Beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten en Belastingadviseurs

De verzekering beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten verzekert de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van het beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt dan ook sterk toe. Dat maakt de verzekering beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten tot een onmisbare verzekering.

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online

Verzekeringsdekking

Beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten

De verzekering beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten geeft de volgende dekking:

 1. Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
 2. De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.

Verschil beroepsaansprakelijkheid en Bedrijfsaansprakelijkheid

 1. Beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten
  1. Vermogensschade / aansprakelijkheid. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.wordt verzekerd
 2. Belastingadviseurs Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
  1. Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
  2. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Audio beroepsaansprakelijkheid fiscalisten

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Bijzonderheden

De verzekeraar hanteert het `claims made’-principe. Alle (gedekte) aanspraken op een verzekering beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten, gemeld binnen de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst, vallen binnen de polisdekking. De polis biedt standaard dekking binnen de EU. Als verzekerde ook daarbuiten werkzaam is, kan de verzekering beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten in de meeste gevallen worden uitgebreid.

Verplicht verzekeren?

Veel beroepsverenigingen van belastingadviseurs en fiscalisten eisen een goede uitgebreide beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Wij zorgen dat de verzekering voldoet aan de eisen die gesteld worden. Denk aan de volgende verenigingen en federaties:

 1. NFB
 2. NOB
 3. Register belastingadviseurs
 4. Nederlandse orde van Belastingadviseurs
 5. FBR
 6. Fiscalect
 7. College Belastingadviseurs (CB)

Jurisprudentie

Hoge Raad 2 februari 2001, Nederlandse Jurisprudentie 2002 nr. 379.

Een beheersmaatschappij heeft een optierecht voor een aantal aandelen in een BV. De beheermaatschappij maakt, wanneer de mogelijkheid zich voordoet, geen gebruik van dit optierecht. Daardoor lijdt de beheermaatschappij schade, waarvoor zij haar belastingadviseur aansprakelijk stelt. Deze was betrokken bij het totstandkomen van het optierecht, alsmede bij de transactie ter gelegenheid waarvan het optierecht had kunnen worden uitgeoefend. De beheermaatschappij stelt zich op het standpunt dat de belastingadviseur de beheermaatschappij op de mogelijkheid het optierecht uit te oefenen, had moeten wijzen.
De Hoge Raad stelt voorop dat de gerechtigde tot een optie in beginsel zelf verantwoordelijk is voor het tijdig inroepen daarvan. De belastingadviseur was dus niet verplicht om de beheermaatschappij te wijzen op het bestaan van het optierecht, te meer nu dat ook contractueel niet was afgesproken.
De Hoge Raad oordeelt dat er – buiten de contractuele afspreken om- eerst een verplichting voor de belastingadviseur had bestaan om te wijzen op het optierecht over het hoofd zag. Indien de belastingadviseur dán zou hebben nagelaten de beheermaatschappij op het bestaan van het optierecht te wijzen, zou hij een onrechtmatige daad hebben gepleegd. Die omstandigheid heeft zich evenwel niet voorgedaan.

Premieberekening Beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid maatwerk offerte Cyber en DataRisk premieberekening Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Overzicht alle bedrijven verzekeringen