Architecten verzekering

Een Architecten verzekering voor beroepsfouten zorgt dat u als architect, goed verzekerd bent als u een beroepsfout maakt. U verzekert u niet alleen voor de schadeclaim maar vooral ook het juridische verweer als iemand uw kantoor terecht of onterecht aansprakelijk stelt. De Architecten verzekering zorgt dan dat, u zowel met de rechtelijke verweer procedure wordt geholpen, maar ook dat er een schadeuitkering komt die de schadeclaim betaald.


Uw invoer

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Verzekerd bedrag

€ 1.000.000,- per aanspraak
met een maximum € 2.000.000,- per jaar.

Eigen risico

10% van het schadebedrag
met een minimum van € 1.000,- en een maximum € 5.000,- per jaar.

Indicatie maandpremie: €
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de vermogensschade (met uw werk) die door de ondernemer of professional in de uitoefening van zijn beroep wordt veroorzaakt.


Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Verzekerd bedrag

€ 1.250.000,- per aanspraak
met een maximum € 2.500.000,- per jaar.

Eigen risico

€ 200,- bij zaakschade

€ 0,- bij letselschade

Indicatie maandpremie: €


Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt de materiële en letselschade (aan personen en zaken) die door de ondernemer of zijn werknemers wordt veroorzaakt.
Voorbeeld: door een onhandigheid beschadigt u een computer van uw opdrachtgever of een klant struikelt door uw toedoen, komt ongelukkig ten val en loopt daardoor letsel op.

Uw keuze

Slotvragen

Verzenden


Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Verschil architecten verzekering en Bedrijfsaansprakelijkheid

 1. Architecten verzekering, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  1. Vermogensschade / aansprakelijkheid. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.wordt verzekerd
 2. Architect Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
  1. Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
  2. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Audio Architecten verzekering

Beroepsvereniging en inloopverplichting

De voorwaarden van veel beroepsverenigingen stellen de eis tot het verzekeren van zo’n inloopverplichting bij een architecten verzekering. Zij zullen zelfs speciale eisen stellen aan de dekking en voorwaarden waaronder een dergelijk polis wordt afgesloten. Niet elke aanbieder of verzekering wordt dan geaccepteerd. Geef dus vooraf duidelijk aan welke specifieke werkzaamheden er zijn.

Beroepsaansprakelijkheid verzekering is specialistenwerk

Het is dus best een specialisme om zo’n architecten verzekering precies passend te krijgen. Voldoende verzekerde dekking, ruime verzekeringsvoorwaarden en een soepele deskundige afhandeling bij schade zijn kernzaken om bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering rekening mee te houden.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Nobrainer bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Toch is het vaak verstandig een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor uw onderneming. Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u namelijk verzekerd voor de schade waarvoor uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld. De aansprakelijkheidsverzekering verzekert materiële schade maar ook letselschade die door u of uw werknemers wordt veroorzaakt. Het is daarom belangrijk om  uit te zoeken welke risico’s uw bedrijf en uw medewerkers lopen. Deze risico’s kunnen namelijk per sector sterk  verschillen. Juist om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen is dit de eerste no-brainer aansprakelijkheidsverzekering om te verzekeren tegen schade waarvoor u, uw bedrijf of uw medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden. Dit onderdeel bij een architecten verzekering is daarom een belangrijk onderdeel om mee te nemen in de afweging.

Algemene voorbeelden schade

 • Schade of letsel waar u als bedrijf aansprakelijk voor bent zoals:
  • Schade aan personen, losse spullen en onroerend goed. Vooral dit onderdeel van een architecten verzekering is voor de beroepsgroep een cruciaal onderdeel.
  • Beroepsfouten door een foutief advies of een verkeerde berekening.
  • Schade wanneer u productaansprakelijk bent.
  • Schade door een meewerkend familielid, uitzendkracht, stagiair of vrijwilliger.
  • Werkgeversaansprakelijkheid; verwonding, ziekte of overlijden van een medewerker.
  • Schade aan spullen van een medewerker.
  • Schade aan personen en losse spullen bij plotselinge verontreiniging van bodem, oppervlaktewater en ondergronds water op een werklocatie.

Voor wie?

Vrijwel elke ondernemer kiest ervoor om een aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven af te sluiten. Schade die u veroorzaakt terwijl u aan het werk bent, is namelijk niet verzekerd met uw particuliere aansprakelijkheids­verzekering. En die schades kunnen soms erg hoog oplopen. Bovendien is de schade die uw personeel veroorzaakt ook verzekerd.

Is een architecten verzekering verplicht?

Een aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven is niet wettelijk verplicht. Toch zijn er veel situaties waarin u deze verzekering wel moet afsluiten. Omdat een klant of opdrachtgever erom vraagt bijvoorbeeld. Of omdat de brancheorganisatie waarbij u bent aangesloten dit eist.

Eigen risico

Voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering binnen een architecten verzekering geldt natuurlijk een eigen risico. Dat is een vast bedrag dat u zelf betaalt bij schade. Als het vrijwillig eigen risico stijgt, daalt de premie. Vaak is er weinig keuze bij de keuze van het eigen risico bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering; per verzekeraar kan dit verschillen. Heeft u schade dan zijn de kosten van de verzekering dus eigenlijk de premie plus het eigen risico. Op de verzekeringsbladen en in een offerte van uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vindt u de hoogte hiervan.

U betaalt vaak geen eigen risico bij een architecten verzekering voor:

•           Kosten voor verweer.

•           Kosten voor rechtshulp bij een strafproces of tuchtprocedure.

•           Kosten voor een geschiloplossing zonder rechter.

•           Kosten voor een expert.

Premie architecten verzekering en naverrekenen

Architecten verzekering

De premie die een bedrijf moet betalen is afhankelijk van de omvang van het bedrijf en welke werkzaamheden. De verzekeringsmaatschappijen berekenen de premie over de omzet en het WW-jaarloon of kantoorbezetting. Aan het eind komt er een naverrekening van het verzekeringsjaar en zal zal de verzekeraar vragen dus steeds om een nieuwe opgave vragen. Het bedrijf moet die opgave vaan jaarlijks (maar soms elke drie jaar) verstrekken, zodat de verzekeraar een naverrekeningsnota kan uitrekenen.

Leveringsvoorwaarden

Er is bij een Architecten verzekering geen noodzaak tot het hanteren van algemene leveringsvoorwaarden. Toch is het aan te raden voor elk bedrijf deze te hanteren. Het voordeel is dat de eigen wensen in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen. Een aantal tips met betrekking tot algemene of leveringsvoorwaarden en het juist toepassen hiervan;

 • Laat algemene voorwaarden geregeld toetsen door een jurist of rechtsbijstandsverzekeraar.
 • Haal ze niet “gemakkelijk” van internet af; er circuleren veel voorwaarden die niet meer aan de laatste juridische eisen voldoen. Wees dus voorzichtig met het gebruiken van gekopieerde voorwaarden van derden.
 • Zorg ervoor dat duidelijk kan worden gemaakt dat u uw voorwaarden vooraf ter beschikking hebt gesteld. Denk hierbij aan bewaren van offertes met vermelding van voorwaarden, kopie mail waaruit blijkt dat u uw voorwaarden heeft bijgesloten, etc.

Offertes en premies

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen