Werkgeverspensioen de 11 voordelen en 3 nadelen

Werkgeverspensioen regelen is interessant uitdaging. Maar ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn van belang. De achterkant van hun gelijk hebben we hieronder neergezet. Want waarom zou ik als werkgever mijn medewerkers een pensioenregeling geven? En waar moet ik op letten.

Geen Werkgeverspensioen want…

 1. Ze hebben liever een hoger salaris. Maar voor de werkgever is dat meestal ongunstig. Mede door de overige werkgeverslasten is dat vaak veel duurder. Werknemers geen pensioenregeling aanbieden kan dus voor werkgevers financieel nadelig uitpakken.
 2. Niemand snapt pensioen. Dat hoeft voor de werkgever en werknemer geen probleem te zijn; daarom huurt de werkgever een pensioenadviseur. Advies voor de werkgever en als een bedrijf dat wil, individuele begeleiding van de werknemers.
 3. Ik heb alleen jonge mensen in dienst en die hebben geen behoefte aan pensioen werknemers. De praktijk laat wat anders zien. Juist voor jongeren is pensioen een oplossing die ze anders niet zelf zouden regelen. Jonge mensen hebben prille relaties, jonge kinderen, veel financiële zorgen en weinig financiële kennis. Werknemers wel pensioenregeling geven, is de verantwoordelijkheid gedeeltelijk overnemen. De praktijk is dat het geld opgaat in het huishouden, vakantie en lifestyle. Dat is geen veroordeling maar wel een feit. Geld opzij zetten voor later is een lastige keuze voor een jonge werknemer.
 4. Mijn werknemers blijven maar even en dan vertrekken ze weer. Iemand die 42 werkgevers met 42 pensioen werknemers regelingen heeft, zal uiteindelijk net zoveel pensioen gaan opbouwen als iemand die “netjes” 42 jaar bij dezelfde baas blijft.
 5. Werknemers kunnen het geld zelf slimmer beleggen. Wij zijn die werknemer nog nooit tegengekomen. Gebrek aan kennis en schaalgrootte zijn maar een paar redenen die van dat argument een fabeltje maken.
 6. Tegen die tijd is mijn pensioen toch verdampt. Bij een beschikbare Werkgeverspensioen regeling is er een eigen persoonlijke pensioenpot. Die verdampt niet zoals bij sommige pensioenfondsen. Niemand anders mag aan dat geld komen.
 7. Pensioen is duur. Een werknemer zal een eigen bijdrage als heel normaal ervaren. Een werkgever kan op die wijze de kosten van de pensioenregeling sterk beperken. Bereken het gerust zelf even.
 8. Het imago van een bedrijf. Voor werknemers zal het werken bij een bedrijf met/zonder Werkgeverspensioen regelingen een verschil maken. Zeker bij “gelijke geschiktheid” zal een werknemer liever voor een bedrijf kiezen met een pensioenregeling. Geen pensioenregeling aanbieden kan een extra drempel zijn voor het aantrekken van gekwalificeerd personeel.
 9. Salarisverhoging i.p.v. pensioen. Zeker bij een wisselend personeelsbestand weet na een tijdje niemand meer wat precies de overwegingen waren van de werkgever om geen pensioenregeling te hebben.  En eerst een salarisverhoging geven en later alsnog met een pensioenregeling starten, maakt het wel heel ongunstig voor u als werkgever.
 10. Overlijden. Een werkgever wil niet, bij overlijden van een werknemer, een telefoontje krijgen van de privé partner met de vraag of er eigenlijk voor een nabestaandenpensioenregeling was.
 11. Arbeidsongeschiktheid. Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer stopt, als er geen Werkgeverspensioen is, de mogelijkheid om nog pensioen op te bouwen voor de werknemer.
Bedrijfspensioen premies en prijzen online

Nadelen Werkgeverspensioen

 • Tijdsinvestering. Pensioen is voor de meeste werknemers een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het levert daarom veel vragen op en die moeten in goede banen worden geleid. Een goede verzekeraar, een betrokken adviseur en een efficiënte website kan de tijdsinvestering beperken.
 • Kennis. Een werkgever zal voldoende basiskennis moeten kennen om de juiste beslissingen te nemen. Werkgeverspensioen is een onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket en dus zal een werkgever willen begrijpen waarom een premiebetaling een goed investering is. Die kennis kan hij zelf verwerven maar ook “inkopen” bij een pensioenadviseur. Maar dat kost (natuurlijk) geld.
 • Contract. Net als salarisbetaling is een pensioencontract vaak een langlopende verplichting. Zodra er gestart wordt met een pensioenregeling kan er niet eenvoudig mee worden gestopt; het zijn immers arbeidsvoorwaarden.

Audio Werkgeverspensioen

Luister ook even naar onze pensioen podcast waar we verder ingaan op het pensioengebouw.

Werkgeverspensioen

Welk salaris

Als uitgangspunt voor de hoogte van de Werkgeverspensioen regeling investering wordt altijd genomen de pensioengrondslag. Die pensioengrondslag wordt bepaald door het salaris van een werknemer . Als het salaris wordt genomen dan heet dit dus het pensioengevend loon. Er mag geen pensioenopbouw zijn over de toekomstige AOW. Die AOW-inbouw resulteert in een zogenaamde franchise. Die moet dus in mindering worden gebracht op dat pensioengevend loon,

Pensioengevend loon Werkgeverspensioen

 • 12 maal vast maandloon (+ eventueel 8% vakantietoeslag).
 • 13 maal vast maandloon (+ eventueel 8% vakantietoeslag over 12 maanden).
 • Maximum pensioengevend loon bedraagt globaal € 110.000,-

Pensioengrondslag = Pensioengevend loon -/- AOW-franchise.

AOW-franchise

De AOW-franchise bedraagt meestal 100/75 van de enkelvoudige AOW (inclusief vakantietoeslag) voor een gehuwde. Soms zijn er andere berekeningen om de inbouw van de AOW. De exacte bedragen van de AOW via het SVB. De AOW franchise via onze pensioenpagina.

Bij een franchise kan er ook een bedrag worden gekozen om zodoende een excedent pensioenregeling correct op te zetten. Voorbeeld is het maximum Bedrijfspensioenfonds horeca pensioensalaris te nemen.

Werkgeverspensioen tot de pensioendatum

Werkgeverspensioen

De vermogensopbouw in een Werkgeverspensioen gebeurt via beleggen. Verstandig beleggen is dus een flinke uitdaging. Een beleggingsfonds met een gegarandeerd eindkapitaal levert vaak te weinig op voor een goed pensioen. Beleggen in aandelen biedt meer kans op een hoger rendement, maar heeft ook een verhoogd risico dat het kapitaal in waarde daalt. Met het juiste fonds en een uitgekiend beleid via Lifecycle beleggen, komt er een goede mix tussen rendement en risico.

Ouderdomspensioen vanaf de pensioendatum

Het ouderdomspensioen gaat in op de pensioendatum van de werknemer. Met de opgebouwde beleggingswaarde koopt deze op de pensioendatum een ouderdomspensioen aan. De opgebouwde waarde wordt jaarlijks uitgekeerd totdat de werknemer overlijdt. Is de partner dan nog in leven, dan wordt de uitkering voor 70% op het leven van de partner voortgezet. Zij kunnen ook kiezen voor een andere verhouding tussen het oudedags- en het partnerpensioen. De waarde-ontwikkeling is naast de beleggingsrendementen onder andere afhankelijk van de hoogte van de premie die de werkgever inlegt.

Wat zijn lifecycles binnen een Werkgeverspensioen?

Lifecycles houden rekening met uw leeftijd en de periode tot het moment dat u met pensioen gaat. Als u jong bent, wordt de inleg met meer risico belegd om het startkapitaal flinke groeikansen te geven. Met het naderen van uw pensioendatum worden de beleggingen minder risicovol. Er is al een fors pensioenkapitaal opgebouwd waarmee – zo vlak voor de pensioendatum – minder risico gelopen mag worden. Elk jaar toetsen ze of de werkelijke beleggingsmix nog overeenkomt met het gekozen beleggingsschema. Als het nodig is, worden de beleggingen automatisch aangepast.

Pensioen aankopen op de pensioendatum

Met de beschikbare premie wordt een kapitaal op de pensioenrichtdatum opgebouwd. Op dat moment kan de werknemer een uitkering aankopen. Het tarief wordt vastgesteld op basis van de leeftijd van de werknemer en de marktrente. Op de pensioendatum wordt met het op dat moment beschikbare kapitaal een ouderdomspensioen eventueel in combinatie met een partnerpensioen aangekocht. Het pensioen verzekeren zorgt daarmee voor een (vaak) noodzakelijke aanvulling op de AOW.

Nabestaanden Werkgeverspensioen of Partnerpensioen

We praten liever over nabestaanden pensioen dan het partnerpensioen. Bij nabestaandenpensioen horen immers ook de kinderen die met een wezenpensioen worden verzekerd. Het nabestaanden pensioen kan op verschillende manieren worden verzekerd. Maar meestal wordt gekozen voor een vaste uitkering die voor de partner levenslang is en voor de kinderen tot uiterlijk 18, 21 jaar of 27 jaar. De premies worden in bijna alle gevallen door de werkgever betaald.

Berekening partner Werkgeverspensioen

Partnerpensioen vóór de pensioendatum is een percentage van de pensioengrondslag vermenigvuldigd met het aantal dienstjaren. Het partnerpensioen kan verzekerd worden op basis van eindloon of middelloon. Het maximale opbouwpercentage voor eindloon is meestal 1,160% van de pensioengrondslag per dienstjaar. Het maximale opbouwpercentage voor middelloon is vaak 1,313% van de pensioengrondslag per dienstjaar. De risicopremie voor partnerpensioen komt boven op de beschikbare premie van een Werkgeverspensioen regeling .

De overheid zorgt met de nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) dat nabestaanden een basisinkomen hebben. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt deze uitkering uit.

Berekening wezenpensioen

Wezenpensioen is een percentage van de pensioengrondslag vermenigvuldigd met het aantal dienstjaren; eindleeftijd 18, 21 of 27 jaar. Het wezenpensioen wordt verdubbeld voor volle wezen. Dit zijn kinderen van wie beide ouders zijn overleden. Gedurende de periode van studiefinanciering wordt de uitkering vaak verlengd tot uiterlijk 27 jaar. Vaak is dat bij een Werkgeverspensioen standaard meeverzekerd.

Algemene nabestaandenwet (ANW)

De Algemene nabestaandenwet (Anw) geeft nabestaanden onder voorwaarden een basisuitkering. Iedere inwoner van Nederland is automatisch verzekerd voor de Anw. Als nabestaanden met kinderen tot 18 jaar komt u in aanmerking voor een nabestaandenuitkering. Of als u arbeidsongeschikt bent en u bent uw partner verloren. Hiervoor gelden wel verdere voorwaarden.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren

Het is gebruikelijk om premievrijstelling bij Arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren in een pensioenregeling. Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt, gaat de pensioenopbouw meestal gewoon door. Hoeveel vrijstelling van de premie een werknemer krijgt is afhankelijk van zijn of haar pensioenregeling. De premie wordt in bijna alle gevallen door de werkgever betaald.

Is een werknemer in loondienst en wordt deze arbeidsongeschikt? Dan betaalt de werkgever 2 jaar lang minstens 70% van uw loon. Uw pensioenbouw loopt in deze periode door. Als er geen contract voor onbepaalde tijd heeft. Dan krijgt u dit tot de einddatum van de arbeidsovereenkomst. In de cao of de arbeidsovereenkomst kunnen andere afspraken gemaakt zijn over de hoogte van het loon bij arbeidsongeschiktheid. Bent u na 2 jaar nog steeds gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt? Dan kunt u een Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) uitkering aanvragen bij het UWV.

Keuze verzekeraar en productaanbiedingen

 • Vergelijking voorwaarden;
 • Flexibiliteit;
 • Administratieve traject;
 • Solvabiliteit verzekeraar;
 • Rentabiliteit pensioenopbouw;
 • Dienstverlening en ondersteuning Werkgeverspensioen;
 • Keuze eenjarige of gelijkblijvende risicopremie;
 • Voorwaarden arbeidsongeschiktheidsrisico;
 • Rekenrente voor de opbouw- en pensioenuitkeringsfase;
 • Opbouw van kosten en rendement;

Waarom wij?

We zorgen dat u meteen tevreden bent. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is bij een Werkgeverspensioen regeling. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. Lees het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd.

✅ Handige online premieopgave
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Efficiënt en op dagverwerking
✅ Betaalbaar en passend voor de werknemers
✅ Professionele arbeidsvoorwaardenvoorziening.

Werkgeverspensioen artikelen

Pensioenadvies collectief
Pensioenbeheer collectief
15 klussen voor goed bedrijfspensioenbeheer
Offerte pensioen collectief aanvragen
68 jaar de emotie en de feiten

Premie online berekenen

Bedrijfspensioen premies en prijzen online Bedrijfspensioen toelichting en tips Eigen pensioen bijdrage 2021 berekenen DGA pensioen premie berekenen online Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Informatieve video’s van Werkgeverspensioen verzekeraars