VVE Bestuurders aansprakelijkheid verzekering 2019

Met de VVE Bestuurders aansprakelijkheid verzekering van Markel zijn bestuurders en toezichthouders van een VVE uitgebreid verzekerd voor de risico’s die zij lopen om aangesproken te worden in hun privé-vermogen.

VVE Bestuurders aansprakelijkheid verzekering

De VVE Bestuurders aansprakelijkheid verzekering is een standaard (online) verzekering. Het acceptatieproces is eenvoudig en snel en na acceptatie krijgt u direct de polis opgestuurd. Overige VVE-verzekeringen (gebouwen, rechtsbijstand en AVB) zie deze pakket pagina.

Premieberekening online


Jaarpremie: €
Aanvraagformulier VVE bestuurdersverzekering

Organisatie


Slotvragen

Is (tegen) één van de bestuurders/directeuren of commissarissen/toezichthouders van verzekeringnemer of enig ander belanghebbende bij deze verzekering:

Verzenden

1. Na invoercontrole ontvangt u een bevestiging.

2. Na acceptatie door verzekeraar ontvangt u de polis.


Voorbeeld verzekerde schade

Een VVE maakt bijvoorbeeld een bedrag over als aanbetaling naar het aannemersbedrijf dat een verbouwing binnen het wooncomplex gaat uitvoeren. Helaas gaat het aannemersbedrijf failliet waardoor de VVE haar aanbetaling verliest. De bestuursleden van de VVE worden hiervoor aansprakelijk gesteld door hun leden. De
VVE Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering zorgt voor verweer en de schade.

Wat is verzekerd op een
VVE Bestuurders aansprakelijkheid verzekering?

Aansprakelijkheid ontstaan door een handelen of nalaten als een bestuurslid of toezichthouder van een vereniging van eigenaars. Overige bestuurders van stichtingen en verenigingen via deze aanvraagpagina.

Aansprakelijkheid door onbehoorlijke taakvervulling

Aansprakelijkheid door een onjuiste uitvoering van werkzaamheden is verzekerd op de
VVE Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering .

Aansprakelijkheid door onrechtmatige daad

Aansprakelijkheid door het begaan van een onrechtmatige daad is verzekerd.

Interne en externe aansprakelijkheid

Er is dekking voor aanspraken van de door jou bestuurde organisatie (interne aansprakelijkheid) en er is dekking voor aanspraken van derden (externe aansprakelijkheid).

Onderlinge aansprakelijkheid

Er is dekking voor aanspraken van de ene bestuurder tegen de andere bestuurder.

Jouw aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door een collega bestuurder is ook gedekt.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter.

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is op de VVE Bestuurders aansprakelijkheid verzekering en als Markel toestemming heeft gegeven om de kosten te maken.

Wat is niet verzekerd?

Schade door persoonlijke bevoordeling of door bewust handelen in strijd met de statuten. Of schade door bewust handelen in strijd met de belangen van de rechtspersoon of groep van rechtspersonen.

Opzet fraude vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte is niet verzekerd op de VVE Bestuurders aansprakelijkheidspolis.

Boetes, dwangsommen en punitive damages

Niet verzekerd.

Amerika

N.v.t.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Faillissement

De VVE Bestuurders aansprakelijkheid verzekering eindigt tussentijds en automatisch bij faillissement. Van het recht op uitloop moet bij faillissement gebruik gemaakt worden binnen drie maanden na de datum van het faillissement.

Overzicht alle bedrijven verzekeringen