WGA-lasten als eigen bijdrage inhouden op nettoloon

UP9J4EZYNJWerknemers mee laten betalen aan de WGA-lasten als WGA-Eigenrisicodrager; het kan gedeeltelijk. U houdt de eigen bijdrage in op het nettoloon.

Als eigenrisicodrager voor de WGA kunt u een deel van uw WGA-lasten voor werknemers met een vast dienstverband verhalen op al uw werknemers. Dit doet u door een bedrag in te houden op het nettoloon van uw werknemers. (In 2016 mag u niet alleen een deel van de kosten van het eigenrisicodragerschap voor de WGA-vast op uw werknemers verhalen, maar ook maximaal 50% van de premiecomponent WGA-flex.)

Natuurlijk hoeft u over het niet-verhaalde bedrag geen loonheffingen te betalen als u niets inhoudt op het nettoloon,

Als u het WGA-risico particulier hebt verzekerd, kunt u maximaal de helft van de premie voor het WGA-risico inhouden op het nettoloon van uw werknemers. Als de verzekering ook andere risico’s dekt dan het WGA-risico, moet u bij uw verzekeraar nagaan welk deel van de premie betrekking heeft op het WGA-risico.

Hieronder ziet u hoe de Belastingdienst ermee omgaat als u als bedrijf het risico zelf draagt.  [Lees meer…] overWGA-lasten als eigen bijdrage inhouden op nettoloon

Gevolgen ingetrokken WGA garantieverklaring

ANMTHDGHGJDe regeling rondom het eigenrisicodragerschap Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is weer  verder aangescherpt.

Er  moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor het eigenrisicodragerschap voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Oftewel, de voorwaarde voor de zogenoemde driejaarstermijn voor de eigenrisicodrager WGA is uitgebreid.

Het was al duidelijk dat als een werkgever 3 jaar vóór de beoogde ingangsdatum een eerder eigenrisicodrager voor de WGA had beëindigd de werkgever geen eigenrisicodrager voor de WGA meer kon worden. De belastingdienst heeft deze voorwaarde is nu verder uitgebreid. De driejaarstermijn geldt nu ook als het eigenrisicodragen is geëindigd door bijvoorbeeld het intrekken van de garantieverklaring.

Het voorbeeld van de Belastingdienst: “Uw eigenrisicodragerschap voor de WGA is in de 3 jaar voor de ingangsdatum niet beëindigd of geëindigd (zie hierna onder ‘Einde eigenrisicodragerschap voor de WGA’). Als uw garantieverklaring bijvoorbeeld is ingetrokken op 25 mei 2015, kunt u pas per 1 juli 2018 weer eigenrisicodrager worden.”

Ziektewet en fictieve dienstverbanden

UYPK53YC65Als er geen sprake is van een echte dienstbetrekking, kan de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (en zelfs de hulpen van de opdrachtnemer) een fictieve dienstbetrekking zijn. Dat betekent dat u de dienstbetrekking behandelt als een echte dienstbetrekking en dat u voor het inhouden en betalen van loonheffingen dezelfde regels moet toepassen als bij echte dienstbetrekkingen.

Voor de Ziektewet is voor deze groep het ZW-Eigenrisicodragerschap mogelijk. De belastingdienst geeft de volgende arbeidsrelaties als fictieve dienstbetrekkingen voor alle loonheffingen: De paragrafen verwijzen naar de nummers in het handboek loonheffing

 • aannemers van werk en hun hulpen (zie paragraaf 16.2)
 • agenten en subagenten (zie paragraaf 16.3)
 • bestuurders van coöperaties met werknemerszelfbestuur (zie paragraaf 16.7)
 • bestuurders van beursgenoteerde nv’s. Dit geldt alleen voor overeenkomsten tussen bestuurders en beursgenoteerde nv’s die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2013.
 • gelijkgestelden (zie paragraaf 16.9)
 • leerlingen en stagiairs (zie paragraaf 16.10)
 • sekswerkers die werken voor een exploitant (zie paragraaf 16.15)
 • thuiswerkers en hun hulpen (zie paragraaf 16.17)
 • topsporters met een A-status van NOC*NSF (zie paragraaf 16.18)
 • uitzendkrachten (zie paragraaf 16.19). Deze groep valt v.w.b. de ziektewet onder de verantwoordelijkheid van een uitzendbureau.

U kunt WGA en Ziektewet ZW offertes hier opvragen.

WGA ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging advies

Is bij u een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) actief?
Dan moet u dit orgaan om advies vragen over de aanvraag van eigenrisicodragen voor de WGA.

Een bedrijf kan uit het publieke stelsel stappen: op 1 januari en 1 juli. Dit betekent dat het bedrijfsbesluit moet worden genomen vóór 1 oktober, respectievelijk 1 april. Het is dus verstandig als bedrijven, gelet op de advies- en de instemmingstrajecten van de ondernemingsraad ruim daarvoor met het onderzoek starten. Het hele proces duurt vaak vele maanden. In sommige gevallen zullen MKB en Groot zakelijke bedrijven dus, als ze van Publiek naar Private willen overstappen, ruim van te voren moeten beginnen met het uitwerken van een advies en het opvragen van WGA en Ziektewet ZW offertes.

Het is onverstandig als er een beslissing wordt genomen, zonder overleg met de ondernemingsraad. Dat geldt dus ook voor een verzekeringsovereenkomst met een private verzekeraar. De Wet op de Ondernemingsraden WOR (Artikel 25 (lid 1 onder m) wil dat de ondernemer zijn beweegredenen kenbaar maakt, maar ook dat de werkgever een overzicht geeft van de te verwachten gevolgen – waaronder die voor het personeel – en van de voorgenomen maatregelen naar aanleiding daarvan. De ondernemingsraad kan de werkgever aangeven welke stappen zij van belang vinden voor het de gevolgen die het voor het gehele verzuim en re-integratietraject zal hebben. Er zijn immers veel praktische gevolgen van het WGA  en Ziektewet eigenrisicodragerschap zodra iemand ziek wordt en later uit het zicht “verdwijnt“.

Vooral de positie van de werkgever t.o.v. degene die een tijdelijk contract hebben, zal fors verschillen met het verleden. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging zou zich hierover een mening moeten vormen om de gevolgen voor werknemers optimaal te beschermen. De financiële voordelen voor de werkgever met Eigenrisicodragerschap komen met een goede begeleiding van de ondernemingsraad op die wijze maximaal tot zijn recht.

De ondernemingsraad zou zich in onze visie moeten bemoeien met de volgende onderdelen:

 • WGA eigenrisicodragen;
 • Ziektewet ZW eigenrisicodragen;
 • Ziektewet en verzuim dienstverlening;
 • De positie van de verzekeraar, Arbodienst, bedrijfsarts, UWV, Belastingdienst, etc.

Natuurlijk is het vastleggen van dergelijke elementen in goede overeenkomsten een ‘must”. Want ziek personeel zal voor werkgevers steeds grotere financiële en organisatorisch gevolgen hebben. Het is dan plezierig als de ondernemingsraad daarbij kan helpen.

Online Offerteaanvraag WGA en ZW Eigenrisicodrager

WGA 1 oktober of 1 januari 2017 termijnen

RAW1RLRTM7

De WGA tijd dringt

Volgens de Wet financiering sociale verzekeringen moet de aanvraag voor het eigenrisicodragerschap WGA (inclusief garantieverklaring) uiterlijk dertien weken vóór de ingangsdatum van het eigenrisicodragerschap worden ingediend bij de Belastingdienst.

 • 1 oktober 2016 nieuwe WGA eigenrisicodragers . Werkgevers die vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager WGA worden moeten de aanvraag uiterlijk per 1 oktober 2016 ingediend hebben.
 • 1 oktober 2016 nieuwe Ziektewet Eigenrisicodrager. Werkgevers die vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager Ziektewet worden moeten de aanvraag uiterlijk per 1 oktober 2016 ingediend hebben.

Begin september 2016 Verzekeraars. Let op, verzekeraars willen vaak dat uiterlijk begin september 2016 alles bij hun voor akkoord en compleet is aangeleverd.

 • 1 oktober 2016
  • Bestaande WGA eigenrisicodragers, inclusief Ziektewet Eigenrisicodrager nieuw
  • Verschillen de verzekeringsmaatschappijen zullen het bestaande WGA risico per 1 januari 2017 alleen gaan verzekeren wanneer de werkgever ook al eigenrisicodrager voor de Ziektewet is of ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet wordt per 1 januari 2017.
   Die aanvraagtermijn voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet verloopt op immers ook op 1 oktober 2016.
 • 31 december 2016
  • Bestaande WGA eigenrisicodragers
   Werkgevers die op dit moment eigenrisicodrager zijn voor de WGA (-vast), moeten nog dit jaar beslissen of zij het eigenrisicodragerschap willen voortzetten in 2017. Als u als werkgever besluit om het eigenrisicodragerschap voort te zetten na 1 januari 2017, betekent dit dat ook het huidige WGA-flex component onder het eigenrisicodragerschap komt te vallen. Om dit te bewerkstelligen moet de huidige garantieverklaring die u of uw verzekeraar aan de Belastingdienst heeft verstrekt worden uitgebreid met het WGA-flex risico.

Minister Asscher heeft dus aangegeven dat de uiterste termijn zal worden verruimd voor werkgevers die reeds eigenrisicodrager voor de WGA-vast zijn. Zij dienen vóór 31 december 2016 aan te geven of zij eigenrisicodrager voor de WGA willen blijven, inclusief indiening van de garantieverklaring. Voor werkgevers die vanuit de publieke verzekering per 1 januari 2017 eigenrisicodrager willen worden blijft de geldende termijn van kracht. Zij moeten de aanvraag inclusief de garantieverklaring vóór 1 oktober 2016 indienen.

Kamerbrief verlenging garantieverklaring eigenrisicodragers wga-ziektewet-zw

Online Offerteaanvraag WGA en ZW Eigenrisicodrager

Wel of geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet?

‘Een werkgever heeft de meeste grip op zijn flex-schadelast als hij eigenrisicodrager is voor de Ziektewet’.

Maar is het waar? Vanuit de 12-jaarsgedachte lijkt daar ook veel voor te zeggen. Een werkgever heeft als eigenrisicodrager voor de Ziektewet immers het heft meer in eigen hand en is zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke werknemers.

Toch zijn er op dit moment nog maar zo’n 7.000 (vooral grotere) werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet. Een groot deel van de werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), is dat dus niet voor de Ziektewet. Hoe kan hij in dat geval toch zijn schadelast beheersen?

Hieronder een aantal tips & trucs die u als werkgever kunt gebruiken:
De cijfers liegen er niet om: het aantal eigenrisicodragers voor de WGA ligt tien keer zo hoog als voor de Ziektewet. Er zullen veel werkgevers zijn die wel eigenrisicodrager zijn voor de WGA, maar niet voor de Ziektewet.

1:  Het gaat om inzicht

Inzicht is daarbij cruciaal. Want met welke risico’s heeft de werkgever te maken en hoe groot zijn die risico’s in de praktijk? De volgende informatie geeft u het inzicht dat u nodig hebt.
Benodigde informatie

 • Verstrekte lijsten ZW/WGA Flex 2013/2014
 • Kopie beschikkingen
 • UWV Werkgeversportaal (42-weeksmeldingen)
 • BIER (Bijlage Inloopoverzicht Eigen Risico) lijst voor inzage in bestaande risico (bij UWV)
 • AO-gevalslijst voor inzicht in toerekeningen bij premiebeschikking van de Belastingdienst
 • Eigen ziekteverzuim administratie
 • Grote werkgevers (> 250 werknemers) jaarlijks overzicht (rondom mei)

Geen van deze bronnen is volledig, maar de combinatie maakt het totaalplaatje en daarmee de controle makkelijker.

Online Offerteaanvraag WGA en ZW Eigenrisicodrager

[Lees meer…] overWel of geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet?

WGA tijdelijke krachten en Eindedienstverbanders

BeZaVa maatregelenWGA Flex gaat niet alleen over tijdelijke krachten. Beter is het om te spreken over werknemers die ziek zijn wanneer hun dienstverband eindigt; de Eindedienstverbanders (EDV’ers).

WGA Flex gaat zowel om mensen die uit een tijdelijk, als uit een vast dienstverband in de Ziektewet terecht komen. Dat kan bijvoorbeeld ook gebeuren bij saneringen of faillissementen. Ook een werknemer met een vast dienstverband kan dus onder de WGA (Flex) vallen.

Het WGA Flex-risico van een werkgever bestaat daarmee uit:

 1. Instroom van “Einde-Dienstverbanders” (EDV’ers) . Dat zijn dus werknemers die bij het einde van hun vast of tijdelijk dienstverband ziek zijn en Ziektewet instromen.
 2. Werknemers die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek zijn, terwijl er geen definitief WW-recht bestaat. Dit wordt ook wel de nawerking van de Ziektewet genoemd.
 3. Werknemers met een fictief dienstverband (zoals thuiswerkers en stagiaires) die ziek uit dienst gaan. Zo hebben studenten uit de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) vaak een arbeidsovereenkomst. Daarmee is ook het arbeids- en sociaal verzekeringsrecht op hen van toepassing.

Wat is een “Eindedienstverbanders” (EDV’ers) . Dat zijn werknemers die aan het Einde van hun Dienstverband ziek uit dienst gaan, verschillen vaak op de volgende punten van vaste werknemers blijkt uit cijfers UWV:

 • zij ervaren meer gezondheidsklachten
 • zij zijn lager opgeleid
 • zij hebben een lager inkomen
 • zij hebben minder arbeidsverleden
 • zij zijn vaker arbeidsongeschikt
 • het zijn meestal mannen
 • zij zijn vaker jonger en allochtoon
 • zij doen vaker een WIA-aanvraag

Het is dus voor een werkgever van belang om vooral deze groep tijdelijke krachten en Eindedienstverbanders EDV-ers scherp in het vizier te houden want de financiële gevolgen liggen bij een Eigenrisicodrager volledig bij de werkgever.

Online Offerteaanvraag WGA en ZW Eigenrisicodrager

WGA een loonsanctie? Een jaarsalaris boete

Afgelopen jaar legde UWV 3500 loonsancties op aan werkgevers. Dit betekent dat de werkgever een jaar lang het salaris door moet betalen aan werknemer. Het gaat om grote bedragen bij deze loonsancties, maar gelukkig kunt u veel doen om een loonsanctie te voorkomen. Loonsancties zijn dus grote financiële risico’s. Maar eerst een uitleg.

Loondoorbetaling bij ziekte

Werkgevers betalen bij ziekte van een werknemer twee jaar lang het loon door. Na twee jaar kan een WIA-uitkering worden aangevraagd. Bij de WIA-aanvraag beoordeelt UWV of de werkgever heeft voldaan aan zijn verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WvP). UWV kijkt of de werkgever er aantoonbaar alles aan heeft gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het is belangrijk dat het re-integratieverslag compleet en inhoudelijk volledig is.

Gevolgen voor werkgever

Als de werkgever niet voldaan heeft aan haar verplichtingen volgt een loonsanctie van één jaar. Dit betekent dat de werkgever nóg een jaar het loon moet doorbetalen. In dat jaar krijgt de werkgever de kans om alsnog te voldoen aan zijn verplichtingen. Zodra de werkgever denkt hieraan te hebben voldaan wordt dit voorgelegd aan UWV. Dit kan leiden tot een verkorting van de loonsanctie, bijvoorbeeld naar een half jaar.

Belangrijkste reden voor een loonsanctie

 • De re-integratie is te laat of niet ingezet.
 • De administratie met betrekking tot de re-integratie is niet op orde. Ook al heeft u veel inspanningen verricht, u moet dit kunnen aantonen.

Hoe voorkomt u een loonsanctie?

[Lees meer…] overWGA een loonsanctie? Een jaarsalaris boete

Arbeidsongeschikten wetenswaardigheden

 • overstappersBedrijfsgrootte: Werknemers van kleine vestigingen (<= 10 werkzame personen) hebben een significant hogere instroomkans dan werknemers van middelgrote of grote vestigingen.
 • Sector: Werknemers uit landbouw, industrie, handel, horeca, transport en commerciële dienstverlening hebben een significant hogere instroomkans dan die uit de sectoren bouw, overheid, onderwijs en zorg.
 • Leeftijd: Werknemers tussen 45 en 54 jaar hebben een significant hogere in-stroomkans dan overige werknemers.
 • Verzekeringen. 38% van de werknemers alleen een WGA-verzekering hebben en van 62% van de werknemers een WGA-verzekering én verzuimverzekering.
 • Tweede ziektejaar. Twee derde van de succesvolle re-integratietrajecten worden in het tweede ziektejaar afgerond. Dit lijkt erop te duiden dat re-integratie-inspanningen gedurende het tweede ziektejaar nog een belangrijke meerwaarde hebben ten opzichte van het eerste ziektejaar.

(onderzoek juni 2016 Panteia)

Online Offerteaanvraag WGA en ZW Eigenrisicodrager

WGA risico 47% lager met eigen re-integratie

pensioen345Eerder hebben we vertelt dat de kosten van een langdurig zieke medewerker snel kunnen oplopen. En u bent twaalf jaar verantwoordelijk voor de verzuim en WGA-kosten. In die periode zijn de totale kosten voor een medewerker met een jaarsalaris van € 35.000,- bijvoorbeeld al € 220.000,-. En die kosten krijgt de werkgever gewoon volledig als rekening gepresenteerd. Het goede nieuws is dat u per maand mag betalen…..

Voor kleine werkgevers (tot € 319.000,- loonsom) zal die doorbelasting niet direct zichtbaar zijn omdat zij een vaste WGA sectorpremie krijgen. Maar de voordelen voor grotere bedrijven als WGA eigenrisicodrager kunnen financieel zeer aanzienlijk zijn.

Als u invloed wilt hebben op verzuim, is WGA eigenrisicodragen de verstandigste optie. Een verzekeraar denkt met u mee en is actief bezig met de re-integratie van medewerkers die (mogelijk) in de WGA terecht komen. Dit levert u als werkgever veel (financieel) voordeel op.

VoorbeeldEen verzekeraar maakt samen met de werkgever bezwaar tegen de keuring door het UWV en slaagt erin iemand duurzaam arbeidsongeschikt te verklaren (IVA). Terwijl het UWV “liever” de ex-werknemer als WGA-er (niet duurzaam) zal willen benoemen. Dat bezwaar zorgt dus dat voor zowel de werkgever als de verzekeraar er een enorm financieel voordeel is.

Bovendien bent u als eigenrisicodrager veel meer betrokken bij uw arbeidsongeschikte werknemer. Doordat er een veel intensiever contact is met deze werknemer blijkt de schadelast (jargon van verzekeraar) aanzienlijk te kunnen wordne beperkt.

Het privaat uitvoeren van de WGA (bij een verzekeraar) kan dus een stuk succesvoller dan de publieke oplossing (bij het UWV). Het goed uitvoeren en beperken van de WGA levert bedrijven een lagere last op van gemiddeld € 100.000,- per WGA-dossier. Een middel- of groot zakelijk bedrijf kan, door samen met een verzekeraar, actief te zijn bij het terugdringen van de duur van arbeidsongeschiktheid grote sommen geld verdienen.

Uit onderzoek blijkt dat re-integratie activiteiten via een verzekeraar het WGA-risico verlaagt met gemiddeld 47% vergeleken met het UWV.  Wilt u overtuigd worden? Lees dit rapport Panteia effectiviteit re-integratie keerpunt juni 2016

Online Offerteaanvraag WGA en ZW Eigenrisicodrager