PEPP pensioen – Te koop voor Europeanen vanaf maart 2022.

De Raad van de Europese Unie (EU) heeft op 14 juni 2019 ingestemd met het Pan Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP) het PEPP pensioen. Hiermee komt een nieuw aanvullend product voor vrijwillige pensioenopbouw in de derde pijler. (Let op PEPP niet verwarren met Pandemic Emergency Purchasing Programme)

PEPP Pensioen – goed nieuws

PEPP Pensioen
 • Het geeft een ruimere keuze aan Europeanen die willen sparen voor hun pensioen met deze “pan-Europees pensioenproducten” (PEPP Pensioen).
 • Waardoverdrachten tussen lidstaten worden vergemakkelijkt.
 • Europeanen zijn minder afhankelijk van de eigen wettelijke regels van EU-landen.
 • Belemmeringen voor beleggings­fondsen weg nemen.

Meer concurrentie door PEPP pensioen

Het doel van dit product is om meer concurrerende producten op de Europese pensioenmarkt te krijgen. Door de concurrentie te vergroten, krijgen consumenten meer keuzemogelijkheden. Tegelijkertijd heeft de EU een belang bij het overhevelen van spaartegoeden van burgers naar beleggingen voor een langere termijn om hiermee de economie op de lange termijn op peil te houden.

Nederlandse pensioenregels blijven gelden

De wetgeving van de individuele landen blijft van toepassing. Dus ook voor Nederlanden de verplichte pensioenopbouw bij de verschillende BPF’s. Ook voor bedrijven die wel die vrijheid hebben om een eigen collectieve pensioenregeling te starten, zal er weinig veranderen. Individuele werknemers kunnen met het PEPP Pensioen dus wel zelf gaan bijsparen.

Update juni 2021

Er is vooralsnog geen fiscale aftrek toegestaan vanuit de Nederlandse wetgever. Het PEPP zal dus als derde pijler pensioen worden aangemerkt.

In de toelichting merkt de minister van Financiën op: “Voorts is een lidstaatoptie opgenomen in artikel 58, derde lid, van de verordening. Lidstaten kunnen maatregelen nemen om bepaalde vormen van uitbetaling te begunstigen. Deze maatregelen kunnen kwantitatieve beperkingen op betalingen op basis van vaste bedragen omvatten om de andere vormen van uitbetaling te bevorderen. Lidstaten kunnen vaststellen onder welke voorwaarden verleende voordelen en stimulansen aan hen moeten worden terugbetaald. In Nederland zullen enkel de voorwaarden voor fiscale facilitering leidend zijn. De belastingheffing in Nederland ten aanzien van PEPP zal plaatsvinden volgens de bestaande fiscale wetgeving voor reeds bestaande, vergelijkbare persoonlijke pensioenproducten. Nederland geeft ook geen uitvoering aan de aanbeveling van de Europese Commissie, waarin het lidstaten oproept een PEPP hetzelfde belastingvoordeel te geven als een binnenlands derde pijler product, ook als een PEPP niet aan alle voorwaarden voor fiscale facilitering in de betreffende lidstaat voldoet. Nederland hecht eraan dat voor PEPP’s de fiscale behandeling gelijk is aan binnenlandse derde pijler producten.”

Zie ook de consultatieronde Ministerie.

PEPP pensioen synchronisatie in de EU

Met de PEPP-verordening wordt een nieuw soort vrijwillig persoonlijk pensioenproduct ingevoerd. Het product zal overal in de EU dezelfde kenmerken hebben en mag worden verkocht door een breed scala van aanbieders, zoals verzekerings­maatschappijen, banken, bedrijfs­pensioenfondsen, beleggings­ondernemingen en vermogens­beheerders. Dankzij een EU-paspoort kunnen de aanbieders in verschillende lidstaten PEPP’s verkopen.

Het pan-Europees pensioenproduct is een nieuwe spaarvorm waarmee mensen in de hele Unie hun staats-, bedrijfs- en nationale persoonlijke pensioenregelingen kunnen aanvullen. Hiermee kunnen consumenten hun pensioenspaargeld vrijwillig aanvullen, terwijl ze tegelijkertijd een degelijke bescherming genieten. Het PEPP zal overdraagbaar zijn tussen de lidstaten, zodat spaarders aan hun PEPP kunnen blijven bijdragen wanneer ze naar een andere lidstaat verhuizen.

Voorwaarden PEPP pensioen

De voorwaarden van een PEPP is op een aantal punten hetzelfde voor alle lidstaten. Verdere regelgeving moet nog worden uitgewerkt en gespecificeerd. In de basis vormen de onderstaande punten de uitgangspunten van het toekomstige product:

PEPP pensioen
 • Een spaarder kan vrijwillig een PEPP openen bij een aanbieder uit de Europese Unie;
 • Een PEPP kan in de toekomst worden aangeboden door banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsondernemingen, vermogensbeheerders en zogenoemde Institutions for Occupational Retirement Provision (IORP’s); een vergunning van de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EIOPA).
 • De fiscale en juridische regelgeving van het land van de aanbieder is van toepassing op het PEPP;
 • De opgebouwde waarde binnen een PEPP is overdraagbaar naar een aanbieder binnen een andere lidstaat. De overdragende aanbieder mag hiervoor een maximale vergoeding van 0,5% over de opgebouwde waarde rekenen;
 • Er komt een basis-PEPP dat is bedoeld als veilig product, waarbij er een garantie kan worden gegeven op het eindkapitaal;
 • Er komen daarnaast meerdere soorten PEPP’s die worden ingedeeld op basis van een risicoprofiel;
 • De jaarlijkse kosten van een basis-PEPP worden gemaximeerd op 1% van het opgebouwde bedrag. Middels het Jaarlijks Kosten Percentage (JKP) kunnen de aanbieders met elkaar worden vergeleken;
 • Er moet een essentieel informatiedocument (Eid) worden aangeboden voor het verstrekken van een PEPP;
 • Een PEPP is een langetermijnproduct. Om deze reden zal vervroegde opname naar alle waarschijnlijkheid zeer onaantrekkelijk worden gemaakt.
 • Startdatum 22 maart 2022

PEPP pensioen voordelig voor beleggingsfondsen

Het akkoord versterkt het huidige regelgevingskader voor beleggingsfondsen. Het zal de grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen vergemakkelijken door de bestaande regelgevings­belemmeringen weg te werken en de distributiekosten terug te dringen. Dit zijn de voordelen:

 • Ze maken het voor beheerders van alternatieve EU-beleggingsinstellingen makkelijker om na te gaan in hoeverre professionele beleggers belangstelling voor nieuwe markten hebben.
 • Ze maken het voor vermogensbeheerders duidelijk welke dienstverleningsverplichtingen zij in de gastlidstaat hebben tegenover de klant.
 • Ze zorgen ervoor dat beheerders van collectieve beleggingsfondsen zich aan dezelfde procedures en voorwaarden moeten houden wanneer ze beslissen hun fondsen niet langer op een nationale markt aan te bieden of in de handel te brengen.
 • Ze zorgen voor meer transparantie en een centraal onlinetoegangspunt voor informatie over de nationale verhandelingsvoorschriften en vergoedingen.

Vooral PEPP Pensioen langetermijn belegging

Het PEPP is met name interessant voor mobiele werknemers die op meerdere plekken in de EU leven en werkzaam zijn. Zij kunnen dit product overal mee naartoe nemen. Het product moet namelijk wel voldoen aan de fiscale regelgeving van de betreffende lidstaat. Het PEPP in Nederland biedt dus vooral meer keuzemogelijkheden voor mensen die in een andere lidstaat met pensioen willen gaan. Het PEPP wil het overschot aan spaartegoeden van huishoudens overhevelen naar langetermijnbeleggingen. Ondanks dat het PEPP een langetermijndoelstelling met zich meebrengt, is het verstandig om te rekenen in een ongunstig, realistisch en gunstig scenario en deze te vergelijken met het rendement op spaartegoeden op de lange termijn.

Video PEPP pensioen

Offertes en Premies

(Er zijn nog geen concrete pensioenproducten beschikbaar als PEPP pensioen. Vermoedelijk medio 2022

Bedrijfspensioen premies en prijzen online Bedrijfspensioen toelichting en tips Eigen pensioen bijdrage 2021 berekenen DGA pensioen premie berekenen online Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Aanvullende informatie: