Inloop aansprakelijkheidsverzekering een gevecht over details.

Bij inloop aansprakelijkheidsverzekering gaat het bij vrijwel alle aansprakelijkheidsverzekeringen binnen Nederland uit van het ‘beperkte claims made’ dekkingssysteem. Maar wat zijn de details en welke verzekeringsmaatschappijen hebben de beste voorwaarden. Hieronder een toelichting.

Claims made-systeem bij inloop aansprakelijkheidsverzekering

inloop beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Bij het ‘claims made’-systeem bestaat er dekking voor aanspraken die gedurende de verzekeringsperiode (ingangsdatum tot de einddatum van de verzekering) en een eventuele nameldingstermijn tegen een verzekerde worden ingesteld en bij de verzekeraar worden ingediend. Daarbij is het dus niet van belang of de fout is gemaakt voor of tijdens de verzekeringsperiode. Inloop aansprakelijkheidsverzekering is dus daarbij maximaal verzekerd. Maar weinig verzekeraars bieden dat nog aan.

Beperkte claims made bij inloop aansprakelijkheidsverzekering

Bij het ‘beperkte claims made’ inloop aansprakelijkheidsverzekering systeem is bepaald dat ook de fout, waarop de aanspraak wordt gebaseerd, tijdens de verzekeringsperiode moet zijn gemaakt. Fouten gemaakt voor de ingangsdatum van de verzekering komen bij dit systeem niet voor dekking in aanmerking.

inloop aansprakelijkheidsverzekering

Vanwege het ‘beperkte claims made’-systeem kan er behoefte ontstaan aan een verzekering die ook dekking biedt voor fouten gemaakt voor de ingangsdatum. Hiervoor moet dan bij een verzekeraar een aanvullende inloopdekking worden opgenomen. Op basis van deze inloopdekking zal er ook dekking bestaan voor aanspraken die tijdens de verzekeringsperiode worden ingesteld op grond van een fout die is gemaakt voor de ingangsdatum van de verzekering.

Oftewel, een fout die is gemaakt voor de verzekeringsperiode is gedekt wanneer er, op het moment van de fout, (elders) een aansprakelijkheidsverzekering van kracht was. Ontbreekt het verzekeringsverleden, maar wenst men wel een inloopdekking op te nemen, dan is dat mogelijk.

Uitgesloten inloopdekkingen

Van de hiervoor beschreven inloopdekking is vaak in ieder geval uitgesloten:

 • aanspraken die voor de ingangsdatum van de verzekering tegen de verzekeringnemer (en/of een verzekerde) zijn ingesteld en/of
 • omstandigheden – die zouden kunnen leiden tot een aanspraak op de verzekering – die voor de ingangsdatum van de verzekering bekend zijn.

Audio beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Omvang verzekeringsdekking inloop aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor door derden geleden schade als gevolg van een fout binnen de verzekerde hoedanigheid:

 • gemaakt tijdens de verzekeringsperiode, of
 • gemaakt voor de verzekeringsperiode, mits verzekerde aantoont dat er op het moment van de fout (elders) een aansprakelijkheidsverzekering van kracht was.

Vroeger verzekerd geweest?

Voor de omvang van de dekking voor inloop aansprakelijkheidsverzekering is het verstandig de inhoud van de inloopdekking goed te beoordelen. Zo zijn er inloopdekkingen die:

inloop beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • niet gelden als de vorige verzekeraar de polis heeft opgezegd
 • de aanspraak terugbrengen naar het moment van de fout (en de bijbehorende condities)
 • inloop beperken tot een onderdeel van het verzekerde bedrag
 • de aanspraak behandelen conform de lopende condities
 • Er is een aantal verzekeraars die bijvoorbeeld een lager verzekerd bedrag hanteert indien ten tijde van de fout de elders lopende polis ook een lager verzekerd bedrag had.
 • Goede verzekeraars kijken we naar het moment waarop de aanspraak wordt ingesteld.

Voormalige verzekerden

Voormalige verzekerden zijn verzekerden die tijdens de verzekeringsperiode ophouden verbonden te zijn aan het bedrijf van de verzekeringnemer of andere in de verzekering vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen. Denk aan een vertrekkend vennoot/maat/ directeur of een werknemer die uit dienst treedt.

Veelal wordt men als verzekerde aangemerkt voor een fout gemaakt tot het moment waarop die verzekerde verbonden is aan het bedrijf van de verzekeringnemer of een verzekerde. Na dat moment kunnen zij geen rechten meer ontlenen aan de polis. Het is van groot belang om te controleren of en op welke wijze er voor deze groep wat wordt geregeld in de polisvoorwaarden.

Naast de inloop aansprakelijkheidsverzekering is het goed de positie van oudbestuurders in de gaten te houden.

Voorbeeld verzekering oud(e)bestuurders

 1. Advies A.B.C. V.O.F. is verzekeringnemer op een aansprakelijkheidsverzekering.
 2. De vennoten (A, B en C) zijn aan te merken als verzekerde.
 3. Tijdens de looptijd van de verzekering gaat vennoot B met pensioen. De polis loopt door op naam van Advies A&C V.O.F. met vennoten (A en C) als verzekerde onder deze polis.
 4. Vennoot B is een voormalig verzekerde.
 5. Een jaar na pensionering wordt ex-vennoot B aangesproken voor een fout gemaakt vlak voor pensionering.

Wanneer stopt de verzekering voor oud-bestuurders?

Er is meestal een standaard dekking voor de voormalige verzekerde. Voor de aanspraak van vennoot B uit het voorbeeld bieden zij dan binnen de grenzen van de polis dekking.
Deze dekking voor voormalige verzekerde geldt gedurende de verzekeringsperiode van de polis waarop hij/zij was verzekerd voor fouten gemaakt tot aan het moment van uittreden.
Als er na het eindigen van de polis een uitloopdekking is overeengekomen dan geldt deze dekking ook gedurende de periode van de uitloopdekking. Die kan dus afwijken van de periode voor inloop aansprakelijkheidsverzekering.

Namelding

Naast inloop aansprakelijkheidsverzekering volgt uit het ‘claims made’-systeem dat de polis dekking biedt voor aanspraken die tegen een verzekerde worden ingesteld gedurende de verzekeringsperiode. De einddatum is dan ook erg belangrijk. Vanaf die datum kunnen er geen aanspraken die voor de beeïndigingsdatum ingesteld zijn tegen verzekerde worden gemeld. Het kan voorkomen dat een dag na de einddatum van de polis toch blijkt dat een aanspraak niet bij de verzekeraar is gemeld. In beginsel zou er dan geen dekking zijn. Om verzekerden tegemoet te komen, is daarom de nameldingstermijn in het leven geroepen.
De nameldingstermijn is de periode vanaf de einddatum, waarbinnen aanspraken die tegen een verzekerde zijn ingesteld voor de beëindigingsdatum, nog kunnen worden gemeld bij de verzekeraar.
Bij verschillende verzekeraars zoals Markel is die nameldingstermijn twee tot vier maanden.

Premies

Bestuurdersaansprakelijk premieberekening BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Zie ook overzichtspagina.