Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

U kunt direct het formulier invullen of eerst luisteren naar alles rondom bestuurlijke aansprakelijkheid.

Offerte aanvraag

Stichting
Vereniging
BV
NV
Verzekerd bedrag
€ 250.000,-
€ 500.000,- standaard
€ 1.000,000,-
€ 2.500.000,-
€ 5.000.000,-

Is verzekeringnemer statutair gevestigd in Nederland? NeeJa
Is verzekeringnemer langer dan 15 maanden geleden opgericht? NeeJa
Is verzekeringnemer beursgenoteerd? NeeJa
Heeft verzekeringnemer deelnemingen en/of activiteiten in de VS en/of Canada? NeeJa
Sector Algemeen
Bouwsector
Bijzondere sectoren
Omschrijving hoofdactiviteiten
Omschrijving nevenactiviteiten
Toelichting

Uw financiën

Indicatie jaaromzet
Bedraagt het eigen vermogen meer dan 5% van het geconsolideerde balanstotaal aan het einde van het afgelopen boekjaar? NeeJa
Is het netto geconsolideerde resultaat over het afgelopen boekjaar positief? NeeJa
Bedraagt het eigen vermogen meer dan de waarde van goodwill op uw geconsolideerde balans? NeeJa
Zijn er vastomlijnde plannen tot deelname of overname ander bedrijf? NeeJa
Verwacht u grote wijzigingen in de winstgevendheid of omzet in het huidige of komende boekjaar? NeeJa
Toelichting financien

Uw organisatie

Naam (BV, NV, stichting, vereniging)
Adres
Postcode
Plaats
Contactpersoon
Emailadres contactpersoon* (verplicht)
Telefoon contactpersoon


Is een verzekerde of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie? NeeJa
Is tegen één van de bestuurders/directeuren of commissarissen/toezichthouders ooit enige aanspraak tot schadevergoeding ingesteld in hun hoedanigheid van bestuurder/directeur of commissaris/toezichthouder? NeeJa
Is één van de bestuurders/directeuren of commissarissen/toezichthouders op de hoogte van enige gerechtelijke stappen, fouten, vergissingen, nalatigheden of dergelijke, die zouden kunnen leiden tot een aanspraak onder deze verzekering? NeeJa
Is de rechtspersoon, een bestuurder/directeur of commissaris/toezichthouder momenteel betrokken in een lopende procedure of verwacht men op korte termijn daarin betrokken te raken? NeeJa
Beschikt verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag voor de maatschappij van belang kan zijn, en die niet bij de beantwoording van één van de voorgaande vragen is verstrekt? NeeJa
Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar,
als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie. Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot stand kwam.
NeeJa
Toelichting bij "Ja"

Financiele documenten

Jaarverslagen van de laatste drie jaren. (uitsluitend BV/NV's)
Openingsbalans en prognose (Minder dan 15 maanden oprichtingsdatum)
Curriculum vitae bestuurders en firmanten
Uittreksels Kamer van Koophandel
Organigram
Toelichting documenten


Hieronder de uitgeschreven versie van de mondelinge toelichting op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. audio download

Bestuurdersaansprakelijkheid betekent dat u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor onbehoorlijk bestuur voor de volledige financiele schade. Niet alleen voor uw eigen fouten maar ook voor fouten van een medebestuurslid bent u aansprakelijk. Dat zorgt vaak voor een langdurige juridisch gevechten en soms een financiele aansprakelijk die uit privé moet worden betaald. U begrijpt dat een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering op dat moment heel erg welkom is.

Eerst eens een paar voorbeelden  van bestuurdersaansprakelijkheid
Een stichting van een jazzfestival organiseert een mooi weekend maar er komen bijna geen bezoekers. Gevolg een zwaar financieel debacle en de stichting gaat failliet. De achterblijvende crediteuren (dat kunnen bands, cateraars, verhuurder locatie) stellen de bestuursleden van de stichting aansprakelijk. Dan kun je als bestuurder niet wegkijken.

Maar ook bij sportverenigingen zijn er veel risico’s voor bestuurders.
Het bestuur van zo’n vereniging koopt een stuk grond voor de bouw van een nieuw clubhuis. Iemand vergeet per ongeluk bij de koop een ‘schoon grond verklaring’ te eisen. Achteraf blijkt de aangekochte grond vervuild en blijft de vereniging met een grote schade zitten.

Maar bij mkb en grote bedrijven kan het onverwacht op het bordje van een bestuurder terecht komen
Een voorbeeld. Het bestuur van een scheepswerf heeft een overeenkomst getekend voor de bouw van twee zeer grote baggerschepen. Iedereen blij. In plaats van winst te kunnen boeken komt er een verlies van ruim 25 miljoen euro en het bedrijf gaat failliet. De curatoren stellen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk want ze hadden kunnen weten dat het fout zou gaan want ze waren eigenlijk te klein voor zo’n grote order.
Dit waren een paar voorbeelden. In de aantekeningen kunt u er veel meer terugvinden.

Wat gebeurt er dan? Dan komt bijna dezelfde dag de curator langs.
Wat doet die curator?
Bij een faillissement bent u plotseling niet meer de baas over het bedrijf; dat is de curator. Die denkt niet met u mee maar denkt alleen maar aan de schuldeisers en aan zichzelf. Die curator wordt aangewezen door de rechtbank. Het zijn vaak gewoon zelfstandige juristen die het werk doen dat de officier van justitie hen opdraagt.
En die curatoren krijgen betaald uit de waarde van de boedel. Oftewel het geld dat nog kan worden vrijgemaakt. Een curator zal dus vaak snel stoppen met een aansprakelijkheidsprocedure als er helemaal geen geld in een boedel zit.
Kan de curator echter lange tijd wel zijn nota’s betaald krijgen of is er een grote kans op een succesvolle aansprakelijkheidsstelling, dan is de kans dat het een lange procedure wordt veel groter. Een goede curator zal echter vooral de belangen van de schuldeiser in het oog houden en niet zijn eigen belang. Maar hij zal het ook niet erg vinden als die twee samen gaan.

Wanneer kunt u eigenlijk bestuurlijke aansprakelijkheid worden gesteld? Dat is een heel rijtje aan redenen. Vrijwel altijd is er iets te vinden waardoor u privé aansprakelijk kunt worden gesteld voor de gehele schuld. Het maakt dus niet uit of u het niet wist, of dat iemands anders de schuld is. Zelfs, als nog maar net een week aangetreden bent als bestuurder, kunt u de pineut zijn. U bent dan overigens hoofdelijk privé aansprakelijk voor de gehele schuld.

Goed nu een opsomming van de juridische redenen om iemand aansprakelijk te stellen.

Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan dan een oplossing zijn. Naast het bedrag van de schadevergoeding, zijn namelijk ook de kosten van verweer gedekt. Ook al wordt een aanspraak niet toegewezen, dan lopen de kosten al snel op en is specialistische kennis nodig. Een uurtarief voor dit soort juristen begint bij 200 euro en kan stijgen tot 400-500 per uur of nog hoger.

Het afsluiten van een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor het bedrijf, stichting of vereniging vergt meestal een lange aanloop. Verzekeraars willen goed inzicht krijgen in de financiële situatie van een bedrijf. Zeker als het bedrijf complex is en er grote financiële belangen zijn, volgt er een lange aanvraagprocedure. Ook zullen er jaarlijks steeds weer nieuwe toetst momenten zijn vanuit de verzekeraar.

Tot 10 miljoen omzet moet ene bv rekenen op ongeveer een premie van 1000 euro per jaar.
Voor kleinere stichtingen en verenigingen wordt er trouwens vaak met eenvoudige standaard produkten gewerkt met redelijke premies. Die premie kunnen zo rond de 300-400 euro per jaar uitkomen voor een kleine stichting of vereniging.

Het is de gewoonte altijd het gehele bestuur en de commissarissen te verzekeren op één Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Individuele Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen komen eigenlijk nauwelijks voor.

Als u bestuurlijk aansprakelijk wordt gesteld wil nog niet zeggen dat u ook altijd direct bestuurlijk aansprakelijk bent. Er moet dus juridisch sprake zijn van onbehoorlijk bestuur. En dit onbehoorlijke bestuur moet ook hebben gezorgd voor het faillissement. U begrijpt een ingewikkelde materie en vaak draait het uit op lange juridische gevechten.

Er is ook goed nieuws. het komt regelmatig helemaal niet voor een rechter en kan een zaak vooraf financieel geschikt worden tussen de partijen.
En als laatste. Als u er ooit in terecht komt in zon bestuurlijke mallemolen, Vat het niet persoonlijk op maar probeer samen met een bestuurderaansprakelijkheids verzekeraar of een goede jurist het faillissement zo zakelijk mogelijk af te wikkelen.

En laat het niet uw privé situatie beinvloeden. it isnt personal its just liabilty.