laten een interessante wijziging zien in de opvattingen rondom pensioen.

De wens van verschillende politieke partijen om de AOW-leeftijd weer terug te zetten naar 65 jaar is daarbij extra interessant. Een belangrijke reden zou de lage arbeidsparticipatie zijn van ouderen en “dus” zou een eerdere AOW-leeftijd dan de huidige 67 jaar en 3 maanden gerechtvaardigd zijn. Er moet overigens worden opgemerkt dat die arbeidsparticipatie onder ouderen de laatste jaren flink gestegen. Toch gaat het relatief langzaam. Veel ouderen hebben momenteel nog reserves zoals voldoende overwaarde in de eigen woning en een redelijke pensioenuitkering opgebouwd in het verleden. De komende generatie pensioengerechtigden zal het echter lastiger krijgen. Zij zullen langer moeten werken. Maar is dat wel mogelijk met de huidige 50-plussers? Hoeveel 50-plusser zijn nog waardevol voor de nieuwe arbeidsmarkt? Hoeveel 50-plussers kunnen zich staande houden in een vergaande geautomatiseerde samenleving. Zijn deze 50-plussers pensioenproof? Is de samenleving ingericht op ouderen die langer willen en blijven werken? Staat de rigide pensioenwetgeving deze ontwikkeling in de weg? Veel vragen waar weinig zonvolle antwoorden op te geven zijn. Toch zijn er kansen voor elk individu. Kansen die los staan van grote macro uitdagingen.

Politiek heb ik (nog) geen mening over de keuze van het Amerikaanse volk voor Trump. De reacties van de media en politici vooraf en achteraf geven echter wel een mooie inkijkje in een aantal specifieke deelonderwerpen. Net als de situatie in Europa, is in de USA er een grote groep ouderen niet meer in staat werkzaamheden te verrichten die zij kunnen, en waar ook vraag naar is. De oude vaardigheden zijn niet meer nodig en velen hebben zich te laat of geheel niet, laten omscholen. En dan zit je thuis; geen werk en een steeds krimpende (pensioen)uitkering. De overheden en politici geven daarbij onvoldoende aan dat de burgers ook zelf veel kunnen verbeteren aan hun eigen situatie. Een fraaie wijze waarop dat onder woorden wordt gebracht is door Mike Rowe van het Discovery programma Dirty Jobs.

I want to reinvigorate the skilled trades, and shine a light on millions of good jobs that no one seems excited about pursuing. Like those 3 million “shovel ready” jobs we heard so much about eight years ago, the kind of recovery that Donald Trump is promising will require a workforce that’s properly trained and sufficiently enthused about the opportunities at hand. At the moment, we do not have that work force in place. What we do have, are tens of millions of capable people who have simply stopped looking for work, and millions of available jobs that no one aspires to do. That’s the skills gap, and it’s gotta close.

Het plan om in USA een grote infrastructurele inhaalslag uit te voeren met Amerikanen lijkt met deze kennis voor ogen dan ook Wishful Thinking; er zijn simpelweg onvoldoende opgeleide werknemers voor aanwezig in dat land. Die kloof tussen vaardigheden en arbeidsmarkt is macro voor elk land een grote zorg. Maar het is wel een grote kans voor iedereen die onzeker is over zijn of haar pensioensituatie; ga weer naar school, leer een vak of start een betaalde hobby. Investeren in de tooekomst kan op vele manieren. Spaarrekeningen, lijfrentepolis, pensioen, verlagen van de woonlasten maar vergeet vooral niet in de eerste plaats; investeer in uzelf. Loodgieter, belastingadviseur, handelen op Marktplaats, onderwijscertificaat halen, App-builder, bakker, automonteur, chauffeur of naaimachinereparateur.

Hieronder het gehele verhaal van Mike Rowe.  (meer…)

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Pensioen Lijfrente AOW