WAM verzekering

Deze WAM verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor door een met name genoemd motorrijtuig veroorzaakte schade. Schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder toegebracht is uitgesloten. De benadeelde derde heeft een rechtstreeks vorderingsrecht op de WAM-verzekeraar uit hoofde van de WAM verzekering.

Verdere specificatie WAM verzekering

De WAM verzekering stelt minimale eisen vast waaraan een autoverzekering moet voldoen. De belangrijkste eisen zijn:

  • Verzekerd bedrag is ten minste € 907.560. Als de auto zich in een land bevindt waar een hoger minimum geldt moet de verzekering voor dat bedrag dekking bieden.
  • Dit minimale verzekerd bedrag is (vanaf 11 juni 2007) verhoogd naar 1 miljoen euro per slachtoffer maar maximaal 5 miljoen euro per gebeurtenis. Vooral bij letselschade kunnen deze bedragen zelf van toepassing zijn.
  • Er moet minimaal 1 miljoen euro voor materiële schade zijn verzekerd.
  • De verzekerde som bij letselschade minimaal 1 miljoen euro per slachtoffer of 5 miljoen per gebeurtenis.
  • Verzekerde som bij materiële schade minimaal 1 miljoen euro.
  • Bij internationale schadekwesties kan het slachtoffer zijn claim ook indienen in zijn woonland.

De WAM verzekering hoeft geen dekking te bieden voor:

  • Schade veroorzaakt met een gestolen auto;
  • Joyriding zonder geweldpleging is geen diefstal;
  • Schade aan vervoerde zaken of aan de bestuurder;
  • Schade bij bepaalde gelegenheden, zoals het deelnemen aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten en – wedstrijden waarvoor een vergunning is afgegeven.

De Wettekst Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen

De bezitter van een motorrijtuig en degene aan wie het kenteken voor een motorrijtuig is opgegeven, is verplicht voor het motorrijtuig een verzekering af te sluiten en in stand te houden welke aan de bij en krachtens deze wet gestelde bepalingen voldoet (wettelijke aansprakelijkheid), indien dat motorrijtuig op een weg wordt geplaatst of daarmee op een weg wordt gereden, indien buiten een weg met dat motorrijtuig op een terrein aan het verkeer wordt deelgenomen of indien voor dat motorrijtuig een kentekenbewijs is afgegeven. Een kentekenplicht trekkers is dus een logisch vervolg op deze wet.

Begrip motorrijtuig volgen artikel 1 WVW:

Het wettelijke begrip Motorrijtuig (definitie WVW) is als volgt.

Voertuigen zijn: alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen, uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig, dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders.

Onder motorvoertuig wordt dus verstaan alle gemotoriseerde voertuigen die bedoeld zijn om anders dan langs rails te worden voortbewogen. Voorbeelden van motorvoertuigen zijn auto’s, trucks, motoren, landbouwvoertuigen en veegauto’s.

Offertes en premies

Eigen handelsgoederen transport premie online Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Vervoerdersaansprakelijkheid maatwerk Gereedschappen premie berekenen Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Bedrijfsauto - premie op maat Gebouwen - online premie Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Gebouwen - online premie Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Werkmaterieel overig online aanvragen Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen