Aansprakelijkheidsverzekering stichting – premies 2019

U bent gevraagd als lid van het bestuur van een vereniging of stichting, is een aansprakelijkheidsverzekering stichting dan een belangrijk onderwerp? Aansprakelijkheidsverzekering stichting valt uiteen in twee verschillende verzekeringen:

  1. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en
  2. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen.

Hieronder gaan wij kort in op de aansprakelijkheid die ontstaat, indien u inderdaad tot het bestuur van een vereniging of stichting toetreedt.

Aansprakelijkheidsverzekering stichting zinvol?

Aansprakelijkheidsverzekering stichtingIn Nederland zijn er ruim 250.000 verenigingen en stichtingen. Denk bijvoorbeeld aan de vele sportverenigingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van cultuur. Maar ook aan de verenigingen van eigenaren die samen in een pand een appartementengebouw bezitten. De meeste verenigingen en stichtingen kunnen alleen bestaan omdat mensen bereid zijn als vrijwilliger zitting te nemen in het bestuur. Veel van deze verenigingen en stichtingen voegen iets positiefs toe aan de samenleving. Het lidmaatschap van een vereniging of stichting brengt echter wel bepaalde verplichtingen met zich mee.

Er zijn twee aansprakelijkheidsverzekeringen waar elke Stichting of Vereniging aan moet denken:

1. Bedrijfsaansprakelijkheid, een no-brainer

Als de stichting of vereniging of haar medewerkers of vrijwilligers een schade veroorzaken aan zaken van een ander of letselschade, dan wordt de stichting of vereniging aansprakelijk gesteld. Deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert dus

  1. zaakschade (schade aan spullen van een ander)
  2. letselschade (persoonlijke verwondingen aan een ander)

Een filmhuis waar een geluidsbox naar beneden valt en iemand verwond of als er een brand uitbreekt en het pand er naast ook afbrandt. Ook dan zal er aansprakelijkheid zijn als dat komt door onachtzaamheid van een medewerker van de stichting. Een voorbeeld was bijvoorbeeld het ongeluk met een geluidsbox in het zwembad.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

2. Bestuurdersaansprakelijkheid

De persoonlijke aansprakelijkheid houdt in dat, indien anderen schade leiden als gevolg van het feit dat u als bestuurder niet goed heeft gehandeld, u verplicht kunt worden deze schade te vergoeden. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan ertoe leiden dat u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Deze zult u dan zelf moeten betalen vanuit uw eigen spaargeld of vermogen.  Wanneer sprake is van strafbare feiten van de stichting of vereniging zal de bestuurder soms ook strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld en tot een boete of gevangenisstraf worden veroordeeld. De aansprakelijkheidsverzekering stichting zal hiervoor meestal geen dekking bieden. Deze bestuurlijke aansprakelijkheid is direct te berekenen en af te sluiten.

Voorbeelden onbehoorlijk bestuur

  1. De bestuurder geeft opdracht aan een derde tot levering van goederen of diensten terwijl hij weet dat de vereniging of stichting deze niet zal kunnen betalen.
  2. De bestuurder gaat een contract aan met een leverancier van goederen of diensten en betaalt vooruit een fors deel van de kosten die met de levering van deze goederen of diensten zijn gemoeid. De leverancier gaat failliet voor levering van de goederen en diensten. De bestuurder kan dan door de vereniging of stichting zelf aansprakelijk worden gesteld indien blijkt dat de bestuurder nagelaten heeft om, voordat de betaling plaatsvond, te controleren of de betreffende leverancier wel kredietwaardig was.
  3. De bestuurder vergeet een brandverzekering af te sluiten voor het clubhuis. Het clubhuis brandt volledig af en de vereniging blijft zitten met deze schade. Ook hier kan de vereniging de bestuurder aansprakelijk stellen. Een aansprakelijkheidsverzekering stichting is dan erg plezierig.

Wat wordt onder onbehoorlijk bestuur verstaan?

De Hoge Raad heeft bepaald dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur indien een bestuurder een ‘ernstig verwijt’ kan worden gemaakt.  Vervolgens heeft de Hoge Raad uitgesproken dat er sprake is van een ernstig verwijt indien een redelijk handelend en redelijk ervaren bestuurder in dezelfde omstandigheden van de gewraakte beslissing had afgezien”. Wikipedia gaat uitgebreid in op alle aspecten rondom de bestuurlijke aansprakelijkheid. De aansprakelijkheidsverzekering stichting biedt de bestuurder dan ook de daadwerkelijk schadeclaim dekking.

Gevolgen van onbehoorlijk bestuur

Indien wordt vastgesteld dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan is de bestuurder jegens de vereniging of stichting aansprakelijk. Maar ook derden kunnen bij onbehoorlijk bestuur het betreffende bestuurslid of bestuursleden aanspreken en vorderen dat zij de schade vanuit hun privémiddelen betalen.

In beginsel geldt er een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat de schade die een derde lijdt als gevolg van onbehoorlijk bestuur van één van de leden van het bestuur, op elk van de bestuursleden kan worden verhaald. In bepaalde situaties kan dit bestuurslid dan proberen deze door hem betaalde schade te verhalen op het bestuurslid die de betreffende verkeerde handeling heeft gepleegd. Maar biedt dit bestuurslid geen verhaalsmogelijkheden dan blijft het bestuurslid dat de schade aan de derde heeft betaald met deze schade
zitten. Een Aansprakelijkheidsverzekering stichting haalt veel zorgen dan weg.

Verzwaarde aansprakelijkheid voor commerciële vereniging

Voor een bestuurder van een commerciële vereniging geldt nog een extra aansprakelijkheid. Het onderscheid tussen een niet-commerciële en een commerciële vereniging is eenvoudig te zien. Een commerciële vereniging is verplicht vennootschapsbelasting te betalen, een niet-commerciële vereniging niet.

Bestuurders van een commerciële vereniging kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het niet afdragen door de vereniging van omzetbelasting, loonbelasting, premies werknemers en volksverzekeringen en de bijdragen voor verplichte deelname aan bedrijfspensioenfondsen.

De bestuurder dient binnen een bepaalde termijn op eigen initiatief bij de betreffende instanties te melden dat de vereniging niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Vindt deze opgave tijdig plaats, dan is de betreffende bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk voor de bedragen die niet zijn afgedragen, tenzij het niet kunnen afdragen van deze gelden door de vereniging het gevolg is van onbehoorlijk bestuur van de betreffende bestuurders. Vindt deze melding niet of niet tijdig plaats dan is de bestuurder hoe dan ook persoonlijk aansprakelijk. De aansprakelijkheidsverzekering stichting is daar specifiek nuttig om binnen het bestuur te hebben afgesloten.

Brochure bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is een reëel risico. U kunt als bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, ten koste van uw privévermogen. Ook als de claim niet wordt toegewezen, brengt dat toch de nodige verweerkosten met zich mee. Ons advies is alleen een lidmaatschap van een vereniging/bestuur te accepteren nadat u gecontroleerd heeft dat deze  aansprakelijkheidsverzekering stichting daadwerkelijk is afgesloten. Wilt u uw mede-bestuurders op de hoogte brengen dan kan dat met de brochure hiernaast.

Vraag copie van de polissen

Wij adviseren u een kopie van deze aansprakelijkheidsverzekering stichting te vragen en deze aan ons kantoor voor te leggen. In de praktijk worden bijvoorbeeld de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering regelmatig door elkaar gehaald.

Voorbeelden van aansprakelijkheidsschade

Schade of letsel waar u als bedrijf aansprakelijk voor bent zoals:

Wij zijn een onafhankelijk financieel advieskantoor.

Het is onze taak om onze relaties zo objectief mogelijk te informeren over welke verzekeringen passen bij hun situatie. Of u nu overweegt bestuurder te worden van een kleine sport- of toneelvereniging of bestuurder van een grote woningbouwvereniging regel uw bestuurdersaansprakelijkheid voordat u aangesproken wordt. Wij zullen u graag uitgebreid informeren over de zaken die geregeld moeten worden, zodat u met een gerust hart de bestuursfunctie op u kunt nemen.

Gerelateerde artikelen

Premie online

Bestuurdersaansprakelijk premie stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijk premieberekening BV/NV Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering premie VVE Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video

Een boeiend (technisch en inhoudelijk) gesprek over bestuurdersaansprakelijkheid. Veel is ook van toepassing op bestuurders van stichtingen en verenigingen.

Aansprakelijkheid

Laat uw reactie achter