pensioenadvies
English information

Het opzetten van een goede pensioenregeling vereist een nauwkeurig pensioenadvies, analyse en uitwerking. Hieronder treft u een overzicht aan van de pensioenadvies werkzaamheden die u mag verwachten als het gaat om de begeleiding en advisering bij het opzetten van een pensioenregeling. Pensioenadvies geheel volgens de leidraden van de AFM.

Bedrijfspensioen - berekening

Actueel Wet toekomst pensioenen (Wtp)

Deze WTP heeft alles te maken met het afgesloten “Pensioenakkoord”. In de Wtp is de wettelijke basis voor het Pensioenakkoord opgenomen. Na een consultatieronde blijkt dat er veel wijzigingen moeten worden aangebracht in de juridische formuleringen zoals staan in de Pensioenwet. De ingangsdatum 1 januari 2022 als invoering van de Pensioenwet werd dan ook niet gehaald. (NOS) Het nieuwe pensioenstelsel is ingegaan per 1 juli 2023 met een overgangsperiode voor bestaande contracten.

De pensioenadvies route

 1. Pensioenadvies over de soort pensioenregeling
 2. Keuze van verzekeraar en product
 3. Implementatie van de pensioenregeling

Pensioenadvies keuze soort pensioenregeling

Een saai maar cruciaal onderdeel van een goed pensioenadvies is de beoordeling van de elementen die de prijs van een pensioenregeling sterk beïnvloeden. Ook wordt daarmee bepaald welke rechten de deelnemers krijgen. De werkgever betaalt, dus bepaalt. Hij/zij kan aangeven welke verzekeringsvormen moeten worden toegevoegd.

 1. Pensioenvorm Defined Benefit of Defined Contribution of een combinatie
 2. Staffelkeuze oudedagspensioen;
 3. Financiering nabestaandenpensioen en wezen pensioen;
 4. Indexeren van pensioenen;
 5. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid;
 6. Aanvullende dekkingen WGA-Hiaat, WIA excedent en ANW Hiaat;
 7. Voorwaarden van de diverse pensioensystemen.
Bedrijfspensioen - berekening

Pensioenadvies zelf rekenen

Toetsing pensioenadvies

Het is plezierig als de pensioenregeling eruit ziet zoals u als werkgever dat wilt. Veel of weinig dienstverlening. Veel of minder flexibiliteit. Aandacht voor de kosten of aandacht voor het rendement. Met een goed pensioenadvies wordt er vooraf een blauwdruk gemaakt van de wensen van de werkgever.

 • Meningen en wensen van de werkgever over de pensioentoezegging
 • De betaalbaarheid en het verloop pensioenlasten;
 • De gewenste beleggingsrisico’s voor de deelnemers
 • Kostenfluctuaties bij waardeoverdrachten;
 • Verplichte CAO of vrijwillig aansluiten bij een CAO;
 • Verplicht of vrijwillig Bedrijfstakpensioenregeling of beroepspensioenregeling;
 • Maximering pensioengrondslag en bepaling pensioenrichtleeftijd 68 jaar;
 • De Pensioenwet en de bijbehorende fiscale wetgeving
 • Wet werk en inkomen en de Wet gelijke behandeling;
 • e.d.

Keuze verzekeraar en productaanbiedingen

Bij elk pensioenadvies hoort een uitgebreide professionele zoektocht naar de juiste pensioenverzekeraar. Ook zal op elk onderdeel van het pensioenadvies het plezierig zijn te zien waar de verschillen in kosten en voorwaarden aanwezig zijn.

 • Vergelijking voorwaarden;
 • Flexibiliteit;
 • Administratieve traject;
 • Solvabiliteit verzekeraar;
 • Rentabiliteit pensioenopbouw;
 • Dienstverlening en ondersteuning zorgplicht;
 • Keuze eenjarige of gelijkblijvende risicopremie;
 • Rekenrente voor de opbouw- en pensioenuitkeringsfase;
 • Opbouw van kosten en rendement;
 • Exit-clausules en het in- en uitlooprisico.

Audio

Het Pensioengebouw. 10 minuten. Link en download

Implementatie pensioenregeling

 • Opstellen van pensioenreglement en pensioenovereenkomst;
 • Tekstuele assistentie implementatie arbeidscontracten en personeelsgids;
 • Begeleiding van de administratieve werkzaamheden;
 • Controle pensioendocumenten;
 • Uitleg van de pensioenregeling aan uw personeel.

Onze vergoeding adviespensioen

Wij ontvangen geen pensioenprovisie van de verzekeraars. De afspraken over de wijze van pensioenadvies en de vergoeding wordt vooraf vastgelegd en achteraf gefactureerd met vaste tarieven. Geen onverwachte rekeningen. Wij zijn onafhankelijk van pensioenverzekeraars dus werken 100% voor degene die onze rekening voldoen. U wordt met dit pensioenadvies als werkgever zowel mondeling als schriftelijke volledig geïnformeerd. Bereken de kosten zelf.

Voorbeeld uitwerking

 1. Een beschikbare-premieregeling op basis van beleggen met garantiecomponent.
 2. Soort regeling is een basisregeling is voor iedere werknemer (of voor een groep werknemers).
 3. Aanvullende verzekeringen; Partner- en wezenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en een waardeoverdrachtverzekering.
 4. Vrijwillige aanvullende regeling is de bijspaar mogelijkheid werknemer.
 5. Vaste indexatie verzekeren voor uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en/of overlijden.
 6. Beleggen in de LifeCycle fondsen.
 7. Eigen bijdrage werknemer: 2%
 8. Werknemer krijgt via een portal altijd online inzicht in pensioenopbouw.

Beheer pensioen

Na dit pensioenadvies traject kunt u gebruik maken van pensioenbeheer voor werkgevers. de kosten variëren van € 10,- per maand tot € 35,- per maand (tot 50 deelnemers). De prijs is afhankelijk van de omvang van het deelnemersbestand van de onderneming en de mate van dienstverlening.

Onafhankelijk

pensioenadvies

In de pensioenadvies wereld is volledige onafhankelijkheid schaars. Er zijn weinig pensioenadviseurs die geheel onafhankelijk van pensioenverzekeraars pensioenadvies kunnen uitbrengen. Wij hebben geen omzetverplichtingen en wij zijn geen onderdeel van een pensioenverzekeraar. Evenmin worden wij door hen betaald. Wij kunnen volledig vrij pensioenadvies geven met maar één belang voor ogen; die van degene die onze rekening gaat betalen: de werkgever. De enige grenzen waar wij rekening mee houden, zijn de eisen van u als werkgever en de eisen van de Pensioenwet.

Offertes en premies

Bedrijfspensioen - berekening Eigen pensioen bijdrage 2024 berekenen DGA pensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen