Het pensioenakkoord en de gevolgen

lezing 2In een uur tijd geeft Gerrit-Jan Doorneweerd inzicht in de gevolgen van het pensioenakkoord voor de pensioenen van de werknemers. De nieuwe voorwaarden rondom bedrijfspensioenregelingen en de doorgevoerde wetswijzigingen worden helder en transparant gemaakt voor de deelnemers. In een boeiende stijl met een aantal aansprekende voorbeelden worden alle veranderingen inzichtelijk gemaakt.

 • Hoe zat mijn pensioenregeling in elkaar?
 • Welke veranderingen voert de werkgever en wetgever door?
 • Op welke wijze kan ik als deelnemer de eigen pensioenopbouw beïnvloeden?
 • Welke invloed kunnen de leden van ondernemingsraad uitoefening richting werkgever.
 • Welke dienstverlening mag u van uw werkgever/adviseur verwachten.

Gerrit-Jan Doorneweerd maakt de nieuwe wetgeving transparant. Doel is om de deelnemers voldoende inzicht te geven zodat de gevolgen van de wijzigingen helder en inzichtelijk zijn.

Deze presentatie is specifiek bestemd voor

 • Bedrijven waar een wijziging in de regeling gecommuniceerd moet worden aan de werknemers.
 • Ondernemingsraad. De leden van de ondernemingsraden die inhoudelijk voorbereid willen worden op de komende wijzigingen.
 • Accountants die hun relaties deze service willen aanbieden.

Een initiatief en productie van stichting Faseovergang pensioencommunicatie: Vraag een prijsopgave via faseovergang@gmail.com of bel met nul-zes 51 471965. Overzicht alle lezingen

Fiscale hygiëne nettolijfrente

Even uw geheugen opfrissen. De nettolijfrente hebben ze geïntroduceerd omdat vanaf 2015 het pensioengevend salaris gemaximeerd is tot € 100.000,-.
Het kabinet heeft er nu een ei overgelegd. Zie Brief Wiebes nettolijfrente maart 2014

 

Uiteraard voornamelijk gericht aan Pensioenfondsen want door de verplichtstelling voor veel werkgevers ligt daar een extra probleem. Maar ook de fiscus ziet onwenselijke vermenging. Vandaar dat de staatssecretaris Wiebes het heeft over fiscale hygiëne.

Die nettolijfrente gaat nu vrijwel zeker een netto Tweede pijler pensioen worden. Maar iedereen zal het toch gewoon nettolijfrente blijven noemen.

Het onderbrengen van de nettolijfrente in de tweede pijler brengt met zich mee dat bij een zuivere DC-regeling (beschikbare premie regeling) de werkgever verplicht is tot een werkgeversbijdrage van 10% van de premie. Om het vrijwillige karakter te waarborgen dient een werkgever deze werkgeversbijdrage ook te verstrekken aan de werknemers die niet kiezen voor een nettolijfrente. Daarmee is er een situatie zoals die er ook was bij de levensloopregeling.

Ik neem aan dat zeker de ondernemingsraad (OR) van menig bedrijf hier nog flinke discussie over gaat voeren want de gevolgen voor de ton-plussers zijn groot. Een redelijke compensatie van die groep lijkt dan ook redelijk.

 

Instemmingsrecht en adviesrecht ondernemingsraden

“Geef even instemming voor de pensioenwijzigingen.”

Alle Ondernemingsraden (OR) zullen geregeld geconfronteerd worden met verzoeken om snel even beslissingen te nemen over de gevolgen van het pensioenakkoord en wettelijke wijzigingen. De gevolgen zullen groot zijn. De Ondernemingsraad zal de belangen van de werknemer moeten verdedigen. Een eigen OR-pensioenexpert, onafhankelijk van de werkgever, is daarbij onmisbaar. Een pensioenadviseur die volledig ten dienste aan de leden van de Ondernemingsraad.

Er zullen dit jaar aan menige directietafel nog stevige gesprekken gevoerd worden door de OR-pensioenadviseur. De enige doelstelling van zo’n specialist zou moeten zijn een optimale pensioenregeling voor de werknemers te realiseren.

Want instemming geven door de OR leden is prima, maar pas als ook de werknemers tevreden zijn.

Voordelen en nadelen Collective Defined Contribution

Een Collective Defined Contribution afgekort tot CDC lijkt voor menig bedrijf een plezierig uitkomst te zijn voor de problemen rondom middelloonregelingen. De voordelen en nadelen staan in het kort hieronder. De drie soorten pensioenregeling leg ik eerst even uit.

 1. DB. Bij defined benefit weet een werknemer hoeveel pensioen hij of zij krijgt. Veelal zijn het middelloonregelingen. U ziet deze pensioenregeling vooral bij Bedrijfspensioenfondsen. Geliefd en verguisd. Immers vooral de laatste tijd zijn er grote problemen om de “gegarandeerde pensioenen” te garanderen. Flinke pensioenkortingen zijn het gevolg. Boze werknemers en ontevreden werkgevers.
  • Apropos, pensioenkortingen is verhullend taalgebruik. Het zijn gewoon verlagingen van pensioenen uitkeringen.
 2. DC. Bij defined contribution weet u hoeveel premie er betaald wordt. Het pensioen is dan ‘zacht’ want de premie ligt weliswaar vast maar de uitkering is onzeker. Fijn voor de werkgever maar de werknemer krijgt alle risico’s.
 3. CDC. Collective defined contribution ligt er tussenin. Een vaste beschikbare premie voor de werkgever en een garantie voor de werknemers. Dat werkt als volgt. De werkgever krijgt een iets hogere premie te betalen dan nodig is. Daar worden tegenvallers uit betaald. Goed te budgetteren en overzichtelijk. Veelal is er ook geen IFRS-voorziening nodig. De premie staat voor maximaal 5 jaar vast. De werknemer krijgt een garantiepensioen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan dat aangepast worden.

Bedrijfspensioen toelichting

 

 

Er zijn inmiddels door fondsen en verzekeraars variaties op dit thema gemaakt. Maar zeker voor sommige bedrijven kan, in samenspraak met vakbonden en de ondernemingsraad, er met een CDC – Collective Defined Contribution pensioenregeling een heel redelijk alternatief aan de werknemers worden aangeboden.

Gerrit-Jan Doorneweerd, pensioenadviseur

Ondernemingsraad krijgt uitbreiding instemmingsrecht

De staatssecretaris wil het instemmingsrecht van de OR bij voorgenomen besluiten van de werkgever over een pensioenregeling vereenvoudigen en verduidelijken. Er is nu nog een verplicht instemmingsrecht naar soort pensioenuitvoerder (verzekeraar, ppi of pensioenfonds) maar die komt dus te vervallen. De staatssecretaris gaat dat doen door de Wet op de Ondernemingsraad te wijzigen. 

De staatssecretaris oppert nu om het zo te regelen dat voor een besluit van de werkgever met betrekking tot wijziging van de pensioenregeling de OR ook instemmingsrecht krijgt. Natuurlijk heeft de OR geen instemmingsrecht m.b.t. de verplichte pensioenregeling die door een verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds wordt uitgevoerd. Dit loopt immers via de cao-partijen.

Hier de brief van de staatssecretaris. [Lees meer…] overOndernemingsraad krijgt uitbreiding instemmingsrecht

Nettolijfrente

 

Niet elk wetsvoorstel haalt de eindstreep. De nettolijfrente zal echter wel door de Tweede en Eerste Kamer worden heen geloodst. Uiteraard niet onder bezielende leiding van de staatssecretaris Weekers maar zijn opvolger krijgt de eer.

Reden. Het pensioenakkoord maximeert in pensioenregelingen na 2015 het pensioengevend salaris tot € 100.000,-. Sneu want via het pensioen wordt de pensioenopbouw verder beperkt. Maar het goede nieuws is dat deze ton-plussers er iets voor terug krijgen: De nettolijfrente. Hieronder een korte uitleg en een uitgebreide uitleg.

Kort. De nettolijfrente is een box 3-lijfrente met een box 3-vrijstelling. De uitkeringen zijn onbelast. Dat is logisch want de premie zijn dan ook niet fiscaal aftrekbaar. De nettolijfrente is uitsluitend bedoeld voor werknemers en zelfstandigen met een premiegrondslag van meer dan € 100.000. De regeling komt voort uit een 2e pijler faciliteit (pensioen) en valt dus wettelijk onder de Pensioenwet.

Het voordeel van de vrijstelling zal voor velen een reden zijn om gebruik te gaan maken van deze nieuwe fiscale voordelen. Bij deze ton-plusser zal vaak immers het verzorgingselement minder een rol in hun afweging spelen maar veel vaker de financiële en fiscale voordelen.

De lange versie staat hieronder. [Lees meer…] overNettolijfrente

€ 100.000.000.000,00 pensioen van jong aan oud

In 2014 zal het woord doorsneepremie steeds vaker opduiken.

Waarom plots zoveel aandacht? Het Rapport CPB 2013 doorsneepremie rekende uit dat jongeren met ongeveer € 100.000.000.000,00 (honderd miljard) het pensioen van ouderen subsidiëren. De gezamenlijke pensioenfondsen schoten in stress en reageerden en Bas Jacobs spuugde er zijn gal over in FTM.

Waarom zijn jongeren de pineut? Een voorbeeld van twee fictieve werknemers “Daan en Johan” van de pensioenfederatie maakt het duidelijk. Beiden hebben hetzelfde salaris, pensioenopbouw en eigen bijdrage. Daan is 32 jaar en voor hem wordt in dat jaar € 3.840,- in de pensioenpot gelegd. Maar dat is eigenlijk teveel; € 2.640,- was voldoende geweest. Het meerdere wordt gebruikt voor Johan die 52 jaar is en voor wie veel te weinig premie wordt betaald. Bij elkaar opgeteld komt het CPB op een waarde van een kleine 100 miljard euro.

Maar jongeren worden toch ook oud? Ja, maar er zijn veel minder jongeren in de toekomst. Ook is het onrechtvaardig als je bijvoorbeeld op latere leeftijd ZZP-er wordt of niet meer in een pensioenfonds zit.

Is dit het enige probleem? Nee, ook is er bijvoorbeeld een groot verschil tussen een laagopgeleide man en een hoogopgeleide vrouw qua levensverwachting. Want hoogopgeleiden leven langer en vrouwen leven langer. Voor die groepen is dus veel meer pensioengeld nodig. Een doorsneepremie is dan heel onrechtvaardig.

Alles draait om de vraag hoe solidair we willen zijn met anderen. Als “we” dat niet willen zijn, dan wordt het tijd de alternatieven te bekijken.