Beroepsaansprakelijkheidsverzekering lage 2022 pakketpremies

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije) beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Bij sommige beroepen is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering een verplichte verzekering.

Beroepsaansprakelijkheid - alle premies. Of kies hier uw directe premie module.

Hoe ontstaat aansprakelijkheid

Tijdsdruk en complexiteit van veel werk is dagelijkse kost voor bedrijven of ZZP-ers. Maar ook een voedingsbodem voor fouten. Dat is meestal geen probleem en kan onderling worden opgelost. Maar soms heeft het forse financiële gevolgen.  Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering lost dat soort problemen vaak op. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de risico’s af die specifiek gelden voor uw beroep of bedrijfsactiviteiten. En let op: stommiteiten zijn dus ook gewoon verzekerd; ook van uw medewerkers.

De prijs zelf bepalen

De prijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan vaak beperkt worden gehouden door de voorwaarden, eigen risico en verzekerde bedragen slim op te stellen. De keuze van de juiste verzekeraar is echter wel van belang. Specialisatie in het vakgebied geeft de noodzakelijke diepgang in de voorwaarden en condities.

Beroepsaansprakelijkheid - alle premies

Hoeveel verzekeren op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Meestal wordt het verzekerd bedrag gekozen afhankelijk van het mogelijke financiële risico dat binnen een beroep wordt gelopen. Verzekerde bedragen starten vaak op € 250.000,- per aanspraak eenmalig per jaar. Op verzoek is het mogelijk dit bedrag (tegen een opslag) te verhogen naar € 500.000,- of € 1.000.000,-. Ook kan het aantal claims per jaar vaak verhoogd worden naar twee claims per jaar.

Niet verzekeren

Dat scheelt natuurlijk premie maar wees erop attent dat een claim die niet betaald kan worden binnen een bedrijf (of door een ZZP-er) de schadeclaim tot privé claims kunnen leiden. Een ZZP-er kan dan gedwongen worden zijn privé middelen aan te spreken. Maar ook bestuurders van een bedrijf lopen gevaar. Zij kunnen namelijk door bestuurdersaansprakelijkheid persoonlijk voor de schuld moeten opdraaien. Denk daarbij eens aan een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Verschil Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en Bedrijfsaansprakelijkheid

 1. Beroepsaansprakelijkheid
  1. Vermogensschade. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.wordt verzekerd
 2. Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
  1. Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
  2. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Audio beroepsaansprakelijkheid – 10 minuten

Omschrijving dekking beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft de volgende dekking:

 1. Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
 2. De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals
  1. verweerkosten,
  2. kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of
  3. civielrechtelijke procedure.

Wie is verzekerd bij beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Naast de verzekeringnemer (polis-eigenaar) zijn ook de volgende personen verzekerd:

 1. alle overige in de verzekering vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen. Het is dus verstandig altijd goed te kijken wie er onder de verantwoordelijkheid van de verzekeringsnemer vallen. Vergeet dus niet de individuele (holding)  van de bestuurders mee te nemen in de aanvraag.
 2. de directeuren, vennoten, maten, bestuurders, commissarissen/ toezichthouders en medebeleidsbepalers;
 3. ondergeschikten van de hiervoor genoemde verzekerden.

Zijn eigen leveringsvoorwaarden noodzakelijk?

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Voor veel beroepen hebben verzekeringsmaatschappijen geen verplichting tot het hanteren van algemene leveringsvoorwaarden. Echter, als er voor de verzekeringsmaatschappij acceptabele leveringsvoorwaarden worden gehanteerd zullen zij een korting verlenen op de premie. Het voordeel is dat dus ook eigen wensen in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen.

Wanneer het haalbaar is om naar uw opdrachtgever(s) algemene- of leveringsvoorwaarden van toepassing te laten zijn, geniet dit natuurlijk de voorkeur.

Tips leveringsvoorwaarden

Een aantal tips met betrekking tot algemene of leveringsvoorwaarden en het juist toepassen hiervan;

 1. Zorg voor actuele algemene voorwaarden en laat deze minimaal eens per drie jaar toetsen door een jurist of rechtsbijstandsverzekeraar. Voorkeur verdient soms branchevoorwaarden. Die zullen minder snel als onredelijk worden gezien.
 2. Wees voorzichtig met het gebruiken van gekopieerde voorwaarden van derden.
 3. Zorg ervoor dat “reproduceerbaar” valt te maken dat u uw voorwaarden in de pré contractuele fase ter beschikking hebt gesteld. Denk hierbij aan bewaren van offertes met vermelding van voorwaarden, kopie mail waaruit blijkt dat u uw voorwaarden heeft bijgesloten, etc.

Inloop  Oftewel hoeveel verborgen ellende zit nog in uw oude dossiers?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt soms ook dekking voor beroepsfouten gemaakt vóór de verzekeringsperiode. Dit geldt uiteraard niet als u voor de ingangsdatum van de verzekering bekend was met de aansprakelijkheid. De inloop periode begint op het moment waarop verzekeringnemer is gestart met zijn beroep, bedrijf of activiteiten, en eindigt op het moment waarop de dekking van deze verzekering ingaat.

De aansprakelijk moet wel een schade zijn gekoppeld aan uw bedrijf of beroep. Heeft u bijvoorbeeld dossiers overgenomen van een ander dan bent u daar dus ook zelf verantwoordelijk en mogelijk aansprakelijk voor. Heeft het bedrijf al een verzekering gehad die aansluit op de nieuw af te sluiten verzekering (inloop met voorgaande verzekering) dan is dit gratis meeverzekerd.

Uitloop Oftewel risicoloos afscheid nemen van uw dossiers

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt vaak ook een uitloopdekking. Tenzij u uiteraard iets anders gaat doen dan wordt er niet standaard een uitloop aangeboden. Zeker niet als er aanspraken zijn die pas na beëindiging van de verzekering worden gemeld. De meeste verzekeringsmaatschappijen hebben in beginsel wel mogelijkheden om een uitloopdekking aan te bieden. uiteraard zullen ze daar een extra premie/koopsom voor vragen.

De periode begint op het moment waarop de verzekering eindigt, waarin de verzekering nog dekking biedt indien verzekerde aansprakelijk gesteld wordt voor schade door een gedraging tijdens de geldigheidsduur van de verzekering.

Werelddekking of is Europa voldoende?

Het dekkingsgebied zal uiteraard afhangen van het beroep. Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen bieden voor de meeste beroepen dekking voor aanspraken die worden ingesteld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt in de gehele wereld. Essentieel is bij de activiteiten er werkzaamheden plaatsvinden onder Nederlands recht. Soms met uitzondering van de USA/Canada. De extra dekkingen die Nederlandse verzekeraars voor dit risico aanbieden zijn vaak zeer beperkt.

Maatwerk beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De verzekering wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. De acceptatieprocedure is zeer zorgvuldig; daarom is het vragenformulier gedetailleerd en is het van belang dat er zoveel mogelijk informatie wordt verstrekt aan de verzekeraar. Dit zorgt voor een betere premie inschatting en vaak voor betere verzekeringsvoorwaarden.

Extra module – Twee schadeclaims in een jaar

Standaard is één claim per jaar verzekerd bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering . Wilt u 2 claims per jaar verzekeren dan is dat additioneel mogelijk. Beide claims hebben als maximum het gekozen verzekerde bedrag.

Extra module – Bedrijfsaansprakelijkheid

U of uw bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld wanneer u (of een van uw medewerkers) onder werktijd materiële schade of letselschade toebrengt aan derden. Dat kan zaakschade (schade aan spullen van een ander) zijn of letselschade. Onder bedrijfsaansprakelijkheid valt bovendien uw verantwoordelijkheid als werkgever richting uw werknemers. Niet alleen directe schade maar ook eventuele gevolgschade kan fors oplopen, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer als gevolg van het incident arbeidsongeschikt raakt. Een paar voorbeelden.

Wij kiezen vaak voor een verzekerd bedrag € 2.500.000 per aanspraak en maximaal € 5.000.000 per verzekeringsjaar. Voor bedrijfsaansprakelijkheid geldt een eigen risico van € 100 tot € 250,- per aanspraak voor zaakschade.

Extra module – Cyber en Data Risk

Cyber en Data Risks  verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeem inbraak, verloren data, gegevens diefstal en cyber-aanvallen. Het is een verzekering die voortbouwt op onze jarenlange ervaring met de gevolgen van data-inbraak en hackers. Het eigen risico bedraagt € 1.000 per schade/aanspraak (incl. kosten). Het kan dus als aanvullende dekking op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Een volwassen cyberverzekering kan natuur ook. Een complete dekking en razendsnelle reactie bij problemen.

Wat is niet verzekerd?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dus géén dekking voor:

 • Algemene bedrijfsaansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Productenaansprakelijkheid
 • Milieu-aansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid

Uitsluitingen beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt vaak geen dekking voor:

 1. Aansprakelijkheidsverhogende bedingen. aanspraken die verband houden met en/of voortvloeien uit een boete-, vrijwarings-, garantie-, schadevergoedings- of een ander soortgelijk beding, behalve indien en voor zover zonder een dergelijk beding aansprakelijkheid zou hebben bestaan;
 2. Bekende omstandigheden. aanspraken die verband houden met en/of voortvloeien uit omstandigheden die een verzekerde voor de ingangsdatum van de verzekering bekend waren of behoorden te zijn;
 3. Bestuurdersaansprakelijkheid. Aanspraken die verband houden met en/of voortvloeien uit een handelen of nalaten in de hoedanigheid van bestuurder, medebeleidsbepaler, commissaris of toezichthouder van een rechtspersoon;
 4. Fraude en vermogensdelicten. Aanspraken die verband houden met en/of voortvloeien uit frauduleuze handelingen of vermogensdelicten zoals afpersing, diefstal, verduistering, bedrog, valsheid in geschrifte en bedreiging;
 5. Honorarium, salarissen, verschotten en onkosten. het honorarium, het salaris, de verschotten en de onkosten van een verzekerde, als deze als gevolg van een beroepsfout niet aan de cliënt in rekening kan brengen of zijn cliënt het recht heeft deze van een verzekerde terug te vorderen;
 6. Molest en atoom. Schade veroorzaakt door een groot molest (gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij).
 7. Opnieuw presteren. De kosten die verband houden met het geheel of gedeeltelijk opnieuw of alsnog verrichten van de door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde verrichte werkzaamheden;
 8. Opzet. aanspraken tot vergoeding van schade die het beoogde of zekere gevolg is van een beroepsfout van een verzekerde. Bij opzet van een ondergeschikte behouden de overige verzekerden recht op dekking mits deze verzekerden hiervan geen enkel verwijt kan worden gemaakt.

Offertes en premies

Beroepsaansprakelijkheid - alle premies Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Cyber en DataRisk - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen