DGA pensioen uitstel bij doorwerken. Hier de regels…..

DGA pensioen uitstel is inmiddels goed mogelijk. Bij DGA pensioen bedoelen we natuurlijk ook de ondernemer (niet DGA) pensioen uitstel. Als u de pensioendatum van uw huidige pensioenregeling of van uw premievrije pensioenrechten wilt uitstellen, dan gold de eis dat dit alleen mogelijk was indien en voor zover u in een dienstbetrekking doorwerkte.

Nieuw begrip “doorwerken

DGA pensioen uitstel

Daarin is inmiddels verandering gekomen, want onder het begrip ‘doorwerken’ valt in dit verband nu ook het doorwerken als ondernemer na beëindiging van de dienstbetrekking. Vroeger was dit niet mogelijk maar nu is DGA pensioen uitstellen  daarmee sinds kort wel mogelijk. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

DGA pensioen premie berekenen online

DGA pensioen uitstel voorwaarden

 1. Zo moet onder meer uw pensioenregeling de mogelijkheid van uitstel bieden en
 2. moet de pensioenuitvoerder bereid zijn mee te werken aan het uitstel en de daaraan gekoppelde voorwaarden.
 3. Verder moet het aantal werkzame uren als ondernemer tenminste gelijk zijn aan het aantal uren dat u werkzaam was in loondienst. Bij minder werkzame uren moet het pensioen direct ingaan naar de mate van de vermindering van de omvang. DGA pensioen uitstel is dan geaccepteerd.

Voor voormalige DGA’s die op latere leeftijd zelfstandig ondernemer zijn geworden, kan dit een welkome verruiming zijn in de uitstelmogelijkheden van hun eerder opgebouwde pensioen. Direct berekenen

[Lees meer…] overDGA pensioen uitstel bij doorwerken. Hier de regels…..

Flexibel pensioen via heldere checklist

Flexibel pensioen

Pensioen wordt steeds meer een individuele aangelegenheid. De werknemer komt meer en meer zelf aan het roer. De tijd dat het pensioen “gewoon” geregeld was, wordt langzaam maar zeker verleden tijd. Een flexibel pensioen is een vereiste voor elke werkgever. De Nationale Pensioen Dialoog die gevoerd is, wijst in die richting. Het lijkt erop dat we steeds meer naar individuele pensioen potjes toegaan en er is een grote wens naar meer maatwerk en flexibiliteit. En daar zelf keuzes in maken. Bijvoorbeeld over het moment waarop een werknemer met pensioen wilt gaan. Flexibel pensioen lijkt meer een recht dan een gunst.

De werkgever en verplichte communicatie

De werknemer mag (wettelijk) niet aan zijn of haar lot worden overgelaten. Er is een belangrijke rol voor de werkgever weggelegd. Op 1 januari 2017 is de Wet Pensioen Communicatie volledig ingevoerd. Een van de zaken die daarin met nadruk is vastgelegd is de rol van de werkgever. Een flexibel pensioen regeling zal goed moeten worden gecommuniceerd om aan alle wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Pensioen collectief premie berekenen

Flexibel pensioen op tijd melden

Zo moet de werkgever ervoor zorgen dat nieuwe werknemers binnen 3 maanden worden geïnformeerd over de pensioenregeling, de uitvoering van de pensioenregeling en over persoonlijke omstandigheden die een actie van de werknemer zouden kunnen vragen. Daarmee valt te denken aan zaken als wisseling van baan, scheiding, samenwonen en arbeidsongeschiktheid. Ook moet de werkgever de werknemer te informeren over de keuzes die een werknemer kan maken binnen de pensioenregeling. En daar hoort zeker de optie die de werknemer heeft om eerder of later met pensioen te gaan bij. Ook wijst de werkgever op de website van de pensioenuitvoerder en de mogelijkheid om mijnpensioenoverzicht te raadplegen.

Werkgever checklist flexibel pensioen

Om werkgevers te ondersteunen bij de grotere verantwoordelijkheid die ze krijgen met de Wet Pensioencommunicatie is er een checklist voor werkgevers (pdf) opgesteld om bij deze communicatie richting de werknemer te helpen. Wilt u deze als werkgever een flexibel pensioen regeling personaliseren, bel ons even, dan helpen we daarmee.

AOW-leeftijd schuift op

Pensioen komt bovenop de AOW. En daar verandert ook continu van alles aan. Langzaam maar zeker schuift de AOW-leeftijd steeds verder op. In 2022 is de AOW leeftijd 67 jaar en een paar maanden. En daar blijft het niet bij:

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 op gezette tijden automatisch verder aangepast, gebaseerd op de dan geldende levensverwachting. Dat gebeurt met stappen van drie maanden per jaar.

Wat is overbruggingsuitkering OBR bij het AOW-gat?

[Lees meer…] overFlexibel pensioen via heldere checklist

DGA lijfrente of DGA pensioen. 50% hoger

De DGA staat voor de keuze DGA lijfrente of DGA pensioen. Uiteraard is er ook een optie om het geld niet naar privé te halen maar “achter te laten” in de BV. De vennootschapsheffing en aanmerkelijke belangheffing is daarop van toepassing.

Verschil DGA lijfrente of DGA pensioen investering

DGA lijfrente. Het verschil in uitkomst tussen DGA lijfrente sparen en DGA pensioen
Verschil in lijfrente premie of of DGA pensioen investering.
DGA pensioen premie berekenen online

DGA lijfrente nabestaanden voorziening

Bij bancaire lijfrentesparen is er geen mogelijkheden een nabestaandenpensioen of wezen-regeling toe te voegen.

Bancair sparen en arbeidsongeschiktheid

Veel DGA’s hebben in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid een verzekering om te zorgen dat er een inkomen wordt betaald door de verzekeringsmaatschappij via een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Echter dat inkomen, veelal 70% van het huidige inkomen, zal onvoldoende zijn om ook nog te denken aan verdere stortingen in een bancaire spaarvorm. Bij een verzekerd DGA pensioen via de eigen BV kan die mogelijkheid wel worden toegevoerd.

Het zorgt voor een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en dus voor een verdere continuatie van de verdere pensioenopbouw.

DGA lijfrente

DGA lijfrente

In de eerste optie; DGA lijfrente beleggen, wordt er geld uit de BV gebruikt voor een lijfrente belegging op een DGA bancaire spaar- of beleggingsrekening. We gaan hierbij voorbij aan het rendement van deze DGA bancaire spaarvorm.

DGA Pensioen 50% hoger

Bij deze optie wordt gekozen voor een DGA pensioen belegging. Hierbij wordt er een pensioeninvestering gedaan in een DGA pensioenvoorziening die extern wordt opgebouwd. Het is onder de huidige wetgeving alleen toegestaan dit extern op te bouwen. Hieronder een link waarbij de uitkomsten van een dergelijke belegging zelf kan worden berekend. Het verschil is eenvoudig te verklaren doordat er bij een DGA Pensioen meer fiscale ruimte (tot max. 31,5%) is dan met een DGA lijfrenteverzekering (tot max. 13,3%).

Uitstellen ingangsdatum DGA pensioen of DGA lijfrente

 1. De pensioenregeling moet de mogelijkheid van uitstel bieden. Dat is voor elke goede DGA pensioenverzekering het geval. Dat geldt overig ook voor DGA lijfrente.
 2. De pensioenverzekeraar bereid zijn mee te werken aan het uitstel en de daaraan gekoppelde voorwaarden.
 3. Het aantal werkzame uren als ondernemer moet bij uitstel tenminste gelijk zijn aan het aantal uren dat deze werkzaam was in loondienst. Bij minder werkzame uren moet het pensioen direct ingaan naar de mate van de vermindering van de omvang. DGA pensioen uitstel is dan acceptabel.

Voor voormalige DGA’s die op latere leeftijd zelfstandig ondernemer zijn geworden, kan dit een welkome verruiming zijn in de uitstelmogelijkheden van hun eerder opgebouwde pensioen of DGA lijfrente.

Beleggen of sparen

In de vergelijking is geen verschil gemaakt in de vorm van investering tussen DGA lijfrente en DGA pensioen. Dat kan via een (relatie) risico-arme spaarvorm of via een risicovoller belegging in een gespreid life cycle fonds of specifieke aandelen, etc.

Audio

[Lees meer…] overDGA lijfrente of DGA pensioen. 50% hoger

Eigen bijdrage pensioen berekenen in 7 stappen

Eigen bijdrage pensioen kan een onderdeel zijn van een pensioenregeling. De wijze van berekenen en de veel extra details vindt u hier. Reken het goed uit als u werknemer bent. En ook voor de werkgever is het verstandig, bij twijfel hulp te zoeken want …..een euro kan snel verdwijnen.

Creatief rekenen. Drie mensen kopen voor één nacht een hotelkamer. De kamer kost 30 euro. Ze betalen elk tien euro. Maar later blijkt dat die kamer maar 25 euro kost. De portier moet 5 euro teruggeven. Hij drukt echter 2 euro achterover en geeft ieder één euro terug. Ze hebben dus elk betaald 9 euro, totaal 27 euro. Samen met die 2 euro van de portier maakt dat 29 euro.

Natuurlijk als grapje bedoeld maar goed rekenwerk rond eigen bijdrage in pensioenregeling kan voor zowel de werknemer als de werkgever veel geld schelen.

Berekenen Eigen bijdrage pensioen:

Een eigen bijdrage pensioen rekenvoorbeeld 2020

 1. Salaris € 34.167,- fulltime
 2. AOW franchise 2020 € 14.167,
 3. Pensioengrondslag € 20.000,-
 4. Parttime percentage 80%
 5. Pensioengrondslag € 16.000,-
 6. Eigen pensioen bijdrage 2020 (stel) 4% per jaar  dus € 640,- per jaar
 7. Per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen
Pensioen collectief premieberekening [Lees meer…] overEigen bijdrage pensioen berekenen in 7 stappen

Advisering pensioenregeling ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft bij pensioenwijzigingen vaak instemmingsrecht of adviesrecht. Door de bestaande pensioensituatie te analyseren, helpen en ondersteunen wij u bij het zoeken naar alternatieven. In geval van fusie en overname begeleiden wij u bij het adviesrecht van de ondernemingsraad. Veel vragen komen er immers op de ondernemingsraad af.

 • Blijft u bij de huidige pensioenuitvoerder of gaat en kunt u over naar een andere?
 • Moet de pensioenregeling wijzigen of blijft deze hetzelfde?
 • Wordt het een nieuw of verlengd pensioencontract?
 • Hoe gaan we de offertes analyseren? In het belang van de werknemers, werkgever of zoeken we een compromis?
 • Welke tarieven, kosten, voorwaarden zijn belangrijk bij het onderhandelen over het uiteindelijke contract dat uw werkgever wil afsluiten.
 • Hoe worden de medewerkers  goe over pensioen voorgelicht?
 • Is de pensioenregeling van uw werkgever in overeenstemming met actuele wetgeving?
 • Zijn de pensioenlasten wel marktconform zijn. En de eigen bijdragen van de werknemers?
 • etc.

Heeft u als ondernemingsraad een goede relatie met uw werkgever en zoekt u een compromis? Dan gaan we zorgvuldig met die belangen om. Of wilt u de belangen van de werknemers optimaal verdedigd zien? Ook dan pakken we die handschoen graag op. Bel even met Gerrit-Jan Doorneweerd – 020-6200825 – pensioenexpert en onderhandelaar voor ondernemingsraden.

Het adviesrecht en instemmingsrecht pensioen van de ondernemingsraad is geregeld in de artikelen 25 en 30 van de Wet op de Ondernemingsraden.

De belangrijkste artikelen Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Artikel 16. Inschakelen extern deskundigen

1. De ondernemingsraad kan een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering van die raad, met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. Hij kan een zodanige uitnodiging ook doen aan een of meer bestuurders van de onderneming, dan wel aan een of meer personen als bedoeld in artikel 24 tweede lid.

2. De leden van de ondernemingsraad kunnen in de vergadering aan de in het eerste lid bedoelde personen inlichtingen en adviezen vragen.

3. Een deskundige kan eveneens worden uitgenodigd een schriftelijk advies uit te brengen.

4. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de commissies van de ondernemingsraad.

Artikel 17. Faciliteiten en doorbetaling van loon

1. De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad en de commissies van die raad, en, indien de ondernemer aan de ondernemingsraad een secretaris heeft toegevoegd, de secretaris van die raad het gebruik toe te staan van de voorzieningen waarover hij als zodanig kan beschikken en die de ondernemingsraad, de commissies en de secretaris van die raad voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. De ondernemer stelt de ondernemingsraad en de commissies van die raad in staat de in de onderneming werkzame personen te raadplegen en stelt deze personen in de gelegenheid hieraan hun medewerking te verlenen, een en ander voorzover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van de raad en de commissies.

2. De ondernemingsraad en de commissies van die raad vergaderen zoveel mogelijk tijdens de normale arbeidstijd.

3. De leden van de ondernemingsraad en de leden van de commissies van die raad behouden voor de tijd gedurende welke zij ten gevolge van het bijwonen van een vergadering van de ondernemingsraad of van een commissie van die raad niet de bedongen arbeid hebben verricht, hun aanspraak op loon dan wel bezoldiging.

Artikel 24. Algemene gang van zaken, belangrijke onderwerpen, aanwezigheid commissarissen

1. In de overlegvergadering wordt tenminste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming besproken. De ondernemer doet in dit kader mededeling over besluiten die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot de aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 25 en 27. Daarbij worden afspraken gemaakt wanneer en op welke wijze de ondernemingsraad in de besluitvorming wordt betrokken.

2. Indien de onderneming in stand wordt gehouden door een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij, zijn bij de in het eerste lid bedoelde besprekingen de commissarissen van de vennootschap, de coöperatie of de onderlinge waarborgmaatschappij, als die er zijn, dan wel een of meer vertegenwoordigers uit hun midden aanwezig. Wordt ten minste de helft van de aandelen van de vennootschap middellijk of  onmiddellijk voor eigen rekening gehouden door een andere vennootschap, dan rust de hiervoor bedoelde verplichting op de bestuurders van de laatstbedoelde vennootschap, dan wel op een of meer door hen aangewezen vertegenwoordigers. Wordt de onderneming in stand gehouden door een vereniging of een stichting, dan zijn de bestuursleden van de vereniging of stichting, dan wel een of meer vertegenwoordigers uit hun midden aanwezig. De ondernemingsraad kan in een bepaald geval besluiten, dat aan dit lid geen toepassing behoeft te worden gegeven.

3. Het in het vorige lid bepaalde geldt niet ten aanzien van een onderneming die in stand wordt gehouden door een ondernemer die ten minste vijf ondernemingen in stand houdt waarvoor een ondernemingsraad is ingesteld waarop de bepalingen van deze wet van toepassing zijn, dan wel door een ondernemer die deel uitmaakt van in een groep verbonden ondernemers die te zamen ten minste vijf ondernemingsraden hebben ingesteld waarop de bepalingen van deze wet van toepassing zijn.

Artikel 27. Het instemmingsrecht van de OR

1. De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:
a) een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;
b) een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling;
c) een belonings- of een functiewaarderingssysteem;
d) een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reïntegratiebeleid;
e) een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid;
f) een regeling op het gebied van de personeelsopleiding;
g) een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling;
h) een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;
i) een regeling op het gebied van het werkoverleg;
j) een regeling op het gebied van de behandeling van klachten;
k) een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen;
l) een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen.
een en ander voor zover betrekking hebbende op alle of een groep van de in de onderneming werkzame personen.

2. De ondernemer legt het te nemen besluit schriftelijk aan de ondernemingsraad voor. Hij verstrekt daarbij een overzicht van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de onderneming werkzame personen zal hebben. De ondernemingsraad beslist niet dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal overleg is gepleegd in een overlegvergadering. Na het overleg deelt de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed zijn beslissing aan de ondernemer mee. Na de beslissing van de ondernemingsraad deelt de ondernemer zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de ondernemingsraad mee welk besluit hij heeft genomen en met ingang van welke datum hij dat besluit zal uitvoeren.

3. De in het eerste lid bedoelde instemming is niet vereist, voorzover de betrokken aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan.

4. Heeft de ondernemer voor het voorgenomen besluit geen instemming van de ondernemingsraad verkregen, dan kan hij de kantonrechter toestemming vragen om het besluit te nemen. De kantonrechter geeft slechts toestemming, indien de beslissing van de ondernemingsraad om geen instemming te geven onredelijk is, of het voorgenomen besluit van de ondernemer gevergd
wordt door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen.

5. Een besluit als bedoeld in het eerste lid, genomen zonder de instemming van de ondernemingsraad of de toestemming van de kantonrechter, is nietig, indien de ondernemingsraad tegenover de ondernemer schriftelijk een beroep op de nietigheid heeft
gedaan. De ondernemingsraad kan slechts een beroep op de nietigheid doen binnen een maand nadat hetzij de ondernemer hem zijn besluit overeenkomstig de laatste volzin van het tweede lid heeft meegedeeld, hetzij – bij gebreke van deze mededeling – de  ondernemingsraad is gebleken dat de ondernemer uitvoering of toepassing geeft aan zijn besluit.

6. De ondernemingsraad kan de kantonrechter verzoeken de ondernemer te verplichten zich te onthouden van handelingen die strekken tot uitvoering of toepassing van een nietig besluit als bedoeld in het vijfde lid. De ondernemer kan de kantonrechter verzoeken te verklaren dat de ondernemingsraad ten onrechte een beroep heeft gedaan op de nietigheid als bedoeld in het vijfde lid.

Premies

Pensioen collectief premie berekenen DGA pensioen premie berekenen online Eigen pensioen bijdrage 2021 berekenen Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Ondernemingsraad second-opinion pensioen

Doorneweerd Pensioen helpt elke ondernemingsraad inzicht te krijgen in het pensioenaanbod van de werkgever en de mogelijke risico’s die de werknemers daarbij lopen. Het bestaande voorstel voor een pensioenregeling beoordelen we. Als pensioenexperts maken wij voor elke ondernemingsraad een helder en duidelijk rapport met de voordelen maar ook met de nadelen en risico’s voor de werknemers.

We geven alternatieven aan de ondernemingsraad zodat deze met de werkgever verder besproken kunnen worden. Onafhankelijk van de werkgever met vooral de belangen van de werknemers voor ogen.

Veel vragen zullen daarbij aan de orde komen.

 • Past het voorstel van de werkgever bij de werknemers.
 • Is de eigen bijdrage van de werknemers marktconform?
 • Welke werknemers opties voor aanpassingen kent de pensioenregeling?
 • Is de nabestaandenpensioenregeling van voldoende kwaliteit?
 • Wie profiteert van gemaakte rendementen?
 • Welke dienstverlening krijgen de werknemers aangeboden?
 • Welke zekerheden zijn er ingebouwd in de regeling?
 • etc.

Harmoniseren, fusie of einde contract? Wij helpen een ondernemingsraad bij alle pensioenwijzigingen.
Bel even met Gerrit-Jan Doorneweerd 020-6200825. Geregistreerd pensioenadviseur.

Het adviesrecht en instemmingsrecht  pensioen van de ondernemingsraad is geregeld in de artikelen 25 en 30 van de Wet op de Ondernemingsraden.

De belangrijkste artikelen Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Artikel 16. Inschakelen extern deskundigen

1. De ondernemingsraad kan een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering van die raad, met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. Hij kan een zodanige uitnodiging ook doen aan een of meer bestuurders van de onderneming, dan wel aan een of meer personen als bedoeld in artikel 24 tweede lid.

2. De leden van de ondernemingsraad kunnen in de vergadering aan de in het eerste lid bedoelde personen inlichtingen en adviezen vragen.

3. Een deskundige kan eveneens worden uitgenodigd een schriftelijk advies uit te brengen.

4. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de commissies van de ondernemingsraad.

Artikel 17. Faciliteiten en doorbetaling van loon

1. De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad en de commissies van die raad, en, indien de ondernemer aan de ondernemingsraad een secretaris heeft toegevoegd, de secretaris van die raad het gebruik toe te staan van de voorzieningen waarover hij als zodanig kan beschikken en die de ondernemingsraad, de commissies en de secretaris van die raad voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. De ondernemer stelt de ondernemingsraad en de commissies van die raad in staat de in de onderneming werkzame personen te raadplegen en stelt deze personen in de gelegenheid hieraan hun medewerking te verlenen, een en ander voorzover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van de raad en de commissies.

2. De ondernemingsraad en de commissies van die raad vergaderen zoveel mogelijk tijdens de normale arbeidstijd.

3. De leden van de ondernemingsraad en de leden van de commissies van die raad behouden voor de tijd gedurende welke zij ten gevolge van het bijwonen van een vergadering van de ondernemingsraad of van een commissie van die raad niet de bedongen arbeid hebben verricht, hun aanspraak op loon dan wel bezoldiging.

Artikel 24. Algemene gang van zaken, belangrijke onderwerpen, aanwezigheid commissarissen

1. In de overlegvergadering wordt tenminste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming besproken. De ondernemer doet in dit kader mededeling over besluiten die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot de aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 25 en 27. Daarbij worden afspraken gemaakt wanneer en op welke wijze de ondernemingsraad in de besluitvorming wordt betrokken.

2. Indien de onderneming in stand wordt gehouden door een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij, zijn bij de in het eerste lid bedoelde besprekingen de commissarissen van de vennootschap, de coöperatie of de onderlinge waarborgmaatschappij, als die er zijn, dan wel een of meer vertegenwoordigers uit hun midden aanwezig. Wordt ten minste de helft van de aandelen van de vennootschap middellijk of  onmiddellijk voor eigen rekening gehouden door een andere vennootschap, dan rust de hiervoor bedoelde verplichting op de bestuurders van de laatstbedoelde vennootschap, dan wel op een of meer door hen aangewezen vertegenwoordigers. Wordt de onderneming in stand gehouden door een vereniging of een stichting, dan zijn de bestuursleden van de vereniging of stichting, dan wel een of meer vertegenwoordigers uit hun midden aanwezig. De ondernemingsraad kan in een bepaald geval besluiten, dat aan dit lid geen toepassing behoeft te worden gegeven.

3. Het in het vorige lid bepaalde geldt niet ten aanzien van een onderneming die in stand wordt gehouden door een ondernemer die ten minste vijf ondernemingen in stand houdt waarvoor een ondernemingsraad is ingesteld waarop de bepalingen van deze wet van toepassing zijn, dan wel door een ondernemer die deel uitmaakt van in een groep verbonden ondernemers die te zamen ten minste vijf ondernemingsraden hebben ingesteld waarop de bepalingen van deze wet van toepassing zijn.

Artikel 27. Het instemmingsrecht van de OR

1. De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:
a) een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;
b) een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling;
c) een belonings- of een functiewaarderingssysteem;
d) een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reïntegratiebeleid;
e) een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid;
f) een regeling op het gebied van de personeelsopleiding;
g) een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling;
h) een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;
i) een regeling op het gebied van het werkoverleg;
j) een regeling op het gebied van de behandeling van klachten;
k) een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen;
l) een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen.
een en ander voor zover betrekking hebbende op alle of een groep van de in de onderneming werkzame personen.

2. De ondernemer legt het te nemen besluit schriftelijk aan de ondernemingsraad voor. Hij verstrekt daarbij een overzicht van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de onderneming werkzame personen zal hebben. De ondernemingsraad beslist niet dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal overleg is gepleegd in een overlegvergadering. Na het overleg deelt de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed zijn beslissing aan de ondernemer mee. Na de beslissing van de ondernemingsraad deelt de ondernemer zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de ondernemingsraad mee welk besluit hij heeft genomen en met ingang van welke datum hij dat besluit zal uitvoeren.

3. De in het eerste lid bedoelde instemming is niet vereist, voorzover de betrokken aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan.

4. Heeft de ondernemer voor het voorgenomen besluit geen instemming van de ondernemingsraad verkregen, dan kan hij de kantonrechter toestemming vragen om het besluit te nemen. De kantonrechter geeft slechts toestemming, indien de beslissing van de ondernemingsraad om geen instemming te geven onredelijk is, of het voorgenomen besluit van de ondernemer gevergd
wordt door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen.

5. Een besluit als bedoeld in het eerste lid, genomen zonder de instemming van de ondernemingsraad of de toestemming van de kantonrechter, is nietig, indien de ondernemingsraad tegenover de ondernemer schriftelijk een beroep op de nietigheid heeft
gedaan. De ondernemingsraad kan slechts een beroep op de nietigheid doen binnen een maand nadat hetzij de ondernemer hem zijn besluit overeenkomstig de laatste volzin van het tweede lid heeft meegedeeld, hetzij – bij gebreke van deze mededeling – de  ondernemingsraad is gebleken dat de ondernemer uitvoering of toepassing geeft aan zijn besluit.

6. De ondernemingsraad kan de kantonrechter verzoeken de ondernemer te verplichten zich te onthouden van handelingen die strekken tot uitvoering of toepassing van een nietig besluit als bedoeld in het vijfde lid. De ondernemer kan de kantonrechter verzoeken te verklaren dat de ondernemingsraad ten onrechte een beroep heeft gedaan op de nietigheid als bedoeld in het vijfde lid.

Premies

Pensioen collectief premie berekenen DGA pensioen premie berekenen online Eigen pensioen bijdrage 2021 berekenen Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Uitvoeringsovereenkomsten. Waar op te letten?

Bestudeer uitvoeringsovereenkomsten zorgvuldig. Zorg er voor dat de bepalingen in de uitvoeringsovereenkomst synchroon lopen met de afspraken die zijn gemaakt met de werknemers. Leg daarom voor een extra controle, het oorspronkelijke voorstel naast het nieuwe uitvoeringsovereenkomst om eventuele verschillen te ontdekken. Controleer ook de oude overeenkomst met de nieuwe en wees attent op onredelijke voorwaarden.

Wat zijn uitvoeringsovereenkomsten?

In de Pensioenwet (Pw) zijn uitvoeringsoverkomsten opgenomen. Dit is de overeenkomst tussen een werkgever en een pensioenuitvoerder over de uitvoering van één of meer pensioenreglementen.

uitvoeringsovereenkomsten

In de aanpassing van de pensioenwetgeving zijn de verantwoordelijkheden tussen de verschillende partijen verduidelijkt. Ook is expliciet aangesloten bij de driehoeksverhouding tussen werknemer, werkgever en pensioenuitvoerder. Uitvoeringsovereenkomsten geven inhoud aan de onderbrengingsplicht van de pensioenovereenkomst.

Audio DGA pensioen

[Lees meer…] overUitvoeringsovereenkomsten. Waar op te letten?

DGA Oudedagsvoorziening tips en toelichting

Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en de DGA oudedagsvoorziening in werking getreden. r zijn sinds 2017 geen fiscale mogelijkheden meet om een in eigen beheer interne DGA oudedagsverplichting op te bouwen.  De mogelijkheden om in de eigen BV nog verder in eigen beheer pensioen op te bouwen zijn daarmee feitelijk vervallen.

DGA Oudedagsvoorziening

Het is vanaf 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 mogelijk om het in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak volledig af te kopen of om te zetten in een DGA oudedagsvoorziening aanspraak.

Omzetten DGA pensioenverzekering naar oudedagsverplichting

Bij volledige afkoop of omzetting in een DGA oudedagsvoorziening kan de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak worden prijsgegeven als de waarde in het economische verkeer van die aanspraak hoger is dan de fiscale balanswaarde van de bij het eigen beheer lichaam tegenover die aanspraak staande pensioenverplichting. Dat prijsgeven is alleen toegestaan na schriftelijke instemming van de (ex) partner van de DGA.

DGA pensioen premie berekenen online

Audio

De pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten. Link en download

[Lees meer…] overDGA Oudedagsvoorziening tips en toelichting

Harmonisatie pensioenregeling fusie en overname

Bij een harmonisatie, fusie of overname is voor de ondernemingsraad een belangrijke rol weggelegd. Het eigen bedrijf zal samen met de fuserende partij harmonisatie van arbeidsvoorwaarden én pensioenregelingen voor ogen hebben. De pensioenverplichtingen en -rechten hoeven echter niet in alle gevallen verplicht overgenomen te worden.

De fusievorm bepaald de gevolgen voor de harmonisatie van pensioenregelingen en de arbeidsvoorwaarden in het algemeen. De instemming van de ondernemingsraden speelt daarbij een fusie of overname. Het adviesrecht en instemmingsrecht pensioen van de ondernemingsraad is geregeld in de artikelen 25 en 30 van de Wet op de Ondernemingsraden.

Fusie- en overnametrajecten en de daarbij horende harmonisatie van pensioenregelingen zijn intensieve trajecten waar de belangen van de werknemers goed gewaarborgd moeten worden.

Voor deskundige ondernemingsraden begeleiding bel met Gerrit-Jan Doorneweerd  – 020-6200825

[Lees meer…] overHarmonisatie pensioenregeling fusie en overname

Pensioenconversie. Verdeling pensioen bij scheiding.

De regels rond de verdeling van het pensioen bij scheiding gaan veranderen als het wetsvoorstel pensioenconversie dat is ingediend wordt aangenomen. De ex-partner krijgt nu een deel van het ouderdomspensioen uitbetaald dat de andere ex-partner (werknemer) heeft opgebouwd. Straks krijgt de ex-partner een eigen recht op ouderdomspensioen.

Huidige regeling bij scheiding

Pensioenconversie

In de huidige vorm wordt het ouderdomspensioen bij scheiding gelijk verdeeld. Dit betekent dat de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, voor de ex-partner is. Zo lang de gepensioneerde werknemer leeft, ontvangt de ex-partner zijn/haar deel. Overlijdt de gepensioneerde werknemer dan eindigt ook de uitkering aan de ex-partner. Mogelijk komt daar dan nabestaandenpensioen voor in de plaats. Overlijdt de ex-partner vóórdat de gepensioneerde werknemer overlijdt, dan groeit het verdeelde ouderdomspensioen weer aan bij de gepensioneerde werknemer. Die krijgt dan weer het ‘volle’ ouderdomspensioen.

Ook voor het partnerpensioen is er een wettelijke regeling. Deze houdt nu in dat het volledige partnerpensioen dat is opgebouwd, dus ook het voorhuwelijks opgebouwde partnerpensioen, aan de ex-partner toekomt. Dat wordt het ‘bijzonder partnerpensioen‘ genoemd.

Nieuwe regeling Pensioenconversie bij scheiding

[Lees meer…] overPensioenconversie. Verdeling pensioen bij scheiding.