Er zijn, zoals bij veel verzekeringen, altijd belangrijke uitsluitingen. Hieronder een overzicht van de toegestane uitsluitingen die verzekeraars mogen hanteren vanuit de Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen.

Begrip motorrijtuig volgen artikel 1 WVW:

Het wettelijke begrip Motorrijtuig (definitie WVW) is als volgt.

Voertuigen zijn: alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen, uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig, dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders.

Onder motorvoertuig wordt dus verstaan alle gemotoriseerde voertuigen die bedoeld zijn om anders dan langs rails te worden voortbewogen. Voorbeelden van motorvoertuigen zijn auto’s, trucks, motoren, landbouwvoertuigen en veegauto’s.

Verschillende toegestane uitsluitingen WAM:

 1. De aansprakelijkheid van degene die het motorrijtuig door diefstal of geweld heeft toegeëigend;
 2. Schade aan zaken die door het motorrijtuig worden vervoerd;
 3. Schade aan bestuurder zelf;
 4. Schade toegebracht tijdens behendigheid – of snelheidsritten of id.
 5. U niet verzekerd bent voor schade door atoomkernreacties en molest.
 6. En ook niet als u fraude pleegt, of een betalingsachterstand hebt.

Wat is Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen?

Uitsluitingen WAM

De uitsluitingen WAM komen voort uit de WAM- verzekering. De WAM-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen) dekt de aansprakelijkheid eigenaar en de bestuurder en/of de passagiers door een motorvoertuig veroorzaakte schade. Het is een Wettelijke verplichting.

Deze wettelijk verplichte verzekering geeft vaak dekking voor ten minste € 1.000.000,- per gebeurtenis voor schade aan zaken en € 5.000.000,- voor letselschade. In sommige gevallen is een hoger bedrag vereist. Denk dan aan professioneel personen vervoer. In deze Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) is een minimum verzekering voorgeschreven waar niet van mag worden afgeweken. Natuurlijk mag er wel een hoger bedrag verzekerd worden voor de Wettelijke aansprakelijkheid, maar verplicht is dat niet. Gezien de hoogte van de schadeclaims bij letselschade is dat overigens altijd best te overwegen.Hieronder een overzicht van de dekking en de Uitsluitingen WAM

De dekkingen en uitsluitingen:

Aansprakelijkheid voor schade met of door de auto

Dekking. U bent verzekerd voor schade die met of door de auto wordt veroorzaakt.

Aansprakelijkheid voor schade met of door een aanhanger

Dekking. U bent verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt:

 1. met of door een aanhanger die gekoppeld is aan de auto;
 2. met of door een aanhanger die is losgekoppeld van de auto, maar nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen. Met een aanhanger bedoelen wij een bagagewagen, een caravan, een vouwwagen, een aanhangwagen of trailer

Aansprakelijkheid voor schade door lading of spullen

Dekking: U bent verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt:

 1. met of door spullen die u vervoert met de auto of de aangekoppelde aanhanger;
 2. door spullen die uit de auto of aangekoppelde aanhanger vallen.

Uitsluitingen WAM: U bent niet verzekerd voor schade:

 1. aan de spullen die u met de auto vervoert;
 2. die ontstaat tijdens het in- of uitladen van de spullen in of uit de auto. Ook niet door spullen die vallen tijdens het in- of uitladen.

Aansprakelijkheid voor schade van de bestuurder of aan zijn spullen

Uitsluitingen WAM. U bent niet verzekerd voor personenschade van de bestuurder van de auto of schade aan zijn spullen.

Aansprakelijkheid voor schade aan handbagage en kleding passagiers

Dekking: U bent verzekerd voor de schade aan de handbagage van passagiers en de kleding die zij dragen terwijl ze in de auto zitten.

Aansprakelijkheid voor schade aan andere eigen motorrijtuigen of aanhangers

Dekking. U bent verzekerd voor schade aan een ander eigen motorrijtuig of een eigen aanhanger.
Bent u als privépersoon de eigenaar of houder van dat motorrijtuig of die aanhanger? Dan bent u
ook verzekerd voor waardevermindering daarvan.

Uitsluitingen WAM: bent niet verzekerd voor de schade aan de aanhanger die op het moment van de gebeurtenis aan de auto gekoppeld is. Is uw bedrijf eigenaar of houder van het beschadigde motorrijtuig of de beschadigde aanhanger? Dan bent u ook niet verzekerd voor:

 1. waardevermindering van dat motorrijtuig of die aanhanger;
 2. schade die is veroorzaakt in de gebouwen of op de terreinen die bij uw bedrijf horen.

Aansprakelijkheid voor schade door passagiers

Dekking: U bent verzekerd voor schade aan anderen of hun spullen die wordt veroorzaakt door
passagiers die in de auto zitten of die in- of uitstappen.

Aansprakelijkheid voor schade door slepen

Dekking. U bent verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt door een ander voertuig dat u
met uw auto sleept als vriendendienst.

Uitsluitingen WAM. Deze dekking geldt alleen als het slepen voldoet aan de wettelijke eisen.
U bent niet verzekerd voor schade aan het gesleepte voertuig en aan alle spullen die daar aan, in of op zitten.

(Alleen zakelijke motorvoertuigen, werkmaterieel, bestelauto’s, vrachtwagens, bussen, etc)

Eigen handelsgoederen transport premie online Vervoerdersaansprakelijkheid - premie Vervoerdersaansprakelijkheid maatwerk Bedrijfsauto - premie op maat Gereedschappen verzekering - premie Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen