Pensioenrechten zijn niet primaire arbeidsvoorwaarden

Een ondernemer moet instemming van zijn ondernemingsraad krijgen voor wijziging van een pensioenregeling. Dat ligt vast in volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Toch probeerde een ondernemer de ondernemingsraad te passeren bij een negatieve wijziging van de pensioenregeling. Hij vond dat een pensioenregeling namelijk een primaire arbeidsvoorwaarde is. En dus is er dan geen instemmingsrecht van een ondernemingsraad nodig. Primaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld de arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. Artikel 27 lid 1 WOR geeft een opsomming van de instemmingsverplichting en door een pensioenregeling dus te betitelen als primaire arbeidsvoorwaarde dacht hij, zonder problemen, de pensioenwijziging te kunnen doorvoeren.

In de praktijk ging het in dit geval om het verwijderen van de onregelmatigheidstoeslag uit de pensioengrondslag. Dat zou voor velen een flinke verslechtering van de pensioenaanspraken hebben opgeleverd. De ondernemer was eerst nog tevreden met de gerechtelijke uitspraken. In het hoger beroep kreeg hij zelfs gelijk.

Maar de Hoge Raad heeft expliciet op basis van de parlementaire geschiedenis bevestigd dat pensioenverzekeringsregelingen geen primaire arbeidsvoorwaarden zijn en dat de or instemmingsrecht over (wijzigingen in) pensioenverzekeringsregelingen heeft.

Bron: Hoge Raad 14 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:159. 

Wijziging instemmingsrecht ondernemingsraad

De Wet op de Ondernemingsraad zal worden gewijzigd door Staatssecretaris Klijnsma. Het instemmingsrecht moet worden veranderd. Zij is van plan dat de ondernemingsraad ook instemmingsrecht heeft bij wijziging van een pensioenovereenkomst en een pensioenregeling. De reden voor deze wijziging is dat het duidelijke en eenvoudiger wordt.

Het maakt nu uit bij wat voor uitvoerder de pensioenregeling is ondergebracht voor hoe het instemmingsrecht is geregeld. Het bestaande onderscheid naar soort pensioenuitvoerder, verzekeringsmaatschappij, of ppi moet komen te vervallen.

Immers het instemmingsrecht bij wijziging van de pensioenregeling is nu alleen van toepassing als de pensioenregeling is ondergebracht bij  een verzekeringsmaatschappij of ppi.

Kort geleden in augustus 2013 is de Wet op de ondernemingsraden al gewijzigd waardoor de werkgever instemming van de ondernemingsraad nodig heeft voor een vaststelling of intrekking van een pensioenregeling die wordt uitgevoerd door een ondernemingspensioenfonds, een niet verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds en voor een vrijwillige aanvulling op een verplichte pensioenregeling die wordt uitgevoerd door een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Dat moet nu worden uitgebreid waardoor bij deze uitvoerders ook instemmingsrecht is bij wijziging van de regeling.

Het adviesrecht en instemmingsrecht pensioen van de ondernemingsraad is geregeld in de artikelen 25 en 30 van de Wet op de Ondernemingsraden.

Hieronder de belangrijkste artikelen Wet op de ondernemingsraden (WOR) [Lees meer…] overWijziging instemmingsrecht ondernemingsraad

Personeelsvertegenwoordiging PVT voor kleine bedrijven

Organisaties proberen de grens van 50 deelnemers nog wel eens te omzeilen om een lastige ondernemingsraad te vermijden. Denk maar eens aan het instemmingsrecht van  ondernemingsraden bij pensioen beslissingen. Maar voor kleinere bedrijven is er ook een mogelijkheid voor werknemers om zich te organiseren. Dat kan via een personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Bij wijziging van de pensioenregeling is er op dat moment weliswaar geen instemmingsrecht maar wel een adviesrecht.

De personeelsvertegenwoordiging behartigt de belangen van het personeel in een onderneming met 10 tot 50 werknemers. Dat is verplicht als een meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Een personeelsvertegenwoordiging heeft andere bevoegdheden dan de ondernemingsraad.

Bij belangrijke wijzigingen zoals pensioen kan een dergelijke vertegenwoordiging dus voor zowel de werkgever als de werknemers een plezierig vorm zijn om het overleg centraal en gestructureerd te houden.

[Lees meer…] overPersoneelsvertegenwoordiging PVT voor kleine bedrijven

Pensioenregeling wijzigen?

Wijziging pensioenregeling: wat zijn de voorwaarden?

De behoefte om pensioenregelingen te kunnen wijzigen is in de praktijk groot. Zeker bij ondernemingsraadsleden. Reden genoeg om dit onderwerp onder de loep te nemen en om een antwoord te geven op vragen als:

 • Kan een werkgever een wijziging eenzijdig doorvoeren of heeft hij de instemming van de betrokkenen nodig?
 • Kunnen al opgebouwde aanspraken worden gewijzigd?

Wijziging pensioenregeling
Artikel 1 van de Pensioenwet (PW) definieert ‘pensioenregeling’ als ‘een pensioenregeling op grond van een pensioenovereenkomst’. De pensioenovereenkomst is aan te merken als een onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Wat wordt nu verstaan onder een wijziging van de pensioenregeling?
Dit is een wijziging van de pensioenovereenkomst en dus een wijziging van de arbeidsovereenkomst. Er is sprake van een wijziging als de pensioenregeling op initiatief van de werkgever inhoudelijk wordt gewijzigd. Een wijziging van de pensioenregeling door de pensioenuitvoerder valt hier dus niet onder. Als de aanpassing van de pensioenregeling wordt voorgeschreven door de wetgever of de rechter is alleen sprake van een wijziging als de werkgever beleidsvrijheid heeft bij de invulling daarvan. Maar het is desondanks in dat specifieke geval wel verstandig rekening te houden met een ondernemingsraad.

Instemming
Heeft de werkgever instemming nodig van ondernemingsraden voor de wijziging van de pensioenregeling? [Lees meer…] overPensioenregeling wijzigen?

De fiscale pensioen glijclausule

 

Artikel 19c van de Wet op de loonbelasting 1964 biedt de mogelijkheid om een pensioenregeling ter beoordeling voor te leggen aan de inspecteur. Hiermee kan vooraf rechtszekerheid worden verkregen over de aanvaardbaarheid van de voorgenomen (wijzigingen in een) pensioenregeling. De inspecteur beslist, bij voor bezwaar vatbare beschikking, of de voorgelegde regeling voldoet aan de daaraan fiscaal te stellen voorwaarden. De ter beoordeling voorgelegde regeling kan direct worden ingevoerd.

Indien onherroepelijk komt vast te staan dat de regeling niet voldoet aan de fiscale voorwaarden moet de regeling direct en met terugwerkende kracht tot en met het tijdstip van ingang van de regeling zodanig worden aangepast dat de regeling wel voldoet aan de voorwaarden. Dit wordt de fiscale glijclausule genoemd. In dat geval wordt de aangepaste regeling geacht met terugwerkende kracht tot en met het moment van invoeren een fiscaal aanvaardbare pensioenregeling te zijn. Eventueel in dat kader ten onrechte niet tot het loon gerekende premies zullen bij de werknemer alsnog als loon worden belast.

In de praktijk [Lees meer…] overDe fiscale pensioen glijclausule

Wijzigen van pensioen zonder compensatie?

Stel een bedrijf wil zijn pensioenregeling aanpassen. Mag dat?
Dat mag zeker als het bedrijf toestemming krijgt van de ondernemingsraad. Maar ook de werknemers (deelnemers) moeten toestemming geven.
Daar mag van worden afgeweken als er in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat een beslissing van een ondernemingsraad bindend is. In dat geval is geen toestemming van de deelnemer nodig. Natuurlijk met het wel zeer goed gecommuniceerd worden naar de deelnemers. Daar zijn inmiddels al een aantal uitspraken over geweest. Het blijft echter zorgvuldig manoeuvreren.

Het bedrijf kan eenzijdige wijzigen
In sommige gevallen mag een werkgever wel degelijk een pensioenregeling eenzijdig wijzigen. Het criterium is dan dat er een “ zwaarwegend belang” moet zijn. Ook moet het pensioenreglement er in voorzien zijn dat deze mogelijkheid er is. En daarnaast moet het bedrijf proberen een alternatief te vinden.
De rol van de ondernemingsraad is daarbij van groot belang. Zij moeten altijd hierover gehoord worden. Ook zal het bedrijf rekening moeten houden met het feit dat, zodra het financieel weer kan, er een aanpassing moet komen ten goed.

Compensatie voor een verslechtering van de pensioenregeling.
Zodra er een aanpassing komt is het ook redelijk dat de aanpassing gecompenseerd gaat worden. De ondernemingsraad is daarbij de aanwezig vertegenwoordiging om dat gesprek met de werkgever aan te gaan. Ook in dat geval zullen de individuele deelnemers er een mening over moeten vormen.

Bedrijven kunnen niet zomaar profiteren van overheidsmaatregelen. [Lees meer…] overWijzigen van pensioen zonder compensatie?

Good governance richting ondernemingsraden

De staatssecretaris van SZW heeft aangekondigd de rol van ondernemingsraden te willen uitbreiden. De werkgever heeft voortaan ook de instemming van de ondernemingsraad nodig voor ieder voorgenomen besluit tot invoering, wijziging of intrekking van een pensioenregeling, ongeacht de pensioenuitvoerder.

 

Er wordt door de pensioenwet een onderscheid gemaakt tussen de uitvoeringsaspecten en de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van pensioen. Het eerste aspect van de pensioenregeling is een zaak van werkgever en werknemers en valt dus onder de werkingssfeer van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. Dat speelt natuurlijk niet als de pensioentoezegging inhoudelijk al in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is geregeld. Bij pensioenfondsen beperkt zich de medezeggenschap tot de uitvoering van de regeling.

De medezeggenschap ten aanzien van uitvoeringsovereenkomsten blijft ongewijzigd. Wel moet de werkgever op grond van good governance de ondernemingsraad de mogelijkheid te geven advies te verstrekken over een uitvoeringsovereenkomst met een pensioenverzekeraar of PremiePensioenInstelling of PPI. Per 1 juli 2014 worden deze principes voor organisaties met een pensioenregeling bij een pensioenverzekeraar of PremiePensioenInstelling ingeruild door de Code Rechtstreeks verzekerde regelingen, Er is daarmee overigens niet mee bedoeld om een wijziging in bevoegdheden van de ondernemingsraad aan te brengen.

Deze verandering door de staatssecretaris is van hoofdzakelijk van belang voor de ondernemingsraad die te maken heeft met een OPF (ondernemingspensioenfonds) of met een pensioenregeling die vrijwillig is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Het worden de komende maanden hete maanden voor ondernemingsraden en organisaties om alle komende wijzigingen in goede “instemmende” banen te leiden.

Even kennismaken? Bel met Gerrit-Jan Doorneweerd. Pensioenadviseur AFM registratie 12007007

Amsterdam: 020-6200825

Het nieuwe Pensioenakkoord 2014 in detail

Het ei is gelegd.

Nadat Weekers dit jaar een smakelijke aftocht uit de Eerste Kamer te verwerken kreeg, wordt er nu een poging gewaagd. Deze keer zal het Wiebes zeker wel lukken. De politieke neuzen staat, in voldoende aantallen, de juiste richting op.

Dit wetsvoorstel gaat een enorme opschudding de komende maanden betekenen op vele bureau’s. Pensioenadviseurs zullen in het middelpunt komen te staan bij werkgevers en bij Ondernemingsraden.

Vooral voor de ondernemingsraad is er een interessante uitdaging te verwachten. Vaak zullen werkgevers de voordelen gebruiken voor het verlagen van de lasten. Een ondernemingsraad zal daarentegen de grenzen willen opzoeken van de mogelijkheden. De financiële voordelen voor de werkgever zullen vertaald willen zien.

Het worden spannende tijden. Hieronder een totaal overzicht met de inbrengen van alle politieke partijen.

Novelle_Wetsvoorstel Wet wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 [Lees meer…] overHet nieuwe Pensioenakkoord 2014 in detail

Pensioen tender

Uit onderzoek blijkt dat slechts weinig bedrijven een pensioen tender uitschrijven. Toch is een gestructureerd opgezette tender een prima manier om de pensioenkosten te drukken.

Bij een professioneel uitgewerkte tender blijken veel pensioenuitvoerders al snel sterk verlaagde pensioenkosten aan te bieden. Een tender bevordert concurrentie tussen verzekeraars. Een werkgever en de werknemers profiteren direct van een pensioentender.

Zo’n pensioentender oftewel een pensioen inkoop traject verloopt simpel gezegd via de volgende route.

 1. De werkgever doet, met behulp van de eigen pensioenadviseur, een voorstel aan een ondernemingsraad.
 2. De OR zet haar eigen pensioenadviseur aan het werk. Gezamenlijk bepalen ze de uitgangspunten.
 3. Pensioenverzekeraars worden via een tender aangemoedigd in te schrijven met hun aanbod en de voorwaarden waaronder zij dit willen uitvoeren.

De aanbiedingen van de verzekeraars moeten daarna met elkaar worden vergeleken. Kosten maar ook rendementen, flexibiliteit, communicatie, contractperiode, snelheid van handelen en digitale ondersteuning. Teveel om op te noemen.

Wilt u de marge van de pensioenverzekeraar zo klein mogelijk houden? Start de voorbereiding voor een tender vroegtijdig zodat het inkooptraject grondig is onderbouwd en er maximaal geprofiteerd wordt van een pensioentender.

Even kennismaken? Bel met Gerrit-Jan Doorneweerd. Pensioenadviseur AFM registratie 12007007

Amsterdam: 020-6200825

Second-opinion pensioen voor de ondernemingsraad

Een pensioenexpert kan voor elke ondernemingsraad een helder en duidelijk rapport maken met de voordelen maar ook met de nadelen en risico’s voor de werknemers.

Met zo’n uitwerking krijgt de ondernemingsraad inzicht in het pensioenaanbod van de werkgever en de mogelijke risico’s die de werknemers daarbij lopen. Het bestaande werkgeversvoorstel voor een pensioenregeling wordt grondig beoordeeld. Een duidelijke second opinion met de belangen van de deelnemers voorop.

Er worden alternatieven gegeven aan de ondernemingsraad zodat deze met de werkgever verder besproken kunnen worden. Onafhankelijk van de werkgever met vooral de belangen van de werknemers voor ogen. Bij zo’n second opinion komen bijvoorbeeld de volgende vragen aan de orde.

 • Past het voorstel van de werkgever bij de wensen van de werknemers?
 • Is de eigen bijdrage van de deelnemers marktconform?
 • Welke opties voor aanpassingen kent de pensioenregeling?
 • Is de nabestaandenpensioenregeling van voldoende kwaliteit?
 • Wie profiteert van gemaakte rendementen?
 • Welke dienstverlening krijgen de werknemers aangeboden?
 • Welke zekerheden zijn er ingebouwd in de regeling?
 • etc.

Harmoniseren, fusie, second opinion of einde contract? Wij helpen een ondernemingsraad bij alle pensioenwijzigingen.

Even kennismaken? Bel met Gerrit-Jan Doorneweerd. Pensioenadviseur AFM registratie 12007007

Amsterdam: 020-6200825

Maak altijd optimaal gebruik van het adviesrecht en instemmingsrecht  pensioen van de ondernemingsraad. Dat is geregeld in de artikelen 25 en 30 van de Wet op de Ondernemingsraden.