Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering uitwerken doen wij graag. Het afsluiten vereist een grote nauwkeurigheid. De juiste verzekerde bedragen, een goede verzekeringsvorm, indexeringen, drempels, eindleeftijd, criteria, een passende verzekeringsmaatschappij, de juiste medische voorwaarden, keuringseisen, uitsluitingen, flexibiliteit, etc. Wij geven daarbij een persoonlijk en deskundige professionele begeleiding.


Audio toelichting keuzes

Voor wie?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers biedt inkomenszekerheid voor de:

 • Zelfstandig ondernemer
 • Directeur-groot aandeelhouder (DGA)
 • Vrije beroepsbeoefenaar
 • Freelancer
 • ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel)

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De overheid voorziet geen regeling voor zelfstandigen, de ZZP’er en de DGA in geval van arbeidsongeschiktheid. Volgens de wet heeft u nog wel recht op een bijstandsuitkering wanneer u arbeidsongeschikt raakt als zelfstandige. Maar voordat u werkelijk in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, geldt wel het volgende:

 • Uw eigen vermogen/bezittingen (bijvoorbeeld uw eigen huis) moet eerst helemaal geconsumeerd zijn voordat u recht heeft op een bijstandsuitkering
 • Als uw partner een inkomen heeft dan wordt u gekort op uw bijstandsuitkering
 • Heeft uw partner genoeg inkomen dan heeft u geen recht op een bijstandsuitkering
 • Bent u alleenstaand dan heeft u recht op 70% van het minimumloon

Er is een andere mogelijkheid om uw inkomen te waarborgen. Met het verzekeren middels een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering, dekt u zicht in indien u onverhoopt arbeidsongeschikt mocht raken.

Onze inkomsten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering Advies € 350,-
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering Afsluiten € 170,-
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering jaarlijks Beheer € 255,-

De tarieven zijn vrijgesteld van btw en assurantiebelastin

De kosten voor het jaarlijkse beheer van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn bestemd voor het verzorgen van alle administratieve werkzaamheden zoals schademeldingen, beheerzaken en wijzigingen op de verzekering. Tevens zal er periodiek contact zijn of de verzekering nog passend is.

Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of provisieafspraken. Dat is wettelijk ook niet toegestaan. Daarom krijgt u de rekening rechtstreeks van ons.

Waar moet ik op letten?

Het is belangrijk om goed te analyseren wat de beste balans is tussen premie en dekking. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een duur product die door verschillende waardes flink in premie kan verschillen.

De onderstaande termen zijn van invloed op de AOV premie:

 1. Verzekerde bedragen arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Het verzekerde bedrag is het jaarbedrag dat u wenst uitgekeerd te krijgen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Bij het verzekerd bedrag wordt onderscheid gemaakt tussen Rubriek A en Rubriek B. Rubriek A is het jaarbedrag dat u in het eerste jaar in geval arbeidsongeschiktheid wenst uitgekeerd te krijgen. Rubriek B is het jaarbedrag dat u in de jaren die daarop volgen uitgekeerd wenst te krijgen. Verzekeraars hanteren een maximum verzekerd bedrag van 80% van uw bruto jaarinkomen.
 2. Verhoging van de verzekerde bedragen
  Verzekeraars hebben de optieregeling, ook wel onderhoudsregeling of optierecht genoemd, ontwikkeld waarmee de verzekerde bedragen periodiek verhoogd kunnen worden met een bepaald percentage.
 3. (Automatische) verlaging van de verzekerde bedragen
  De verzekeraar moet ervoor waarborgen dat de verzekerde bedragen kloppen in verhouding tot het bruto jaarinkomen. Stel, dat u in de jaren na afsluiting van een AOV minder inkomen werft, zal de verzekeraar een inkomenstoets doen en de verzekerde bedragen eventueel verlagen tot maximaal 80% van het bruto jaarinkomen van het berekende gemiddelde. Bij arbeidsongeschiktheid vindt de inkomenstoetsing direct plaats.
 4. Gewenste wachttijd (eigen risicotermijn) bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Bij alle verzekeringsmaatschappijen dient u voor een wachttijd bij arbeidsongeschiktheid te kiezen, ook wel bekend als het eigen risicotermijn. De uitkering gaat in nadat deze wachttijd is verstreken.
  Hoe korter de wachttijd is, hoe hoger de premie. De minimale wachttijd is 14 dagen en maximaal 180 dagen.Het is ook mogelijk om het eerste jaar arbeidsongeschiktheid voor eigen rekening te nemen, door het eerste jaar geen bedrag te verzekeren. Dit scheelt aanzienlijk in premie maar is zeer risicovol en dient alleen gekozen te worden wanneer er genoeg financiële reserves beschikbaar zijn of het inkomen op een andere manier opgevangen kan worden.
 5. Eindleeftijd van de verzekering
  U kunt de looptijd van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zelf bepalen. In dit vak selecteert u tot welke eindleeftijd de verzekering dient te lopen. Maximaal kunt u een eindleeftijd van 68 jaar selecteren. Voor beroepen met een relatief verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid, stelt de verzekeraar soms zelf de maximale eindleeftijd vast. Zoals bij een beroep waar veel handenarbeid nodig is, wordt door de verzekeraar een maximale eindleeftijd van 55 of 60 jaar gehanteerd.
 1. Wijzigen eindleeftijd Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  U kunt de eindleeftijd verlagen wanneer u bijvoorbeeld van plan bent om vervroegd met pensioen te gaan. Voorzichtigheid is hierbij geboden:1. Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u, tot de door u gekozen eindleeftijd, een uitkering. Bij een verlaagde eindleeftijd van bijvoorbeeld 55 jaar, moet u de jaren tot aan uw 68ste levensjaar zelf financieren. U ontvangt dan geen uitkering meer de verzekeraar.
 2. Het tussentijds verlagen van de eindleeftijd gaat gemakkelijker dan verhogen, vooral in medisch opzicht. Indien u in de loop van de tijd besluit de eindleeftijd te willen verhogen dan kan dat alleen nadat u medisch bent gekeurd en geaccepteerd. Het verlagen van de eindleeftijd is mogelijk bij elke contractverval periode zonder dat daarvoor een medische keuring is vereist.
 3. Arbeidsongeschiktheidsverzekering criterium
  Er zijn twee keuzemogelijkheden:
 4. Beroepsongeschiktheid; als u verzekerd bent op basis van beroepsongeschiktheid wordt er enkel rekening gehouden met uw huidige beroep. Als u bijvoorbeeld architect bent en u gekozen heeft voor een verzekering op basis van beroepsongeschiktheid, kunt u niet verplicht worden uw (rest)capaciteiten te benutten voor een andere functie, bijvoorbeeld bouwkundig adviseur of postbode. Let op: In de meeste voorwaarden wordt, ondanks het bovenstaande, wel bedongen dat men passende arbeid binnen de eigen onderneming moet aanvaarden!
 5. Passende arbeid; een andere beoordelingsnorm bij arbeidsongeschiktheid is passende arbeid. Of u nog in staat bent te werken wordt dan beoordeeld aan de hand van:
  – uw krachten en bekwaamheden;
  – uw opleiding en vroegere werkzaamheden;
  – de vraag of andere beroepswerkzaamheden in redelijkheid van u verlangd kunnen worden.U wordt bij passendearbeid eerder in staat geacht een vervangende functie te vervullen dan bij een verzekering tegen beroepsongeschiktheid. Als u bijvoorbeeld architect bent, kunt u verplicht worden een baan te accepteren als bouwkundig adviseur. U kunt echter niet verplicht worden een baan als postbode te accepteren. Let op: als u alleen passende arbeid moet verrichten binnen de eigen onderneming, dan staat passende arbeid in dit geval gelijk met beroepsongeschiktheid. Als u dus bijvoorbeeld zelfstandig werk als architect, kunt u binnen uw eigen bedrijf alleen passende arbeid als architect verrichten. U kunt niet gedwongen worden werk als bouwkundig adviseur te accepteren.
 6. De Arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekeraar. Wat is de kwaliteit en snellheid van de verzekeringsmaatschappij bij het afsluiten, medische acceptatie en polisopmaak. En welke afhandeling laat de verzekeringsmaatschappij zien als er schade is. Oftewel, gaan ze u goed helpen als u arbeidsongeschikt bent (of wordt).

Arbeidsongeschiktheidsverzekering varianten

 1. AOV met een complete dekking
  Deze AOV varianten bevatten een volledige dekking, elke verzekeraar heeft deze variant en u bent op het gebied van arbeidsongeschiktheid optimaal verzekerd.
 2. AOV met een beperkte dekking
  De AOV met een beperkte dekking is de voordelige variant van een aantal verzekeraars. U betaalt aanzienlijk minder voor deze AOV maar u bent ook voor minder gedekt. Zo worden zaken als arbeidsongeschiktheid door psychische oorzaken uitgesloten. Een AOV met een beperkte dekking is zeer geschikt voor jonge of startende ondernemers die in het begin financieel minder flexibel zijn.
 3. Jaarlijkse stijging van het verzekerde bedrag en de uitkering
  Het verzekerde bedrag en de uitkering kunt u laten aansluiten op de prijsontwikkeling. U kiest voor een percentage waarmee het verzekerde bedrag en/of de uitkering jaarlijks mee stijgen. U hebt de mogelijkheid om op basis van een vast gekozen percentage of volgens de index van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een stijging te kiezen. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om het verzekerde bedrag en de uitkering gelijkblijvend (0%) te laten, wat een lagere premie tot gevolg heeft. Op deze manier kunt u kiezen of u uw koopkracht tijdens arbeidsongeschiktheid wilt waarborgen.
 4. Arbeidsongeschiktheidspercentage
  Het bepalen van de juiste arbeidsongeschiktheidspercentage is van groot belang voor uw AOV. Het arbeidsongeschiktheidspercentage is namelijk een bepalende factor of u recht hebt op een uitkering. Wanneer u bijvoorbeeld zich wilt beroepen op uw AOV, beoordeeld een medisch adviseur de mate van arbeidsongeschiktheid.Uw arbeidsongeschiktheidspercentage is bij deze beoordeling zeer belangrijk, u kunt namelijk in onze vergelijking kiezen voor een arbeidsongeschiktheidspercentage van 25% (maximale dekking), 45%, 55%, 65% of 80% (minimale dekking).U betaald het meest voor een arbeidsongeschiktheidspercentage van 25% en het minst voor een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80%. Voorzichtigheid is hier bij geboden! Wanneer u kiest voor een arbeidsongeschiktheid percentage van 80% en de medisch adviseur beoordeeld u op 60% arbeidsongeschiktheid, krijgt u geen uitkering.Ons advies luidt om alleen een percentage van 80% te kiezen wanneer u een beroep uitoefen waarbij u standaard voor 100% arbeidsongeschikt wordt verklaart, indien u onverhoopt arbeidsongeschikt mocht raken.
 5. Verkorte uitkeringsduur Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Een medebepalende factor op uw AOV-premie is de uitkeringsduur van uw AOV. Een aantal verzekeraars bieden de mogelijkheid aan om voor een verkorte uitkeringsduur te kiezen, bijvoorbeeld voor 5 of 10 jaar. Dit houdt in dat wanneer u arbeidsongeschikt raakt, u voor 5 of 10 jaar een uitkering van de verzekeraar ontvangt.Het kiezen voor een verkorte uitkeringsduur scheelt aanzienlijk in premie maar blijft een riskante keuze, vooral wanneer u een jonge ondernemer bent. Niet alle verzekeraars bieden deze mogelijkheid aan en u krijgt na aanvraag van een offerte te zien of de betreffende verzekeraar de mogelijkheid heeft op een verkorte uitkeringsduur.

Tariefvormen Arbeidsongeschiktheidsverzekering

 1. Een vast tarief (standaardtarief); u betaalt de gehele looptijd van de verzekering een vaste premie per jaar.
 2. Een leeftijdsafhankelijke tarief (combinatietarief); u start met een lage premie, dat stijgt in de loop van de jaren tot een bepaald niveau. Als dat vastgestelde niveau is bereikt, blijft de premie de rest van de looptijd gelijk. Een leeftijdsafhankelijke tarief is meestal gunstiger voor jonge ondernemers. U hebt een lagere aanvangspremie en u bent financieel flexibeler.

Wat betekent…….

Beroepsklasse Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bij het aangaan van een AOV is de indeling in de zogenaamde beroepsklasse van groot belang. De beroepsklasse bepaalt voor een groot deel de hoogte van de premie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen beroepsklasse 1 t/m 4, waar bij beroepsklasse 1 gedacht kan worden aan beroepen die met kantoorwerk te maken hebben en beroepsklasse 4 gedacht kan worden aan beroepen waar veel handenarbeid voor nodig is.

Een aantal verzekeraars hanteren nog andere factoren die de beroepsklasse kunnen beïnvloeden, naast het huidige beroep dat u uitvoert. De verdeling van uw werkweek, hoogst afgeronde opleiding en de jaarlijkse zakelijke autokilometers per jaar zijn van invloed op de bepaling van uw beroepsklasse. Deze factoren kunnen leiden tot een verhoging of verlaging van de klasse van uw beroep en dus de premie voor uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering percentage

Bij dit bedrag kiest u een arbeidsongeschiktheidspercentage waarbij uitgekeerd dient te worden. Stel dat u kiest voor een percentage van 25%, dit houdt in dat wanneer u voor 25% arbeidsongeschiktheid wordt verklaard. U dient er rekening mee te houden dat het bedrag in periodieke termijnen wordt uitgekeerd. Hoe hoger het arbeidsongeschiktheidspercentage, des te lager de premie.

Uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Mocht u onverhoopt gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken, dan moet u er rekening mee houden dat u niet het volledig verzekerd bedrag krijgt uitgekeerd. De onderstaande percentages laten zien hoeveel u krijgt uitgekeerd bij een bepaald percentage arbeidsongeschiktheid.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering uitkering bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van:
25 – 35%:  30% van het verzekerde bedrag
35 – 45%:  40% van het verzekerde bedrag
45 – 55%:  50% van het verzekerde bedrag
55 – 65%:  60% van het verzekerde bedrag
65 – 80%: 75% van het verzekerde bedrag
80 – 100%:  100% van het verzekerde bedrag

Gewenste wachttijd

U kiest, afhankelijk van uw financiële reserves en bedrijfssituatie, zelf hoeveel dagen u voor eigen risico neemt. Dit eigen risico is de periode waarin u het verlies aan inkomsten zelf opvangt. U kunt kiezen voor een periode van 14, 30, 60, 90 of 180. Hierbij geldt; hoe langer de eigen risicotermijn, hoe lager de premie. Deze dagen gelden alleen voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid.

Eindleeftijd Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Vaak wordt uw pensioenleeftijd genomen als eindleeftijd voor uw AOV. Voor bepaalde beroepen geldt een lagere eindleeftijd, bijvoorbeeld beroepen waar handarbeid van toepassing is. U kunt een eindleeftijd kiezen die ligt tussen de 50 en 68 jaar.

Objectief medisch vaststelbaar

Er is uitsluitend sprake van arbeidsongeschiktheid indien er in directe relatie tot ziekte of ongeval objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan, waardoor u ongeschikt bent tot het verrichten van arbeid. Van zodanige stoornissen is sprake indien uw klachten en beperkingen op grond van rapportage door medisch deskundigen te herleiden zijn tot een herkenbaar en benoembaar ziektebeeld. Stoornissen waarvoor géén medisch oorzakelijke factor is gevonden, worden beschouwd als niet objectief medisch vaststelbaar.

Contract periode

Soms wordt de contractperiode door de verzekeraars vastgesteld, meestal op één of vijf jaar. Deze contractperiode wordt door de verzekeringsmaatschappij voor dezelfde termijn stilzwijgend verlengt en er wordt een opzeggingstermijn van twee maanden gehanteerd. Overigens, wanneer u besluit om in loondienst te gaan of stopt met uw werkzaamheden als zelfstandige, dan vervalt voor u het verzekerd belang en kunt u de polis zonder meer opzeggen nadat de huidige contractperiode is verlopen.

Broodfondsen

Broodfondsen zijn soms een alternatief voor een gewone arbeidsongeschiktheidsverzekering. In een broodfonds storten 20 tot 50 ondernemers maandelijks een bedrag op hun persoonlijke broodfondsrekening. Hoe hoog de maandelijkse inleg is, hangt af van de uitkering die de deelnemer denkt nodig te hebben bij ziekte. Hoe hoger de uitkering, hoe hoger de inleg. Als een deelnemer arbeidsongeschikt wordt, krijgt hij maximaal twee jaar lang maandelijks een uitkering van iedere deelnemer. Lees hier ons artikel over de voordelen en nadelen van Broodfondsen.

Vergelijk objectief

Wij maken voor u een uitgebreide vergelijking tussen de beste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Per onderdeel ziet u de voor- en nadelen met een helder uiteenzetting.

Kleine lettertjes

Een AOV is een complexe verzekering met grote prijsverschillen.  Dat wordt direct duidelijk als er uitgekeerd moet worden als er “schade” is.  De voorwaarden blijken kwalitatief sterk te verschillen. Een voorbeeld van zo’n clausule.  “Uitsluiting uitkering bij opzet of al dan niet bewuste roekeloosheid van de verzekerde; onder opzet van de verzekerde wordt mede verstaan poging tot zelfdoding;” U voelt dat u het vaak juridisch zal afleggen tegen de mening van de verzekeringsmaatschappij als u arbeidsongeschikt bent geworden. Vermijdt bij de koop van ene AOV dergelijke vage clausules.

Is de AOV premie fiscaal aftrekbaar?

De premie die u betaalt voor de AOV is fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting, deze premie valt onder de ‘uitgaven voor inkomensbehouding’. Een uitkering is fiscaal belastbaar. Meer informatie op deze specifieke pagina over de aftrekbaarheid.

Volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn de premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) fiscaal aftrekbaar in box 1. Wat houdt dit concreet voor u, als verzekeringsnemer, in. Met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt u periodiek een premie die u in mindering kunt brengen op uw inkomen.

Voorbeeld
Stel dat uw bruto jaarinkomen € 40.000 (schijf 3) is en u betaalt € 2.000 premie per jaar voor uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dan betaalt u geen Inkomstenbelasting over € 40.000,-, maar over € 38.000,- per jaar. Dit scheelt voor u: € 2.000,- x 42% = € 840,- per jaar. Waardoor uw AOV-premie in werkelijkheid € 1.160,- is.

Belasting bij een AOV uitkering

Wanneer u inkomsten middels een periodieke uitkering van uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangt, dient u deze inkomsten wél bij de Inkomstenbelasting mee te rekenen. Uiteraard blijft het deel van de AOV waar u een premie over blijft betalen aftrekbaar van de Inkomstenbelasting.

Voorbeeld
Stel, u raakt voor 50% arbeidsongeschikt met een verzekerd bedrag van € 40.000,-. In dit geval krijgt u over één jaar een bedrag van € 20.000,- uitgekeerd conform uw AOV. Deze € 20.000,- wordt wél meegerekend bij de Inkomstenbelasting. De premie die u betaald over de resterende € 20.000,- blijft in dit geval gewoon aftrekbaar van de Inkomstenbelasting.

Premies

Verzuimverzekeringen offertes Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen