Aansprakelijkheidsverzekering horeca premies online 2020

aansprakelijkheidsverzekering horeca

Een aansprakelijkheidsverzekering horeca is een no-brainer voor elke horecaondernemer. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over te praten. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt.

Horeca verzekeringen premies online

Soorten aansprakelijkheid

 • Bedrijven aansprakelijkheidsverzekering horeca
 • Productaansprakelijkheidsverzekering
 • Milieuaansprakelijkheidsverzekering
 • Werkgeversaansprakelijkheid

Audio bedrijven aansprakelijkheidsverzekering horeca

Aansprakelijkheidsrisico’s

 • De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van horecabedrijven en het aansprakelijkheidsrisico, zoals bij de werkgeversaansprakelijkheid.
 • Steeds vaker stellen brancheverenigingen en opdrachtgevers de verplichting tot het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering horeca met een minimum verzekerd bedrag.
 • Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen. Eigen beperkende leveringsvoorwaarden geven vaak onvoldoende bescherming.
 • Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt, zelfs wanneer uw horecabedrijf niets te verwijten valt.

Brand aansprakelijkheidsverzekering horeca

Als een horecapand afbrandt dan moet er een bar komen, een plafond, wanden, vloerbedekking en alle kasten en apparatuur moet worden vervangen. Denk ook aan een podium, extra meubilair of beeld- en geluidsapparatuur. En er komt lange tijd geen klant meer binnen. Maar ook kan u aansprakelijk worden gesteld als er daardoor schade ontstaat aan een ander pand of aan bezoekers of omstanders. Een aansprakelijkheidsverzekering horeca is dan de polis die zorgt dat die kosten kunnen worden geclaimd. Premies.

Voorbeelden aansprakelijkheidsschade

 • U geeft een klant eten of te drinken waar ze ziek van worden. De rechtsbijstandsverzekering van de klant meldt zich bij u. Ook de werkgever van die klant heeft nog een appeltje met u te schillen.
 • Iemand heeft letsel door een kapotte stoel of barkruk. Los van de schade dat iemand niet kan werken kunnen er ook ziektekosten bij u worden geclaimd op de aansprakelijkheidsverzekering horeca.
 • Een werknemer brandt zijn hand in de keuken. Hij stelt u aansprakelijk want zal weken niet kunnen werken met een lage of geen ziekte uitkering.
 • Uw horeca brandt af maar ook de buurman heeft schade. Die gaat u aansprakelijk stellen voor uw schade.
 • Sommige horeca gelegenheden hebben cateringactiviteiten. Dat betekent niet alleen op de werkvloer risico’s maar ook buiten de deur. Een hete pan met soep op een gammel fornuis.
 • Een gast die uitglijdt over een vloer, of vanwege een gehuurde tent die kapot gaat of een fout van een medewerker. Iedereen kan u terecht, of onterecht, aansprakelijk stellen.

Letselschade aansprakelijkheidsverzekering horeca

Letselschade is schade die ontstaat uit lichamelijk en/of psychisch letsel. Deze schade is verhaalbaar op een aansprakelijke partij als het letsel is ontstaan door het doen of nalaten van iemand anders. De veroorzaker van letsel kan bijvoorbeeld de horecaondernemer zijn of een werknemer die in opdracht van de werkgever aan het werk is. Vaak zal dat op het werk zijn maar ook bijvoorbeeld buiten de deur. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat u iemand aanrijdt en die persoon niet meer kan werken. Zowel de medische kosten, persoonlijke schade en de schade van de desbetreffende werkgever (loondoorbetaling) kan als aansprakelijkheidsclaim worden gesteld. Een hete kop thee over iemand gooien of frituurvet waar iets fout mee gaat. Ongelukken kunnen heel ongelukkig worden veroorzaakt maar de financiële gevolgen kunnen nog jaren de horecaondernemer achtervolgen als er geen aansprakelijkheidsverzekering horeca ia.

Produktaansprakelijkheid

Maak u zelf een “eigen” product dan bent u ook zelf aansprakelijk voor (gevolg)schade. De aansprakelijkheid hangt sterk af van de mate waarin het product gekwalificeerd kan worden als uw eigen product. Verkoopt u echter goederen van een andere leverancier, let dan even op waar de producent is gevestigd. Er zijn flinke verschillen in aansprakelijkheid voor goederen uit de EU-zone of van daarbuiten. De aansprakelijkheidsverzekering geeft soms voldoende verzekeringsdekking.

Bedrijfsongevallen personeel

Het werken in de horeca is gevaarlijk. Een doorgesneden pees door een gebroken glas, is slechts één van de vele risico’s die dagelijks op de loer liggen. Gewoon struikelen, elektrocutie door kapotte bedrading, of betrokken worden in een ruzie. Het zijn talloze voorbeelden van bedrijfsongevallen risico’s. Natuurlijk is het gevolg menselijk leed maar ook financiële gevolgen zoals loondoorbetalingsverplichting en de werkgeversaansprakelijkheid. Die is vaak meeverzekering op de aansprakelijkheidsverzekering horeca. Lees ook KHN meningen.

Werkgeversaansprakelijkheid horeca

 1. Een werkgever moet ervoor zorgen dat een werknemer niets overkomt. (art 7:658 BW)
 2. Een werkgever en de werknemer moeten zich netjes gedragen (art 7.611)

Suffe formele tekst maar onderschat niet dat dit een horeca-ondernemer veel ellende kan geven als er niet aandacht aan gegeven wordt. Honderden duizenden euro’s schadevergoeding zijn niet ongebruikelijk. verzekeraars raden daarom ook altijd hoge verzekerde bedragen op een aansprakelijkheidsverzekering horeca aan van wel tot € 2.500.000,-.

De wet zegt…

 • De werkgever is verplicht de horecalokalen (en keuken) waarin een werknemer arbeid moet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.
 • De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Milieuaansprakelijkheid

Daarnaast biedt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vaak dekking voor milieugevaarlijke stoffen. Daarbij geldt dat schade aan de verzekerde locatie zelf (bijvoorbeeld aan het bedrijventerrein) meestal niet wordt vergoed. Een additionele voorwaarde is vaak dat de milieugevaarlijke stoffen plotseling zijn vrijgekomen.

Premies aansprakelijkheidsverzekering horeca

Horeca verzekeringen premies online Gebouwen en opstallen - premie op maat Bedrijfsschadeverzekering premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video