‘Oog voor Impuls’ pensioen subsidie in culturele en creatieve sector

De pensioenregeling ‘Oog voor Impuls‘ biedt veel mogelijkheden voor pensioenopbouw in de creatieve en culturele sector. We erkennen allemaal dat een goede pensioenopbouw goed is voor de werknemer en aantrekkelijk voor werkgevers om aan te bieden. We merken alleen op dat niet elke werkgever deze mogelijkheid biedt. Precies om deze reden heeft het initiatief ‘Oog voor Impuls’ speciale fondsen vrijgemaakt om werkgevers in deze sector te stimuleren en ondersteunen. Zij willen financieel helpen bij het opzetten van een solide pensioenvoorziening voor werknemers. Het initiatief ‘Oog voor Impuls’ zet zich in voor stabiele inkomens binnen de bruisende culturele en creatieve sector. Er zijn twee aantrekkelijke financiële stimulansen beschikbaar:

1. Verkenningssubsidie Oog voor Impuls:

Als je als werkgever een pensioenregeling wilt opzetten voor de werknemers is het verstandig om de opties te verkennen met een onafhankelijke pensioenadviseur. Dit is ook zoals het advies van de SER en de Stichting van de Arbeid aangeeft.

‘Oog voor Impuls’ biedt een verkenningssubsidie van maximaal €3.000 aan om dit te faciliteren. Deze subsidie is beschikbaar voor werkgevers die sinds 1 juli 2022 een adviseur hebben ingehuurd of van plan zijn dit te doen. Dat is een vergoeding die vaak ruim onder onze pensioen advieskosten valt.

2. Pensioenstimulans Oog voor Impuls:

Voor werkgevers in de culturele en creatieve sector die vanaf 1 juli 2023 een pensioenregeling voor hun werknemers hebben vastgelegd, is er de pensioenstimulans. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen:

'Oog voor Impuls' subsidie voor een goed pensioen.
 • Startbijdrage: €1.000 per werknemer als tegemoetkoming in de opstartkosten van de pensioenregeling.
 • Premiebijdrage: 50% van de door de werkgever afgedragen pensioenpremies gedurende het eerste jaar van de regeling, tot een limiet van €1.000 per werknemer. Deze bijdrage ontvang je na een jaar op basis van een gedetailleerde declaratie.

Waarom is een pensioenadviseur nodig?

DGA Pensioenopbouw

Een pensioenadviseur voor de culturele en creatieve sector speelt een cruciale rol bij het structureren en implementeren van een pensioenregeling binnen het bedrijf of organisatie. Wij bieden uitgebreide kennis en inzicht in de complexe pensioenwetgeving en de beschikbare pensioenproducten, vandaar dat we ook aanraden om gebruik te maken van de subsidie uit ‘Oog voor Impuls’. Wij zorgen voor een pensioenregeling die goed is voor de werkgever en de werknemer(s). Ook zorgen we ervoor dat de pensioenregeling juridisch en financieel juist is opgesteld.

Een goed gestructureerde pensioenregeling is een waardevol instrument. We ondersteunen bij het uitzoeken van de verschillende opties, helpen bij het afwegen van voor- en nadelen van verschillende regelingen en zorgen vervolgens voor een regeling die op maat is gemaakt. Tot slot zorgen we tijdens de implementatie van de pensioenregeling voor ondersteuning en ook dat de werkgever en werknemers volledig geïnformeerd zijn over de gekozen oplossing.

Waar op letten bij het aanvragen bij ‘Oog voor Impuls’?

Graag vragen we eerst ons formulier in te vullen. Wij kunnen dan een pensioenregeling opstellen, die je vervolgens kunt gebruiken als bewijs voor de subsidieaanvraag. Voordat je begint met het aanvragen van de subsidie, raden we aan om de spelregels zorgvuldig door te lezen. Zorg dat je digitaal beschikt over een recent KVK-uittreksel van uw organisatie, een bankafschrift en een document waaruit blijkt dat de organisatie een pensioenregeling heeft getroffen. Dit document moet duidelijk maken voor hoeveel werknemers de regeling geldt.

Deze unieke kans staat open voor alle werkgevers actief binnen de culturele en creatieve sector (conform de SBI-code lijst).

Extra informatie over ‘Oog voor Impuls’

Werkgevers kunnen een verkenningssubsidie van maximaal €3.000 aanvragen voor het inschakelen van een onafhankelijke pensioenadviseur. Dit biedt de kans om grondig de opties voor een nieuwe pensioenregeling te verkennen. Met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022.

De Pensioenstimulans, bedoeld voor pensioenregelingen die sinds 1 juli 2023 zijn ingevoerd, biedt naast een startbijdrage ook een premiebijdrage als steun in de rug. Deze wordt 12 maanden na goedkeuring van de stimulans uitgekeerd. Dit is op basis van de daadwerkelijk afgedragen pensioenpremies, tot een maximum van €1.000 per werknemer.

Met ‘Oog voor Impuls’ streven we ernaar om elke werkgever in de culturele en creatieve sector de middelen te bieden om een betrouwbare pensioenvoorziening voor hun werknemers te creëren, ter ondersteuning van een bloeiende en duurzame toekomst voor ons allemaal.


Wat doen wij zoal?

 1. Het begeleiden in- en uit diensttredingen werknemers via dit formulier. Als werkgever wil je niet nog eens geconfronteerd worden met pensioenzaken van starters net zo min als met uitdiensttreders. Correcte afhandeling is echter wel cruciaal vanwege de stevige risico’s als er niet voldaan wordt aan de eisen van bijvoorbeeld tijdige aanmelding.
 2. Administratieve begeleiding en controle waardeoverdrachten. Sommige medewerkers willen van de hoed en de rand weten wat de voordelen en nadelen zijn. Hun goed recht maar binnen een bedrijf ontbreekt vaak de praktische kennis om dat efficiënt af te wikkelen. En de pensioenuitvoerders geven slechts gekleurde informatie.
 3. Aanpassen pensioenregeling aan salariswijzigingen. Onze ervaring is dat op elke 10 werknemers er wel één casus zit die technische aandacht nodig heeft. Pensioenbeheer filtert de lastige situaties er uit.
 4. Persoonlijke wijzigingen op individueel niveau. Adreswijziging, een andere partner, kinderen, waardeoverdrachten, arbeidsongeschiktheid, etc. De pensioenbeheer mutatie doorgeven is vaak maar de fractie van de tijdsinvestering. Een persoonlijke begeleiding en uitleg wordt ook vaak terecht als noodzakelijk ervaren.
 5. Juridische gevolgen wetswijzigingen. De afgelopen 10 jaar zijn er bijna maandelijks wijzigingen geweest die soms verstrekkende gevolgen hadden.
 6. Financiële kostenbeheersing pensioencontract. Eenmaal een pensioenuitvoerder gekozen, zorgt voor een constante noodzaak de kosten te beperken. We houden ook ‘Oog voor Impuls’ goed in de gaten en andere voordelen die mogelijk in het verschiet liggen.
 7. Verzekeringsgevolgen productwijzigingen. Komen de nieuwe product eigenschappen van een collectieve pensioenregeling nog wel overeen met de pensioentoezegging. Zonder controle ligt de verantwoordelijkheid goed pensioenbeheer bij jullie als werkgever.
 8. Coördinatie pensioengevolgen pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden van een werknemer. Op dat onverwachte moment is directe pensioenbeheer actie nodig maar vooral ook een zorgvuldige begeleiding verstandig.
 9. Vastleggen pensioenteksten in personeelsgidsen en arbeidsvoorwaarden. Het is vaak een verrassing als de beoogde pensioenregeling, de toezegging in de arbeidsovereenkomst, het personeelshandboek en de Pensioen 1-2-3 informatie voor de werknemer, op één lijn liggen. Pensioenbeheer regelt die synchronisatie.
 10. Administratieve logistiek rondom polissen, pensioenovereenkomsten en uitvoeringsovereenkomsten. Wij helpen met een heldere logistiek, archivering en verslaglegging via professioneel pensioenbeheer.
 11. Periodieke controle eigen bijdrage werknemers en extra pensioenstortingen door deelnemers.
 12. Informatieverstrekking aan salarisadministrateur. Het berekenen van bijvoorbeeld een 30% ruler, 0-uren contracten of de juiste eigen bijdrage of stortingen helpen we graag mee.

Audio

Persoonlijk contact met werknemers.

Het is altijd ook gemakkelijk voor jullie als werkgever, om vragen van werknemers over het pensioen op ons bordje te leggen. Jullie mogen ook altijd ons telefoonnummer aan hen geven; wij helpen ze dan verder. (Ze kunnen niet bij ons terecht voor het zelf afsluiten van verzekeringen, wij zijn immers de adviseur van jullie als werkgever. Maar uitleg over de bestaande pensioenregeling of meer algemene of persoonlijke vragen rondom pensioen/pensionering/ziekte etc., daar kunnen we altijd mee helpen.)

Implementatie van de pensioenregeling ‘Oog voor Impuls’

 • Zorg voor een goede begeleiding en adviseur. Niet alleen de keuze vooraf is belangrijk; ook de implementatie in het bedrijf is essentieel om toekomstige zorgen te vermijden.
  • Opstellen van pensioenreglement en pensioenovereenkomst;
  • Tekstuele assistentie implementatie arbeidscontracten en personeelsgids;
  • Begeleiding van de administratieve werkzaamheden;
  • Controle pensioendocumenten;
  • Uitleg van de pensioenregeling aan uw personeel.
  • De gewenste beleggingsrisico’s voor de deelnemers. Wilt u veel of weinig keuze voor de werknemers.
  • Kostenfluctuaties bij waardeoverdrachten. Nog steeds kunnen waardeoverdrachten ook voor werkgevers gevolgen hebben. Analyseer ze vooraf.
  • Verplichte CAO of vrijwillig aansluiten bij een CAO. Het kan aantrekkelijk zijn voor ene werkgever aan te sluiten bij een onverplichte pensioenregeling vanuit een branche.
 • Welke gevolgen hebben de AOW leeftijd en de maximering van het pensioensalaris op de arbeidsvoorwaarden per groep.
 • Controleer of alle eisen uit de Pensioenwet en de bijbehorende fiscale wetgeving van toepassing zijn op de pensioenregeling. Kleine foutjes in het uitsluiten van groepen kunnen langjarige effecten hebben. Kijk dan dus ook goed bij ‘Oog voor Impuls’ naar de kleine lettertjes.
 • Ook de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) heeft soms invloed op een pensioenregeling. Laat het controleren.
 • De ingewikkelde Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) beinvloed de pensioenregeling. Bij de meeste pensioenregeling zijn immers het risico van arbeidsongeschiktheid meeverzekerd. De regelingen moeten goed op elkaar aansluiten.
 • De Wet gelijke behandeling klinkt als een regeling waar elke werkgever zich aan houdt. Maar wij zien nog steeds verschillen dus pensioenregeling aanmelding van tijdelijk en vast personeel. Maar ook onterecht afstandsverklaringen zijn nog steeds volop aanwezig bij werkgevers.

Pensioenadviseur

 • Een pensioenadviseur zal controleren wie er beslissingsbevoegd zijn om de regeling aan te gaan. Ook de ondernemingsraad kan beslissende invloed uitoefenen dus ga vooraf goed na welke eisen er door pensioenverzekeraars en adviseurs worden gesteld bij de gesprekken.
 • De pensioenadviseur werkgever of de pensioenadviseur van de OR horen verschillende adviseurs te zijn. Beiden hebben immers (soms) tegengestelde belangen.
 • Betrek als werkgever ook direct de accountant bij de gesprekken.
 • Het kan aantrekkelijk zijn een tijdelijk regeling op te stellen in afwachting van de definitieve opzet. Zorg dat alle stakeholders de verschillen kent.
 • Beoordeel samen met de adviseur of er een Tender moet/kan worden uitgeschreven;
 • Laat maatmensen berekeningen maken. Dit levert een extra element op in de totale vergelijking van de pensioenuitvoerders, waardoor u de voorstellen van de diverse aanbieders nog beter op waarde kunt schatten.
 • Bestaande uitvoeringsovereenkomst, pensioenreglement, startbrieven aanwezig? Kijk dan goed of bij een wijziging elk verschil goed verklaarbaar is. Kijk daarbij ook nog even naar de spelregels bij ‘Oog voor Impuls’.
 • Het verzamelen van achtergrond informatie over de verschillende pensioenuitvoerders levert een waardevolle bron om voor correcte beslissingen.
 • Elk verzekeraars product kent specifieke productkenmerken. Laat die duidelijk zijn voorafgaande aan een regeling