Pensioenknip is wishful thinking.

5 voor 12De rentestand is laag en dat kan rondom de aankoop van een pensioenuitkering vervelend uitpakken. En dus verzon men een pensioenknip; Twee jaartjes een uitkering aankopen en het beste ervan hopen dat het rest kapitaal is aangegroeid, de rentestand is gestegen, de levensverwachting en de tarieven van de verzekeraars ongewijzigd zijn gebleven. Wishful thinking. Tot verbazing van iedereen gaat nu ook het AFM  zich ermee bemoeien.

Die pensioenknip is natuurlijk, al sinds de aankondiging een gedrocht en dat weten alle betrokken partijen.

 • Jetta Klijnsma weet uiteraard dat het een paniekpensioenknip is. Die werd echter door de 2e Kamer gedwongen omdat ze een beetje achter was met het wetsvoorstel “doorbeleggen”.
 • Lodder (VVD) en Van Weyenberg (D66)  de 2e Kamerleden die de Minister dwongen een wet te maken, weten het ook al lang maar de achterban mopperde en dan moet je “voor de bühne” voor ze in de bres springen.
 • Rob Goedhart van Geldbelangen ook een voorvechter van de Pensioenknip weet natuurlijk ook dat er grote risico’s aan de pensioenknip vastzitten. “De pensioenknip is niet de oplossing voor alle problemen.”
 • Verzekeraars wisten het ook vanaf het eerste plan; die liepen het direct te traineren.
 • Het AFM weet het natuurlijk ook al lang. Er lag immers een vernietigend rapport over de vorige pensioenknip.
 • En pensioenadviseurs weten het ook al lang; je gaat met je gezonde verstand de risicovolle Pensioenknip niet adviseren aan mensen die al een kritische pensioenvoorziening hebben, zonder een zeer doortimmerde advies en vol met voorbehouden. Voor je het weet, krijg je na twee jaar zwaar teleurgestelde relaties over de vloer en een zorgplicht klacht.

Het wachten is op een concrete berekening die de toets der kritiek kan doorstaan. Voorlopig is die kans klein.

AFM en Wishful thinking. De verzekeraars leggen dus de drempel hoog en willen dat de consument maximaal begeleid wordt door een adviseur. Maar plots vindt de AFM dat paternalistisch en sommeert de verzekeraars zich soepel op te stellen. De consumenten moeten het volgens de AFM zelf maar uitzoeken als ze dat willen. Maar dat zijn juist diezelfde mensen die ernstig getroffen worden door de lage rentestand en met een verkeerde beslissing door deze consumenten worden die problemen alleen maar groter. Met deze opstelling van het AFM wordt de pensioenknip van kwaad tot erger.

Hieronder het nieuwsbericht van het AFM waarin ze de verzekeraars terechtwijzen. [Lees meer…] overPensioenknip is wishful thinking.

Eigen pensioen bijdrage 2016 berekenen

rekenmachine ne toetsenbordEind van de maand januari 2016 zal iedereen een nieuwe salarisstrook ontvangen. Voor werkgevers is het dus zaak (indien van toepassing) de nieuwe eigen pensioenbijdrage te vermelden. De berekening van de eigen bijdrage is als volgt. Als er sprake is van een eigen bijdrage in een pensioenregeling dan bedraagt die bijdrage vaak een percentage van de pensioengrondslag. (zeg 4%)

Pensioengrondslag = fulltime jaarsalaris -/- AOW franchise 2016. Die pensioengrondslag maal het parttime percentage levert de pensioengrondslag op. De eigen bijdrage is dus een percentage van deze pensioengrondslag.

Een rekenvoorbeeld

 1. Salaris € 32.953,- fulltime
 2. AOW franchise 2016 € 12.953,-
 3. Pensioengrondslag € 20.000,-
 4. Parttime percentage 80%
 5. Pensioengrondslag € 16.000,-
 6. Eigen bijdrage (stel) 4% per jaar  dus € 640,- per jaar
 7. Per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen

Bijzondere omstandigheden.

 • Maximum pensioengevend loon is vastgesteld op € 101.519.
 • Afstandsverklaringen zijn uit de boze. Hier staan de redenen. Wilt u een medewerker daarom alsnog aanmelden voor de pensioenregeling, denk dan aan een aantal zaken. De datum in dienst wordt dan veelal gesteld op bijvoorbeeld 1 januari 2016 terwijl de werkelijke datum in dienst ver in het verleden kan liggen. Vooral voor het nabestaandenpensioen kan dit een probleem zijn. Er wordt dan te weinig nabestaandenpensioen verzekerd. Leg het vervallen van de afstandsverklaring dus officieel en nauwkeurig vast.
 • Vergeten eigen bijdrage. Is de eigen pensioen bijdrage vergeten op de salarisstrook? Een werknemer kan dit inhalen door het direct geheel af te storten via de eerstvolgende salarisstrook. Soms geeft een werkgever ook de gelegenheid dit over een periode van de komende 12 maanden te spreiden. Even goed overleggen en denk ook om de maandelijkse reguliere afdracht.
 • Te hoge eigen bijdrage. Let er op dat er nooit meer eigen bijdrage kan worden berekend dan er aan premie door de werkgever wordt afgedragen.
 • Partnerdefinitie. Laat bij twijfel de partnerdefinitie controleren. Een pensioenfonds of verzekeraar stelt soms specifieke eisen aan de partnerdefinitie.
 • Aanmelding. Geef mutaties altijd door via dit online formulier. Wij helpen en corrigeren daar waar nodig is. U ontvangt altijd een bevestiging. Dat is wel zo gemakkelijk want vanaf dat moment zorgen wij dan voor alles.

 

Pensioendienstverlening 2.0 – de Pensioenorganisator

laptop met grafiekEen pensioenorganisator zorgt voor het gehele pensioendossier bij bedrijven. Er is immers grote behoefte bij bestuurders van bedrijven om het volledige pensioendossier uit te besteden. Pensioen is te complex, te tijdrovend en omvat een te groot aansprakelijkheidsrisico om intern uit te voeren. Gevoegd bij de ervaring dat het tegen veel lagere kosten kan worden uitbesteed aan vakmensen, is de keuze snel gemaakt. Wat kan er allemaal extern worden verzorgd?

De praktische zaken

 • Persoonlijke wijzigingen op individueel niveau;
 • Begeleiden in- en uit diensttredingen;
 • Administratieve begeleiding en controle waardeoverdrachten;
 • Aanpassen pensioenregeling aan salariswijzigingen;
 • Verwerken en controle aanvullende dekkingen zoals WGA-hiaat/excedent en ANW Hiaat en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

De financiële zaken

 • Financiële kostenbeheersing pensioencontract;
 • Coördinatie pensioengevolgen pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden van een werknemer.
 • Administratieve logistiek rondom polissen, pensioenovereenkomsten, uitvoeringsovereenkomsten;
 • Controle premiestelling, afrekeningen en afwikkeling eigen bijdrages werknemers;
 • Informatie verstrekking aan accountant en salarisadministrateur.

De juridische en logistieke aspecten

 • Juridische gevolgen wetswijzigingen;
 • Verzekeringsgevolgen productwijzigingen;
 • Pensioencommunicatie richting stakeholders;
 • Informatie vertrekking aan, en voorbereiding van, vergaderingen OR.
 • Vastleggen pensioenteksten in personeelsgidsen en arbeidsvoorwaarden;
 • Communicatie met het pensioenfonds, verzekeraars, pensioenadviseurs en verzekeringskantoren.

Periodiek ontvangt het management een overzichtelijke rapportage van alle mutaties, kosten, uitstaande werkzaamheden en verwerkte en komende financiële en juridische wijzigingen.

Vaste tarieven op aanvraag

Alle pensioenregelingen in Europa

Alle pensioenregelingen in Europa zijn te vinden via de internationale onderzoeksinstituten. Hieronder vindt u via Eiopa een website om diverse informatiebronnen om alle pensioenregelingen in Europa in kaart te brengen.

Nederlands pensioensysteem

Alle pensioenregelingen in EuropaEr zijn in Nederland verschillende wijzen waarop een oudedagsuitkeringen kunnen worden opgebouwd. De bekende 3 pijlers van het pensioengebouw zijn meestal wel bekend: AOW, pensioen en lijfrente. Bekijken we alleen het pensioensysteem dan zijn er globaal 2 regeling, salaris/diensttijd (Defined Benefit) en beschikbare premie (Defined Contribution). Soms vrijwillig, soms verplicht. van alle pensioenregelingen in Europa wordt het Nederlandse systeem over het algemeen als zeer stabiel aangemerkt.

Audio

Het Pensioengebouw. 10 minuten. Link en download

Alle pensioenregelingen in Europa

Medewerkers zwerven echter steeds vaker naar andere landen waardoor ook de pensioenregeling wijzigen. Het ontbrak aan goed pensioenoverzicht van de pensioenregeling in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Engeland, etc. Die zijn terug te vinden in de pensioen stress testen.

EIOPA (de Europese toezichthouder op verzekeringen en pensioenen) publiceert een database met een overzicht van alle pensioenregelingen in alle landen van de EU. Dit geeft een uitgebreid overzicht van de aanvullende en particulieren pensioenregelingen (tweede en derde pijler) in Europa.

Maatwerkofferte

Multinational Pooling

Kijk voor meer informatie rondom het beperken van multinationale bedrijven ook eens op onze website Multinational-pooling. Het kan flinke besparingen opleveren gebruik te maken van internationale pooling van risico’s.

Nederlandse defined contribution pensioenen

Premie direct online

 

 

De ex komt na 20 jaar “even” langs geld halen

fauteuilsX en Y zijn in 1965 in gemeenschap van goederen gehuwd. In 1990 scheiden ze en wordt de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld. X heeft gedurende het huwelijk pensioen opgebouwd. In 2008 bereikt X de pensioengerechtigde leeftijd. Y vordert op dat moment de verdeling van het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen van X. Gezien het jaar van echtscheiding valt de verdeling van pensioenrechten onder de regels van het Boon/Van Loon-arrest. Het voor en tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen valt in de huwelijksgemeenschap en moet bij echtscheiding verdeeld worden.

X kan niet bewijzen dat het pensioen al verdeeld is. Het pensioen wordt daarom als ‘overgeslagen goed’ aangemerkt en dient verdeeld te worden. Het beroep van X op verjaring wordt door de rechter verworpen, omdat de vordering van Y te kwalificeren is als een vordering tot verdeling van een gemeenschapsgoed.

Deze vordering kan niet verjaren. De rechter veroordeelt X tot betaling van de helft van het bedrag van de contante waarde van het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Daarnaast zal X de ontstane achterstand (vanaf pensioengerechtigde leeftijd) aan Y moeten vergoeden.

(Rechtbank Leeuwarden 24 oktober 2012, nr. 118087 / HA ZA 12-51 oordeelt precies anders. Die vindt dat een aanspraak wel kan verjaren.)

Voor echtscheidingssituaties die onder de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding vallen (Wet VPS, geldig vanaf 1 mei 1995), is verjaring niet aan de orde. In die gevallen heeft de ex-partner altijd een vereveningsaanspraak jegens de andere partner. (bron FJA)

Stel online uw vraag en krijg binnen 24 uur reactie. Ook in het weekend!

Overgangsrecht tijdelijke oudedaguitkering bij AOW

stop

De aanvullende pensioenuitkering (lijfrente) kent verschillende vormen van periodieke uitkeringen:

 1. een tijdelijke oudedaguitkering,
 2. een levenslange oudedaguitkering en
 3. een nabestaandenuitkering.

Vanaf 31 augustus is er ook de tijdelijke oudedaguitkering onder het Overgangsrecht. Hiermee is het mogelijk om de eerste uitkering van een  tijdelijke oudedaguitkering (5-20 jaar) te ontvangen in het jaar dat u 65 wordt, maar nog niet de AOW-leeftijd hebt bereikt. 

AOW-leeftijd verschuift
De AOW-leeftijd is verschoven van 65 jaar naar 65 jaar en 3 maanden. In de komende jaren zal deze nog verder verschuiven,  naar uiteindelijk 67 jaar. Het verschuiven van de AOW-leeftijd heeft gevolgen voor de vroegst mogelijke ingangsdatum van een tijdelijke oudedaguitkering. De eerste uitkering  van de tijdelijke oudedaguitkering mag niet eerder plaatsvinden dan in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Een latere uitkering is mogelijk; een eerdere niet. Sommige mensen gaan er echter van uit dat zij in het jaar dat zij 65 jaar worden de eerste uitkering van de tijdelijke oudedaguitkering kunnen ontvangen. Dat is vaak niet (meer)  mogelijk, maar er is een overgangsregeling getroffen.

Wat houdt deze overgangsregeling in?
Het overgangsrecht geldt voor het saldo van de bankspaarrekening (of de waarde van een lijfrenteverzekering) op 31 december 2013.

[Lees meer…] overOvergangsrecht tijdelijke oudedaguitkering bij AOW

Pensioenknip? Auflösen durch einfach liegen lassen.

pensioenknipMet tegenzin kondigen momenteel de eerste verzekeraars de nieuwe pensioenknip faciliteit aan. Hier kunt u lezen waarom het een onzalig plan is.

Wat is de pensioenknip.
Bij pensioenregelingen op basis van een kapitaal- of premieovereenkomst bouwt een deelnemer tijdens het dienstverband een pensioenbedrag op. Dit bedrag wordt op de pensioendatum gebruikt om een levenslang pensioen aan te kopen. Eén van de uitgangspunten die de hoogte van het pensioen bepalen, is de rentestand. De rentestand is op dit moment laag. Hierdoor kan een deelnemer nadeel ondervinden als hij/zij het bedrag nu moet omzetten in een levenslange uitkering. Bij de pensioenknip kan de deelnemer de aankoop van het pensioen gedeeltelijk uitstellen. De deelnemer koopt een tijdelijk direct ingaand pensioen aan eventueel met een bijbehorend partnerpensioen. Hiervoor gebruikt de deelnemer een deel van het beschikbare pensioenbedrag. Het resterende deel van pensioenbedrag wordt opgeschoven. Na afloop van de uitstelperiode koopt de deelnemer een levenslange vaste of variabele uitkering aan.

Wat zijn de risico’s?
De pensioenknipregeling biedt de kans op een hoger of een lager pensioen. De onzekerheid over de hoogte van het levenslange pensioen blijft tijdens de uitstelperiode aanwezig. De pensioenknipregeling biedt dan ook geen garantie op een hogere uitkering. Bij de vorige pensioenknipregeling (tot 1 januari 2014) ging de rente juist omlaag en ontvingen mensen uiteindelijk minder pensioen. De rente is een belangrijk onderdeel van de tarieven. De pensioenknip 2015 moet daarom vooral worden gezien als een overbrugging. De deelnemers kunnen nu uitstellen om te zijner tijd een nieuwe keuze te maken, met de geldende rente, uit een levenslange vaste- of variabele uitkering.

Wat doet bijvoorbeeld Nationale-Nederlanden?
Ze zeggen: “Op verzoek van de deelnemer werken wij mee aan de pensioenknipregeling.”  Het enthousiasme spat ervan af. Gelukkig hebben ze voor dit soort problemen een beproefde methode: “Wij werken het beleid en de details op dit moment verder uit. We houden u op de hoogte.” Ze hebben nog een kleine 2 jaar want dan is de regeling weer ten einde.

Pensioenknip? Auflösen durch einfach liegen lassen.

De alternatieven voor Pensioen in Eigen Beheer 2016

Wiebes PEB alternatieven 2016Er werd met veel belangstelling uitgekeken naar de pensioennotitie van Wiebes over de mogelijke alternatieven voor het Pensioen in Eigen Beheer. De komende weken ga ik op deze plek inhoudelijk in op de verschillen en de kansen voor de DGA.

Hier is het overzicht van de positieve en negatieve elementen rondom de alternatieven. Uiteraard volgens de visie van Wiebes.

Los van de inhoudelijke kant geeft hij aan dat er “grote” financiële lasten- en kostenbesparingen zijn te realiseren. Het gaat daarbij overigens over slechts een paar miljoen, zo laat het staatje zien. Hij vergeet in het overzicht de kosten van het implementeren van de regeling op te nemen en de extra wetgevingskosten. Daarnaast zijn de financiële nadelen voor de opbouw van het pensioen van de individuele DGA niet aangegeven. Een verdere cijfermatige onderbouwing mogen we misschien later nog ontvangen.

 

Griekse pensioensysteem lijkt redelijk

DrachmeGriekenland:

 • 20% is 65 jaar of ouder
 • 50% jeugdwerkloosheid
 • 50% bevolking krijgt een pensioenuitkering
 • 45% krijgt een pensioen beneden bestaansminimum € 669,-
 • 90% is staatspensioen (AOW)
 • 0,6% krijgt meer van € 500,- aanvullende pensioen
 • 80% 55-plusser is meer dan 1 jaar werkloos
 • 20% tussen 55-65 jaar is werkloos

Vooral dit laatste cijfer (bron Guardian) verdient aandacht.

De Grieken gaan tot ergernis van Nederlanders vroeg met pensioen.  Dat is onterecht want wat doe je als je 57 jaar bent en geen werk hebt, geen vaardigheden, geen economische toekomst en geen geld? Dan vraag je, binnen de mogelijkheden die de Griekse wet heeft, een pensioenuitkering aan. Inmiddels liggen er 400.000 pensioenaanvragen om te behandelen. Je komt in Griekenland als 55-plusser toch nooit meer aan het werk.

Bij ons in Nederlanden noemen we deze (feitelijk pensioen) uitkering voor 55-plussers tot de pensioendatum anders. Die uitkeringen in Nederland heten de IVA, IOAW, ZW, WW of bijstand uitkering. Ook deze 55-plussers komen vaak nooit meer aan de slag maar verschuilen zich tot de pensioenleeftijd in een andere sociale wet. Die uitkeringen zijn echter feitelijk gewoon ingegane pensioenuitkeringen.

De Griekse pensioenuitkeringen tot 65 jaar zijn in merendeel dus hetzelfde als onze Nederlandse bijstandsuitkeringen. Griekenland gebruikt voor 55-65 jarige echter wel de juiste benaming van wat het feitelijk ook zijn; een pensioenuitkering en niet zoals wij een bijstandsuitkering.

En onze 65/67 plussers? Daar is het al niet veel anders. Anno 2015 wordt er meer dan 32 miljard uitgekeerd aan AOW uitkeringen. Het budgettaire aandeel AOW staatspensioen in de Nederlandse oudedag-uitkeringen is daarmee ook extreem hoog. En voor velen is deze AOW-uitkering, net als in Griekenland, gewoon een bittere noodzakelijke (bijstands)uitkering.

Enige terughoudendheid in kritiek op het Griekse staatspensioenstelsel is dus op zijn plaats. Het wordt misschien tijd om eerst maar eens te kijken naar de achterhaalde principes van ons eigen  AOW-pensioen.