Een wanprestatie, d.w.z. een schending van een verbintenis op een zodanige wijze, dat deze degene die tot een prestatie verplicht is (de schuldenaar) valt toe te rekenen. Op grond van art. 6:75 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is de schuldenaar verplicht om de schade die de schuldeiser door de tekortkoming lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (art. 6:75 BW).

Bedrijfsrechtsbijstand

Binnen de verzekeringswereld zijn juridische discussies een onderdeel van elk contract. U gaat als bedrijf of ZZP-er immers een verbintenis aan met een ander. Die verbintenis kan tot terechte of onterechte discussie leiden. En mogelijk zelfs financiële gevolgen hebben zoals aansprakelijkheid of schade. Maar er zijn bijvoorbeeld ook talloze vergunningen nodig rondom een onderneming. Ruzie met een medewerker heeft u heel snel. Geregel met stagiaires of nul-urencontracten. Discussies over de Wet Werk en inkomen en tekstuele vragen over leveringsvoorwaarden, contracten of arbeidscontracten. Problemen met de gemeente of met leveranciers. Bel de rechtsbijstandsverzekeraar even en het wordt snel verschoven naar een ander bureau.

  1. Bedrijfsrechtsbijstand DAS premie berekenen
  2. Overzicht alle bedrijven verzekeringen