Construction All Risk verzekering

Aannemer premie berekenen Klusbedrijf premie berekenen Installatiebedrijf premie berekenen CAR Constructie All Risk maatwerk Bouw eigen woning - CAR premie berekenen Gebouwen - online premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Wat is een Construction All Risk verzekering?

De Construction All Risk verzekering is een verzekering die wordt gesloten op het bouwen, oprichten, construeren en monteren van bouwwerken in de ruimste zin van het woord. De afkorting Construction All Risk verzekering is ontstaan uit: Construction All Risks of Contractors All Risks.Ook de term Montageverzekering komen we wel eens tegen. Dit is een soortgelijke verzekering als de Construction All Risk verzekering maar dan bedoeld voor technische installaties en dergelijke. De dekking van deze polis is vergelijkbaar met die van de Construction All Risk verzekering. De Construction All Risk verzekering is een ‘projectverzekering’. Dit betekent dat de dekking die de verzekering biedt betrekking heeft op de realisering van een bouwproject maar daar dan ook strikt tot beperkt blijft. De Construction All Risk verzekering kan per project afgesloten worden of een doorlopend karakter hebben.

Doel van de Construction All Risk verzekering

De Construction All Risk verzekering strekt ertoe om de partijen die bij de totstandkoming van een bouwwerk betrokken zijn, te beschermen tegen de financiële gevolgen van materiële schade en/of verlies of vernietiging die tijdens de totstandbrenging van een bouwwerk kan optreden. Indien de bij de bouw betrokken partijen geen verzekering zouden afsluiten, dan lopen ze het risico dat een optredende schade voor eigen rekening komt. Desalniettemin roept de naam ‘Constructie All Risks-verzekering’ het vermoeden op dat deze verzekering alle risico’s met betrekking tot de totstandbrenging van een bouwwerk dekt en de bij de bouw betrokkenen in alle denkbare gevallen beschermd zijn tegen de financiële gevolgen van een optredende schade. Dit is niet juist. Net als iedere andere verzekering, kent een Construction All Risk verzekering immers ook uitsluitingen. Een Construction All Risk verzekering wentelt dus niet alle risico’s van partijen af.Bovendien dekt een CAR-verzekering alleen ‘onvoorzienbare’ schade. Een stringente uitspraak omtrent de vraag wanneer een opgetreden schade wel of niet ‘voorzienbaar’ is, is echter moeilijk te geven. De verzekeringspraktijk beoordeelt van geval tot geval in hoeverre een optredende schade al dan niet voorzienbaar was.

Uitsluitingen

Posten die binnen een Construction All Risk verzekering doorgaans niet voor vergoeding in aanmerking komen zijn:

· met name genoemde standaard uitsluitingen in de polis (oorlog, molest e.d.)

 · bedrijfsschade van de verzekerde partijen

· schade aan of verlies van het werk of enig deel daarvan, dat voor de   oplevering anders dan ten behoeve van de bouw in gebruik wordt genomen, voor zover deze schade het directe gevolg is van zodanig gebruik.

· gebreken in materialen, ontwerp of uitvoering van de werkzaamheden. Indien evenwel zulke gebreken resulteren in verlies en/of materiële beschadiging dan zal deze uitsluiting niet van toepassing zijn.
Verzekeraars zullen de kosten van verbetering en/of de meerkosten van verandering in ontwerp of toepassing van materialen van een andere soort of kwaliteit dan de beschadigde materialen evenwel niet vergoeden;

· schade die noodzakelijkerwijs wordt toegebracht, respectievelijk onafwendbaar uit de werkzaamheden voortvloeit, tenzij deze schade dient tot herstel van een gedekte schade; · verlies door verdwijning of vermissing indien de verdwijning of vermissing eerst door middel van een normale inventarisatie wordt geconstateerd.

· Ter zake van de hierboven genoemde bedrijfsschade kan men twee soorten bedrijfsschaden onderscheiden die wél verzekerbaar zijn, te weten:

 · de bedrijfsschade van de opdrachtgever door schade aan zijn bestaande eigendommen (door schade aan een bestaande fabriek ten gevolge van werkzaamheden aan de nieuwe, lijdt de opdrachtgever bedrijfsschade);
· de bedrijfsschade door te late oplevering ten gevolge van een onder de rubriek ‘het werk’ van de Construction All Risk verzekering gedekte schade. Bedrijfsschade wordt niet standaard meeverzekerd. Vandaar dat binnen de STABUsystematiek hier geen aparte rubriek voor is opgenomen.

Duur van de verzekering

De CAR-verzekering is een verzekering tegen materiële schade die optreedt tijdens de uitvoeringsfase van een bouwwerk. Dit betekent dat de Construction All Risk verzekering in principe een verzekerde termijn kent die loopt vanaf de aanvang van het werk tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Vanaf dat moment dient de eigenaar van het gebouwde er in principe zorg voor te dragen dat dit voldoende verzekerd is.In het projectbestek kan echter voorgeschreven worden dat in aansluiting op de oplevering een onderhoudstermijn intreedt. Gedurende de onderhoudstermijn zal de aannemer gebreken die zich aan het gebouwde voordoen herstellen. Ook gedurende deze termijn zal het werk moeten zijn verzekerd tegen brand en andere gevaren.De dekking op basis van de Construction All Risk verzekering is in verband met de aard van de onderhoudstermijn echter beperkt.

Polisrubrieken

Binnen een Construction All Risk verzekering kunnen een aantal rubrieken (secties) onderscheiden worden.

 • · de verzekering van het werk of de werken;
 • · de verzekering van aansprakelijkheid;
 • · de verzekering van bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
 • · de verzekering van persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van personeel van de verzekerden;
 • · de verzekering van keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel;
 • · de verzekering van transport van bouwstoffen.

De verzekering van het werk

Onder ‘het werk’ kunnen we verstaan ‘de te bouwen objecten, in aanbouw en/of gereed, alsmede alle materialen die voor de bouw bestemd zijn zodra zij zich op het bouwterrein bevinden’. Ook kunnen hieronder alle tijdelijke of permanente hulpwerken zoals steigers en bekistingen worden thuisgebracht.De beschrijving van ‘het werk’ is dus plaatsgebonden en houdt in die zin dus een beperking in.

De verzekering van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid regelt de geldelijke gevolgen van de aansprakelijkheid van de verzekerden tegenover derden en tegenover elkaar. In principe geldt ook hier alleen dekking bij schade door materiële beschadiging. Vermogensschade (van derden) wordt dus alleen gedekt als deze een gevolgschade is van een materiële beschadiging.Om te bewerkstelligen dat de verzekerden ten opzichte van elkaar verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid dient in de polis bepaald te zijn dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie de verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. Bepaling 01.03.10- 01 (CAR-verzekering door de aannemer) beschikt hiertoe over een keuzetekst waarin het bovenstaande wordt bedongen. In het algemeen kan gesteld worden dat wanneer een goede (aparte) algemene aansprakelijkheidsverzekering aanwezig is, waarbinnen met name alle bij de bouw betrokken partijen zijn meeverzekerd, op een Construction All Risk verzekering dan meestal niet de sectie aansprakelijkheid hoeft te worden meegedekt.Een afweging van de belangen “dubbele dekking” en “dubbele premiebetaling” kan soms echter nuttig zijn. Vooral als de opdrachtgever de Construction All Risk verzekering afsluit, is het meedekken van de sectie aansprakelijkheid voor hem gewenst. Het omgekeerde gaat echter niet op. Wordt de sectie aansprakelijkheid meegedekt op de CAR-verzekering, dan kan de (algemene) aansprakelijkheidsverzekering niet opgezegd worden omdat de Construction All Risk verzekering – ook met betrekking tot de sectie aansprakelijkheid – tijd- en bouwplaatsgebonden is. Dit impliceert onder meer dat een sectie aansprakelijkheid op een Construction All Risk verzekering geen dekking geeft voor buiten de bouwplaats (op kantoor bijvoorbeeld) aan derden toegebrachte schade, terwijl er op de CAR-polis uiteraard ook geen productaansprakelijkheid is, daar de Construction All Risk verzekering in principe eindigt bij oplevering.

De verzekering van bestaande eigendommen van de opdrachtgever

Bestaande eigendommen van de opdrachtgever zijn niet verzekerd onder de rubriek ‘het werk’ omdat met ‘het werk’ het te bouwen object wordt bedoeld. Ze vallen ook niet zonder meer onder de rubriek ‘aansprakelijkheid’. In de rubriek ‘aansprakelijkheid’ is een uitsluiting opgenomen ten aanzien van de goederen die verzekerde ter bewerking of in bewaring en/of beheer onder zich heeft (opzichtclausule). Bovendien kan het voorkomen dat de opdrachtgever de schade veroorzaakt heeft.Hij kan zichzelf immers niet als eigenaar van de goederen aansprakelijk stellen. Wil men echter het risico van materiële schade aan bestaande eigendommen, welke is veroorzaakt door omstandigheden die met de bouw verband houden verzekeren, dan geschiedt dit onder de rubriek ‘schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever’. Gecontroleerd moet worden of deze sectie is uitgebreid met dekking van schade aan andere eigendommen welke deel uitmaken van het werk en andere eigendommen waarvoor een opdrachtgever aansprakelijk is (uiteraard voor zover niet reeds in de rubriek ‘het werk’ meegedekt).Dit is vooral van belang bij aanbouw, renovatie en verbouw, maar ook indien meer aannemers op een project werkzaam zijn en de desbetreffende werken niet gelijktijdig worden opgeleverd. Door het expliciet meedekken van eigendommen die verzekerde onder zijn opzicht of in bewerking heeft, wordt voorzien in de ‘leemte’ die ontstaat door de opzichtclausule in de aansprakelijkheidsverzekering.

De verzekering van persoonlijke eigendommen van verzekerden en van personeel van verzekerden

Desgewenst kunnen binnen de Construction All Risk verzekering de persoonlijke eigendommen (exclusief geld en geldswaardige papieren) van hen die bij de uitvoering van het bouwwerk betrokken zijn verzekerd worden. Persoonlijke eigendommen maken geen deel uit van het ‘werk’ als zodanig.

De verzekering van keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel

Schade aan het hulpmaterieel, keten, loodsen, klein materieel en gereedschap kan veelal apart worden meeverzekerd. Uitgesloten is altijd schade aan varend en drijvend materieel, draglines, kranen, bulldozers en andere mechanisch voortbewogen transportmiddelen/werktuigen. Hier dient zo nodig een aparte cascoverzekering voor afgesloten te worden. Wel kunnen bouwliften onder deze sectie worden verzekerd.

De verzekering van transport van bouwstoffen

Indien men zaken die nog niet in het werk gebracht zijn en die zich nog buiten de bouwlocatie bevinden wenst te verzekeren dan dient dit specifiek beschreven te worden voor de periode dat deze zaken zich buiten het bouwterrein bevinden.Gecontroleerd moet worden of deze (opslag)risico’s, alsmede het transport van het voor de bouw bestemde materiaal naar het werk voldoende op transport- of andere specifieke polissen is meeverzekerd. Zo niet dan dient hiervoor binnen de Construction All Risk verzekering een voorziening getroffen te worden.

Het eigen risico

Een Construction All Risk verzekering kent normaliter een eigen risico dat kan variëren per polis of per schade. Voor het midden en kleinbedrijf geldt een aparte polis met een lager eigen risico. Een hoger eigen risico voorkomt de tijdrovende behandeling van kleine schadegevallen en biedt bovendien verzekeraars het voordeel dat de verzekerden zelf belang bij de zaak houden. Overigens kan de verzekeringsnemer doorgaans zelf kiezen voor een hoger of lager eigen risico. Daarnaast is het mogelijk dat de verzekeraar op basis van het schadeverloop een of meer eigen risicobedragen kan aanpassen. Deze aanpassing kan ook betrekking hebben op een of meer schadeoorzaken zoals storm of diefstal. Men dient overigens te letten op de juiste redactie van de clausule voor eigen risico in de polis. Deze moet luiden: ‘€…………. per gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen, voortvloeiende uit één en dezelfde oorzaak’. De paragraaf ‘ Construction All Risk verzekering door de aannemer’ is op bovenstaande wijze geredigeerd. Andere (weinig voorkomende) constructies voor het eigen risico zijn bijvoorbeeld: eigen risico in procenten van het schadebedrag (het verdient aanbeveling hierbij een maximum eigen risico af te spreken). Soms gelden verhoogde eigen risico’s voor bepaalde schadeoorzaken, zoals storm, diefstal etc. Ter zake van het eigen risico is binnen bepaling 01.03.10-01 (Construction All Risk verzekering door de aannemer) bepaald dat indien in de Construction All Risk verzekering een eigen risico is opgenomen, dit eigen risico voor rekening van de partij komt voor wiens risico de schade op grond van de overeenkomst is. De verzekeraar zal immers in geval van een schade die gedekt is binnen de Construction All Risk verzekering de verzekeringspenningen onder aftrek van het eigen risico uitkeren. Partijen zullen aan de hand van de overeenkomst moeten vaststellen wie het bedrag ter grootte van het eigen risico moet bijdragen opdat de opgetreden schade geheel wordt gedekt.

Omzetbelasting (BTW)

De aannemer zal na herstel van niet voor zijn rekening komende schade aan het werk, voor het door de verzekeraars aan opdrachtgever uit te keren bedrag ten name van de opdrachtgever rekeningen moeten indienen, waarover door hem omzetbelasting verschuldigd is. Ingeval deze omzetbelasting niet fiscaal verrekenbaar is, is deze als een deel van de schade aan te merken en dient deze zowel in de uitkering van de verzekeraar als ook in de verzekerde som begrepen te worden.

Het is voorts van groot belang de opdrachtgever er nadrukkelijk en tijdig op te wijzen dat bij ingebruikneming vóór de oplevering, de dekking van in gebruik genomen onderdelen veelal wegvalt of wordt beperkt. Schade die ontstaat door het in gebruik zijn, blijft vrijwel op iedere Construction All Risk verzekering uitgesloten, tenzij tevoren overeengekomen wordt dat een bepaalde proefdraaiperiode – met handhaving van volledige dekking – wordt meeverzekerd.

(Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleent. De specifieke voorwaarden van de verzekeraar zijn leidend.)

 • Deze Construction All Risk verzekering is bestemd voor de volgende doelgroepen.
  aannemer
 • bouw
  bouwbedrijf
  ZZP
  ZZP-er
  aannemer
  dakdekker
  MKB
  schilder
  installateur
  steigerbouwer
  stukadoor
  klusbedrijf
  grondwerker
  elektricien
  architect
  installatiebedrijf
  GWW
  wegbouw
  waterbouw
  grondwerk
  hoveniersbedrijf
  projectontwikkelaar
  burgerlijke bouw
  utiliteitsbouw
  B&U
  woningen
  kantoren
  bouwnijverheid
  industrie
  ingenieurs
  Elektrotechnisch
  MKB
  bedrijf
  onderneming
  verbouwbedrijf
  systeembouw
  reparatie
  prefab
  beton
  onderhoud
  bestrating
  kabelnetwerken
  netwerken
  elektriciteitsleiding
  alarminstallatie
  datanetwerken
  gasleidingen
  waterleidingen
  oliestook
  luchtbehandeling
  klimaatregeling
  airconditioning
  CV
  bouwinstallatie
  verwarming
  leembouw
  gasverwarming
  standbouw
  schilder
  stukadoor
  stucadoor
  vlechterij
  Betonijzervlechtwerk
  Steigerbouw
  aannemer
  bouw
  bouwbedrijf
  ZZP
  ZZP-er
  aannemer
  dakdekker
  MKB
  schilder
  installateur
  steigerbouwer
  stukadoor
  klusbedrijf
  grondwerker
  elektricien
  architect
  installatiebedrijf
  GWW
  wegenbouw
  waterbouw
  grondwerk
  hoveniersbedrijf
  projectontwikkelaar
  burgerlijke bouw
  utiliteitsbouw
  B&U
  woningen
  kantoren
  bouwnijverheid
  industrie
  ingenieurs
  Elektrotechnisch
  MKB
  bedrijf
  onderneming
  verbouwbedrijf
  systeembouw
  reparatie
  prefab
  beton
  onderhoud
  bestrating
  kabelnetwerken
  netwerken
  elektriciteitsleiding
  alarminstallatie
  datanetwerken
  gasleidingen
  waterleidingen
  oliestook
  luchtbehandeling
  klimaatregeling
  airconditioning
  CV
  bouwinstallatie
  verwarming
  leembouw
  gasverwarming
  standbouw
  schilder
  stukadoor
  stucadoor
  vlechterij
  Betonijzervlechtwerk
  Steigerbouw
 • Premieberekening online aannemer
 • Premieberekening online klusbedrijf
 • Maatwerk offerteaanvragen