WAM verzekering uitleg, tips en premies

WAM verzekeringDeze WAM verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor door een met name genoemd motorrijtuig veroorzaakte schade. Schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder toegebracht is uitgesloten. De benadeelde derde heeft een rechtstreeks vorderingsrecht op de WAM-verzekeraar uit hoofde van de WAM verzekering.

WAM verzekering

Verdere specificatie WAM verzekering

De WAM verzekering stelt minimale eisen vast waaraan een autoverzekering moet voldoen. De belangrijkste eisen zijn:

De WAM verzekering hoeft geen dekking te bieden voor:

De Wettekst Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen

De bezitter van een motorrijtuig en degene aan wie het kenteken voor een motorrijtuig is opgegeven, is verplicht voor het motorrijtuig een verzekering af te sluiten en in stand te houden welke aan de bij en krachtens deze wet gestelde bepalingen voldoet (wettelijke aansprakelijkheid), indien dat motorrijtuig op een weg wordt geplaatst of daarmee op een weg wordt gereden, indien buiten een weg met dat motorrijtuig op een terrein aan het verkeer wordt deelgenomen of indien voor dat motorrijtuig een kentekenbewijs is afgegeven. Een kentekenplicht trekkers is dus een logisch vervolg op deze wet.

WAM verzekering