Pensioenadvies Zekere Zaak Pensioen.

IT-bedrijf Cyber aansprakelijkheid verzekering

Voor de ‘Zekere Zaak Pensioen’-regeling bieden wij persoonlijk pensioenadvies om werkgevers in de culturele en creatieve sector te ondersteunen bij het implementeren van een pensioenregeling voor hun werknemers. We hebbn diepgaande kennis en expertise op het gebied van pensioenwetgeving en de financiële planning, wat ons in staat stelt om advies te leveren dat volledig is afgestemd op de behoeften van de organisatie en haar medewerkers.

Het opzetten van een pensioenregeling kan best een pittige klus zijn, dit is meestal gevuld met juridische en financiële valkuilen als je het niet goed organiseert. Graag helpen we verder met pensioenadvies Zekere Zaak Pensioen om je gemakkelijk door dit proces te leiden, van de verkenning tot aan de uiteindelijke pensioenregeling. Wij gaan ervoor zorgen dat je een helder inzicht krijgt in alle beschikbare opties, inclusief alle details die rondom een gezonde pensioenregeling.

Ons pensioenadvies bij de Zekere Zaak Pensioen geeft een uitgebreide analyse van uw huidige situatie, de ontwikkeling van het pensioenplan en begeleiding bij het navigeren voor de subsidieaanvraag van ‘Oog voor Impuls’. Door ons advies kunt u niet alleen profiteren van financiële steun om de kosten van de implementatie te verlagen, maar verzekert u zich ook van een duurzame pensioenoplossing die de loyaliteit en tevredenheid van uw werknemers verhoogt. Onze aanpak garandeert dat uw pensioenregeling niet alleen voldoet aan de huidige wettelijke vereisten, maar ook flexibel genoeg is om mee te evolueren met toekomstige veranderingen in de markt en wetgeving.

Oog voor Impuls subsidie – Pensioenadvies Zekere Zaak Pensioen

Oog voor Impuls. Pensioenadvies Zekere Zaak Pensioen.

Het programma ‘Oog voor Impuls’ is in het leven geroepen om werkgevers te ondersteunen en vooral motiveren om te implementeren van pensioenregelingen voor hun werknemers binnen de culturele en creatieve sector. Dit initiatief laat het belang zien van een zorgvuldige voorbereiding en de cruciale rol van onafhankelijke pensioenadviseurs in dit proces. Als reactie op de adviezen van de SER en de Stichting van de Arbeid, stimuleren zij werkgevers om samen met een adviseur de mogelijkheden door te nemen.

Om deze verkenning te vergemakkelijken, is er een verkenningssubsidie beschikbaar die op kan lopen tot €3.000. Deze financiële steun is toegankelijk voor werkgevers die vanaf 1 juli 2022 een adviseur hebben betrokken bij hun plannen of dit voornemen hebben.

Daarnaast introduceert ‘Oog voor Impuls’ een stimulans specifiek gericht op de implementatiefase van de pensioenregeling, die start vanaf 1 juli 2023. Deze stimulans hebben twee financiële bijdragen:

 • De startbijdrage bedraagt €1.000 per werknemer en dient als compensatie voor de initiële kosten die gepaard gaan met het opzetten van de pensioenregeling.
 • De premiebijdrage dekt 50% van de pensioenpremies die de werkgever het eerste jaar voor zijn werknemers afgedragen heeft, met een maximum van €1.000 per werknemer. Deze bijdrage wordt uitgekeerd na het eerste jaar, gebaseerd op de ingediende declaraties.

Deze bijdrge verzekert dat werkgevers zowel in de verkenningsfase als bij de daadwerkelijke implementatie van de pensioenregeling ondersteund worden. Bij pensioenadvies van Zekere Zaak Pensioen worden deze zaken via de overheid vergoed.

Audio pensioenadvies Zekere Zaak Pensioen werknemers

Luister ook even naar onze pensioen podcast waar we verder ingaan op het pensioengebouw.

Pensioenadviseur Zeker Zaak Pensioen

 • Een pensioenadviseur voor pensioenadvies Zekere Zaak Pensioen zal controleren wie er beslissingsbevoegd zijn om de collectief vlakke premie pensioen regeling aan te gaan. Ook de ondernemingsraad kan beslissende invloed uitoefenen dus ga vooraf goed na welke eisen er door pensioenverzekeraars en adviseurs worden gesteld bij de gesprekken.
 • De pensioenadviseur Zekere Zaak Pensioen werkgever of de pensioenadviseur van de OR horen verschillende adviseurs te zijn. Beiden hebben immers (soms) tegengestelde belangen.
 • Betrek als werkgever ook direct de accountant bij de gesprekken.
 • Het kan aantrekkelijk zijn een tijdelijk regeling op te stellen in afwachting van de definitieve opzet. Zorg dat alle stakeholders de verschillen kent.
 • Beoordeel samen met de adviseur of er een Tender moet/kan worden uitgeschreven;
 • Laat maatmensen berekeningen maken. Dit levert een extra element op in de totale vergelijking van de pensioenuitvoerders, waardoor u de voorstellen van de diverse aanbieders nog beter op waarde kunt schatten.
 • Bestaande uitvoeringsovereenkomst, pensioenreglement, startbrieven aanwezig? Kijk dan goed of bij een wijziging elk verschil goed verklaarbaar is.
 • Het verzamelen van achtergrond informatie over de verschillende pensioenuitvoerders levert een waardevolle bron om voor correcte beslissingen.
 • Elk verzekeraars produkt kent specifieke productkenmerken. Laat die duidelijk zijn voorafgaande aan een regeling

Leeftijden op een rij

 • Aanvangsleeftijd. De aanvangsleeftijd is de leeftijd vanaf wanneer de werknemer start met het verzekeren van zijn pensioenregeling. De minimum aanvangsleeftijd is 18 jaar.
 • Staffel-leeftijd. Voor het bepalen van de hoogte van de maximale premie geldt de leeftijd zoals vermeld is in de premiestaffels. Voor de Zekere Zaak Pensioen is er pensioenadvies om de juiste staffel uit te kiezen.
 • AOW-leeftijd. Vastgesteld door de overheid. De leeftijd kan niet door een werknemer worden gewijzigd. Er is geen verplichting om dus ook te stoppen met werken. De fiscale tarieven zijn na de AOW-leeftijd lager doordat er geen premies volksverzekeringen meer zijn verschuldigd.
 • Pensioenleeftijd. De werkelijke datum dat de werknemer zijn/haar pensioenuitkeringen laat ingaan.
 • Pensioen richtleeftijd. De leeftijd waarmee in de regeling actuarieel is gerekend waarop de werknemer met pensioen gaat. Als pensioenrichtleeftijd zijn mogelijk: de 60-, 61-, 62-, 63-, 64-, 65-, 66-, 67- en 68-jarige leeftijd van de werknemer.

Kies de juiste vorm pensioenregeling

 • Vaste premie, staffel beschikbare premie, middelloon of eindloonregeling. Oftewel Defined Benefit of Defined Contribution of een combinatie.
 • Kijk of er al een basisregeling is in de vorm van bijvoorbeeld een vrijwillig bedrijfspensioenfondsregeling.
 • De financiering en keuze van de onderdelen zijn de details die in elke pensioenregeling worden besproken.
 • Staffelkeuze oudedagspensioen;
 • Financiering nabestaandenpensioen en wezen pensioen;
 • Indexeren van pensioenen;
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid;
 • Voor- en nadelen van de diverse pensioensystemen.
 • Een pensioenadviseur gespecialiseerd in Zekere Zaak Pensioen
 • Keuze van verzekeraar en product. De aanbieders zijn royaal aanwezig. Choose wisely. Kijk naar de volgende elementen:
  • Vergelijking voorwaarden;
  • Flexibiliteit;
  • Administratieve traject;
  • Solvabiliteit verzekeraar;
  • Rentabiliteit pensioenopbouw;
  • Dienstverlening en ondersteuning zorgplicht;
  • Keuze eenjarige of gelijkblijvende risicopremie;
  • Rekenrente voor de opbouw- en pensioenuitkeringsfase;
  • Opbouw van kosten en rendement;
  • Exit-clausules en het in- en uitlooprisico.

Logistiek collectief vlakke premie pensioen regeling

 • Administratieve begeleiding en controle waardeoverdrachten. Sommige medewerkers willen van de hoed en de rand weten wat de voordelen en nadelen zijn. Hun goed recht maar binnen een bedrijf ontbreekt vaak de praktische kennis om dat efficiënt af te wikkelen. En de pensioenuitvoerders geven slechts gekleurde informatie.
 • Aanpassen pensioenregeling aan salariswijzigingen. Het lijkt zo eenvoudig. Maar onze ervaring is dat op elke 10 werknemers er wel één casus zit die technische aandacht nodig heeft.
 • Persoonlijke wijzigingen op individueel niveau. Adreswijziging, een andere partner, kinderen, waardeoverdrachten, arbeidsongeschiktheid, etc. De mutatie doorgeven is vaak maar de fractie van de tijdsinvestering. Een persoonlijke begeleiding en uitleg wordt ook vaak terecht als noodzakelijk ervaren. Een pensioenadviseur van Zekere Zaak Pensioen kan daarbij een uitkomst bieden.
 • Financiële kostenbeheersing collectief vlakke premie pensioen regeling contract. Eenmaal een pensioenuitvoerder gekozen, zorgt voor een constante noodzaak de kosten te beperken. Briefjes van verzekeraars met “hieronder graag tekenen” inclusief een administratieve factuur verpakt in een rekening courant pensioenoverzicht, komen te vaak voor.
 • Coördinatie pensioengevolgen pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden van een werknemer. Op dat onverwachte moment is directe technische actie nodig maar vooral ook een zorgvuldige begeleiding verstandig.

Extra pensioenadvies Zekere Zaak Pensioen vlakke pensioenregeling

 • Vastleggen pensioenteksten in personeelsgidsen en arbeidsvoorwaarden. Het is vaak een verrassing als de beoogde pensioenregeling, de toezegging in de arbeidsovereenkomst , het personeelshandboek en de Pensioen 1-2-3 informatie voor de werknemer, op één lijn liggen.
 • Administratieve logistiek rondom polissen, pensioenovereenkomsten en uitvoeringsovereenkomsten. Wij helpen met een heldere logistiek, archivering en verslaglegging.
 • Controle premiestelling, afrekeningen en afwikkeling eigen bijdrage werknemers. Wilt u beter inzicht in de kosten en de afdracht? Kom eens met ons praten.
 • Verwerken en controle aanvullende dekkingen zoals WGA-hiaat/excedent en ANW Hiaat en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Pensioen is vaak een onderdeel van een breed pakket aan arbeidsvoorwaarden. Het is van belang dat deze zaken bij elkaar aansluiten en administratief goed te verwerken zijn.
 • Informatie verstrekking aan salarisadministrateur. Het berekenen van bijvoorbeeld een 30% ruler of de juiste eigen bijdrage blijkt ook voor ervaren salarisadministrateurs best een uitdaging.